ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

allow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *allow*, -allow-

allow ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
allow (vt.) แบ่งสรร Syn. allot
allow (vt.) ยอมรับ See also: รับ
allow (vt.) สำรอง See also: กันไว้, สงวน
allow (vt.) ให้เงิน See also: ให้ยืมเงิน
allow (vt.) อนุญาต See also: ยินยอม, ปล่อย, ยอม Syn. permit, let, grant
allow entrance to (vt.) อนุญาตให้เข้า See also: ปล่อยให้เข้าไป, ยอมให้เข้าไป Syn. let in
allow for (phrv.) จ่ายให้ (มักเป็นทางกฎหมาย เกี่ยวกับการให้เงิน) See also: ยกให้, มอบให้
allow for (phrv.) เผื่อเอาไว้ (เวลา สถานที่ เนื้อที่) See also: เตรียมเผื่อ, เตรียมเอาไว้
allow for (phrv.) พิจารณา See also: ไตร่ตรอง, คิดพิจารณา
allow in (phrv.) ยอมให้เข้ามา See also: อนุญาตให้เข้า Syn. permit in
allow into (phrv.) ยอมให้เข้ามา See also: อนุญาตให้เข้า Syn. permit into
allow of (phrv.) ยอมให้เกิดขึ้น See also: ยอมให้มี Syn. admit of, permit of
allow out (phrv.) อนุญาตให้ออกไป (จากห้อง ตึก อาคาร ประตู) See also: ยอมให้ออกไป Syn. permit out
allow through (phrv.) ยอมให้ผ่าน Syn. permit through
allow to (phrv.) ยินยอมให้ตามกฎหมาย (มักเป็นเงิน) See also: ยอมให้, อนุญาตให้
allow up (phrv.) ยินยอมให้ลุกจากเตียง (คนป่วย) See also: ยอมให้, อนุญาตให้ Syn. permit up
allowable (adj.) ที่อนุญาตได้ Syn. permissible, proper
allowance (n.) การอดทน See also: การยอมทน
allowance (n.) ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
allowance (n.) งบประมาณ
allowance (n.) เบี้ยเลี้ยง See also: ค่าเลี้ยงชีพ, ค่าใช้จ่าย
allowance (n.) ส่วนลด Syn. reduction, discount
allowed (adj.) ที่ได้รับอำนาจ Syn. sanctioned
allowedly (adv.) ซึ่งยินยอมได้ Syn. admittedly
English-Thai: HOPE Dictionary
allow(อะเลา') vt.,vi. ยอมให้, อนุญาตให้, จ่ายให้, ยกให้, พิจารณา, คิด, ให้อภัย,เพื่อให้, Syn. permit, confess ###A. refuse, deny, withhold)
allowable(อะเลา' อะเบิล) adj. ซึ่งยอมได้, ซึ่งยินยอมได้. -allowableness n.
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment)
allowedly(อะเลา' อิดลี) adv. ซึ่งยินยอมได้
English-Thai: Nontri Dictionary
allow(vt) อนุญาต,ให้,ยกให้,ให้อภัย
allowable(adj) ซึ่งอนุญาตได้,ซึ่งยอมได้,ซึ่งอภัยได้
allowance(n) การอนุญาต,การยินยอม,การให้อภัย,การลดราคา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
allowanceเงินสงเคราะห์, เงินช่วยเหลือ, เบี้ยเลี้ยง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
allowable depletionallowable depletion, ความชื้นในดินที่ยอมให้ลดลงได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Allowanceค่าเผื่อ [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปล่อย (v.) allow Syn. อนุญาต, ยอม
ยอม (v.) allow See also: permit
อนุญาต (v.) allow See also: permit, consent, give agreement or permission Syn. ยินยอม, ยอมให้, ยอม Ops. ห้าม
ปล่อยไป (v.) allow one to go (by) See also: let one pass (by), let go
ปล่อยไป (v.) allow one to go (by) See also: let one pass (by), let go
อนุโลม (v.) allow to grant See also: let, permit Syn. ผ่อนปรน, ยินยอม, ยอม, ผ่อนผัน
เบี้ยกันดาร (n.) allowance See also: hardship supplement
เบี้ยเลี้ยง (n.) allowance See also: daily allowance
กระเดือก (v.) swallow See also: gulp
กลิ้งเกลือก (v.) wallow Syn. เกลือกกลิ้ง
กลืน (v.) swallow See also: gulp down, devour, gobble, engulf Ops. คาย
