ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

retaliate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *retaliate*, -retaliate-

retaliate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
retaliate (vi.) ตอบโต้ See also: โต้ตอบ, แก้แค้น Syn. reciprocate, revenge
English-Thai: HOPE Dictionary
retaliate(รีแทล'ลิเอท) vi.,vt. ตอบโต้,ตอบแทน,แก้เผ็ด,แก้ลำ, See also: retaliative,retaliatory adj. retaliator n., Syn. requite
English-Thai: Nontri Dictionary
retaliate(vt) ตอบโต้,ตอบแทน,แก้เผ็ด,แก้ลำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You cant retaliate against employees if they're standing up for something that they believe is illegal that they don't want to participate in.คุณไม่สามารถกลั่นแกล้งลูกจ้าง เพราะเขายืนหยัดต่อสู้ ในสิ่งที่เขาเชื่อว่ามันผิดกฎหมาย
If there's one nation that knows how to retaliate it's the Zulus.ประเทศที่รู้จักวิธีแก้เผ็ดดีที่สุด คือพวกซูลู
The four are expecting us to retaliate lf we strike now we risk everythingมันทั้ง4คาดว่าเราจะแก้แค้น ถ้าเราลงมือตอนนี้ทุกอย่างจะพังหมด -ถ้าเค้าเป็นคนในครอบครัวคุณบ้างล่ะ
He'll retaliate in the only way that he knows he can hurt me.เขาจะแก้แค้นในวิธีเดียว ที่เขารู้ว่าทำร้ายผมได้
And we will have no choice but to retaliate with a full nuclear response.เราคงไม่มีทางเลือกนอกจาก ตอบโต้ด้วยอาวุธนิวเคลียร์
The Light will try to retaliate against the Dark.ฝ่ายสว่างจะแก้แค้นฝ่ายมืด
Well, the odds of me living long enough for him to retaliate just dropped drastically.โอกาสที่ข้า จะอยู่นานพอ ให้เขาโต้ตอบ ลดลงอย่างฮวบฮาบเลย
They have climbed into their minbars, vowed to retaliate against the West.มินบัรและร่วมกันสาบานว่าจะแก้แค้นชาติตะวันตก
They will retaliate with their armies.พวกมนุษย์ก็จะลุกขึ้นสู้ พวกมันจะตอบโต้ ด้วยกองกำลัง
And it won't be long before they retaliate against us.และมันคงจะไม่นานก่อนที่พวกมันจะตอบโต้พวกเรา
I wanna know what the family's gonna do to retaliate against this Elias.ผมอยากรู้ว่าครอบครัวเรา จะทำอะไรเพื่อญาติ ในการต่อกรกับอีไลอัส
There's no guarantee he won't retaliate for the death of his brother.ไม่มีอะไรรับประกันว่าเขาจะไม่แก้แค้น แทนน้องชายของเขา

retaliate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
返す(P);反す(P)[かえす, kaesu] (v5s,vt) (1) (esp. 返す) (See 帰す・かえす) to return (something); to restore; to put back; (2) to turn over; to turn upside down; to overturn; (3) (esp. 返す) to pay back; to retaliate; to reciprocate; (suf,v5s) (4) (after the -masu stem of a verb) to repeat ...; to do ... back; (P)

retaliate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก้ลำ[v.] (kaēlam) EN: retaliate ; get back (at) FR: riposter
แก้เผ็ด[v.] (kaēphet) EN: revenge ; avenge ; get even with ; vindicate ; retaliate ; take vengeance on ; pay back ; get back at sb FR: se venger ; user de représailles
สนอง[v.] (sanøng) EN: reply ; respond ; answer ; return ; retaliate ; reciprocate ; repay ; repay a favour FR: répondre à
โต้กลับ[v.] (tō klap) EN: respond ; react ; counterattack ; retaliate ; dismiss FR: réagir contre ; rétorquer ; objecter
โต้ตอบ[v.] (tōtøp) EN: retaliate ; strike back FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า retaliate
Back to top