ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deprivation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deprivation*, -deprivation-

deprivation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deprivation (n.) การปลดจากตำแหน่ง See also: ภาวะที่ถูกถอดถอน
English-Thai: HOPE Dictionary
deprivation(เดพระเว'เชิน) n. การถอดถอน (ภาวะที่ถูกถอดถอน,การสูญเสีย,การไล่ออก,การทำให้ไม่ได้รับ
English-Thai: Nontri Dictionary
deprivation(n) การไล่ออก,การถอดยศ,การถอนสิทธิ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
deprivationการขาด, ภาวะขาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deprivationsปัญหาและความเดือดเนื้อร้อนใจวิธีงดการให้ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การตัดทอน (n.) deprivation
การลิดรอน (n.) deprivation Syn. การตัดทอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Last time you were in the sensory deprivation tank,คราวก่อนคุณอยู่ในแท็งค์ถอดความรู้สึก
Through sleep deprivation or-- sleep deprivation would take too long.โดยการนอนหลับ ไม่เพียงพอ หรือ พักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งอาจเป็นมานาน
For her, it caused severe sleep deprivation and led to a breakdown.สำหรับเธอมีสาเหตุเกิดจากการนอนน้อยเป็นเวลานาน แล้วก่อให้เกิดการล้มป่วย
Sleep deprivation is an "enhanced interrogation technique"?ผลเสียของการอดนอน คือ เทคนิคในการสอบสวนเพิ่มมากขึ้นเหรอ
They get used to the deprivation, and they adapt and respond accordingly.พวกเขาปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
Death Row Inmate 4705B was a vampire selected for a month-long study on the effects of blood deprivation.เค้าถูกเลือกมาเพื่อศึกษานานหนึ่งเดือนในรื่อง ผลของ การขาดเลือด อะไรนะ?
Sensory-deprivation tank.ในแท้งค์ที่ปิดกั้นประสาทการรับรู้ แน่นอนครับ
Oxygen deprivation.ออกซิเจนถูกกำจัดออกไป
Our time sense can also be altered by things such as sensory deprivation, overstimulation, and altered states of consciousness.ความรู้สึกเวลาของเรายังสามารถ เปลี่ยนแปลงได้ โดยสิ่งต่างๆเช่นการกีดกันทาง ประสาทสัมผัส มากกว่ากระตุ้น,
The brain begins to die from oxygen deprivation.สมองเริ่มจะตายเพราะขาดออกซิเจน
In the second century, they thought it was caused by sexual deprivation.ในศตวรรษที่สอง พวกเค้าคิดว่ามันเกิดมาจากการขาดเซกส์
And even minor T.B.I. can produce sleep deprivation, emotional issues, memory impairment.อาการ TBI เล็กน้อย ทำให้นอนไม่เพียงพอ ปัญหาทางอารมณ์ ความจำเสื่อม

deprivation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
困苦[kùn kǔ, ㄎㄨㄣˋ ㄎㄨˇ, 困苦] deprivation; distressed; miserable

deprivation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
感覚遮断[かんかくしゃだん, kankakushadan] (n) sensory deprivation
現責め[うつつぜめ, utsutsuzeme] (n) sleep deprivation (as a form of torture)
剥奪[はくだつ, hakudatsu] (n,vs) deprivation; divestiture; revocation
遮断[しゃだん, shadan] (n,vs) isolation; cut off; blockade; quarantine; interception; deprivation; (P)
酸欠[さんけつ, sanketsu] (n,adj-no) lack of oxygen; oxygen deprivation; suffocation

deprivation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entmachtung {f}deprivation of power
Freiheitsberaubung {f}deprivation of liberty
Deprivation {f} [med.]deprivation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deprivation
Back to top