กลืนน้ำลาย (v.) swallow See also: gulp down one´s saliva
การกลืน (n.) swallowing See also: gulping down, devouring, gobbling up
คล่องคอ (v.) swallow easily See also: pass easily through the throat, be highly potable Ops. ฝืดคอ
ด้ง (n.) shallow tray See also: large flat Syn. กระด้ง
ด้ง (n.) shallow tray See also: large flat Syn. กระด้ง
ตะแลงแกง (n.) gallows See also: scaffold, gibbet, place where prisoners are executed, place for the execution of criminals Syn. ลานประหาร, แดนประหาร
ติดตื้น (v.) be stuck in the shallow area of the river cannot go by boat
ตีแปลง (v.) wallow (in mud) See also: move, roll, or lie happily
ตื้น (adj.) shallow Syn. เขิน, ตื้นเขิน Ops. ลึก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Would you allow me to tell you a little story?คุณจะอนุญาตให้ฉันเล่าเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ให้ฟังได้ไหม
I'm sorry, I cannot allow thatฉันเสียใจด้วย ฉันไม่สามารถอนุญาตได้
You know I can't allow itเธอก็รู้ว่าฉันไม่สามารถอนุญาตได้
She won't allow a party in this houseเธอไม่ยอมให้มีปาร์ตี้ในบ้านหลังนี้
He doesn't allow smoking in the officeเขาไม่อนุญาตให้มีการสูบบุหรี่ในที่ทำงาน
She won't allow us to have a partyเธอจะไม่ปล่อยให้เราจัดปาร์ตี้
Allow me to introduce myselfขออนุญาตให้ฉันแนะนำตัวหน่อย
I would be allowed to travel a lotฉันได้รับอนุญาตให้เดินทางหลายครั้ง
You're not allowed to come?คุณไม่ได้รับอนุญาตให้มาหรือ?
You're not allowed to smoke in this officeสำนักงานนี้ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่
We're not allowed animals in the flatแฟลตนี้ไม่อนุญาตให้เราเลี้ยงสัตว์
Smoking is not allowed in this buildingตึกนี้ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่
You are not allowed to smoke in this buildingคุณไม่ได้รับอนุญาตให้สูบบุหรี่ในตึกนี้
You are not allowed to passคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่าน
You're not allowed to make any callsเธอไม่ได้รับอนุญาตให้โทรหาใคร
In fact, you're not allowed to receive any calls, other than from meจริงๆ แล้วเธอไม่ได้รับอนุญาตให้รับโทรศัพท์ใดๆ นอกจากของฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I couldn't possibly allow you to change your sailing plans.ผมคงไม่บังอาจรบกวนให้คุณ เลื่อนเวลาการเดินเรือหรอกครับ
Surely, Colonel Julyan, you're not going to allow this fellow to...ผู้พันจูเลี่ยนครับท่านคงไม่ยอมให้นายคนนี้--
Gentlemen, let us not allow anger to rule the day.วันนี้อย่าโมโหโทโสไปเลย
Appreciate the goodwill of these gentlemen who allow you to enjoy such a great privilege we will solemnize your marriageเห็นด้วย goodwill of these สุภาพบุรุษ... ...ผู้ซึ่งยอมให้คุณที่จะมีความสุข such a สิทธิพิเศษใหญ่... ...เราจะ solemnize การสมรสของคุณ .
We have decided, however, out of a sense of fairness and ecclesiastical curiosity to allow you to present us with certain evidence.เราตัดสินใจว่า เราควรจะยุติธรรมกับคุณ และด้วยเพราะความสงสัยของเรา เรายอมให้คุณนำหลักฐานมาแสดงกับเรา
I won't allow such talk, you understand?ฉันไม่ยอมแน่, เข้าใจมั๊ย?
My orders are to allow regular staff only through these gates.ผมได้รับคำสั่งให้อนุญาต เข้าได้เฉพาะพนง.ประจำเท่านั้น
How could you convince your people to allow Americans to go on the flight?วิธีที่คุณสามารถโน้มน้าวให้คน ของคุณ ที่จะอนุญาตให้ชาวอเมริกันที่ จะไปในเที่ยวบิน?
