ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gulp

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gulp*, -gulp-

gulp ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gulp (vi.) ดื่มอึกใหญ่ See also: ดื่มเต็มที่ Syn. swallow
gulp (vt.) เขมือบ Syn. devour, gobble
gulp (n.) การกลืนคำโต See also: การดื่มอึกใหญ่ Syn. swallow, mouthful Ops. nibble
gulp back (phrv.) กินอย่างมูมมาม See also: กลืนลงไปอย่างรวดเร็วและตะกละตะกลาม Syn. gulp down
gulp down (phrv.) กินอย่างมูมมาม See also: กลืนลงไปอย่างรวดเร็วและตะกละตะกลาม Syn. gulp back
English-Thai: HOPE Dictionary
gulp(กัลพฺ) vt.,vt.,n. (การ) กลืนอย่างติดคอ,กล้ำกลืน,กลืนอย่างมูมมาม, See also: gulpingly adv. gulpy adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
gulp(n) การกลืน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gulp valveลิ้นกันการจุดระเบิดย้อนกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล่อ (v.) gulp See also: devour, eat, drink, swallow, guzzle Syn. กิน, ทาน, รับประทาน, สวาปาม
อึก (n.) gulp See also: onomatopoeia produced from the sound of gulping water or striking on the body
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I used to gulp like a fish every time a general touched me.ทุกครั้งที่มีทั่วไปสัมผัสฉัน
And do you also know that she can gulp down four-five pegs of Vodka at a time.และคุณควรจะรู้ด้วยว่า เธอกระดกว๊อดก้าได้่ทีละ 5... 6 เป็ก
Don't you wish to gulp Haywards hot like me?คุณไม่อยากได้แฟนที่ร้อนแรงเหมือนฉันหรือ?
Don't gulp it down.อย่าดื่มเยอะอย่างนี้เลย
All right, so we're looking for a guy carrying a big gulp and checking his watch.ถ้างั้นเราก้กำลังมองหา/nผู้ชายที่ดื่มบ่อยๆ และคอยดูนาฬิกาของเขา
Oh, yes, you will. You will gulp it down.โอ้ใช่คุณจะ คุณจะอึกมันลง
FIRST,YOU SHOULD KNOW THAT WHAT HAPPENED... (gulps) IT WAS NOBODY'S FAULT.อย่างแรก เธอควรจะรู้ว่าเคยเกิดอะไรขึ้น... มันไม่ใช่ความผิดของใคร
Half a big gulp. New record.ได้ครึ่งแก้ว สถิติใหม่
I knew it when you gulped down that big thing of water!แม่รู้แล้ว ว่าไม่ให้ดื่มน้ำเข้าไปมากๆ
But you gulped down all that liquor and you didn't loose your teeth,แต่แกก็ดื่มเหล้าหมดนั่นแล้ว ฟันแกก็ไม่ร่วงนิ
That'll close out your account, Mrs Oats, two gulps and a swig. Hands off, Mordecai!คุณทำอย่างไร คุณแรงโก้
Be a gem and pour me a gulper.อย่ายืนเฉย ไปเทเหล้าให้ข้า

gulp ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牛饮[niú yǐn, ㄋㄧㄡˊ ˇ, 牛饮 / 牛飲] gulp

