ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-allow-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น allow, *allow*,

-allow- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Would you allow me to tell you a little story?คุณจะอนุญาตให้ฉันเล่าเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ให้ฟังได้ไหม
I'm sorry, I cannot allow thatฉันเสียใจด้วย ฉันไม่สามารถอนุญาตได้
You know I can't allow itเธอก็รู้ว่าฉันไม่สามารถอนุญาตได้
She won't allow a party in this houseเธอไม่ยอมให้มีปาร์ตี้ในบ้านหลังนี้
He doesn't allow smoking in the officeเขาไม่อนุญาตให้มีการสูบบุหรี่ในที่ทำงาน
She won't allow us to have a partyเธอจะไม่ปล่อยให้เราจัดปาร์ตี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I couldn't possibly allow you to change your sailing plans.ผมคงไม่บังอาจรบกวนให้คุณ เลื่อนเวลาการเดินเรือหรอกครับ
Surely, Colonel Julyan, you're not going to allow this fellow to...ผู้พันจูเลี่ยนครับท่านคงไม่ยอมให้นายคนนี้--
Gentlemen, let us not allow anger to rule the day.วันนี้อย่าโมโหโทโสไปเลย
Appreciate the goodwill of these gentlemen who allow you to enjoy such a great privilege we will solemnize your marriageเห็นด้วย goodwill of these สุภาพบุรุษ... ...ผู้ซึ่งยอมให้คุณที่จะมีความสุข such a สิทธิพิเศษใหญ่... ...เราจะ solemnize การสมรสของคุณ .
We have decided, however, out of a sense of fairness and ecclesiastical curiosity to allow you to present us with certain evidence.เราตัดสินใจว่า เราควรจะยุติธรรมกับคุณ และด้วยเพราะความสงสัยของเรา เรายอมให้คุณนำหลักฐานมาแสดงกับเรา
I won't allow such talk, you understand?ฉันไม่ยอมแน่, เข้าใจมั๊ย?
My orders are to allow regular staff only through these gates.ผมได้รับคำสั่งให้อนุญาต เข้าได้เฉพาะพนง.ประจำเท่านั้น
How could you convince your people to allow Americans to go on the flight?วิธีที่คุณสามารถโน้มน้าวให้คน ของคุณ ที่จะอนุญาตให้ชาวอเมริกันที่ จะไปในเที่ยวบิน?
I don't think they would allow that if they didn't have to.ฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะอนุญาต ให้ ถ้าพวกเขาไม่ได้มีการ
You know and I know that my country can't allow a blockade.คุณรู้และฉันรู้ว่าประเทศของ ฉัน ไม่สามารถอนุญาตให้ปิดล้อม
The Nome King doesn't allow chickens anywhere in Oz!กษัตริย์โนมไม่อนุญาติให้มีไก่ในดินแดนออซ
They only allow us here because we're helping with the wounded.เราเป็นแพทย์อาสาไร้พรมแดน

-allow- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
义无反顾[yì wú fǎn gù, ㄧˋ ˊ ㄈㄢˇ ㄍㄨˋ, 义无反顾 / 義無反顧] honor does not allow one to glance back (成语 saw); duty-bound not to turn back; no surrender; to pursue justice with no second thoughts
体谅[tǐ liàng, ㄊㄧˇ ㄌㄧㄤˋ, 体谅 / 體諒] to empathize; to allow (for something); to show understanding; to appreciate
备抵[bèi dǐ, ㄅㄟˋ ㄉㄧˇ, 备抵 / 備抵] an allowance (accounting); to allow for (a drop in value)

