ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gibbet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gibbet*, -gibbet-

gibbet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gibbet (n.) ตะแลงแกรง See also: ที่แขวนคอนักโทษประหาร Syn. scaffold, yadarm
English-Thai: HOPE Dictionary
gibbet(จิบ'บิท) n. ตะแลงแกง
English-Thai: Nontri Dictionary
gibbet(n) ตะแลงแกง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When it comes to reading maps, I sure can be an old flibbertigibbet.ฉันแน่ใจว่าสามารถเป็นอาหารอันโอชะเสรีภาพเอ๊าะ

gibbet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
晒し首;曝し首;晒首;曝首[さらしくび, sarashikubi] (n) displaying a gibbeted head; gibbeted head

gibbet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตะแลงแกง[n.] (talaēngkaēn) EN: gallows ; scaffold ; gibbet ; execution ground ; place for the execution of criminals ; execution ground FR: échafaud [m] ; potence [f] ; gibet [m]

gibbet ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Galgen {m}gibbet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gibbet
Back to top