ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

let

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *let*, -let-

let ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
let (vt.) ปล่อยให้ผ่านไป
let (vt.) เป็นเหตุให้ See also: ทำให้ Syn. cause, make
let (vt.) ให้เช่า See also: เช่า Syn. hire, lease, rent
let (vi.) ให้เช่า See also: เช่า Syn. hire, lease, rent
let (vt.) อนุญาต See also: ให้, ยอม Syn. allow, countenance, permit Ops. prevent
let (suf.) จิ๋ว See also: เล็ก
let alone (phrv.) ปล่อยทิ้งไว้ See also: ไม่เข้าไปยุ่ง, ทิ้งไว้ตามลำพัง Syn. leave alone
let alone (phrv.) อย่าเอ่ยถึง See also: ไม่ต้องเอ่ยถึง, ไม่ต้องพูดถึง Syn. leave alone
let by (phrv.) ปล่อยให้ผ่านไป See also: ขอทาง Syn. let past
let by (phrv.) ไม่สังเกตุเห็น
Let bygones be bygones (idm.) ลืมสิ่งที่ผ่านไปแล้ว
let down (phrv.) ทำให้ต่ำลง See also: ปล่อยให้ตกลง, ทำให้หล่น
let down (phrv.) ปล่อยลงมามากขึ้น (เสื้อผ้า) See also: ทำให้ยาวขึ้น
let down (phrv.) ปล่อยลมออก
let down (phrv.) แล่นลง (ก่อนจอด)
let down (phrv.) ทำให้ต่ำลง (คุณภาพ, มาตรฐาน)
let down (phrv.) ทำให้เสื่อมศรัทธา See also: หมดศรัทธา, หมดความเชื่อถือ, หมดความจงรักภักดี Syn. go back on
let down (phrv.) ทำงานน้อยลง See also: พยายามทำน้อยลง Ops. let up
let down (phrv.) ผิดหวัง See also: เสียใจ
let down (phrv.) ทำให้ต่ำลง See also: ลดลง, ดึงลง Syn. lower
let down (phrv.) ทำให้ผิดหวัง See also: ทำให้เสียใจ Syn. disappoint
let fly at (phrv.) กล่าวโจมตี See also: มุ่งโจมตี
let go (vt.) ปล่อยตัวไป See also: ปล่อยจากการจับกุม
let go (of something) (vt.) ปล่อย Syn. leave
let go of (idm.) ปล่อย See also: ปล่อยตัว
let go of (phrv.) ปล่อย (จากการเกาะกุม, การยึด, การจับฯลฯ) Syn. let hold of
let her rip (idm.) ลงมือได้ (คำไม่เป็นทางการ) See also: เริ่มเลย
let hold of (phrv.) ปล่อย (จากการเกาะกุม, การยึด, การจับฯลฯ)
let in (phrv.) ปล่อยให้เข้าไป See also: ทำให้เข้าไปได้
let in (phrv.) ปล่อยให้(น้ำ, อากาศ)เข้า
let in (phrv.) ยอมรับ
let in (phrv.) ใส่เข้าไป See also: เพิ่มเข้าไป
let in for (phrv.) ทำให้ยุ่งยาก Syn. run in for
let in on (phrv.) อนุญาตให้เข้าร่วม (เช่นร่วมแผนการ, กิจกรรมอื่นๆฯลฯ) See also: ปล่อยให้มาร่วม Syn. get in on
let in on the ground floor (idm.) จ้างให้ทำงานระดับต่ำหรือต่ำต้อย
let into (phrv.) ปล่อยให้เข้าไป See also: อนุญาตให้เข้า
let into (phrv.) ปล่อยให้เข้าไป (อากาศ, น้ำ)
let into (phrv.) เข้าร่วมกลุ่มหรือเหตุการณ์
let into (phrv.) ดึงเข้ามาร่วม (สิ่งที่เป็นความลับ) See also: ปล่อยให้ล่วงรู้ความลับ Syn. get in on
let into (phrv.) ทำให้จมลงใน See also: สอดลงไป
English-Thai: HOPE Dictionary
let(เลท) {let,let,let,letting,lets} vt. ให้,อนุญาต,ขอให้,ปล่อย,ทำให้เกิด vi. ให้เช่า. -Phr. (let alone ปล่อยตามลำพังไม่รบกวน.) -Phr. (let down ทำให้ผิดหวัง ทรยศ ละทิ้ง,ลดลง)
let's(เลทซฺ) abbr. let us
lethal(ลี'เธิล) adj. เกี่ยวกับความตาย,ทำให้ตาย,เป็นอันตรายถึงตาย,ถึงตาย,ร้ายแรง., See also: lethality n. ดูlethal, Syn. fatal
lethargic(ละธาร์'จิค) adj. เฉื่อยชา,เซื่องซึม,ซึม,ง่วง,ง่วงเหงาหาวนอน,เมินเฉย,เฉยเมย, See also: lethargy n. ดูlethargic, Syn. drowsy,sluggish
letter(เลท'เทอะ) n. จดหมาย,อักษร,ตัวหนังสือ,ตัวพยัญชนะ,แบบ,ตัวพิมพ์,ตัวเรียงพิมพ์,ศัพท์,สาส์น,หนังสือ,หนังอนุญาต, See also: letters n. วรรณคดี,อาชีพนักประพันธ์,ความรู้ เครื่องหมาย
letter of creditn. หนังสือจากธนาคารหนึ่งไปยังอีกธนาคารหนึ่ง ให้จ่ายเงินในจำนวนที่ระบุไว้แก่บุคคลที่ระบุไว้