I don't think they would allow that if they didn't have to.ฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะอนุญาต ให้ ถ้าพวกเขาไม่ได้มีการ
You know and I know that my country can't allow a blockade.คุณรู้และฉันรู้ว่าประเทศของ ฉัน ไม่สามารถอนุญาตให้ปิดล้อม
The Nome King doesn't allow chickens anywhere in Oz!กษัตริย์โนมไม่อนุญาติให้มีไก่ในดินแดนออซ
They only allow us here because we're helping with the wounded.เราเป็นแพทย์อาสาไร้พรมแดน

allow ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
义无反顾[yì wú fǎn gù, ㄧˋ ˊ ㄈㄢˇ ㄍㄨˋ, 义无反顾 / 義無反顧] honor does not allow one to glance back (成语 saw); duty-bound not to turn back; no surrender; to pursue justice with no second thoughts
体谅[tǐ liàng, ㄊㄧˇ ㄌㄧㄤˋ, 体谅 / 體諒] to empathize; to allow (for something); to show understanding; to appreciate
备抵[bèi dǐ, ㄅㄟˋ ㄉㄧˇ, 备抵 / 備抵] an allowance (accounting); to allow for (a drop in value)
赡养费[shàn yǎng fèi, ㄕㄢˋ ㄧㄤˇ ㄈㄟˋ, 赡养费 / 贍養費] alimony; child support; maintenance allowance
津贴[jīn tiē, ㄐㄧㄣ ㄊㄧㄝ, 津贴 / 津貼] allowance
许嫁[xǔ jià, ㄒㄩˇ ㄐㄧㄚˋ, 许嫁 / 許嫁] allowed to marry
七夕[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, 七夕] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting
七夕节[qī xī jié, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄐㄧㄝˊ, 七夕节 / 七夕節] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting
不准许[bù zhǔn xǔ, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄣˇ ㄒㄩˇ, 不准许 / 不准許] forbidden; not allowed
不得[bù dé, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ, 不得] must not; may not; not be allowed; cannot
公差[gōng chā, ㄍㄨㄥ ㄔㄚ, 公差] tolerance (allowed error)
制服[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, 制服] to subdue; to check; to bring under control; (in former times) what one is allowed to wear depending on social status; uniform (army, party, school etc); livery (for company employees)
双独[shuāng dú, ㄕㄨㄤ ㄉㄨˊ, 双独 / 雙獨] double and single; allowed dispensation to have second child
双独夫妇[shuāng dú fū fù, ㄕㄨㄤ ㄉㄨˊ ㄈㄨ ㄈㄨˋ, 双独夫妇 / 雙獨夫婦] a married couple allowed dispensation to have second child
余量[yú liàng, ㄩˊ ㄌㄧㄤˋ, 余量 / 餘量] remnant; leftover; tolerance (i.e. allowed error)
鹊桥[què qiáo, ㄑㄩㄝˋ ㄑㄧㄠˊ, 鹊桥 / 鵲橋] magpie bridge across the Milky Way between Altair and Vega where Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed an annual meeting
家燕[jiā yàn, ㄐㄧㄚ ㄧㄢˋ, 家燕] barn swallow
凭单[píng dān, ㄆㄧㄥˊ ㄉㄢ, 凭单 / 憑單] bill of warrant (certificate, allowing one to collect money or valuables)
[dé, ㄉㄜˊ, 得] to obtain; to get; to gain; to catch (a disease); proper; suitable; proud; contented; to allow; to permit; ready; finished
淀积[diàn jī, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ, 淀积] deposit; illuvium (shallow water sediment)
淀积物[diàn jī wù, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ ˋ, 淀积物] deposit; illuvium (shallow water sediment)
[mǐn, ㄇㄧㄣˇ, 皿] dish; vessel; shallow container; rad. no. 108
神圣[shén shèng, ㄕㄣˊ ㄕㄥˋ, 神圣 / 神聖] divine; hallow; holy; sacred
来鸿去燕[lái hóng qù yàn, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄥˊ ㄑㄩˋ ㄧㄢˋ, 来鸿去燕 / 來鴻去燕] lit. the goose comes, the swallow goes (成语 saw); fig. always on the move
苍黄[cāng huáng, ㄘㄤ ㄏㄨㄤˊ, 苍黄 / 蒼黃] greenish yellow; sallow (pale or yellow complexion); variant of 倉皇|仓皇, in a panic; flurried
