ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

band

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *band*, -band-

band ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
band (n.) วงดนตรี See also: แตรวง Syn. troupe
band (n.) กลุ่มคน See also: พวก, คณะ Syn. troop, group
band (vt.) ผูก See also: ประดับด้วยสายหรือแถบ, รัดด้วยสายรัด Syn. bond
band (n.) เชือก Syn. ribbon, rob
band (n.) สายคาด See also: สายรัด, แถบ Syn. strip
band (vt.) คาดด้วยผ้าแถบ See also: ผูกด้วยผ้าแถบ Syn. tap
band (n.) แถบคลื่นความถี่ See also: แถบคลื่นวิทยุ Syn. waveband
band (n.) พันธะ See also: ข้อผูกพัน, ข้อผูกมัด Syn. bond
band against (phrv.) ร่วมต่อต้าน See also: ร่วมต้าน
band together (phrv.) ร่วมกันต่อต้าน See also: ร่วมต้าน
band-aid (n.) ผ้าพันแผล
bandage (n.) ผ้าพันแผล Syn. band-aid
bandage (vt.) พันแผล Syn. swathe, bind
bandage up (phrv.) พัน (แผล)
bandana (n.) ผ้าพันคอ Syn. scarf, bandanna
bandanna (n.) ผ้าพันคอ Syn. bandana
bandbox (n.) กล่องใส่ของกระจุกกระจิก
bandeau (n.) ผ้าพันผมสตรี See also: ผ้าพันศีรษะ Syn. hairband
banded (n.) ซึ่งมีแถบสี Syn. striped
banded (adj.) ซึ่งมีสาย See also: ซึ่งเป็นแถบ Syn. lined, barred
banderole (n.) ธงสามเหลี่ยม Syn. banner, ensign
bandit (n.) ผู้ร้าย See also: โจร Syn. highwayman, thief
banditry (n.) การขโมยและก่อความรุนแรงของผู้ร้าย
bandleader (n.) ผู้นำวงดนตรีในขบวนแห่ See also: ดรัมเมเยอร์ Syn. conductor, maestro
bandmaster (n.) ผู้ควบคุมวงดนตรี Syn. conductor
bandoleer (n.) แถบลูกปืนที่ใช้รัดหรือพาดบริเวณไหล่ Syn. bandolier
bandolier (n.) แถบลูกปืนที่ใช้รัดหรือพาดบริเวณไหล่ Syn. bandoleer
bandsman (n.) นักเล่นวงดนตรี
bandstand (n.) สถานที่เปิดด้านข้าง (มีหลังคา) เพื่อเล่นดนตรีกลางแจ้ง Syn. pavilion, gazebo
bandwagon (n.) กิจกรรมที่มีคนจำนวนมากเข้าร่วม (เช่น การแข่งขันฟุตบอลโลก)
bandwidth (n.) ช่วงความถี่ของคลื่นวิทยุ
bandy (adj.) (ขา) โค้งออกด้านนอก See also: (ขา) โก่ง Syn. bowlegs
bandy about (phrv.) กระจายไปทั่ว See also: ลือกันไป, แพร่ออกไป, ซุบซิบ
bandy about (phrv.) พูดถึงอย่างไม่จริงจัง
bandy around (phrv.) กระจายไปทั่ว See also: ลือกันไป, แพร่ออกไป, ซุบซิบ
bandy around (phrv.) พูดถึงเกี่ยวกับบางสิ่งอย่างไม่จริงจัง
bandy round (phrv.) กระจายไปทั่ว See also: ลือกันไป, แพร่ออกไป, ซุบซิบ
bandy round (phrv.) พูดถึงเกี่ยวกับบางสิ่งอย่างไม่จริงจัง
bandy with (phrv.) ทะเลาะกับ See also: โต้ตอบกันไปมา (ด้วยอารมณ์โกรธ)
English-Thai: HOPE Dictionary
band(แบนดฺ) {banded,banding,bands} n. สายคาด,สายรัด,แถบ,ปลอก,หมู่,พวก,คณะ,วงดนตรี,คณะตนตรี,ช่วงความถี่ของคลื่นวิทยุ,สิ่งผูกมัดคน,โซ่ตรวน,ปลอกรัด,พันธะ,ข้อผูกพัน vt.,vi. ใช้สายผูกรัด,รวมกลุ่ม,ประดับด้วยสายหรือแถบ, See also: bander n.