gulp ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がぶ飲み[がぶのみ, gabunomi] (n,vs) swig; gulp
パクつく;ぱくつく[, paku tsuku ; pakutsuku] (v5k,vt) (See ぱくぱく) to open your mouth wide and eat heartily; to gulp down food
一気に飲む[いっきにのむ, ikkininomu] (exp,v5m) to drink in one gulp
呷る[あおる, aoru] (v5r,vt) to gulp down (a drink); to slurp
声を呑む[こえをのむ, koewonomu] (exp,v5m) to gulp in astonishment; to be taken aback speechless
掻っ込む[かっこむ, kakkomu] (v5m,vt) to bolt one's food; to gulp down
飲み下す;飲下す(io);飲みくだす[のみくだす, nomikudasu] (v5s,vt) to swallow; to gulp down
飲み込む(P);飲込む;のみ込む;呑み込む;呑込む[のみこむ, nomikomu] (v5m,vt) (1) to gulp down; to swallow deeply; (2) to understand; to take in; to catch on to; to learn; to digest; (P)
アイザメ科[アイザメか, aizame ka] (n) Centrophoridae (family of generally deepwater gulper sharks)
がぶがぶ[, gabugabu] (adj-na,adv,n) (on-mim) gulping down; guzzling; (P)
がぶりと[, gaburito] (adv) (on-mim) emphatically (bite, gulp, chew, etc.)
ぐいぐい[, guigui] (adv) (on-mim) doing something forcefully and continuously (pulling hard, gulping drink)
ぐい飲み;ぐい呑[ぐいのみ, guinomi] (n) (1) large sake cup; (n,vs) (2) gulping down a drink; taking a swig at something
ぐびぐび[, gubigubi] (n) (on-mim) gulping; guzzling
ごくごく[, gokugoku] (adv,adv-to) (on-mim) gulping repetitively
ごくり;ごっくり[, gokuri ; gokkuri] (adv,adv-to) (on-mim) gulpingly
ごっくん[, gokkun] (n) (1) (on-mim) gulp; (2) (vulg) semen-swallowing
一気に[いっきに, ikkini] (adv) (1) in one go; in one gulp; in one breath; without stopping; without pausing; without resting; in one sitting; at a stretch; all at once; (2) immediately; instantly; right away; straight away; straightaway; (P)
一飲み;一呑み[ひとのみ, hitonomi] (n) (1) swallowing in one gulp; downing; mouthful; bite; (2) sipping; sip; (3) thinking nothing of one's opponent; making easy prey of someone
息を呑む;息を飲む;息をのむ;息を嚥む[いきをのむ, ikiwonomu] (exp,v5m) to catch one's breath; to gulp; to have one's breath taken away
[ぶく, buku] (n,n-suf) (1) clothes (esp. Western clothes); (suf,ctr) (2) (See 一服) counter for doses of medicine, gulps of tea, drags of a cigarette, etc.; (P)
風船鰻[ふうせんうなぎ;フウセンウナギ, fuusen'unagi ; fuusen'unagi] (n) (uk) whiptail gulper (any gulper eel of family Saccopharyngidae)
飲む(P);呑む;飮む(oK);服む(iK)[のむ, nomu] (v5m,vt) (1) (呑む is often used metaphorically; 服む is often used for medicine) to drink; to gulp; to swallow; (2) (also written 喫む) to smoke (tobacco); (3) to engulf; to overwhelm; (4) to keep down; to suppress; (5) to accept (e.g. demand, condition); (6) to make light of; to conceal; (P)

gulp ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้วงโสน[X] (dūang sanō) EN: at one gulp FR:
ดวด[X] (dūat) EN: at one gulp FR: d'un trait
อึก[n.] (euk) EN: swallow ; gulp FR: gorgée [f]
อึก ; อึ๊ก ; อึ๊ก ๆ = อึ๊กๆ[n.] (euk ; euk-e) EN: sound of a gulp ; gurgling sound ; swallowing sound FR:
กะซวก[v.] (kasūak) EN: wolf down ; scarf down ; gulp down voraciously FR:
เขมือบ[v.] (khameūap) EN: swallow ; gulp down ; devour ; engulf ; eat greedily FR: dévorer ; engloutir ; ingurgiter
ขยอก[v.] (khayøk) EN: gulp ; swallow ; bolt FR: avaler ; gober ; engloutir
กลืน[v.] (kleūn) EN: swallow ; gulp ; gobble ; engulf ; devour ; absorb FR: avaler ; absorber ; ingurgiter ; engloutir ; dévorer
กลืนน้ำลาย[v. exp.] (kleūn namlā) EN: be mouth-watering ; gulp down one's saliva ; feel like eating ; gulp FR: être appétissant
กระเดือก[v.] (kradeūak) EN: swallow ; gulp ; swallow with difficulty FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gulp
Back to top