忍气吞声[rěn qì tūn shēng, ㄖㄣˇ ㄑㄧˋ ㄊㄨㄣ ㄕㄥ, 忍气吞声 / 忍氣吞聲] to submit to humiliation; to swallow an insult; to grin and bear it
吞噬[tūn shì, ㄊㄨㄣ ㄕˋ, 吞噬] to swallow; to engulf; to gobble up
吞没[tūn mò, ㄊㄨㄣ ㄇㄛˋ, 吞没 / 吞沒] to embezzle; to swallow up; to engulf
[qǐng, ㄑㄧㄥˇ, 苘] Indian mallow (Abutilon theophrasti); Indian hemp (cannabis)
苘麻[qǐng má, ㄑㄧㄥˇ ㄇㄚˊ, 苘麻] Indian mallow (Abutilon theophrasti); Indian hemp (cannabis)
[yǔn, ㄩㄣˇ, 允] just; fair; to permit; to allow
疏而不漏[shū ér bù lòu, ㄕㄨ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄌㄡˋ, 疏而不漏] loose, but allows no escape (成语 saw, from Laozi 老子); the way of Heaven is fair, but the guilty will not escape
[guō, ㄍㄨㄛ, 嘓] loud swallowing sound
浅陋[qiǎn lòu, ㄑㄧㄢˇ ㄌㄡˋ, 浅陋 / 淺陋] shallow and crude; meager (knowledge or skill)
[qì, ㄑㄧˋ, 碛 / 磧] moraine; rocks in shallow water
容许[róng xǔ, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩˇ, 容许 / 容許] permit; allow
焦黄[jiāo huáng, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄤˊ, 焦黄 / 焦黃] sallow; yellow and withered; sickly
浅滩[qiǎn tān, ㄑㄧㄢˇ ㄊㄢ, 浅滩 / 淺灘] shallows; shoal; sandbar
浅滩指示浮标[qiǎn tān zhǐ shì fú biāo, ㄑㄧㄢˇ ㄊㄢ ㄓˇ ㄕˋ ㄈㄨˊ ㄅㄧㄠ, 浅滩指示浮标 / 淺灘指示浮標] bar buoy; buoy marking shallows or sandbar
浅学[qiǎn xué, ㄑㄧㄢˇ ㄒㄩㄝˊ, 浅学 / 淺學] shallow study; superficial; scant knowledge

allow ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エバチップ[, ebachippu] (n) (abbr) special version of a product with features that allow it to be used for evaluation (wasei
さす[, sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden
パス[, pasu] (n) (1) path; (n,vs) (2) pass (e.g. skipping a move, passing an examination, ticket to allow entry, etc.); (P)
不倶戴天[ふぐたいてん, fugutaiten] (n) cannot allow (oneself) to live (with someone) under the canopy of heaven; cannot allow (the sworn enemy) to live in this world; irreconcilable (enemy)
乗車拒否[じょうしゃきょひ, joushakyohi] (n) refusing to allow a passenger on board a train or into a bus or taxi
人見[ひとみ, hitomi] (n) (1) (obsc) hole in the curtains to allow someone backstage to see the audience (in kabuki theatre); (2) (obsc) (See 人目) public observation; feel of being watched; casual observers
光を通す;光を透す[ひかりをとおす, hikariwotoosu] (exp,v5s) to allow light to pass through; to shine light through
勝手ながら[かってながら, kattenagara] (exp,pref) (1) (with noun+する or noun+をverb) to allow oneself to ...; to take the liberty of ...; (exp) (2) it is presumed that; (I, we) presume that; (3) (See 勝手に) on one's own accord; by one's arbitrary decision
持たせる[もたせる, motaseru] (v1,vt) to have someone hold something; to allow someone to keep something
胸を貸す[むねをかす, munewokasu] (exp,v5s) (See 胸を借りる) to allow a less skilled person to practice with one (esp. in sumo)
あて先変更の発信者による禁止;宛て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator
アラウアンス[, arauansu] (n) allowance
ウロボロス[, uroborosu] (n) uroboros; ouroboros (image of a serpent or dragon swallowing its own tail)
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school"
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school"
オミット[, omitto] (n) (1) exception; exclusion; (vs) (2) to omit; to disallow (e.g. in a sport after a rule is broken); to reject (e.g. faulty product); to eject; to expel; to throw out
お小遣い[おこづかい, okodukai] (n) (See 小遣い) personal expenses; pocket money; spending money; incidental expenses; allowance
