ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

permit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *permit*, -permit-

permit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
permit (vt.) อนุญาต See also: ยินยอม, เห็นพ้อง, เห็นชอบ Syn. allow, let Ops. forbit, prohibit
permit (n.) ใบอนุญาต Syn. license
permit in (phrv.) อนุญาตให้เข้า Syn. allow in
permit into (phrv.) อนุญาตให้เข้า Syn. allow into
permit of (phrv.) ยอมให้เกิดขึ้น See also: ยอมให้มี Syn. admit of
permit out (phrv.) อนุญาตให้ออกไปข้างนอก Syn. allow out
permit through (phrv.) ยอมให้ผ่าน See also: อนุญาตให้ผ่าน Syn. allow through
permit up (phrv.) ยอมให้ลุกจากเตียง (คนป่วย) Syn. allow up
English-Thai: HOPE Dictionary
permit(เพอมิท') vt.,vi. อนุญาต,อนุมัติ,ยินยอม,เปิดโอกาส,ตกลง. n. ใบอนุ-ญาต,ใบอนุมัติ,ใบยินยอม,การอนุญาต., See also: permitter n. permiter n., Syn. tolerate,allow,grant,permission ###A. forbid
English-Thai: Nontri Dictionary
permit(n) บัตรอนุญาต,ใบอนุญาต,ใบอนุมัติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
permitการอนุญาต, ใบอนุญาต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
permit of stayการอนุญาต/ใบอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักร/ประเทศ [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ส่งเสริม (v.) permit See also: allow Syn. สนับสนุน
เป็นใจ (v.) permit See also: allow Syn. ส่งเสริม, เอื้ออำนวย, เปิดโอกาส
ให้ (v.) permit See also: allow, consent to Syn. อนุญาต, ยอม, ยินยอม
ไฟเขียว (v.) permit See also: allow, give a chance
จุดผ่อนปรน (n.) temporarily permitted area Syn. จุดผ่อนผัน
จุดผ่อนผัน (n.) temporarily permitted area
ประทานบัตร (n.) patent permit See also: concession Syn. สัมปทาน, ใบอนุญาต
หนังสือเบิกร่อง (n.) port clearance permit See also: permit for a ship to pass a checkpoint Syn. ใบเบิกร่อง
เบิกร่อง (n.) port clearance permit See also: permit for a ship to pass a checkpoint Syn. หนังสือเบิกร่อง, ใบเบิกร่อง
ใบเบิกร่อง (n.) port clearance permit See also: permit for a ship to pass a checkpoint Syn. หนังสือเบิกร่อง
ได้รับอนุญาต (v.) be permitted See also: be allowed
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Sir touching the statues isn't permittedท่านครับ ไม่อนุญาตให้สัมผัสรูปปั้นครับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Spare the strikers and permit them to return to work.ปล่อยๆไป และให้พวกมันกลับมาทำงาน
I understand, madam. Permit me to say that we're all most distressed outside.ผมทราบดีครับ คุณผู้หญิง พวกเราที่อยู่ข้างนอกก็ทุกข์ใจเช่นกัน
But as long as I'm commandant I won't permit any such trickery!แต่ตราบใดที่ฉันเป็นผู้บัญชาการ ฉันจะไม่ยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้!
How can you permit all the suffering that goes on in the world?ทำไมท่านถึงทำสิ่งที่ทรมาน ที่เกิดขึ้นในโลกทุกอย่าง
I don't permit the suffering. You do. Free will.ผมไม่ทำสิ่งที่ทรมาน คุณทำเองตามต้องการ
Fraulein, will you permit me?ดอกไม้, คุณจะอนุญาติให้ผม.. ?
In that case, I permit you.ในกรณีนี้, ฉันอนุญาติให้คุณ.
If I get held up at the permit office, I'll give you a call.ถ้าอาติดอยู่ที่อำเภอ อาจะโทรมาบอกนะ
And well create permits for that amount and give them to the people who've been doing the polluting and now we will permit them to be traded.แล้วก็สร้างใบอนุญาตสำหรับปริมาณนี้ขึ้นมา แล้วให้ใบอนุญาตนี้แก่คนที่กำลังสร้างมลพิษอยู่ และยอมให้ซื้อขายใบอนุญาตนี้ได้
I know it too, but without a crew and a permit we're out of business.ชั้นก็รู้ แต่เราไม่มีคน แล้วก็ไม่มีใบอนุญาติ
That's okay. We can narrow it down. The county needs a permit to dump carp.ไม่เป็นไรน่า เราจำกัดพื้นที่ได้ เพราะเขตเมืองต้องขออนุญาตปล่อยปลาคาร์ป
Even if you're Shizuka, I do not permit you to speak to me like that.ถึงแม้ว่าเธอจะเป็นชิสุกะ, ฉันก็ไม่อนุญาติให้เธอพูดอย่างนั้นกับฉันนะ