letter qualityคุณภาพคมชัดแปลตามตัวอักษรว่า เหมือนตัวพิมพ์ดีด ใช้เป็นศัพท์ที่บอกคุณภาพของการพิมพ์ว่า คมชัดเหมือนกับพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ดีด มักใช้กับเครื่องพิมพ์ประเภทจุด (dot matrix printer) เท่านั้น สมัยเมื่อยังไม่มีเครื่องพิมพ์เลเซอร์ การพิมพ์เป็นจุดห่าง ๆ ทำให้ดูไม่สวย เครื่องพิมพ์ที่มีจุดถี่มาก ๆ ก็จะทำให้คุณภาพการพิมพ์เหมือนตัวพิมพ์ดีดได้มากขึ้นดู dot matrix printer ประกอบ
letter quality printerเครื่องพิมพ์คุณภาพคมชัดหมายถึง เครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix printer) ชั้นดี ที่มีคุณภาพการพิมพ์คมชัด กล่าวคือ มีจุดถี่กว่าเครื่องพิมพ์แบบจุดธรรมดาดู letter quality ประกอบ
letter sizeเป็นขนาดของกระดาษพิมพ์ขนาดหนึ่ง นิยมใช้เฉพาะในสหรัฐ กว้าง 8.5 นิ้ว ยาว 11 นิ้วดู A4, legal size เปรียบเทียบ
letter spacingช่องไฟหมายถึงช่องว่างระหว่างตัวอักษร ซึ่งสามารถทำให้เบียดกัน หรือห่างกันเท่าใดก็ได้ดูตัวอย่างต่อไปนี้ V e r y L o o s e Very tightมีความหมายเหมือน tracking
letterhead(เลท'เทอะเฮด) n. ตัวหนังสือที่พิมพ์อยู่ตรงหัวกระดาษจดหมาย (โดยเฉพาะที่บอกชื่อและที่อยู่) ,กระดาษจดหมายที่มีตัวหนังสือดังกล่าว
letterpress(เลท'เทอเพรส) n. ตัวพิมพ์,หนังสือที่พิมพ์ด้วยตัวเรียงพิมพ์
lettuce(เลท'ทิวสฺ) n. ผักกะหล่ำ,ผักกาดหอม,เงินสด,ธนบัตร
English-Thai: Nontri Dictionary
let(vt) ปล่อย,อนุญาต,บอก,ให้เช่า,เปิดเผย,ขอให้,จง
lethal(adj) ร้ายแรง,ถึงตาย,เกี่ยวกับความตาย
lethargic(adj) ซบเซา,เซื่องซึม,ง่วง,สลบไสล,เกียจคร้าน,เฉื่อยชา
lethargy(n) ความซบเซา,ความเซื่องซึม,ความง่วง,ความเกียจคร้าน,ความเฉื่อยชา
letter(n) จดหมาย,ตัวอักษร,ตัวหนังสือ,เอกสาร,หนังสือ,ตัวพิมพ์
letterhead(n) หัวกระดาษเขียนจดหมาย
lettuce(n) ผักกาดหอม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
letให้เช่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lethal characteristicลักษณะที่ทำให้ตายเร็ว (ทารกในครรภ์) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
lethargyภาวะง่วงงุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
letter๑. ผู้ให้เช่า๒. หนังสือ๓. ตัวอักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
letter of creditตราสารเครดิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
letter qualityคุณภาพคมชัด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
letter quality printerเครื่องพิมพ์คุณภาพคมชัด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lethalผลเสียอย่างร้ายแรง, ทำให้ตาย, ถึงตาย [การแพทย์]
Lethargyไม่มีแรง, อิดโรย, ซึม, เกียจคร้าน, แขนขาอ่อนแรง, อ่อนเพลียซึม [การแพทย์]
letter of certificationหนังสือรับรอง [การทูต]
Letter of creditเล็ตเตอร์ออฟเครดิต [การบัญชี]
Letter quality คุณภาพจดหมาย คุณภาพคมชัด [คอมพิวเตอร์]
Lettuceผักกาดหอม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lemme (sl.) คำพูดย่อของ let me
ปล่อยตัว (v.) let (oneself) go sexually See also: flirt, permit oneself liberties Syn. ปล่อยเนื้อปล่อยตัว
ปล่อยตัว (v.) let (oneself) go sexually See also: flirt, permit oneself liberties Syn. ปล่อยเนื้อปล่อยตัว
ปล่อยเนื้อปล่อยตัว (v.) let (oneself) go sexually See also: flirt, permit oneself liberties
ปล่อยเนื้อปล่อยตัว (v.) let (oneself) go sexually See also: flirt, permit oneself liberties
ตีไก่ (v.) let a cock fight See also: have a cock-fight, have a cock-fighting Syn. ชนไก่
แล้วกันไป (v.) let bygones be bygones Syn. แล้วไป
แล้วก็แล้วกันไป (v.) let bygones be bygones Syn. แล้วไป, แล้วกันไป
ดึงลง (v.) let down See also: pull down, lower Ops. ชักขึ้น, ดึงขึ้น
ลด (v.) let down See also: pull down, lower Syn. ดึงลง Ops. ชักขึ้น, ดึงขึ้น
ช่างมันเถอะ (int.) Let it be! See also: So be it!