お手塩;御手塩[おてしょ;おてしょう, otesho ; oteshou] (n) (fem) (obsc) (See 手塩皿) small, shallow dish
カウ[, kau] (n) (abbr) {comp} (See カウンター・2,モニ) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems)
カウンター(P);カウンタ[, kaunta-(P); kaunta] (n) (1) counter; (2) service counter (e.g. at a bank); (3) counter (at a bar, cafe, etc.); (4) {comp} (See カウ,モニター・3) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems); (P)
カウンターキッチン[, kaunta-kicchin] (n) kitchen with a small counter for eating, usu. allowing a view into the living and dining rooms (wasei
ギモーヴ[, gimo-vu] (n) marshmallow (fre
ごっくん[, gokkun] (n) (1) (on-mim) gulp; (2) (vulg) semen-swallowing
ストップ安[ストップやす, sutoppu yasu] (n) (See ストップ高) maximum allowable single-day loss (stock exchange, etc.)
ストップ高[ストップだか, sutoppu daka] (n) (See ストップ安・ストップやす) maximum allowable single-day gain (stock exchange, etc.)
タイムリエラー[, taimuriera-] (n) error which directly allows a run to score (baseball)
ツバメの巣;燕の巣[ツバメのす(ツバメの巣);つばめのす(燕の巣), tsubame nosu ( tsubame no su ); tsubamenosu ( tsubame no su )] (n) (1) swallow's nest; (2) {food} swift's nest (used to make bird's nest soup)
なら(P);ならば(P)[, nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P)
ハロウィーン(P);ハローウィン;ハロウィン[, haroui-n (P); haro-uin ; harouin] (n) Halloween; (P)
ファロー鹿[ファローじか, faro-jika] (n) fallow deer
ブッシュ・ドクトリン;ブッシュドクトリン[, busshu . dokutorin ; busshudokutorin] (n) Bush Doctrine (American foreign policy guidelines allowing preemptive war, unilateral action, etc.)
マール[, ma-ru] (n) (1) maar (broad, shallow volcanic crater) (fre
マシュマロ;マシマロ[, mashumaro ; mashimaro] (n) marshmallow
マロー[, maro-] (n) mallow (any plant of genus Malva)
マロウ[, marou] (n) mallow
モロヘイヤ[, moroheiya] (n) Jew's mallow (ara
ゆとり[, yutori] (n,adj-f) elbowroom; leeway; room; reserve; margin; allowance; latitude; time; (P)
一国二制度[いっこくにせいど, ikkokuniseido] (n) "One country, two systems" (Chinese political ideology allowing for the communist mainland and capitalist areas such as Hong Kong)
一飲み;一呑み[ひとのみ, hitonomi] (n) (1) swallowing in one gulp; downing; mouthful; bite; (2) sipping; sip; (3) thinking nothing of one's opponent; making easy prey of someone
万聖節[ばんせいせつ, banseisetsu] (n) (See 諸聖人の祝日) All Saints' Day; All Hallows' Day
Japanese-English: COMDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator
代行受信者許可[だいこうじゅしんしゃきょか, daikoujushinshakyoka] alternate recipient allowed
最大許容同相過電圧[さいだいきょようどうそうかでんあつ, saidaikyoyoudousoukaden'atsu] maximum allowable common mode overvoltage
最大許容正規過電圧[さいだいきょようせいきかでんあつ, saidaikyoyouseikikaden'atsu] maximum allowable normal mode overvoltage
物理的回送許可[ぶつりてきかいそうきょか, butsuritekikaisoukyoka] physical forwarding allowed, PD PR
許容情報速度[きょようじょうほうそくど, kyoyoujouhousokudo] allowable information rate

allow ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; provide ; produce ; bestow ; grant FR: accorder ; permettre ; donner
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; permit ; sanction ; authorize ; endorse ; adopt ; allocate FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir ; donner son accord ; marquer son accord ; adopter
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement ; give permission FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
ให้[v.] (hai [= hāi]) EN: permit ; allow ; let ; consent to FR: permettre ; autoriser ; laisser ; consentir