bandage(แบน'ดิจฺ) {bandaged,bandaging,bandages} n. แถบผ้าพันแผล,ผ้าพันแผล,สิ่งผูกมัด vt.,vi. พันหรือติดด้วยผ้าหรือแถบพันแผล, See also: bandager n., Syn. strip
bandeau(แบนโด') n. ผ้าพันศีรษะ,ผ้าพันแผลสตรี,ผ้าปิดตา,สายแพรต่วน -pl. -deaux
bandit(แบน'ดิท) n. โจร,คนนอกกฎหมาย, Syn. criminal -pl. bandits,banditti
bandmaster(แบนมาส'เทอะ) n. ผู้นำจังหวะวงดนตรี
bandsman(แบนซ'เมิน) n. นักดนตรีที่เล่นในวงดนตรี
bandstand(แบน'สแทนดฺ) n. เวทีวงดนตรีที่ยกขึ้น, Syn. platform -pl. bandsmen
bandwagon(แบนแวก'เกิน) n. รถดนตรีในขบวนแห่,ความนิยม,พรรคการเมืองในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับความนิยมอยู่
bandy-leggedadj. ซึ่งมีขาโก่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
band(n) ปลอก,แถบ,ผ้าพันหมวก,สายคาด,พวก,หมู่,คณะ,แตรวง
bandage(n) ผ้าพันแผล,ผ้ากอซ
bandit(n) โจร,ผู้ร้าย,คนนอกกฎหมาย
banditry(n) การโจรกรรม,การปล้น
bandmaster(n) ผู้นำจังหวะ,วาทยากร
bandsman(n) นักดนตรี
bandy(vt) ส่งไปส่งมา,โต้ตอบ
BANDY-bandy-legged(adj) ขาโก่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
band๑. แถบ๒. แถบความถี่ [มีความหมายเหมือนกับ frequency band] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bandage๑. ผ้าพัน๒. พันผ้า๓. การพันผ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bandwidth๑. ความกว้างแถบความถี่๒. แบนด์วิดท์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Band Formรูปแถบ [การแพทย์]
Bandage Adhesiveผ้าพันชนิดติดยึด [การแพทย์]
Bandwidthความกว้างแถบความถี่, แบนด์วิชท์แบนด์วิชท์ (Bandwidth) หมายถึง ความกว้างของแถบคลื่นความถี่ แบนด์วิชท์เป็นคำที่ใช้วัดความเร็วในการส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ต ซึ่งโดยมากเรามักวัดความเร็วของการส่งข้อมูลเป็น bps (bit per second), Mbp (bps*1000000) เช่น แบนด์วิชท์ของการใช้สายโทรศัพท์ในประเทศไทยเท่ากับ 14.4 Kbps แบนด์วิชท์ของการส่งข้อมูลของ KSC ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับอเมริกาเท่ากับ 2 Mbps เป็นต้น เนื่องจากแบนด์วิชท์ คือ ความกว้างของแถบคลื่นความถี่ ดังนั้นยิ่งแบนด์วิชท์สูง การรับส่งข้อมูล เข้า-ออก ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพสูงด้วย เช่น การเลือกใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์สำเร็จรูปหรือเว็บโฮสติ้ง (Web hosting) หากเป็นไปได้ควรพิจารณาเลือกแบนด์วิชท์แบบไม่จำกัดปริมาณการรับส่งข้อมูล (Unlimited bandwidth) จะเป็นผลดีมากกว่าโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่มีจำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์เป็นจำนวนมากต่อวัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คณะดนตรี (n.) band Syn. วงดนตรี
วงดนตรี (n.) band See also: orchestra
ทำแผล (v.) bandage See also: dress
เสือ (n.) bandit See also: criminal Syn. โจร, อาชญากร, ผู้ร้าย
โม่ง (n.) bandit See also: robber Syn. ตัวการ
ขุนโจร (n.) bandit leader
กองโจร (n.) guerrilla band See also: robber gang, guerillas Syn. โจร