ปล่อยวาง (v.) let oneself on See also: not take something to heart Syn. คิดตก
แพลม (v.) let out See also: protrude Syn. แลบ
แลบ (v.) let out See also: protrude
บอกความลับ (v.) let out a secret See also: give away a secret, leak information, expose a secret
ไขความลับ (v.) let out a secret See also: give away a secret, leak information, expose a secret Syn. บอกความลับ
เปิดทาง (v.) let someone have a chance Syn. เปิดช่อง, เปิดโอกาส
เปิดช่อง (v.) let someone/something enter Syn. เปิดทาง, เปิดโอกาส
ปล่อยของ (v.) let the magic thing go See also: release an amulet to harm the other
เถอะ (end.) let´s See also: let us Syn. เถิด, เหอะ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
But let me remind you of one thingแต่ขอฉันเตือนคุณสักอย่างนะ
She wants you to come soon and not let her downเธอต้องการให้คุณมาโดยเร็วและอย่าทำให้เธอผิดหวัง
Don't let chances pass byอย่าปล่อยโอกาสให้ผ่านพ้นไป
But don't let them get you downแต่อย่าปล่อยให้พวกเขาทำให้คุณไม่มีความสุข
Just don't let it happen againแค่อย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นอีก
It's a long story! Let me tell itเรื่องมันยาว ขอฉันเล่านะ
How did we let it get this far?พวกเราปล่อยให้มันล่วงเลยมายาวนานขนาดนี้ได้อย่างไร
They won't let you back nowพวกเขาจะไม่ปล่อยคุณกลับไปตอนนี้
Nobody will let me do anything?ไม่มีใครยอมปล่อยให้ฉันทำอะไรเลย
I let it get out of controlฉันปล่อยให้มันระเกะระกะ(ควบคุมไม่ได้)
How did I let this happen again?ฉันปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอีกหนได้อย่างไรนี่?
I won't let any of the children out aloneฉันจะไม่ปล่อยเด็กๆ คนไหนออกไปข้างนอกตามลำพัง
Why doesn't he let you do what you want?ทำไมเขาไม่ปล่อยให้คุณทำสิ่งที่คุณอยากทำ?
I'll let him explain itฉันจะปล่อยให้เขาอธิบายเกี่ยวกับมัน
Don't let chances pass by!อย่าปล่อยให้โอกาสต่างๆ ผ่านเลยไป
You'd better let her aloneคุณควรปล่อยให้เธออยู่ตามลำพังดีกว่า
The teacher let us leave earlyครูปล่อยพวกเราเร็วขึ้น
I must let the mediator decideฉันต้องให้คนกลางตัดสินใจแล้ว
Do not let others shame you for thisอย่าปล่อยให้ใครทำให้คุณอับอายในเรื่องนี้
This is the time where you need to learn to let goนี่เป็นเวลาที่คุณต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางมั่ง
I say you keep your mouth shut and let her dreamฉันว่าคุณปิดปากให้สนิทและปล่อยให้เธอฝันไปเถอะ
Just relax and let your mind go blankแค่ผ่อนคลายและปล่อยใจให้ว่างเปล่า
Just keep your mouth shut and let him do the talkingแค่ปิดปากเงียบไว้แล้วปล่อยให้เขาเป็นคนพูด
You let me downคุณทำให้ฉันผิดหวัง
You think I'm gonna let you out of my sights again, huh?คุณคิดว่าฉันจะยอมให้คุณออกไปนอกสายตาอีกหรือ หือ?
I asked him to let me cookฉันขอร้องเขาขอให้ฉันเป็นปรุงอาหาร
Please let me go homeได้โปรดปล่อยฉันกลับบ้านเถอะ
Just don't let it happen againแค่อย่าให้มันเกิดขึ้นอีกก็แล้วกัน
Just let me do the talkingแค่ปล่อยให้ฉันเป็นคนพูด
I promise I will get out of the way and let the two of you be happyฉันสัญญาว่าฉันจะหลีกทางให้และปล่อยให้คุณสองคนมีความสุข
Don't let it annoy youอย่าปล่อยให้มันรบกวนคุณ
I wish you'd come for a little visit and let me walk you aroundฉันปรารถนาให้คุณมาเยี่ยมสักนิดและให้ฉันพาคุณเดินเที่ยวชม
I'm not a man if I let them laugh at me like thatฉันคงไม่ใช่ผู้ชายถ้าปล่อยให้พวกนั้นหัวเราะฉันอย่างนี้
You're going to let me make a fool of myself?นายกำลังจะปล่อยให้ฉันทำเรื่องหน้าแตกอย่างนั้นหรือ
We shouldn't let her work on her ownพวกเราไม่ควรปล่อยให้เธอเหนื่อยเพียงลำพัง
Do not let your hearts be troubledอย่าปล่อยให้หัวใจของเธอรุ่มร้อน
So you're saying if I want you, I have to let go of him?นี่เธอกำลังพูดว่าถ้าฉันต้องการเธอ ฉันต้องปล่อยเขาไปใช่ไหม
This is the first time you've ever let me downนี่เป็นครั้งแรกที่เธอทำให้ฉันผิดหวัง
I don't care about that, let them say whatever they want!ฉันไม่สนเรื่องนั้นหรอก ปล่อยให้พวกเขาพูดไปอย่างที่อยากจะพูด
We wanna let you know that we're proud of you!พวกเราอยากให้เธอรู้ว่าเราภาคภูมิใจในตัวเธอมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then maybe they'll let me stay.จากนั้นพวกเขาอาจจะให้ฉันอยู่
Don't let it get away!อย่าปล่อยให้มันได้รับไป!
