ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enumerable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enumerable*, -enumerable-

enumerable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enumerable (adj.) ซึ่งสามารถนับได้ Syn. numerable
English-Thai: HOPE Dictionary
enumerable(อินิว'เมอระเบิล) adj. ซึ่งนับได้,ซึ่งยกตัวอย่างได้,ซึ่งระบุได้,ซึ่งจาระไนได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
enumerable set; denumerable setเซตอนันต์นับได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

enumerable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
可付番集合[かふばんしゅうごう, kafubanshuugou] (n) (obsc) (See 可算集合) denumerable set; countable set

enumerable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นับได้[adj.] (nap dāi) EN: countable ; denumerable ; enumerable FR: dénombrable
เซตอนันต์นับได้[n. exp.] (set anan na) EN: denumerable set ; enumerable set FR:
อนันต์นับไม่ได้[adj.] (anan nap ma) EN: non-denumerable ; uncountable FR:
นับไม่ได้[adj.] (nap mai dāi) EN: uncountable ; non-denumerable ; unlimited FR: indénombrable
เซตอนันต์นับไม่ได้[n. exp.] (set anan na) EN: uncountable set ; non-denumerable set FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enumerable
Back to top