การจาก (n.) abandonment See also: leave, desertion Syn. การทิ้ง, การเลิก
การทิ้ง (n.) abandonment See also: leave, desertion Syn. การจาก, การเลิก
การทิ้ง (n.) abandonment See also: renunciation, relinquishment, sacrifice, discard Syn. การละ, การปล่อย, การละวาง
การปล่อย (n.) abandonment See also: renunciation, relinquishment, sacrifice, discard Syn. การละ, การทิ้ง, การละวาง
การละทิ้ง (n.) abandonment See also: leave, desertion Syn. การทิ้ง, การจาก, การเลิก
การละวาง (n.) abandonment See also: renunciation, relinquishment, sacrifice, discard Syn. การละ, การทิ้ง, การปล่อย
การสละ (n.) abandonment See also: renunciation, relinquishment, sacrifice, discard Syn. การละ, การทิ้ง, การปล่อย, การละวาง
การเลิก (n.) abandonment See also: leave, desertion Syn. การทิ้ง, การจาก
กินผัว (v.) bring death to the husband See also: run through one´s husbands
ของผิดกฎหมาย (n.) contraband See also: illegal article, illegal goods, pirated goods
ของผิดกฎหมาย (n.) contraband goods See also: smuggled goods, illicit goods, bootleg goods Ops. ของถูกกฎหมาย
ของผิดกฎหมาย (n.) contraband See also: illegal article, illegal goods, pirated goods
ของเถื่อน (n.) contraband goods See also: smuggled goods, illicit goods, bootleg goods Syn. ของผิดกฎหมาย Ops. ของถูกกฎหมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She took her husband backเธอคืนดีกับสามี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And the band begins to playและวงดนตรีที่เริ่มต้นที่จะเล่น
You may think the band are not quite rightคุณอาจคิดว่าคือวงดนตรีที่ไม่ถูกต้อง นัก
It was twenty years ago today, Sgt. Pepper taught the band to playมันคือยี่สิบปีที่ผ่านมาในวันนี้ จีที เปเปอสอนวงดนตรีที่จะเล่น
Get rid of the band too.Get rid of the band too.
We'll put the band back together, we do a few gigs... we get some bread.เราจะเริ่มวงอีกครั้งและการแสดงบางอย่าง เราได้เงินบาง แบ๊ง 5,000ดอลลาร์
Bang-- five thousand bucks! Well, getting the band back together might not be that easy.ก็เริ่มวงอีกครั้งบางทีมันไม่ง่าย
Tomorrow we got to get the band back together.พรุ่งนี้เราจะเริ่มวงอีกครั้ง
We're putting the band back together.พวกเราต้องการที่จะเริ่มวงอีกครั้ง
We had a band powerful enough to turn goat piss into gasoline.พวกเรามีวงมีอำนาจเพียงพอฉี่แพะเป็นน้ำมัน
We're putting the band back together.พวกเราจะเริ่มวงอีกครั้ง
We're putting the band back together. We need you, man.พวกเราจะเริ่มวงอีกครั้ง พวกเราต้องการคุณ พวกเราต้องการแตรของคุณ
Me and Elwood-- we're putting the band back together.พวกเราต้องการที่จะเริ่มวงอีกครั้ง

band ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凶党[xiōng dǎng, ㄒㄩㄥ ㄉㄤˇ, 凶党 / 凶黨] band of accomplice
男孩乐队[nán hái yuè duì, ㄋㄢˊ ㄏㄞˊ ㄩㄝˋ ㄉㄨㄟˋ, 男孩乐队 / 男孩樂隊] boy band (type of pop group)