And if you let me stay, I'll keep house for you.และถ้าคุณให้ฉันอยู่ ฉันจะเก็บบ้านสำหรับคุณ
Hey, let go of me!เฮย, ปล่อยให้ไปของฉัน!
Don't let nobody or nothin' in the house.อย่าปล่อยให้ไม่มีใครหรืออะไร 'ในบ้าน
Take me into the house and let me rest.พาฉันเข้าไปในบ้านและส่วนที่ เหลือให้ฉัน
Don't let the wish grow cold!อย่าปล่อยให้ความปรารถนา เติบโตเย็น!
He won't let me. Every few weeks he writes to say he's coming back.เขาไม่ให้ฉันทำแบบนั้น ทุกๆ2สัปดาห์ เขาเขียนถึงฉันว่าจะกลับมา
How wonderful if they stopped hating us, if they let us go about our business like we used to.มันเยี่ยมมากเลย ถ้าพวกเขาดีกับเรา ถ้าพวกเขาให้เราทำการค้าเสรี เหมือนที่เคยเป็นมา
Wouldn't it be wonderful if they'd let us live and be happy again?มันจะดีไหมหากพวกเขา ต้องการให้เราอยู่อย่างสงบอีกครั้ง
You find him! And let me know at once.ถ้าคุณเจอเขา บอกผมด้วย
In the name of democracy, let us use that power.ในชื่อของประชาธิปไตย ทุกคนจะมีอำนาจ

let ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
放纵[fàng zòng, ㄈㄤˋ ㄗㄨㄥˋ, 放纵 / 放縱] to let sb have their own way; to connive at; to indulge; unrestrained; undisciplined; uncultured; boorish
[xiǎo, ㄒㄧㄠˇ, 晓 / 曉] dawn; daybreak; to know; to let sb know; to make explicit
亏负[kuī fù, ㄎㄨㄟ ㄈㄨˋ, 亏负 / 虧負] deficient; to let sb down; to cause sb suffering
不以词害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, 不以词害志 / 不以詞害誌] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say
不以辞害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, 不以辞害志 / 不以辭害誌] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say
[yú, ㄩˊ, 揄] draw out; let hanging
[lòu, ㄌㄡˋ, 漏] funnel; to leak; to let out; to divulge
胡思乱想[hú sī luàn xiǎng, ㄏㄨˊ ㄙ ㄌㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ, 胡思乱想 / 胡思亂想] to indulge in flights of fancy (成语 saw); to let one's imagination run wild; to have a bee in one's bonnet; unrealistic utopian fantasy
放下[fàng xia, ㄈㄤˋ ㄒㄧㄚ˙, 放下] lay down; put down; let go; release
顺其自然[shùn qí zì rán, ㄕㄨㄣˋ ㄑㄧˊ ㄗˋ ㄖㄢˊ, 顺其自然 / 順其自然] leave it to nature (成语 saw); let things take their own course
莫讲[mò jiǎng, ㄇㄛˋ ㄐㄧㄤˇ, 莫讲 / 莫講] let alone; not to speak of (all the others)
[zhuì, ㄓㄨㄟˋ, 缒 / 縋] let down with a rope
辜负[gū fù, ㄍㄨ ㄈㄨˋ, 辜负 / 辜負] let down; fail to live up to; disappoint
何况[hé kuàng, ㄏㄜˊ ㄎㄨㄤˋ, 何况 / 何況] much less; let alone
不问[bù wèn, ㄅㄨˋ ㄨㄣˋ, 不问 / 不問] pay no attention to; disregard; ignore; let go unpunished; let off
失之交臂[shī zhī jiāo bì, ㄕ ㄓ ㄐㄧㄠ ㄅㄧˋ, 失之交臂] to miss narrowly; to let a great opportunity slip
便宜[pián yi, ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 便宜] small advantages; to let sb off lightly; cheap; inexpensive
株守[zhū shǒu, ㄓㄨ ㄕㄡˇ, 株守] to stick to sth stubbornly; never let go
不咎既往[bù jiù jì wǎng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ, 不咎既往] not censure sb for his past misdeeds; overlook sb's past mistakes; let bygones be bygones
首字母缩写[shǒu zì mǔ suō xiě, ㄕㄡˇ ㄗˋ ㄇㄨˇ ㄙㄨㄛ ㄒㄧㄝˇ, 首字母缩写 / 首字母縮寫] acronym; abbreviation using initial letters
传单广[chuán dān guǎng, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄢ ㄍㄨㄤˇ, 传单广 / 傳單廣] advertising leaflet; circular
[gēng, ㄍㄥ, 庚] age; seventh of 10 heavenly trunks 十天干; seventh in order; letter "G" or roman "VII" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; hepta
出风口[chū fēng kǒu, ㄔㄨ ㄈㄥ ㄎㄡˇ, 出风口 / 出風口] air vent; air outlet
航空信[háng kōng xìn, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ, 航空信] airmail letter
七七八八[qī qī bā bā, ㄑㄧ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄅㄚ, 七七八八] almost; nearing completion; bits and piece; of all kinds
几乎完全[jī hū wán quán, ㄐㄧ ㄏㄨ ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, 几乎完全 / 幾乎完全] almost entirely; almost completely
阿尔法[ā ěr fǎ, ㄚ ㄦˇ ㄈㄚˇ, 阿尔法 / 阿爾法] alpha (Greek letter Αα)
十足[shí zú, ㄕˊ ㄗㄨˊ, 十足] ample; complete; hundred percent; a pure shade (of some color)
[zhǔ, ㄓㄨˇ, 砫] ancestral tablet
公报[gōng bào, ㄍㄨㄥ ㄅㄠˋ, 公报 / 公報] announcement; bulletin; communique
