ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

desertion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *desertion*, -desertion-

desertion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
desertion (n.) การทอดทิ้ง See also: การละทิ้ง Syn. abandonment
desertion (n.) การหนีทหาร
English-Thai: HOPE Dictionary
desertion(ดิเซิร์ท'เชิน) n. การทอดทิ้ง,การละทิ้ง,ภาวะที่ถูกทอดทิ้ง,การหนีทัพ
English-Thai: Nontri Dictionary
desertion(n) การจากไป,การละทิ้ง,การทอดทิ้ง,การหนีทัพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
desertion๑. การละทิ้งหน้าที่๒. การทอดทิ้งไป๓. การละทิ้งร้างคู่สมรส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Desertion and non-supportการละทิ้งครอบครัว [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การทอดทิ้ง (n.) desertion See also: neglect, abandonment Syn. การละทิ้ง, การละเลย, การทิ้ง, การทิ้งขว้าง Ops. การเอาใจใส่, การดูแล
การทิ้ง (n.) desertion See also: neglect, abandonment Syn. การละทิ้ง, การละเลย, การทิ้งขว้าง Ops. การเอาใจใส่, การดูแล
การทิ้งขว้าง (n.) desertion See also: neglect, abandonment Syn. การละทิ้ง, การละเลย, การทิ้ง Ops. การเอาใจใส่, การดูแล
การละเลย (n.) desertion See also: neglect, abandonment Syn. การละทิ้ง, การทิ้ง, การทิ้งขว้าง Ops. การเอาใจใส่, การดูแล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The penalty for desertion is death.โทษของการหลบหนีหน้าที่ คือประหาร
But Adele, bein' a woman of the South, had survived worse than desertion.แต่อเดลสาวชาวใต้ไม่ยี่หระที่ถูกทอดทิ้ง
Not to feel sorrow for her mother's desertion?ว่าอย่าเศร้าต่อการจากไปของแม่
His cowardice led to mass desertion.ความขี้ขลาดของมันนำมาซึ่งการหนีทัพ
Took auxiliaries desertion, questioned my orders.ด้วยการปลุกขวัญทหารเสริมทัพให้หนีทัพไป ทำให้คำสั่งของข้าต้องมีข้อกังขา
Apparently, we have three options: desertion, unreasonable behavior or adultery.ปรากฏว่า เรามีทางเลือก 3 ทาง ละทิ้งพฤติกรรม ที่ไม่สมเหตุสมผล

desertion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
脱営[だつえい, datsuei] (n,vs) (military) desertion
置き去り(P);置きざり[おきざり, okizari] (n) desertion; leaving behind or in the lurch; (P)
脱落[だつらく, datsuraku] (n,vs) (1) loss; dropping out; falling by the wayside; (2) omission; lacuna; gap; hiatus; (3) desertion; defection; (4) apostasy; (P)
脱走[だっそう, dassou] (n,vs) desertion; escape; (P)
逃走[とうそう, tousou] (n,vs,adj-no) flight; desertion; escape; (P)
遺棄(P);委棄[いき, iki] (n,vs) abandonment; desertion; relinquishment; (P)

desertion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การละเลย[n.] (kān laloēi) EN: desertion FR: abandon [m]
การละทิ้ง[n.] (kān lathing) EN: abandonment ; leave ; desertion ; waiver FR: abandon [m]
การทิ้ง[n.] (kān thing) EN: abandonment ; desertion FR: abandon [m]
การทิ้งขว้าง[n.] (kān thingkh) EN: desertion FR:
การทอดทิ้ง[n.] (kān thøtthi) EN: desertion ; abandonment FR: abandon [m]
ประหาณ[n.] (prahān) EN: desertion FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า desertion
Back to top