摈弃[bìn qì, ㄅㄧㄣˋ ㄑㄧˋ, 摈弃 / 擯棄] abandon; discard; cast away
弃樱[qì yīng, ㄑㄧˋ , 弃樱 / 棄櫻] abandoned baby
熟荒[shú huāng, ㄕㄨˊ ㄏㄨㄤ, 熟荒] abandoned land
罢论[bà lùn, ㄅㄚˋ ㄌㄨㄣˋ, 罢论 / 罷論] abandoned idea
背弃[bèi qì, ㄅㄟˋ ㄑㄧˋ, 背弃 / 背棄] abandon; desert; renounce
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, 遐] abandon; distant
离弃[lí qì, ㄌㄧˊ ㄑㄧˋ, 离弃 / 離棄] abandon
[fèi, ㄈㄟˋ, 废 / 廢] abolish; crippled; abandoned; waste
牧业[mù yè, ㄇㄨˋ ㄧㄝˋ, 牧业 / 牧業] animal husbandry; animal product industry
畜牧业[xù mù yè, ㄒㄩˋ ㄇㄨˋ ㄧㄝˋ, 畜牧业 / 畜牧業] animal husbandry
黑话[hēi huà, ㄏㄟ ㄏㄨㄚˋ, 黑话 / 黑話] argot; bandits' secret jargon; malicious words
叔婆[shū pó, ㄕㄨ ㄆㄛˊ, 叔婆] aunt by marriage; husband's aunt; husband's father's younger brother's wife
贝利卡登[Bèi lì kǎ dēng, ㄅㄟˋ ㄌㄧˋ ㄎㄚˇ ㄉㄥ, 贝利卡登 / 貝利卡登] Ballycotton (Irish: Baile Choitín), village near Cork; Ballycotton, music band
创可贴[chuāng kě tiē, ㄔㄨㄤ ㄎㄜˇ ㄊㄧㄝ, 创可贴 / 創可貼] band-aid; sticking plaster
[fěi, ㄈㄟˇ, 匪] bandit
匪穴[fěi xué, ㄈㄟˇ ㄒㄩㄝˊ, 匪穴] bandit den; rebel stronghold
土匪[tǔ fěi, ㄊㄨˇ ㄈㄟˇ, 土匪] bandit
[kòu, ㄎㄡˋ, 寇] bandit
[dài, ㄉㄞˋ, 带 / 帶] band; belt; girdle; ribbon; tire; area; zone; region; to wear; to carry; to lead; to bring; to look after; to raise
带子[dài zi, ㄉㄞˋ ㄗ˙, 带子 / 帶子] band; belt
带宽[dài kuān, ㄉㄞˋ ㄎㄨㄢ, 带宽 / 帶寬] bandwidth
斯里巴加湾港[Sī lǐ Bā jiā wān gǎng, ㄙ ㄌㄧˇ ㄅㄚ ㄐㄧㄚ ㄨㄢ ㄍㄤˇ, 斯里巴加湾港 / 斯里巴加灣港] Bandar Seri Begawan (capital of Brunei)
绷带[bēng dài, ㄅㄥ ㄉㄞˋ, 绷带 / 繃帶] bandage
枪匪[qiāng fěi, ㄑㄧㄤ ㄈㄟˇ, 枪匪 / 槍匪] bandits with guns; an armed criminal; a gunman
盗匪[dào fěi, ㄉㄠˋ ㄈㄟˇ, 盗匪 / 盜匪] bandit
草寇[cǎo kòu, ㄘㄠˇ ㄎㄡˋ, 草寇] bandits
邦迪[bāng dí, ㄅㄤ ㄉㄧˊ, 邦迪] Bondi (name); band-aid (loan)
外八字腿[wài bā zì tuǐ, ㄨㄞˋ ㄅㄚ ㄗˋ ㄊㄨㄟˇ, 外八字腿] bow legs; bandy legs
军乐队[jūn yuè duì, ㄐㄩㄣ ㄩㄝˋ ㄉㄨㄟˋ, 军乐队 / 軍樂隊] brass band
叔子[shū zi, ㄕㄨ ㄗ˙, 叔子] brother-in-law; husband's younger brother
宽带[kuān dài, ㄎㄨㄢ ㄉㄞˋ, 宽带 / 寬帶] broadband
宽频[kuān pín, ㄎㄨㄢ ㄆㄧㄣˊ, 宽频 / 寬頻] broadband
侄女婿[zhí nǚ xu, ㄓˊ ㄋㄩˇ ㄒㄩ˙, 侄女婿 / 姪女婿] brother's daughter's husband; niece's husband
清剿[qīng jiǎo, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠˇ, 清剿] clean-up operation; suppress (bandits)
三从四德[sān cóng sì dé, ㄙㄢ ㄘㄨㄥˊ ㄙˋ ㄉㄜˊ, 三从四德 / 三從四德] Confucian moral injunctions for women - namely obey in turn three men father, husband and son, plus the four virtues of morality 德, physical charm 容, propriety in speech 言 and efficiency in needlework 功
禁品[jìn pǐn, ㄐㄧㄣˋ ㄆㄧㄣˇ, 禁品] contraband goods
窜犯[cuàn fàn, ㄘㄨㄢˋ ㄈㄢˋ, 窜犯 / 竄犯] to raid; an intrusion (of the enemy, or bandit groups)
女婿[nǚ xu, ㄋㄩˇ ㄒㄩ˙, 女婿] daughter's husband/son-in-law

band ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィンドオーケストラ[, uindoo-kesutora] (n) wind band (wasei
ガードバンド[, ga-dobando] (n) {comp} guard band