ขอประทานเสนอ[v. exp.] (khøprathān ) EN: allow me to propose ; allow me to submit FR:
ลดหย่อน[v.] (lotyøn) EN: reduce ; lower ; decrease ; abate ; bring down ; lighten ; allow a deduction FR: réduire ; diminuer
ไม่ให้[v. exp.] (mai hai) EN: refuse ; keep from ; not have the right ; not allow FR: ne pas laisser ; ne pas permettre ; ne pas autoriser ; refuser
ไม่ยอม[v. exp.] (mai yøm) EN: refuse ; deny ; be not willing to ; not allow ; say no FR: refuser ; repousser ; ne pas accepter ; ne pas reconnaître
ไม่ยอมให้ไป[v. exp.] (mai yøm hai) EN: not allow to go ; not permit to go FR:
ปล่อย[v.] (plǿi) EN: release ; let go ; liberate ; set free ; let ; allow ; let out ; give rein to ; let s.o. have his own way FR: lâcher ; relâcher ; libérer ; laisser
ปล่อยให้[v.] (plǿi hai) EN: allow ; permit ; let FR:
ปล่อยเลยตามเลย[v. exp.] (plǿi loēitā) EN: let go ; do nothing ; acquiesce ; allow to happen FR:
ปล่อยไป[v. exp.] (plǿi pai) EN: let off ; allow one to go (by) ; let one pass (by) ; let go ; set free FR: libérer
ยินยอม[v.] (yinyøm) EN: agree ; consent to ; allow ; acquiesce to/in ; permit ; allow FR: consentir à ; acquiescer ; permettre ; accéder
ยอม[v.] (yøm) EN: allow ; permit ; let ; agree ; consent ; tolerate FR: admettre ; permettre ; accepter ; consentir ; tolérer ; daigner
ยอมให้[v. exp.] (yøm hai) EN: yield ; allow ; let ; permit ; grant ; allocate ; agree to let ; agree to allow ; bow to FR: concéder ; accorder ; admettre
ยอมตัว[v. exp.] (yøm tūa) EN: allow oneself to FR: s'autoriser à
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake ; basin FR: dépression [f] ; enfoncement [m] ; bassin [m]
แอ่นลม[n.] (aenlom) EN: swallow FR: hirondelle [f]
อะลุ่มอล่วย ; อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession ; make allowances ; be lenient FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions ; faire des concessions
อ่าง[n.] (āng) EN: basin ; bowl ; tub ; shallow bowl ; sink FR: bassine [f] ; bac [m] ; baquet [m] ; cuve [f] ; bassinet [m] ; auge [f] ; bassin [m] ; cuvette [f]
อนุญาตให้ถ่ายรูป[v. exp.] (anuyāt hai ) EN: be allowed to take a picture FR: être autorisé à prendre des photos
บ้าโกหก[adj.] (bā kōhok) EN: meekly ask someone for help ; swallow one’s pride in asking for assistance ; go to s.o. humbly FR: mythomane
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: pension ; retirement allowance FR: pension [f]
เบี้ยเดินทาง[n. exp.] (bīa doēnthā) EN: traveling allowance ; travel expenses FR: viatique [m] ; indemnité de voyage [f]
เบี้ยเลี้ยง[n.] (bīalīeng) EN: expense allowance ; allowance ; daily allowance ; per diem (Am.) ; per diem allowance FR:
เบี้ยเลี้ยงค่ารับรอง[n. exp.] (bīalīeng kh) EN: entertainment allowance FR:
ชบาแดง[n. exp.] (chabā daēng) EN: Chinese Rose ; Rose Mallow ; red hibiscus FR: hibiscus rouge [m]
ชบาหนู[n.] (chabānū) EN: Turk's cap ; Sleeping hibiscus ; Wax Mallow FR:
แดนประหาร[n. exp.] (daēn prahān) EN: gallows FR:
ได้รับอนุญาต[v. exp.] (dāi rap anu) EN: be permitted ; be allowed (to) FR: avoir l'autorisation (de) ; être autorisé à ; obtenir l'autorisation ; recevoir l'autorisation (de)
ดื่ม[v.] (deūm) EN: drink ; sip ; swallow a liquid FR: boire ; avaler un liquide ; consommer ; absorber ; siffler (fam.)
