ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

relinquishment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *relinquishment*, -relinquishment-

relinquishment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
relinquishment (n.) การยกเลิก See also: การถอนออก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
relinquishmentการสละ, การปลดเปลื้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
4. Relinquishment of Rights to Body.4.การสละสิทธิเพื่อร่างกาย
I know I'm the one that got drunk and made all those mistakes, but that doesn't mean I have to write a Relinquishment of Rights to Body document?ฉันรู้ว่าฉันเมาและได้ทำผิดไปหลายอย่าง แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าฉันจะต้องสละร่างกายนะค่ะ?
You totally misunderstand what Relinquishment of Rights to Body means.เธอกำลังเข้าใจผิดเกี่ยวกับความหมายของการสละร่างกาย
The Relinquishment of Rights to Body I'm talking about... is not that I can do whatever I want to your body, but that you need to give up touching my body.การสละร่างกาย ฉันหมายถึง... .. ไม่ว่าฉันต้องการจะทำอะไร ฉันต้องการร่างกายของเธอ
It's not wise, just because you kissed him when drunk, to confess your love to a person who demands a written Relinquishment of Rights to his body.มันไม่ทำเพียงเพราะจูบเขาตอนเมาหรอก และยังไปสารภาพรักอีก ให้กับคนที่ต้องการสละร่างกายของเขา
You ruin it at the most decisive moment to someone who asks for a Relinquishment of Body Rights document.คุณทำลายมันไปเยอะ ขณะที่เด็ดเดี่ยวไปกับบางคน ใครบ้างจะถามถึงเอกสารการสละร่างกาย
If you were going to do this, why did you get my medicals and make me sign Relinquishment of Body Rights?ถ้าคุณจะทำแบบนี้ ทำไมคุณถึงให้ฉันไปตรวจร่างกาย แล้วเซ็นสัญญาการสละร่างกายหละ์
Relinquishment of Rights to Lee Jin Soo's body.การสละร่างกายของ ลีจินซู

relinquishment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺棄(P);委棄[いき, iki] (n,vs) abandonment; desertion; relinquishment; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า relinquishment
Back to top