カチューシャ[, kachu-sha] (n) (1) (named after a character in Tolstoy's novel "Resurrection") Alice band (rus
カットバン[, kattoban] (n) (abbr) (See カット) band aid; (pre-cut) adhesive plaster
ゴムバンド[, gomubando] (n) elastic band; rubber band
ゴム紐[ゴムひも, gomu himo] (n) (uk) elastic; elastic cord; elastic band
スパイラルバンド雲[スパイラルバンドうん, supairarubando un] (n) spiral band
スペクトルバンド[, supekutorubando] (n) {comp} spectral band
ちんどん屋[ちんどんや, chindonya] (n) traditional Japanese band of sandwich board advertisers
バックバンド[, bakkubando] (n) backing band (for singer) (wasei
バンドエイド;バンドエード[, bandoeido ; bandoe-do] (n) band aid; adhesive bandage
バンドスペクトル[, bandosupekutoru] (n) band spectrum
バンドリーダー[, bandori-da-] (n) bandleader; band leader
バンド印字装置[バンドいんじそうち, bando injisouchi] (n) {comp} band printer
マーチングバンド[, ma-chingubando] (n) marching band
価電子帯[かでんしたい, kadenshitai] (n) valence band
[たい, tai] (n-suf) band (e.g. conduction, valence); belt (e.g. Van-Allen, asteroid, etc.); (P)
旗鼓堂々;旗鼓堂堂[きこどうどう, kikodoudou] (adj-t,adv-to) with colors flying and band playing; triumphantly; in splendid array
暴力団[ぼうりょくだん, bouryokudan] (n) gangster organization (organisation); crime syndicate; yakuza (Japanese mafia); band of thugs; group of hoodlums; (P)
桿状核球[かんじょうかくきゅう, kanjoukakukyuu] (n) band cell; stab cell
足輪[あしわ, ashiwa] (n) leg band (e.g. on bird or hospital patient); ring; anklet
髪留め;髪どめ[かみどめ, kamidome] (n) barrette; hair clip; hair slide; hair band
鼓笛隊[こてきたい, kotekitai] (n) drum and fife band
BOD[ビーオーディー, bi-o-dei-] (n) (1) (See 生物化学的酸素要求量) biochemical oxygen demand; BOD; (2) bandwidth-on-demand
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business
アースバンド[, a-subando] (n) {comp} earth band; earth strap; strap snug
あーた[, a-ta] (n) (sl) (See あんた) you (slang for anta, often used by a wife addressing her husband)
アーバンデクライン[, a-bandekurain] (n) urban decline
アーバンデザイナー[, a-bandezaina-] (n) urban designer
アーバンデザイン[, a-bandezain] (n) urban design
アイブリ[, aiburi] (n) blackbanded trevally (Seriolina nigrofasciata); blackbanded amberjack
アプリケーションバンドル[, apurike-shonbandoru] (n) {comp} application-bundling
アマチュアバンド[, amachuabando] (n) amateur bands
アンバンドリング[, anbandoringu] (n) unbundling
アンバンドル[, anbandoru] (vs) to unbundle
イーストパシフィックバタフライフィッシュ;スリーバンディッドバタフライフィッシュ[, i-sutopashifikkubatafuraifisshu ; suri-bandeiddobatafuraifisshu] (n) threebanded butterflyfish (Chaetodon humeralis)
イヌザメ[, inuzame] (n) brownbanded bambooshark (Chiloscyllium punctatum, species from the Indo-West Pacific)
オスジクロハギ;ダークサージャン;ダークサージョン;リングテールサージャンフィッシュ;リングテールサージョンフィッシュ[, osujikurohagi ; da-kusa-jan ; da-kusa-jon ; ringute-rusa-janfisshu ; ringute-rusa-j] (n) ringtail surgeonfish (Acanthurus blochii, species of tang from the Indo-Pacific); blue-banded pualu; dark surgeon; tailring surgeonfish
