ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intestine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intestine*, -intestine-

intestine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intestine (adj.) เกี่ยวกับเรื่องภายใน Syn. internal, domestic Ops. external
intestine (n.) ลำไส้ See also: ไส้ Syn. intestines
intestines (n.) เครื่องใน (คำไม่เป็นทางการ) See also: อวัยวะภายใน Syn. insides, entrails, guts, bowels
intestines (n.) ลำไส้ See also: ไส้
English-Thai: HOPE Dictionary
intestine(อินเทส'ทิน) n. ลำไส้. adj. ภายในประเทศ,เกี่ยวกับเรื่องภายใน, Syn. internal
English-Thai: Nontri Dictionary
intestine(n) ลำไส้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intestine; bowelลำไส้, ไส้ [มีความหมายเหมือนกับ enteron; gut ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
intestineลำไส้, อวัยวะที่เป็นส่วนหนึ่งของทางเดินอาหาร ต่อจากกระเพาะอาหารไปจนถึงทวารหนัก มี  2 ตอน คือ ลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Intestinesลำไส้ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลำไส้ (n.) intestine Syn. ไส้
ไส้ (n.) intestine Syn. ลำไส้
ผ้าขี้ริ้ว (n.) cow´s intestine
ลำไส้เล็ก (n.) small intestine
ลำไส้ใหญ่ (n.) large intestine
ลำไส้ไก่ (n.) chicken intestine See also: chicken innards
ไส้ไก่ (n.) chicken intestine See also: chicken innards Syn. ลำไส้ไก่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's using her intestine as a blood supply.มันใช้ลำไส้เธอเป็นที่สูบเลือด
We insert a lighted scope through the rectum, move the intestine till we find the ganglioma, then push it to the surface.เราจะสอดท่อที่มีแสงเข้าไปทางทวารหนัก ผ่านลำไส้ใหญ่จนเราพบganglioma
Push the wall of the intestine toward the skin.ดันผนังลำไส้ ขึ้นมาชนผิวหนัง
My best guess, his baby's tangled in the large intestine.ให้ฉันเดานะ เด็กคงพันอยู่กับลำไส้แน่เลย
It's all tangled up in the intestines.พันกันกับลำไส้ไปหมดเลย
I feel like someone grabbed my small intestine, pulled it out of my mouth and tied it around my neck.ฉันรู้สึกเหมือนมีใครล้วงคอไปจับลำไส้เล็ก ดึงออกมาทางปาก - มาพันรอบคอฉัน
Your request is like your intestine.ข้อเสนอของคุณเหมือนกรดในกระเพาะ
But all we get is pig intestine?แต่กลับต้องมากินหมูกระทะ
Jam it up there in the stomach, and these bits right here hook the intestines.ยัดเข้าไปในช่องท้อง แล้วเอาตรงนี้ไปเกี่ยวลำไส้ไว้
Those pig intestines are good for you.ใส้หมูเป็นของดีสำหรับแก
If his intestines look like I think they will, that's gonna take first priority.ถ้าลำไส้ของเขาเป็นเหมือนที่ผมคิด งั้นเขาก็มีสิทธิก่อนตามลำดับ
But chunks of their kidneys, lungs and intestines. That's just gross.ไม่ใช่ แต่เป็นไต ปอด กับลำไส้พวกเขา

