ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

panhandler

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *panhandler*, -panhandler-

panhandler ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
panhandler (n.) คนขอทาน Syn. cadger
panhandler (n.) คนขอทาน See also: ขอทาน Syn. vagabond, beggar

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า panhandler
Back to top