启事[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, 启事 / 啟事] announcement (written, on billboard, letter, newspaper or website); to post information; a notice
消炎片[xiāo yán piàn, ㄒㄧㄠ ㄧㄢˊ ㄆㄧㄢˋ, 消炎片] antipyretic tablet (to reduce fever), such as sulfanilamide
阿普尔顿[Ā pǔ ěr dùn, ㄚ ㄆㄨˇ ㄦˇ ㄉㄨㄣˋ, 阿普尔顿 / 阿普爾頓] Appleton (name); Sir Edward Appleton (1892-1965), British physicist, Nobel laureate who discovered the ionosphere
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, 甲] armor; first of 10 heavenly trunks 十天干; first in order; letter "A" or roman "I" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; first party (in legal contract, usually written 甲方, as opposed to second party 乙方); methyl
莴笋[wō sǔn, ㄨㄛ ㄙㄨㄣˇ, 莴笋 / 萵筍] asparagus lettuce
三角腹带[sān jiǎo fù dài, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄈㄨˋ ㄉㄞˋ, 三角腹带 / 三角腹帶] athletic supporter
不知所措[bù zhī suǒ cuò, ㄅㄨˋ ㄓ ㄙㄨㄛˇ ㄘㄨㄛˋ, 不知所措] not knowing what to do (成语 saw); at one's wits' end; embarassed and at a complete loss
运动员[yùn dòng yuán, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄩㄢˊ, 运动员 / 運動員] athlete
运动家[yùn dòng jiā, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄚ, 运动家 / 運動家] athlete; sportsman
选手[xuǎn shǒu, ㄒㄩㄢˇ ㄕㄡˇ, 选手 / 選手] athlete; contestant

let ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ええと(P);えっと[, eeto (P); etto] (int) let me see; well; errr ...; (P)
がっかり[, gakkari] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P)
がつんと言う[がつんという, gatsuntoiu] (exp,v5u) to tell a person (something) emphatically; to let a person have it
しめる[, shimeru] (v1,aux-v) (arch) (See 使む,成らしめる) to make (old causative verbal ending); to let
はて;はてな[, hate ; hatena] (int) (1) Dear me!; Good gracious!; (2) well ... (used before sentences expressing a doubt); let me see; now ...
はてさて[, hatesate] (exp) (id) Let me see
ふいにする[, fuinisuru] (exp,vs-i) to lose completely; to waste all; to let something slip away
やり過ごす(P);遣り過す[やりすごす, yarisugosu] (v5s,vt) (1) to let something (or somebody) go past; (2) to do too much; (P)
下す(P);降す[くだす, kudasu] (v5s,vt) (1) to make (a decision); to pass (judgement, etc.); to hand down (orders, etc.); (2) to let go down; to lower; (3) (See 手を下す・1) to do oneself; to do by oneself; (P)
下ろす(P);降ろす(P);下す(io)[おろす, orosu] (v5s,vt) (1) to take down (e.g. flag); to launch (e.g. boat); to drop; to lower (e.g. ladder); to let (a person) off; to unload; to discharge; (2) (See 乗客を降ろす) to drop off (a passenger from a vehicle); to let (a person) off; (3) to withdraw money from an account; (4) to wear (clothing) for the first time; (5) to fillet (e.g. a fish); (P)
乗せる(P);載せる[のせる, noseru] (v1,vt) (1) to place on (something); (2) (esp. 乗せる) to give (someone) a ride; to give a lift; to pick up; to help on board; (3) (esp. 載せる) to load (luggage); to carry; to take on board; (4) to send out (on the airwaves, etc.); (5) to deceive; to take for a ride; (6) to (sing) along with (musical accompaniment); (7) to let (someone) take part; (8) to excite (someone); (9) (載せる only) to publish (an article); to run (an ad); (P)
会わす;遭わす;会す;遭す[あわす, awasu] (v5s,vt) (1) (See 会わせる) to make (someone) to meet; to let (someone) meet; (2) to expose to; to subject to
会わせる;遭わせる;逢わせる[あわせる, awaseru] (v1,vt) (1) (See 会う) to make (someone) to meet; to let (someone) meet; (2) to expose to; to subject to
何れ[どれ, dore] (n) (1) (uk) (See 此れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) which (of three or more); (2) (with も after a -て form verb) (See どれも) whichever; any; (int) (3) (See どれどれ・1) well; now; let me see; (P)
入れる(P);容れる;函れる[いれる, ireru] (v1,vt) (1) to put in; to let in; to take in; to bring in; to insert; to set (a jewel, etc.); to ink in (e.g. a tattoo); (2) to admit; to accept; to employ; to hire; (3) (esp. 容れる) to accept; to comply; to grant; to adopt (a policy, etc.); to take (advice, etc.); to listen to; to pay attention to; (4) to include; (5) to pay (one's rent, etc.); (6) to cast (a vote); (7) (See 淹れる) to make (tea, coffee, etc.); (8) to turn on (a switch, etc.); (9) to send (a fax); to call; (P)