intestine ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
回肠[huí cháng, ㄏㄨㄟˊ ㄔㄤˊ, 回肠 / 回腸] ileum (segment of small intestine between the jejunum 空腸|空肠 and appendix 盲腸|盲肠
空肠[kōng cháng, ㄎㄨㄥ ㄔㄤˊ, 空肠 / 空腸] jejunum (empty gut, middle segment of small intestine between duodenum 十二指腸|十二指肠 and ileum 回腸|回肠
肥肠[féi cháng, ㄈㄟˊ ㄔㄤˊ, 肥肠 / 肥腸] pig-gut (large intestine used as foodstuff)
升结肠[shēng jié cháng, ㄕㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ, 升结肠 / 升結腸] ascending colon (anat.); first section of large intestine
盲端[máng duān, ㄇㄤˊ ㄉㄨㄢ, 盲端] cecum (start of the colon, linking it to small intestine)
结肠[jié cháng, ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ, 结肠 / 結腸] colon (large intestine)
降结肠[jiàng jié cháng, ㄐㄧㄤˋ ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ, 降结肠 / 降結腸] descending colon (anat.); third section of large intestine
[cháng, ㄔㄤˊ, 肠 / 腸] intestines
肠道[cháng dào, ㄔㄤˊ ㄉㄠˋ, 肠道 / 腸道] intestines; gut
[dòng, ㄉㄨㄥˋ, 胴] large intestine; torso
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, 瘕] obstruction in the intestine
小肠[xiǎo cháng, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄤˊ, 小肠 / 小腸] small intestine
肠胃[cháng wèi, ㄔㄤˊ ㄨㄟˋ, 肠胃 / 腸胃] stomach and intestine; digestive system
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, 膋] fat on intestines
横结肠[héng jié cháng, ㄏㄥˊ ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ, 横结肠 / 橫結腸] transverse colon (anat.); second section of large intestine
羊肠小径[yáng cháng xiǎo jìng, ㄧㄤˊ ㄔㄤˊ ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄥˋ, 羊肠小径 / 羊腸小徑] winding road (twisting and turning like a sheep's intestine)

intestine ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しろ[, shiro] (n) intestine (yakitori)
小腸[しょうちょう, shouchou] (n) small intestine
腸捻転[ちょうねんてん, chounenten] (n) volvulus; twisted loop in intestine
六腑;六府[ろっぷ, roppu] (n) (See 三焦) the six internal organs (large intestine, small intestine, gallbladder, stomach, san jiao, urinary bladder)
内臓[ないぞう, naizou] (n,adj-no) internal organs; intestines; viscera; (P)
大腸[だいちょう(P);おおわた(ok), daichou (P); oowata (ok)] (n,adj-no) large intestine; large bowel; colon; (P)
宿便[しゅくべん, shukuben] (n) feces contained long in the intestines; fecal stasis; coprostasis
白もつ;白臓[しろもつ, shiromotsu] (n) internal organs such as intestines used as food
胃腸[いちょう, ichou] (adj-na,n,adj-no) stomach; gastrointestine; (P)
[ちょう(P);はらわた;わた, chou (P); harawata ; wata] (n) guts; bowels; intestines; (P)
腸内[ちょうない, chounai] (n,adj-no) intestinal; inside the intestines

intestine ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันตคุณ[n.] (antakhun) EN: small intestine FR:
ลำไส้[n.] (lamsai) EN: intestine FR: intestin [m]
ลำไส้เล็ก[n. exp.] (lamsai lek) EN: small intestine FR: intestin grêle [m]
ลำไส้ใหญ่[n. exp.] (lamsai yai) EN: large intestine FR: gros intestin [m]
ผ้าขี้ริ้ว[n.] (phākhīriū) EN: cow's intestine ; ox tripes FR: tripes de boeuf
พระอันตคุณ[n. exp.] (phra antakh) EN: small intestine FR:
ไส้ไก่[n.] (saikai) EN: chicken intestine ; chicken innards FR:
ไส้หมู[n. exp.] (sai mū) EN: pork intestine FR:
ไส้อ่อน[n. exp.] (sai øn) EN: small intestine FR:
ไส้อ่อนหมู[n. exp.] (sai øn mū) EN: pork small intestine FR:
ไส้อ่อนย่าง[n. exp.] (sai øn yāng) EN: grilled small intestine FR:
ไส้วัว[n. exp.] (sai wūa) EN: cow intestine FR:
ตือฮวน[n. exp.] (teū hūan) EN: swine entrails ; pig intestine FR:
ไส้[n.] (sai) EN: bowels ; intestines ; innards ; entrails FR: boyau [m] ; intestin [m] ; entrailles [fpl]

intestine ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dickdarm {m}large intestine
Enteritis {f}; Entzündung der Darmwand [med.]enteritis; intestine inflammation
Enterokolitis {f}; Schleimhautentzündung des Darms [med.]enterocolitis; intestine inflammation
Dünndarm {m} [anat.]small intestine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intestine
Back to top