permit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
报户口[bào hù kǒu, ㄅㄠˋ ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ, 报户口 / 報戶口] apply for a resident permit
[dé, ㄉㄜˊ, 得] to obtain; to get; to gain; to catch (a disease); proper; suitable; proud; contented; to allow; to permit; ready; finished
[yǔn, ㄩㄣˇ, 允] just; fair; to permit; to allow
假条[jià tiáo, ㄐㄧㄚˋ ㄊㄧㄠˊ, 假条 / 假條] leave permit; application for leave
许可证[xǔ kě zhèng, ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ ㄓㄥˋ, 许可证 / 許可證] license; authorization; permit
[kě, ㄎㄜˇ, 可] can; may; able to; to approve; to permit; certain(ly); to suit; (particle used for emphasis)
容许[róng xǔ, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩˇ, 容许 / 容許] permit; allow
居住证[jū zhù zhèng, ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄓㄥˋ, 居住证 / 居住證] residence permit
居留证[jū liú zhèng, ㄐㄩ ㄌㄧㄡˊ ㄓㄥˋ, 居留证 / 居留證] residence permit

permit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセスを許可する[アクセスをきょかする, akusesu wokyokasuru] (exp,vs-i) {comp} to permit access
営業許可書[えいぎょうきょかしょ, eigyoukyokasho] (n) business permit
営業許可申請書[えいぎょうきょかしんせいしょ, eigyoukyokashinseisho] (n) application form for business permit; business permit application form
官許[かんきょ, kankyo] (n,vs) official licence; official license; government permit
居住許可[きょじゅうきょか, kyojuukyoka] (n) (abbr) (See 居住許可書) residence permit
居住許可書[きょじゅうきょかしょ, kyojuukyokasho] (n) residence permit
時と場合によって[ときとばあいによって, tokitobaainiyotte] (exp) should time and circumstances permit
鑑札[かんさつ, kansatsu] (n) licence; license; permit
あわよくば[, awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side
事と次第で[こととしだいで, kototoshidaide] (exp) if things permit; under certain circumstances
出来る(P);出來る(oK)[できる, dekiru] (v1,vi) (1) (uk) to be able (in a position) to do; to be up to the task; (2) to be ready; to be completed; (3) to be made; to be built; (4) to be good at; to be permitted (to do); (5) to become intimate; to take up (with somebody); (6) to grow; to be raised; (P)
比誘電率[ひゆうでんりつ, hiyuudenritsu] (n) dielectric constant; relative permittivity; specific inductive capacity
義理マン;義理まん[ぎりマン(義理マン);ぎりまん(義理まん), giri man ( giri man ); giriman ( giri man )] (n) (sl) sexual intercourse permitted (by a woman) due to a sense of obligation (rather than desire)
許す(P);赦す;聴す[ゆるす, yurusu] (v5s,vt) (1) to permit; to allow; to approve; (2) to exempt (from fine); to excuse (from); to pardon; to forgive; to release; to let off; (3) to confide in; (4) to give up; to yield; (P)
許可[きょか, kyoka] (n) (1) permission; approval; authorization; license; (vs) (2) to permit; to authorize; (P)
許可者[きょかしゃ, kyokasha] (n) permitter; licensor
許状[きょじょう, kyojou] (n) (1) (See 免許状) licence; license; certificate; permit; (2) (See 赦免状) (letter of) pardon
許認可[きょにんか, kyoninka] (n,vs) approval and authorization; permits and licences
許認可権[きょにんかけん, kyoninkaken] (n) ministerial authority to grant permits and approvals
誘電率[ゆうでんりつ, yuudenritsu] (n) dielectric constant; permittivity; conductivity
非許容[ひきょよう, hikyoyou] (n) not enabled; not permitted
Japanese-English: COMDICT Dictionary
輸出権[ゆしゅつけん, yushutsuken] export license, permit
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
許す[ゆるす, yurusu] Thai: อนุญาต English: to permit