冷ます[さます, samasu] (v5s,vt) to cool (e.g. from a high temperature to room temperature); to dampen; to let cool; to throw a damper on; to spoil; (P)
切り放つ[きりはなつ, kirihanatsu] (v5t,vt) (1) to cut loose; to let loose; to cut off; to detach; to dismember; to cut in two; (2) to separate in thought; to consider as independent
切り離す(P);切り放す[きりはなす, kirihanasu] (v5s,vt) to detach; to decapitate; to cut loose; to let loose; to dismember; (P)
切る[きる, kiru] (suf,v5r,vt) (1) (See 噛み切る) to cut (usu. to cut through); (2) (See 縁を切る) to sever (connections, ties); (3) to turn off (i.e. the light); (4) (See 電話を切る) to terminate (i.e. a conversation); to hang up (the phone); to disconnect; (5) to punch (a ticket); to tear off (a stub); (6) to open (something sealed); (7) to start; (8) to set (a limit); (9) (See 値切る) to reduce; to decrease; to discount; (10) to shake off (water, etc.); to let drip-dry (or drain); (11) to cross; (12) to do (something noticeable); (13) to turn (a vehicle); (14) to cut (the ball); (15) to shuffle (cards); (16) (See 切り札) to trump; (17) (in Go) to isolate (an opponent's stone); (suf,v5r) (18) (See 疲れきる) (after the -masu stem of a verb) to finish; to complete; (P)
口が滑る;口が辷る(oK)[くちがすべる, kuchigasuberu] (exp,v5r) to make a slip of the tongue; to let something slip
叫び出す[さけびだす, sakebidasu] (v5s) to let out a cry; to break forth
呉れる[くれる, kureru] (v1,vt) (uk) (くれ is an irregular alternative imperative form) to give; to let one have; to do for one; to be given; (P)
唸り出す;唸りだす;うなり出す[うなりだす, unaridasu] (v5s) to let out a roar (hum, groan, moan); to produce a loud noise
在らしめる;有らしめる[あらしめる, arashimeru] (v1) (uk) (arch) to bring into existence; to make be; to let be
声を立てる[こえをたてる, koewotateru] (exp,v1) to let out a cry; to shout
大目に見る[おおめにみる, oomenimiru] (exp,v1) to tolerate; to condone; to overlook; to let pass
大騒動[おおそうどう;だいそうどう, oosoudou ; daisoudou] (n,vs) great tumult; great strife; big loud bang; bustle; dirdum; hell broken loose; hell let loose; mighty whirl; tempest; whoopla
子離れ[こばなれ, kobanare] (n,vs) parents' ability (or inability) to let go of their children
宝の山に入りながら手を空しくして帰る[たからのやまにいりながらてをむなしくしてかえる, takaranoyamaniirinagaratewomunashikushitekaeru] (exp,v5r) though sitting on a pile of riches, one comes back empty handed; to have a good opportunity only to let it slip from your grasp
家賃を溜める[やちんをためる, yachinwotameru] (exp,v1) to let the rent fall into arrears
差し置く;差置く(io)[さしおく, sashioku] (v5k,vt) to leave as is; to let alone; to disregard
引き摺られる[ひきずられる, hikizurareru] (v1) (See 引き摺る) to let oneself be persuaded; to be influenced
往なす;去なす[いなす, inasu] (v5s,vt) to parry; to sidestep; to let go; to chase away
心を寄せる[こころをよせる, kokorowoyoseru] (exp,v1) to take to; to let one's heart go out to
成らしめる[ならしめる, narashimeru] (v1) (uk) (arch) (See 成る・1,しめる) to make become; to let become
成り行きに任せる[なりゆきにまかせる, nariyukinimakaseru] (exp,v1) to leave to take its own course; to let a matter take care of itself
所か;処か[どころか, dokoroka] (suf) (1) (uk) far from; anything but; not at all; (2) let alone; to say nothing of; not to speak of; much less
手放す[てばなす, tebanasu] (v5s,vt) (1) to let go of; to release; to drop; (2) to part with (e.g. a possession); to relinquish; to spare; to sell; (3) to send away (e.g. one's child); to let go; to part with; (4) to temporarily stop working
打っ放す;ぶっ放す;ブッ放す[ぶっぱなす(打っ放す;ぶっ放す);ブッぱなす(ブッ放す), buppanasu ( utsu su ; butsu hanasu ); butsu panasu ( butsu hanasu )] (v5s) to fire a gun; to let off a gun; to loose off a shell
握らせる[にぎらせる, nigiraseru] (v1) to let a person take hold of; to bribe by slipping money into a person's hand
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet
アプレット[あぷれっと, apuretto] applet
アプレットビューアー[あぷれっとびゅーあー, apurettobyu-a-] applet viewer
アンデリート[あんでりーと, anderi-to] Undelete