ดื่มน้ำอึกหนึ่ง[v. exp.] (deūm nām eu) EN: take a swallow of water FR: boire une gorgée d'eau
ดูดกลืน[v. exp.] (dūt kleūn) EN: absorb ; swallow FR: absorber
อึก[n.] (euk) EN: swallow ; gulp FR: gorgée [f]
อึก ; อึ๊ก ; อึ๊ก ๆ = อึ๊กๆ[n.] (euk ; euk-e) EN: sound of a gulp ; gurgling sound ; swallowing sound FR:
ฝืดคอ[adj.] (feūt khø) EN: hard to swallow ; uninviting FR:
ห้าม[v.] (hām) EN: forbid ; prohibit ; disallow ; ban ; restrain ; proscribe ; stop FR: interdire ; défendre ; bannir ; proscrire ; prohiber
ห้ามนำทุเรียนเข้ามาในโรงแรม[xp] (hām nam thu) EN: Durian not allowed in the hotel FR: Ne pas apporter de durian dans les chambres
ฮุบ[v.] (hup) EN: swallow ; gobble up ; bite FR: avaler

allow ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Forderung {f} (nach) | Forderung abtreten | Forderung anerkennenclaim (for) | to assign a claim | to allow a claim
Auslösung {f}accommodation allowance
Altersfreibetrag {m}age allowance
zulässige Ausschusszahl {f}allowable defects
Steuerfreibetrag {m}allowable deduction
Beihilfe {f} | Beihilfe für Erwerbsunfähigeallowance | disability living allowance
Kinderfreibetrag {m}allowance for dependent children
Sachleistung {f}allowance in kind; benefitin kind
Zeitzuschlagfaktor {m}allowance factor
Akkordzeit {f}allowed time
erlaubt {adv}allowedly
Angolaschwalbe {f} [ornith.]Angola Swallow
Jahresabschreibung {f}annual allowance
Bismarckschwalbenstar {m} [ornith.]Bismarck Wood Swallow
Grauschwalbenstar {m} [ornith.]Ashy Wood Swallow
Rauchschwalbe {f} [ornith.]Barn Swallow (Hirundo rustica)
Brachland {n}fallow land
Abschreibung {f}capital allowance
Höhlenschwalbe {f} [ornith.]Cave Swallow
Cayenneschwalbe {f} [ornith.]White-winged Swallow
Verteilzeitzuschlag {m}contingency allowance
Aufwandsentschädigung {f}expense allowance
Galgen {m} | jdn. am Galgen hinrichten | jdn. an den Galgen bringengallows | to hang sb. from the gallows | to bring sb. to the gallows
Galgenhumor {m}gallows humour
Baumstütze {f} [naut.]gallows frame
Galgenvogel {m}gallows bird
Antillenschwalbe {f} [ornith.]Golden Swallow
Dehnungstoleranz {f}growth allowance
Halloween {n}; Abend vor Allerheiligen (31. Oktober)Halloween (from Hallows Eve)
heilig; geheiligt {adj} | heiligerhallow | hallower
Kilometergeld {n}mileage allowance
brachliegen | Land brachliegen lassen | brachliegend {adj}to lie fallow | to leave land fallow | fallow
Wertberichtigung {f} [fin.] | Wertberichtigung auf Beteiligungen | Wertberichtigung auf zweifelhafte Forderungenloan loss provision | allowance for loss on investments | allowance for doubtful accounts
Maidschwalbe {f} [ornith.]Lesser Striped Swallow
Mangroveschwalbe {f} [ornith.]Mangrove Swallow
Senegalschwalbe {f} [ornith.]Mosque Swallow
Wattenmeer {n}mud flats; wadden sea; shallows
Suhle {f}muddy pool; wallow
Südseeschwalbe {f} [ornith.]Pacific Swallow
Riesenschwalbenstar {m} [ornith.]Papuan Wood Swallow

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า allow
Back to top