ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reduction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reduction*, -reduction-

reduction ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reduction (n.) การลดลง Syn. decrease, diminution, lowering, lessening
reductional (adj.) ซึ่งลดลง
reductionism (n.) ความเชื่อว่าสิ่งที่ซับซ้อนถูกอธิบายได้ด้วยส่วนย่อยๆที่ไม่ซับซ้อน
English-Thai: HOPE Dictionary
reduction(รีดัค'เชิน) n. การลดลง,การย่อ,การทำให้หด,การทด,การทอน,การทำให้เจือจาง,การเอาออกซิเจนออกจากออกไซด์,การเพิ่มไฮโดรเจนแก่สาร,การได้อิเล็กตรอนของสาร,การลดวาเลนซีของธาตุที่มีประจุบวกในสารประกอบ, See also: reductional adj. -S...
English-Thai: Nontri Dictionary
reduction(n) การตัด,การบั่นทอน,การลด,การทอน,การสรุป,การย่อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reduction๑. การลด๒. การทำให้กลับเข้าที่๓. การจับต่อ (กระดูกหัก)๔. การรีดิวซ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reductionism; reductivismคตินิยมลดทอน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reduction (Chemical) รีดักชัน(ทางเคมี) การเพิ่มอิเล็กตรอนให้กับอะตอมหรือไอออนใน ปฏิกิริยาเคมี [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การตัด (n.) reduction See also: cut, slash, curtailment, shortness Syn. การย่อ, การลด, การตัดทอน Ops. การเพิ่ม
การตัดทอน (n.) reduction See also: cut, slash, curtailment, shortness Syn. การย่อ, การตัด, การลด Ops. การเพิ่ม
การทอน (n.) reduction See also: cut, slash, curtailment, shortness Syn. การย่อ, การตัด, การลด, การตัดทอน Ops. การเพิ่ม
การลด (n.) reduction See also: cut, slash, curtailment, shortness Syn. การย่อ, การตัด, การตัดทอน Ops. การเพิ่ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's gonna need a percutaneous reduction and internal fixation.เขาต้องการยาทางผิดหนัง และแผลในตัวผสานให้สนิท
I write slogans for Weight-Not this weight reduction company that my sister runs.ฉันเขียนสโลแกนให้กับ Weight-Not ซึ่งเป็นสถาบันลดน้ำหนัก ที่พี่สาวฉันทำงานอยู่
Her parents founded a weight reduction company that now her sister runs.พ่อแม่ของเธอ คนพบ บริษัทลดน้ำหนัก ซึ่งตอนนี้พี่สาวเธอดูแลอยู่
It,uh... uh,we can treat it with... closed reduction and casting.เราสามารถรักษาได้โดย... ตัดบางส่วนออกและหล่อใหม่
Do you remember Karen Barnes, part of a 30-person reduction a few weeks back in Wichita?นายยังจำ คาเรน บานส์ ได้ไหม หนึ่งในการลดพนักงาน 30 คน เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วในวิชิต้า
I hope to see at least a 25 to 35% reduction in tumor mass, something to tell me that the cancer has responded to the therapy.25 ถึง 35% การลดลงของมวลเนื้องอก สิ่งที่บอกผมว่าโรคมะเร็ง มีการตอบสนองต่อการรักษา
Now, we've isolated power to 40% of the operational weapons system, and it should be good enough to get us a read on our power reduction capability.ตอนนี้เราแยกพลังงาน ไป 40% ของระบบการดำเนินการขีปนาวุธ น่าจะดีพอให้เราอ่าน
We have witnessed and incredible reduction in violent crime communicable disease and discrimination.เราได้รับรู้และไม่น่าเชื่อว่า อาชญากรรมได้ลดลง ปัญหาสังคม โรคติดต่อ และการแบ่งชนชั้น
Each team's hard work plus the reduction on departmental expense contributed to this earning...แต่ละทีมทำงานหนักบวกกับ การลดลงของ ค่าใช้จ่ายของแต่ละแผนก
Because in these situations, sometimes, you know various parties will bandy about the possibility of sentence reduction for cooperation or otherwise assisting the---Really? -Yes, I promise you. Ask me anything you want.
That's a reduction I like.5$ นี่เป็นการลดค่าที่ฉันชอบ
Test solution 93 resulted in a slight reduction of leukocytes, but failed to produce measurable amounts of aberrant cell behaviour.วิธีที่ 93 ลูโคไซทส์ลดลงบางส่วน แต่ไม่สามารถมองเห็น เซลล์ที่ผิดปกติ

