ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

engulf

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *engulf*, -engulf-

engulf ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
engulf (vt.) กลืน See also: ดูดกลืน Syn. inundate, submerge
engulf (vt.) ปกคลุม See also: ท่วมท้น Syn. overwhelm
engulf in (phrv.) ท่วมไปด้วย (ของเหลว) See also: ปกคลุมด้วย
English-Thai: HOPE Dictionary
engulf(เอนกัลฟฺ') vt. กลืน,จุ่ม,ดูด,ท่วม,ครอบคลุม., Syn. ingulf., See also: engulfment n. ดูengulf
English-Thai: Nontri Dictionary
engulf(vt) ดูด,กลืน,ซัดเข้าหาอ่าว,ท่วม,จุ่ม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Engulfโอบล้อม,จับ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
MUST ENGULF ALL THE GALAXIES.บิดเบือนภาพของพวกเขา เป็นวงกลมเหล่า นี้รูปแบบโค้งเหมือน
"they looked as if the least would engulf the town."พวกเขาดูเหมือนว่าอย่างน้อย จะครอบคลุมเมือง
Time feels like a powerful black wave... that wishes to crash down and engulf us.ผมรู้สึกว่าเวลาเป็นเหมือน คลื่นสีดำลูกใหญ่ที่ถาโถมเข้ามา... เพื่อหวังกระแทกเรา ให้ล้มลงแล้วกลืนกินเราเสีย
Well, you do realize that 600 miles away from London there's this nasty little chap called Hitler who wants to engulf Europe in tyranny?คุณตระหนักไหมว่า ห่างจากลอนดอนไป 600 ไมล์... ...มีผู้ชายที่อันตรายที่ชื่อว่าฮิตเลอร์ ...ผู้ชายที่ต้องการจะปกครองยุโรป
The great wave of gentrification has yet to engulf us.คลื่นการตกแต่งใหม่ให้ฮิป ยังพัดมาไม่ถึงตรงนี้
For reasons long forgotten, two mighty warrior tribes went to war and touched off a blaze which engulfed them all.ด้วยสาเหตุ ที่เลือนไปแล้ว 2 เผ่านักรบใหญ่ทำสงครามกัน... ผู้คนถูกกลืนหายไปในเปลวเพลิง
Despite the cold engulfing the plain despite the dreamy mountains' walls caravans from all 4 corners of the horizon are gathering - nearly the same day at the same time, at the same place.แม้ว่าความหนายเย็นจะปกคลุมทุกหนทาง - แม้ว่า กำแพงภูผาขวางกั้น - ขบวนนักเดินทางทั้งหลายจากทั้งสี่มุมของแนวเส้นขอบทวีป
A cloud of radiation engulfed our great planet.เมฆรังสีแผ่ปกคลุมทั่วโลกของเรา
Madness engulfed the whole world.ความบ้าคลั่งครอบคลุมไปทั่วโลก
Well, I guess, luckily, Fire and Rescue were able to put out the flames before it engulfed the entire vehicle.ฉันคิดว่างั้น โชคดีเลย หน่วยดับเพลิงเข้ามาดับไฟให้ทัน ก่อนที่ไฟจะท่วมห้องโดยสาร
The bomb ripped through the Bachelor Officers' Quarters at 3:00 this morning, quickly engulfing it in flames.ช่วงตอนตีสาม เพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็ว
The world's about to be engulfed in hellfire and you're in Magic Town, U.S.A.?โลกทั้งใบกำลังจะถูกแผดเผา ด้วยไฟบรรลัยกรรณ์ แต่นายกลับมานั่งเล่นอยู่ในเมืองมายากล

engulf ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吞噬[tūn shì, ㄊㄨㄣ ㄕˋ, 吞噬] to swallow; to engulf; to gobble up
吞没[tūn mò, ㄊㄨㄣ ㄇㄛˋ, 吞没 / 吞沒] to embezzle; to swallow up; to engulf

engulf ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
包む(P);裹む[くるむ(包む)(P);つつむ(P), kurumu ( tsutsumu )(P); tsutsumu (P)] (v5m,vt) (1) to wrap up; to tuck in; to pack; to do up; to cover with; to dress in; (v5m) (2) (つつむ only) to conceal; to hide; to be engulfed in; to be enveloped by; (P)
呑まれる;飲まれる[のまれる, nomareru] (v1,vt) (1) to be swallowed up; to be engulfed; (2) to be overwhelmed; to be overawed
翠嵐[すいらん, suiran] (n) the sense of being engulfed in a green, mountainous atmosphere
飲む(P);呑む;飮む(oK);服む(iK)[のむ, nomu] (v5m,vt) (1) (呑む is often used metaphorically; 服む is often used for medicine) to drink; to gulp; to swallow; (2) (also written 喫む) to smoke (tobacco); (3) to engulf; to overwhelm; (4) to keep down; to suppress; (5) to accept (e.g. demand, condition); (6) to make light of; to conceal; (P)

engulf ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขม้ำ[v.] (khamam) EN: devour ; wolf down ; engulf ; gobble up FR: dévorer ; ingurgiter ; engloutir
เขมือบ[v.] (khameūap) EN: swallow ; gulp down ; devour ; engulf ; eat greedily FR: dévorer ; engloutir ; ingurgiter
กลืน[v.] (kleūn) EN: swallow ; gulp ; gobble ; engulf ; devour ; absorb FR: avaler ; absorber ; ingurgiter ; engloutir ; dévorer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า engulf
Back to top