ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

avenge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *avenge*, -avenge-

avenge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
avenge (vi.) แก้เผ็ด See also: แก้แค้น
avenge (vt.) แก้เผ็ด See also: แก้แค้น Syn. revenge, requite, ertaliate
avenge of (phrv.) แก้แค้นให้กับ See also: ต้องการแก้แค้นเรื่อง
avenge on (phrv.) แก้แค้น Syn. revenge on
avengement (n.) การแก้แค้น See also: การล้างแค้น Syn. repetition
English-Thai: HOPE Dictionary
avenge(อะเวนจฺ') vt. แก้แค้นให้,ล้างแค้นให้,
English-Thai: Nontri Dictionary
avenge(vt) ล้างแค้น,แก้เผ็ดแทน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I need him to help avenge my father, murdered these 20 years.ข้าต้องการให้เขาช่วยแก้แค้นแทนพ่อข้า ซึ่งถูกฆ่าตายไป 20 ปีแล้ว
You wish to avenge your tribe.คุณต้องการที่จะล้างแค้นให้เผ่าของคุณ
I have yet to avenge his death.ฉันยังแก้แค้นแทนท่านไม่ได้เลย
We must avenge Mother!(เด็กสาว) เราต้องแก้แค้นให้แม่
Sol shall avenge my master's death after all.ในที่สุด ฉันก็จะได้แก้แคนแทนเจ้านาย ใช่ไหม
Let me avenge my mother's death!ให้ฉันแก้แคนแทนแม่เถอะ
To Memnon's kingdom to avenge my brother's death.อาณาจักรของเมมนอน เพื่อล้างเเค้นให้พื่ชายข้า
He gave me the strength to avenge my family.ฉันให้ความแข็งแกร่งฉันเพื่อให้ฉันมาล้างแคนให้ครอบครัว
Ryan facing off with Trey to avenge your honor--ไรอันไปหาเรื่องเทรย์เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีเธอ
Why don't you train us to be top fighters and we'll avenge them!ถ้าอย่างงั้นล่ะก็พวกคุณถ่ายทอดวิชาให้ผม ผมจะได้เป็นยอดฝึมือ ไปแก้แค้นให้พวกเขา
He wants to ruin her family to avenge a grudgeจ้องจะทำลายทั้งตระกูล อยากแก้แค้นน่ะ
You won't avenge your fallen comrades?นายจะไม่ล้างแค้นให้เพื่อนสหายของนายเหรอ?

avenge ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
复仇[fù chóu, ㄈㄨˋ ㄔㄡˊ, 复仇 / 復仇] avenge; vengeance
恩仇[ēn chóu, ㄣ ㄔㄡˊ, 恩仇] debt of gratitude coupled with duty to avenge
自由基清除剂[zì yóu jī qīng chú jì, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄐㄧ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˊ ㄐㄧˋ, 自由基清除剂 / 自由基清除劑] radical scavenger

avenge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
恨みを晴らす[うらみをはらす, uramiwoharasu] (exp,v5s) to avenge oneself
撃つ(P);討つ(P);射つ(iK)[うつ, utsu] (v5t) (1) (usu. 撃つ) to shoot (at); (2) to attack; to defeat; to destroy; to avenge; (P)
脱酸素剤[だつさんそざい, datsusansozai] (n) oxygen absorber; oxygen scavenger; small packet placed in packaged food to absorb oxygen and prevent oxidation
返り討ち[かえりうち, kaeriuchi] (n) (1) killing a would-be avenger; (2) having the tables turned on someone (e.g. by a challenger); being beaten at one's own game

avenge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แก้แค้น[v.] (kaēkhaēn) EN: revenge (on) ; get even with ; take vengeance on ; avenge ; vindicate FR: venger ; se venger (de)
แก้มือ[v.] (kaēmeū) EN: ask for a return match ; challenge to a return match ; get even with ; avenge ; vindicate ; take vengeance on ; revenge ; ask for a second chance ; try to do better when given a second chance FR: demander une revanche
แก้เผ็ด[v.] (kaēphet) EN: revenge ; avenge ; get even with ; vindicate ; retaliate ; take vengeance on ; pay back ; get back at sb FR: se venger ; user de représailles
ล้าง[v.] (lāng) EN: wipe out ; avenge FR: laver (litt.) ; venger
ล้างแค้น[v.] (lāngkhaēn) EN: avenge ; wreak vengeance ; take revenge FR:
ผู้บริโภคซากอินทรีย์[n. exp.] (phūbøriphōk) EN: scavenger ; detritivore FR:

avenge ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aasfresser {m} [biol.]scavenger; carrion eater

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า avenge
Back to top