permit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; provide ; produce ; bestow ; grant FR: accorder ; permettre ; donner
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; permit ; sanction ; authorize ; endorse ; adopt ; allocate FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir ; donner son accord ; marquer son accord ; adopter
อนุญาต[n.] (anuyāt) EN: permission ; permit ; authorization FR: autorisation [f] ; permis [m] ; droit [m]
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement ; give permission FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
ใบอนุญาต[n. exp.] (bai anuyāt) EN: permit ; licence ; licence (Am.) ; authorization FR: permis [m] ; autorisation [f] ; licence [f]
ใบอนุญาตนำเข้า[n. exp.] (bai anuyāt ) EN: import licence ; import licence (Am.) ; import permit FR: permis d'importation [m]
ใบอนุญาตนำสินค้าเข้า[n. exp.] (bai anuyāt ) EN: import licence ; import licence (Am.) ; import permit FR: permis d'importation [m]
ใบอนุญาตพำนัก[n. exp.] (bai anuyāt ) EN: residence permit FR:
ใบอนุญาตทำงาน[n. exp.] (bai anuyat ) EN: work permit FR: permis de travail [m]
ใบเบิกร่อง[n.] (baiboēkrǿng) EN: port clearance permit ; clearance papers FR:
บัตรอนุญาต[n. exp.] (bat anuyāt) EN: permit ; pass FR: permis [m] ; autorisation [f]
ให้[v.] (hai [= hāi]) EN: permit ; allow ; let ; consent to FR: permettre ; autoriser ; laisser ; consentir
ค่าใบอนุญาต[n. exp.] (khā bai anu) EN: permit fee FR:
ไม่ยอมให้ไป[v. exp.] (mai yøm hai) EN: not allow to go ; not permit to go FR:
ออกใบอนุญาต[v. exp.] (øk bai anuy) EN: issue a permit FR:
ผู้รับอนุญาต[n. exp.] (phū rap anu) EN: license holder ; permit holder ; licensee ; authorized person FR:
ปล่อยให้[v.] (plǿi hai) EN: allow ; permit ; let FR:
ปล่อยตัว[v.] (plǿitūa) EN: be dissolute ; be dissipated ; be loose ; permit oneself liberties FR:
ประทานบัตร[n.] (prathānnaba) EN: concession ; patent permit ; mining concession FR:
รับเข้า[v. exp.] (rapkhao) EN: admit ; permit to enter FR:
ตามอัตภาพ[X] (tām attaphā) EN: given the circumstances ; all things considered ; as individual circumstances permit FR:
ยินยอม[v.] (yinyøm) EN: agree ; consent to ; allow ; acquiesce to/in ; permit ; allow FR: consentir à ; acquiescer ; permettre ; accéder
ยอม[v.] (yøm) EN: allow ; permit ; let ; agree ; consent ; tolerate FR: admettre ; permettre ; accepter ; consentir ; tolérer ; daigner
ยอมให้[v. exp.] (yøm hai) EN: yield ; allow ; let ; permit ; grant ; allocate ; agree to let ; agree to allow ; bow to FR: concéder ; accorder ; admettre
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
ได้รับอนุญาต[v. exp.] (dāi rap anu) EN: be permitted ; be allowed (to) FR: avoir l'autorisation (de) ; être autorisé à ; obtenir l'autorisation ; recevoir l'autorisation (de)
ห้ามแซง[v. exp.] (hām saēng) EN: no overtaking ; no passing permitted FR: interdiction de doubler ; interdiction de dépasser
ห้ามแซงรถ[v. exp.] (hām saēng r) EN: no overtaking ; no passing permitted FR: interdiction de doubler ; interdiction de dépasser
จุดผ่อนผัน[n. exp.] (jut phǿnpha) EN: temporarily permitted area FR: zone autorisée [f]
จุดผ่อนปรน[n. exp.] (jut phǿnpro) EN: temporarily permitted area FR: zone provisoirement autorisée [f]
การอนุญาต[n.] (kān anuyāt) EN: allowance ; permission ; permitting FR: autorisation [f] : permission [f]
ปวารณา[v.] (pawāranā) EN: invite a bhikku to ask for sth ; be permitted the use of ; have been offered FR:
สภาพยอม[n. exp.] (saphāp yøm) EN: permittivity FR:

permit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antragstellung {f}application for permit
Ausreiseerlaubnis {f}exit permit
Aufenthaltserlaubnis {f}permission to stay; permit of residence; residence permit
Aufenthaltsgenehmigung {f}residence permit
Angelschein {m}fishing permit; fishing licence
Dielektrizitätskonstante {f}dielectric constant; permittivity
proximal {adj}; näher zur Körpermitte [med.]proximal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า permit
Back to top