reduction ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
消声器[xiāo shēng qì, ㄒㄧㄠ ㄕㄥ ㄑㄧˋ, 消声器 / 消聲器] noise reduction equipment
裁减军备[cái jiǎn jūn bèi, ㄘㄞˊ ㄐㄧㄢˇ ㄐㄩㄣ ㄅㄟˋ, 裁减军备 / 裁減軍備] arms reduction
減噪[jián zào, ㄐㄧㄢˊ ㄗㄠˋ, 減噪] noise reduction

reduction ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストレス解消[ストレスかいしょう, sutoresu kaishou] (n) stress reduction
テレホーダイ[, tereho-dai] (n) {comp} off-peak telephone call price reduction
ノイズリダクション[, noizuridakushon] (n) noise reduction
パソコン減税[パソコンげんぜい, pasokon genzei] (n) {comp} PC tax reduction
マイナスシーリング[, mainasushi-ringu] (n) budget reduction (wasei
リスク回避[りすくかいひ, risukukaihi] (n) risk aversion; risk reduction
レーガノミックス;レーガノミクス[, re-ganomikkusu ; re-ganomikusu] (n) Reaganomics; economic policies of Ronald Reagan (i.e. reduction of taxes, spending, and market regulation)
一律減反[いちりつげんたん, ichiritsugentan] (n) reduction in area of rice under cultivation
労働力削減[ろうどうりょくさくげん, roudouryokusakugen] (n) workforce reduction
半減[はんげん, hangen] (n,vs) reduction by half; halve; (P)
海面更正[かいめんこうせい, kaimenkousei] (n) reduction of mean sea level
減免[げんめん, genmen] (n,vs) reduction and exemption (e.g. taxes); mitigation and remission (e.g. in criminal law); (P)
減反(P);減段[げんたん, gentan] (n,vs) reduction (of crop size); reduction of acreage (under cultivation); (P)
減摩;減磨[げんま, genma] (n,vs,adj-no) reduction in friction; lubrication
減税政策[げんぜいせいさく, genzeiseisaku] (n) tax cut policy; tax reduction policy; tax-abatement policy
減配[げんぱい, genpai] (n,vs) reduction in a dividend; smaller ration
解消[かいしょう, kaishou] (n,vs) cancellation; liquidation; resolution; reduction (e.g. of stress); (P)
軍備縮小[ぐんびしゅくしょう, gunbishukushou] (n) reduction of armaments; disarmament
軍縮会談[ぐんしゅくかいだん, gunshukukaidan] (n) disarmament conference; disarmament talks; arms reduction talks
通約[つうやく, tsuuyaku] (n,vs) commensuration; reduction to a common measure
お負け(P);御負け[おまけ, omake] (n,vs) (1) freebie (e.g. with a purchase); something additional; bonus; an extra; (2) (on the spot) price reduction; (3) exaggeration; (P)
コスト削減[コストさくげん, kosuto sakugen] (n) cost reduction; cost saving
人員整理[じんいんせいり, jin'inseiri] (n,vs) workforce reduction; personnel cut
低減[ていげん, teigen] (n,vs) decrease; reduction; fall; depreciation; mitigation; (P)
削減[さくげん, sakugen] (n,vs) cut; reduction; curtailment; (P)
済し崩し;なし崩し[なしくずし, nashikuzushi] (n) (1) paying back in installments (instalments); amortization plan; (adv) (2) gradual reduction; little by little
減価[げんか, genka] (n) price reduction; depreciation; abatement
減弱[げんじゃく, genjaku] (n,vs) reduction; weakening; attenuation; diminution; diminishment; lessening
減額[げんがく, gengaku] (n,vs) reduction; diminution; abatement; (P)
特保[とくほ;トクホ, tokuho ; tokuho] (n) (See 特定保健用食品) food for specified health uses (e.g. cholesterol reduction); designated health food
特定保健用食品[とくていほけんようしょくひん, tokuteihokenyoushokuhin] (n) (See 特保) food for specified health uses (e.g. cholesterol reduction); designated health food
短縮[たんしゅく, tanshuku] (n,vs) shortening; abbreviation; reduction; (P)
節税[せつぜい, setsuzei] (n,vs,adj-no) tax reduction; tax avoidance
[やく, yaku] (adv) (1) approximately; about; (n) (2) promise; (3) shortening; reduction; simplification; (4) {ling} (See 約音) contraction (in phonetics); (P)
純減[じゅんげん, jungen] (n,vs) net reduction; net decrease
縮小[しゅくしょう, shukushou] (n,vs,adj-no) reduction; curtailment; (P)
負担軽減[ふたんけいげん, futankeigen] (n) burden reduction; alleviation of a burden
軽減[けいげん, keigen] (n,vs) abatement; reduction; (P)
酸化還元[さんかかんげん, sankakangen] (n) oxidation-reduction
酸化還元反応[さんかかんげんはんのう, sankakangenhannou] (n) oxidation-reduction reaction
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コスト削減[コストさくげ, kosuto sakuge] cost reduction
低価格化[ていかかくか, teikakakuka] price reduction
負荷軽減[ふかけいげん, fukakeigen] load reduction