オビイソハゼ[, obiisohaze] (n) broad-banded pygmy goby (Eviota latifasciata)
お宅(P);御宅[おたく, otaku] (n) (1) (hon) your house; your home; your family; (2) (hon) your husband; (3) (hon) your organization; (pn,adj-no) (4) (hon) you (referring to someone of equal status with whom one is not especially close); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クリアバンド[くりあばんど, kuriabando] clear band
スペクトルバンド[すぺくとるばんど, supekutorubando] spectral band
デュアルバンド[でゆあるばんど, deyuarubando] dual band
バンド[ばんど, bando] band
バンドプリンタ[ばんどぷりんた, bandopurinta] band printer
バンド印字装置[バンドいんじそうち, bando injisouchi] band printer
アースバンド[あーすばんど, a-subando] earth band, earth strap, strap snug
ナローバンド[なろーばんど, naro-bando] narrowband
バンドパスフィルタ[ばんどぱすふぃるた, bandopasufiruta] Band-Pass Filter
バンドル[ばんどる, bandoru] bundle
バンド幅[バンドはば, bando haba] bandwidth
ピーク帯域幅[ピークたいいきはば, pi-ku taiikihaba] peak bandwidth
ファットパイプ[ふぁっとぱいぷ, fattopaipu] fat pipe (i.e., a high bandwidth connection)
ブロードバンド[ぶろーどばんど, buro-dobando] broadband
ブロードバンドLAN[ぶろーどばんど LAN, buro-dobando LAN] broadband LAN
ベースバンド伝送[ベースバンドでんそう, be-subando densou] baseband translation
ラバーバンディング[らばーばんでいんぐ, raba-bandeingu] rubber-banding
ラバーバンド[らばーばんど, raba-bando] rubberband
利用可能[りようかのう, riyoukanou] available (an), usable (e.g. bandwidth)
動的な帯域割当[どうてきなたいいきわりあて, doutekinataiikiwariate] dynamic bandwidth allocation
回線帯域[かいせんたいいき, kaisentaiiki] line bandwidth
帯域[たいいき, taiiki] bandwidth
帯域予約[たいいきよやく, taiikiyoyaku] bandwidth reservation, bandwidth contract
帯域制御[たいいきせいぎょ, taiikiseigyo] bandwidth control
帯域制限[たいいきせいげん, taiikiseigen] bandlimited
帯域制限信号[たいいきせいげんしんごう, taiikiseigenshingou] bandlimited signal
帯域割り当て[たいいきわりあて, taiikiwariate] bandwidth allocation
帯域割当[たいいきわりあて, taiikiwariate] bandwidth allocation
帯域幅[たいいきはば, taiikihaba] bandwidth
帯域幅利用[たいいきはばりよう, taiikihabariyou] bandwidth usage
帯域確保[たいいきかくほ, taiikikakuho] bandwidth guarantee
広帯域[こうたいいき, koutaiiki] broadband
広帯域ネットワーク[こうたいいきネットワーク, koutaiiki nettowa-ku] broadband network
広帯域伝送[こうたいいきでんそう, koutaiikidensou] broadband transmission
広帯域総合ディジタル通信網[こうたいいきそうごうディジタルつうしんこう, koutaiikisougou deijitaru tsuushinkou] B-ISDN, Broadband Integrated Services Digital Network
狭帯域[きょうたいいき, kyoutaiiki] narrowband
留守番電話[るすばんでんわ, rusubandenwa] answering machine
順番付ける[じゅんばんづける, junbandukeru] to sequence
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ご主人[ごしゅじん, goshujin] Thai: คำสรรพนามใช้เรียกสามีของผู้อื่น English: husband (hon)

band ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดุริยางค์[n.] (duriyāng) EN: musical instruments ; orchestra ; band FR:
ดุริยางค-[pref.] (duriyāngkha) EN: musical instruments ; orchestra ; band FR:
หัวหน้าวง[n. exp.] (hūanā wong) EN: head of a band FR:
แขนทุกข์[n. exp.] (khaēnthuk) EN: black arm band FR:
คณะดนตรี[n. exp.] (khana dontr) EN: band ; philharmonic orchestra FR: groupe musical [m] ; orchestre philarmonique [m]
โขยง[n.] (khayōng) EN: horde ; army ; crowd ; group ; gang ; band ; swarm ; flock FR: groupe de personnes [m]
เครื่องสาย[n.] (khreūangsāi) EN: stringed instruments ; stringed band FR: instrument à cordes [m]
กองโจร[n.] (køngjōn) EN: guerrilla band ; guerillas FR:
เหล่า[n.] (lao) EN: group ; company ; band ; category ; class ; species ; order ; race ; family ; set ; team ; collection ; number FR: race [f] ; espèce [f] ; famille [f] ; groupe [m] ; catégorie [f]
เมทริกซ์แถบ[n. exp.] (methrik tha) EN: band matrix FR:
โมรันบง แบนด์[n. prop.] (Mōranbong B) EN: Moranbong Band FR: Moranbong Band
ป้ายไฟฟ้า [n. exp.] (pāi faifā) EN: electronic board ; electronic band FR: marquoir électronique [m]
พรรคพวก[n.] (phakphūak) EN: partisans ; followers ; friends ; band ; gang FR: partisans [mpl] ; entourage [m] ; amis [mpl]
พวก[n.] (phūak) EN: group ; faction ; party ; band ; company ; gang ; followers ; coterie FR: groupe [m] ; association [f] ; clique [f] ; compagnie [f] ; faction [f] ; fidèles [mpl]
ปลอกแขนทุกข์[n. exp.] (pløk khaēn ) EN: black arm band FR: brassard de deuil [m]
สตริง[n.] (satring) EN: pop band ; string band FR:
แถบ[n.] (thaēp) EN: stripe ; strip ; streak ; bar ; tap ; tag ; band FR: bande [f] ; ruban [m]
แถบเมอบิอุส[n. exp.] (thaēp Møebi) EN: Möbius strip ; Möbius band ; Moebius strip FR: ruban de Möbius [m]
ตกปลอก[v.] (tokpløk) EN: cover with a band ; tether the legs with a halter FR:
แตรวง[n.] (traēwong) EN: band ; musical group ; brass band FR: groupe musical [m] ; groupe [m] ; orchestre [m] ; fanfare [f] ; orchestre de cuivres [m]
แตรวงโยธวาทิต[n. exp.] (traēwongyōt) EN: brass band FR:
แหวน[n.] (waēn) EN: ring ; hoop ; circle ; circular band FR: rondelle [f] ; joint [m]
แหวนปลอกมีด[n. exp.] (waēn pløkmī) EN: ring in the form of a band FR:
วง[n.] (wong) EN: band ; group ; party ; circle ; sphere ; realm ; quarters ; coterie FR: groupe [m] ; cercle [m] ; milieu [m] ; sphère [f] (fig.) ; secteur [m]
วงดนตรี[n. exp.] (wong dontrī) EN: band ; musical group ; orchestra ; ensemble FR: groupe musical [m] ; groupe [m] ; orchestre [m] ; formation musicale [f]
วงดุริยางค์[n. exp.] (wong duriyā) EN: band ; orchestra FR:
วงดุริยางค์ทหาร[n. exp.] (wong duriyā) EN: military band FR:
ยางรัด[n.] (yāngrat) EN: rubber band FR:
ย่านความถี่[n. exp.] (yān khwāmth) EN: radio frequency band FR:
โยธวาทิต[n.] (yōthawāthit) EN: marching band FR:
อดีตสามี[n. exp.] (adīt sāmī) EN: ex-husband FR: ex-mari [m]
ไอ้พวกเศษ[xp] (ai phūak sē) EN: FR: Bande d'ordures !