グラフィックスタブレット[ぐらふぃっくすたぶれっと, gurafikkusutaburetto] graphics tablet
サービスコンセント[さーびすこんせんと, sa-bisukonsento] service outlet
タブレット[たぶれっと, taburetto] tablet
ドライブ名[ドライブめい, doraibu mei] drive letter, drive letter designator
ニューズレター[にゅーずれたー, nyu-zureta-] newsletter
パレット[ぱれっと, paretto] palette
パンフレット[ぱんふれっと, panfuretto] pamphlet
ヒューレットパッカード[ひゅーれっとぱっかーど, hyu-rettopakka-do] HP, Hewlett Packard
ファイルの削除[ファイルのさくじょ, fairu nosakujo] file deletion
ファイル名の完結[ファイルめいのかんけつ, fairu meinokanketsu] filename completion
ローマ字[ローマじ, ro-ma ji] Roman letter
会報[かいほう, kaihou] bulletin
全けた上げ[ぜんけたあげ, zenketaage] complete carry
全桁上げ[ぜんけたあげ, zenketaage] complete carry
内容脱落表示[ないようだつらくひょうじ, naiyoudatsurakuhyouji] incomplete copy indication
削除[さくじょう, sakujou] deletion (vs)
削除[さくじょう, sakujou] delete, DEL
削除したファイルの復活[さくじょしたファイルのふっかつ, sakujoshita fairu nofukkatsu] file undeletion
削除抽象操作[さくじょちゅうしょうそうさ, sakujochuushousousa] delete abstract-operation
字体[じたい, jitai] type, font, lettering
完了コード[かんりょうコード, kanryou ko-do] completion code
完備した表[かんびしたひょう, kanbishitahyou] complete table
完全なパス名[かんせんなパスめい, kansenna pasu mei] complete pathname
完全対応[かんぜんたいおう, kanzentaiou] complete support, full support (vs)
完全版[かんぜんはん, kanzenhan] full, complete version
完全表記[かんぜんひょうき, kanzenhyouki] complete representation
差し替え表示[さしかえひょうじ, sashikaehyouji] obsoleting indication
廃止事項[はいしじこう, haishijikou] deleted feature
廃要素[はいようそ, haiyouso] obsolete element
手書き文字[てがきもじ, tegakimoji] handwritten letter, handwritten character
抹消[まっしょう, masshou] erasure, delete (DEL)
掲示板[けいじばん, keijiban] bulletin board, notice board
掲示板システム[けいじばんシステム, keijiban shisutemu] bulletin board system
格納メッセージ削除[かくのうメッセージさくじょ, kakunou messe-ji sakujo] stored message deletion, MS
欠落検査[けつらくけんさ, ketsurakukensa] completeness check
欧字[おうじ, ouji] alphabetic, letter
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一新[いっしん, isshin] Thai: เปลี่ยนใหม่หมด English: complete change
完全[かんぜん, kanzen] Thai: เพียบพร้อม ครบถ้วน English: completeness
整備[せいび, seibi] Thai: การเตรียมความพร้อม English: completion
済む[すむ, sumu] Thai: เสร็จเรื่อง English: to be completed

let ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุญาตให้[v. exp.] (anuyāt hai) EN: let FR:
บ้านเช่า [n. exp.] (bān chao) EN: rented house ; house to let FR: maison à louer [f] ; maison en location [f]
บอกความลับ[v. exp.] (bøk khwām l) EN: give away a secret ; let the cat out of the bag FR: dire un secret ; divulguer un secret
บอกกล่าว[v.] (bøkklāo) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to FR: informer ; aviser
ช่างมันเถอะ[X] (chang man t) EN: Let it be! ; So be it! FR: peu importe ! ; oubliez !
ด่าฉอด ๆ = ด่าฉอดๆ[v. exp.] (dā chøt-chø) EN: let go a stream of abuse ; vituperate FR:
ดึงลง[v. exp.] (deung long) EN: let down FR:
ฝากไข้[v.] (fākkhai) EN: entrust oneself to the care of somebody ; let the other take care during sickness FR:
ฝากผีฝากไข้[v. exp.] (fākphī-fākk) EN: entrust oneself to the care of somebody ; let the other take care during sickness FR:
ให้[v.] (hai [= hāi]) EN: permit ; allow ; let ; consent to FR: permettre ; autoriser ; laisser ; consentir
ให้เช่า[v. exp.] (hai chao) EN: lease ; let ; for rent FR: louer ; donner en location ; à louer ; affermer
ให้เข้า[v. exp.] (hai khao) EN: admit ; let in FR:
เหอะ[X] (hoe) EN: let us... ; … go ahead FR:
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate ; declare FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
กัดไม่ปล่อย[v. exp.] (katmaiplǿi) EN: refuse to let go ; take serious action ; act tenaciously FR:
กัดติด[v.] (kattit) EN: refuse to let go ; act tenaciously FR:
ไขน้ำ[v.] (khainām) EN: let out the water FR:
คิดดูก่อน[v. exp.] (khīt dūkøn) EN: think it over ; reflect (on) ; let me think about it FR: réfléchissons-y d'abord
คลายมือ[v. exp.] (khlāi meū) EN: loosen one's grip ; let go FR:
คลาด[v.] (khlāt) EN: miss ; fail ; elude ; let slip ; fall to seize FR: rater ; manquer ; louper (fam.)