reduction ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การบรรเทา[n.] (kān banthao) EN: relief ; abatement ; mitigation FR: réduction [f] ; soulagement [m]
การบีบรัด[n.] (kān bīp-rat) EN: FR: coupe [f] ; réduction [m] ; schéma [m]
การลด[n.] (kān lot) EN: cut ; decrease ; narrowing FR: réduction [f] ; diminution [f]
การลดอัตราดอกเบี้ย[n. exp.] (kān lot att) EN: reduction of the interest rate FR: réduction du taux d'intérêt [f]
การลดกำลังคน[n. exp.] (kān lot kam) EN: downsizing ; job cutting ; reduction of staff FR: réduction du personnel [f] ; réduction d'effectifs [f]
การลดค่าจ้าง[n. exp.] (kān lot khā) EN: wage reduction FR: réduction de salaire [f]
การลดขนาด[n. exp.] (kān lot kha) EN: size reduction ; comminution FR: comminution [f]
การลดความเครียด[n. exp.] (kān lot khw) EN: stress reduction FR: diminution du stress [f]
การลดความเสี่ยง[n. exp.] (kān lot khw) EN: risk reduction FR:
การลดเงินทุน[n. exp.] (kān lot ngo) EN: capital reduction FR: réduction de capital [f]
การลดปริมาณ[n. exp.] (kān lot par) EN: minimization ; reduction ; dilution FR: diminution [f] ; minimisation [f]
การลดภาษี[n. exp.] (kān lot phā) EN: tax reduction ; tax abatement ; abatement of taxes ; tax cut FR:
การลดราคา[n. exp.] (kān lot rāk) EN: price reduction ; discount FR: remise [f] ; rabais [m] ; ristourne [f] ; discount [m] (anglic.)
การลดหย่อนภาษี[n. exp.] (kān lotyǿn ) EN: tax reduction FR:
การปรับดอกเบี้ยลง[n. exp.] (kān prap dø) EN: reduction of the interest rate FR: baisse des taux d'intérêt [f]
การปรับลดค่าใช้จ่าย[n. exp.] (kān prap lo) EN: reduction in expenses FR:
การปรับราคาลง[n. exp.] (kān prap rā) EN: price reduction FR:
การรีดิวซ์[n.] (kān rīdiu) EN: reduction FR: réduction [f]
การตัดทอน[n. exp.] (kān tatthøn) EN: reduction FR:
คูปองลดราคา[n. exp.] (khūpøng lot) EN: FR: bon de réduction [m]
คูปองส่วนลด[n. exp.] (khūpøng sua) EN: discount coupon FR: bon de réduction [m]
ลดราคา[v. exp.] (lot rākhā) EN: discount ; lower the price ; cut down the price ; give a discount ; cut fares ; knock down (inf.) ; on sale FR: baisser le prix ; diminuer le prix ; consentir une réduction ; solder
ปฏิกิริยารีดักชัน[n. exp.] (patikiriyā ) EN: reduction reaction ; reduction-oxidation reaction FR:
รีดักชัน[n.] (rīdakchan) EN: reduction FR: réduction [f]
ส่วนลด[n.] (suanlot) EN: discount ; reduction ; rebate FR: remise [f] ; escompte [m] ; réduction [f] ; rabais [m] ; ristourne [f]
สูตรลดทอน[n. exp.] (sūt lotthøn) EN: reduction formula ; reduction formulas [pl] ; reduction formulae [pl] FR: formule de réduction [f]
คำกร่อน[n. exp.] (kham krǿn) EN: colloquial abbreviation ; [word that has undergone vowel reduction] FR:
ลดเหลือ[X] (lot leūa) EN: FR: après réduction

reduction ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lärmreduzierung {f}noise reduction
Personalabbau {m}staff reduction
Kinderermäßigung {f}reduction for children
Reduktionszone {f}reduction zone; smelting section
Minderkosten {pl}cost reduction; reduced cost
Erwerbsminderung {f}reduction in earning capacity
Kostenreduzierung {f}reduction of expenses
Kostensenkung {f}reduction in costs
Preisermäßigung {f}reduction of price
Truppenreduzierung {f} [mil.]reduction of forces
Unterkühlung {f}reduction of body temperature
Untersetzungsgetriebe {n}reduction gear unit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reduction
Back to top