อาเขย[n. exp.] (ā khoēi) EN: uncle by marriage ; uncle-in-law ; husband of one's father's younger sister FR:
อาวาหะ[n.] (āwāha) EN: marriage which the wife moves into husband's house FR:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)[n. exp.] (banchī band) EN: Bachelor of Accountancy (B.Acc.) ; Bachelor of Accounting FR:
บรรดา[adj.] (bandā) EN: all ; whole ; totality ; entire ; various FR: tous ; toutes ; tout ; divers ; différents ; chaque
บันได[n.] (bandai) EN: staircase ; stairs ; stairway FR: escalier [m] ; marche [f] ; degrés [mpl] (litt.)
บันได[n.] (bandai) EN: ladder FR: échelle [f]
บันไดแคบ[n. exp.] (bandai khaē) EN: FR: escalier étroit [m]
บันไดเลื่อน[n.] (bandaileūoe) EN: escalator ; moving staircase FR: escalier roulant [m] ; Escalator [m] ; escalier mécanique [m]

band ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgang {m} (ausgesonderter Band usw.)withdrawals
Tonband {n} | auf Band; auf Tonband | auf Band aufnehmenaudio tape; tape | on tape | to tape; to tape-record
Blaskapelle {f}brass band
Förderband {n}conveyor belt; band conveyor
Tanzorchester {m}dance band
Gummiband {n}elastic band
Flipperstreifen {m}flipper band
Schwungrad {n}fly wheel; band wheel
Schlagriemen {m}lug strap; picker band
Montageband {n}; Band
Blasmusik {f}music for brass instruments; playing of a brass band
Schmalband {n} (Niederfrequenz)narrow band
Posaunenchor {m} [mus.]trombone band
Felgenband {n}rim tape; rim band
Riemen {m}; Band
Banderdungsschelle {f} [electr.]strip earth band
lügen | lügend | gelogen | ich/er/sie log | er/sie hat/hatte gelogen | ich/er/sie löge | das Blaue vom Himmel lügen [übtr.]to lie {lied; lied} | lying | lied | I/he/she lied | I/he/she lied | I/he/she would lie | to lie to beat the band
Frequenzband {n}wave band; frequency band
Klagerücknahme {f}abandonment of action
Niedergangsphase {f}abandonment stage
Optionsaufgabe {f}abandonment of option
Abdeckband {n}cover band; masking tape
Watte {f}; Verbandwatte
Ackerbau {m}husbandry
Änderung {f}; Abänderung
Braunschwanztachuri {m} [ornith.]Buff-banded Tyrannulet
Weißbindentachuri {m} [ornith.]White-banded Tyrannulet
Armband {n} | Armbänder
Fließband {n} | Fließbänder
Fließbandarbeit {f} | Fließbandarbeiten
Band {n} | Bänder
Band {n}; Bandspule
Band-externe-Signalgebung {f} (NT)out-of-band signalling
Band-interne Signalgebung {f}in-band signalling
Bandabstand {m}band gap
Bandage {f} | Bandagen
Bandantenne {f}band aerial
Stirnband {n} | Stirnbänder
Bandbreite {f} | Bandbreiten
Basisband {n}baseband

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า band
Back to top