ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

devouring

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *devouring*, -devouring-

devouring ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
血口[xuè kǒu, ㄒㄩㄝˋ ㄎㄡˇ, 血口] bloody mouth (from devouring freshly killed prey)

devouring ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มูมมาม[adv.] (mūmmām) EN: filthily ; greedily ; vulgarly ; sloppily ; devouringly ; voraciously ; gluttonously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า devouring
Back to top