ขอให้[v. exp.] (khø hai) EN: request ; beg ; ask ; let us FR: solliciter ; voulez-vous ; puis-je
ค่อยยังชั่ว[v.] (khǿiyangchū) EN: improve ; abate ; remit ; let up ; ease ; alleviate ; mitigate ; assuage ; get better ; be better ; it's better ; that's more like it ; that's a relief FR: aller mieux ; se sentir mieux ; se remettre
ขอคิดหน่อยนะ[xp] (khø khit nǿ) EN: let me see FR: voyons voir
ขอไปหน่อย[xp] (khø pai nǿi) EN: let me pass FR: laissez-moi passer
ขอผมก่อน[v. exp.] (khø phom kø) EN: let me go first FR:
ขอผมพูดหน่อย[v. exp.] (khø phom ph) EN: let me say something FR: laissez-moi parler
แล้วก็แล้วกันไป[xp] (laēokø laēo) EN: let bygones be bygones FR: oublions le passé ; n'en parlons plus
แลบ[v.] (laēp) EN: stick out ; put out ; project ; let out ; show ; flash ; spark FR: faire surgir ; faire apparaître
เลยตามเลย[X] (loēitāmloēi) EN: let things take their own course; let bygones be bygones FR:
ลงไป[v. exp.] (long pai) EN: let down ; have done FR:
หลุด[v.] (lut) EN: succeed on escaping ; escape ; manage to get away ; get clear off ; cut loose ; be let out ; be released FR: échapper
หลุดลอย[v.] (lutløi) EN: slip ; miss ; let slip FR:
หน้าจ๋อย[v.] (nājǿi) EN: pale ; turn pale ; feel let down ; be chagrined FR:
นับประสา[adv.] (nap prasā) EN: much less ; let alone FR:
นึกดูก่อน[v. exp.] (neuk dū køn) EN: let me think FR:
ออกอาวุธ[v. exp.] (øk āwut) EN: let fly FR:
ปะทุอารมณ์[v. exp.] (pathu ārom) EN: let one's feelings be known ; emote ; let one's emotions burst forth FR:
เพลามือ[v. exp.] (phēlā meū =) EN: let up ; go easy ; take it easy FR:
เผย[v.] (phoēi) EN: uncover ; disclose ; reveal ; give away ; leak out ; let out ; divulge ; betray ; reveal a secret ; ooze up ; let the cat out of the bag ; spill the beans FR: dévoiler ; révéler ; divulguer ; découvrir
เผยความลับ[v. exp.] (phoēi khwām) EN: reveal a secret ; let out a secret FR: divulguer un secret ; révéler un secret ; trahir un secret

let ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flaschengeist {m} | den Geist aus der Flasche lassen [übtr.]genie in the bottle | to let the genie out of the bottle
lassen | lassend | gelassen | du lässt (läßt [alt]) | er/sie lässt (läßt [alt]) | ich/er/sie ließ | er/sie hat/hatte gelassen | jdn. etwas wissen lassento let {let; let} | letting | let | you let | he/she lets | I/he/she let | he/she has/had let | to let sb. know sth.
ungenutzt; ungenützt {adj} | ungenutzter Raum | eine Gelegenheit ungenutzt vorübergehen lassenunused | dead space | to let an opportunity pass by
Ausgang {m}outlet
Absolvent {m} eines Lehrgangsstudent who has completed a course
Begleitschreiben {n}accompanying letter
Vorankündigung {f}advance notice; letter of indication
Luftpostbrief {m}airmail letter
Aleutenalk {m} [ornith.]Cassin's Auklet
total; massiv; uneingeschränkt; äußerst; kompromisslos: radikal {adj} | sein Letztes geben; sein Äußerstes gebenall-out | to go all-out
Zuteilungsanzeige {f}allotment letter
dilettantisch; amateurhaft; laienhaft {adj} | dilettantischer; amateurhafter; laienhafter | am dilettantischsten; am amateurhaftesten; am laienhaftestenamateurish | more amateurish | most amateurish
Amethystkuckuck {m} [ornith.]Violet Cuckoo
Amethystohr {n} [ornith.]White-vented Violetear
Amethystglanzstar {m} [ornith.]Violet Starling
Amulett {n}amulet
Amulettkapsel {f}amulet capsule
Silberalk {m} [ornith.]Ancient Murrelet
Angolanektarvogel {m} [ornith.]Oustalet's White-bellied Sunbird
Chaparralfliegenstecher {m} [ornith.]Northern Beardless Tyrannulet
Gelbkehl-Fliegenstecher {m} [ornith.]Southern Beardless Tyrannulet
Graukopftachuri {m} [ornith.]Plain Tyrannulet
Braunkopftachuri {m} [ornith.]Pale-tipped Tyrannulet
Dünnschnabeltachuri {m} [ornith.]Slender-billed Tyrannulet
Rotschwingentachuri {m} [ornith.]Rufous-winged Tyrannulet
Braunschwanztachuri {m} [ornith.]Buff-banded Tyrannulet
Weißkehltachuri {m} [ornith.]White-throated Tyrannulet
Gelbbauchtachuri {m} [ornith.]Sulphur-bellied Tyrannulet
Weißschwanztachuri {m} [ornith.]White-tailed Tyrannulet
Weißbindentachuri {m} [ornith.]White-banded Tyrannulet
Braunkappen-Fliegenstecher {m} [ornith.]Brown-capped Tyrannulet
Weißzügel-Fliegenstecher {m} [ornith.]White-lored Tyrannulet
Gelbbauch-Fliegenstecher {m} [ornith.]Yellow-billed Tyrannulet
Brauenfliegenstecher {m} [ornith.]Mouse-coloured Tyrannulet
Höckerfuß-Fliegenstecher {m} [ornith.]Rough-legged Tyrannulet
Graukopf-Fliegenstecher {m} [ornith.]Ashy-headed Tyrannulet
Schuppenkopf-Fliegenstecher {m} [ornith.]Planalto Tyrannulet
Zwergfliegenstecher {m} [ornith.]Sooty-headed Tyrannulet
Graukappen-Fliegenstecher {m} [ornith.]Grey-capped Tyrannulet
Mönchsfliegenstecher {m} [ornith.]Black-capped Tyrannulet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า let
Back to top