-allow- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エバチップ[, ebachippu] (n) (abbr) special version of a product with features that allow it to be used for evaluation (wasei
さす[, sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden
パス[, pasu] (n) (1) path; (n,vs) (2) pass (e.g. skipping a move, passing an examination, ticket to allow entry, etc.); (P)
不倶戴天[ふぐたいてん, fugutaiten] (n) cannot allow (oneself) to live (with someone) under the canopy of heaven; cannot allow (the sworn enemy) to live in this world; irreconcilable (enemy)
乗車拒否[じょうしゃきょひ, joushakyohi] (n) refusing to allow a passenger on board a train or into a bus or taxi
人見[ひとみ, hitomi] (n) (1) (obsc) hole in the curtains to allow someone backstage to see the audience (in kabuki theatre); (2) (obsc) (See 人目) public observation; feel of being watched; casual observers
光を通す;光を透す[ひかりをとおす, hikariwotoosu] (exp,v5s) to allow light to pass through; to shine light through
勝手ながら[かってながら, kattenagara] (exp,pref) (1) (with noun+する or noun+をverb) to allow oneself to ...; to take the liberty of ...; (exp) (2) it is presumed that; (I, we) presume that; (3) (See 勝手に) on one's own accord; by one's arbitrary decision
持たせる[もたせる, motaseru] (v1,vt) to have someone hold something; to allow someone to keep something
胸を貸す[むねをかす, munewokasu] (exp,v5s) (See 胸を借りる) to allow a less skilled person to practice with one (esp. in sumo)

-allow- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; provide ; produce ; bestow ; grant FR: accorder ; permettre ; donner
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; permit ; sanction ; authorize ; endorse ; adopt ; allocate FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir ; donner son accord ; marquer son accord ; adopter
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement ; give permission FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
ให้[v.] (hai [= hāi]) EN: permit ; allow ; let ; consent to FR: permettre ; autoriser ; laisser ; consentir
ขอประทานเสนอ[v. exp.] (khøprathān ) EN: allow me to propose ; allow me to submit FR:
ลดหย่อน[v.] (lotyøn) EN: reduce ; lower ; decrease ; abate ; bring down ; lighten ; allow a deduction FR: réduire ; diminuer
ไม่ให้[v. exp.] (mai hai) EN: refuse ; keep from ; not have the right ; not allow FR: ne pas laisser ; ne pas permettre ; ne pas autoriser ; refuser
ไม่ยอม[v. exp.] (mai yøm) EN: refuse ; deny ; be not willing to ; not allow ; say no FR: refuser ; repousser ; ne pas accepter ; ne pas reconnaître
ไม่ยอมให้ไป[v. exp.] (mai yøm hai) EN: not allow to go ; not permit to go FR:
ปล่อย[v.] (plǿi) EN: release ; let go ; liberate ; set free ; let ; allow ; let out ; give rein to ; let s.o. have his own way FR: lâcher ; relâcher ; libérer ; laisser
ปล่อยให้[v.] (plǿi hai) EN: allow ; permit ; let FR:
ปล่อยเลยตามเลย[v. exp.] (plǿi loēitā) EN: let go ; do nothing ; acquiesce ; allow to happen FR:
ปล่อยไป[v. exp.] (plǿi pai) EN: let off ; allow one to go (by) ; let one pass (by) ; let go ; set free FR: libérer
ยินยอม[v.] (yinyøm) EN: agree ; consent to ; allow ; acquiesce to/in ; permit ; allow FR: consentir à ; acquiescer ; permettre ; accéder
ยอม[v.] (yøm) EN: allow ; permit ; let ; agree ; consent ; tolerate FR: admettre ; permettre ; accepter ; consentir ; tolérer ; daigner
ยอมให้[v. exp.] (yøm hai) EN: yield ; allow ; let ; permit ; grant ; allocate ; agree to let ; agree to allow ; bow to FR: concéder ; accorder ; admettre
ยอมตัว[v. exp.] (yøm tūa) EN: allow oneself to FR: s'autoriser à

-allow- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Forderung {f} (nach) | Forderung abtreten | Forderung anerkennenclaim (for) | to assign a claim | to allow a claim

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -allow-
Back to top