ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*rigid*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rigid, -rigid-

*rigid* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
frigid (adj.) ไร้อารมณ์ทางเพศ
frigid (adj.) เย็นชา See also: ไร้ไมตรี
frigid (adj.) ซึ่งหนาวจัด See also: เย็นจัด, เย็นจนจะเป็นน้ำแข็ง Syn. freezing, frozen, icy Ops. hot, scorching, torrid
frigidity (n.) ความหนาวเย็น See also: ความหนาว, ความเย็น Syn. coldness, frozeness, chilliness, frostiness, frost, nip, bitterness, chill, coolness, iciness, freeze, glaciation, gelidity Ops. warmth, heat
frigidity (n.) ความเย็น See also: ความหนาวเย็น, ความหนาว Syn. cold, frozeness, chilliness, frostiness, frost, nip, bitterness, chill, coolness, iciness, freeze, glaciation, gelidity
frigidity (n.) ความเย็นชา See also: ความเยือกเย็น, ความเฉยเมย Syn. cruelty, hatred, inclemency, indifference, inhospitality, unconcern
rigid (adj.) แข็ง Syn. stiff, unbending
rigid (adj.) ไม่ยืดหยุ่น Syn. inflexible
rigid (adj.) เข้มงวด See also: ไม่ผ่อนปรน Syn. fixed, strict
rigidify (vt.) ทำให้แข็ง Syn. firm, stiffen Ops. soften
rigidity (n.) ความเข้มงวด See also: ความตายตัว, ความไม่ยืดหยุ่น Syn. firmness, inflexibility
rigidly (adv.) โดยไม่ยืดหยุ่น See also: อย่างไม่ประนีประนอม, อย่างไม่ยินยอม, อย่างเหนียวแน่น Syn. obstinately, firmly, steadfastly Ops. compromisingly, conciliatorily, flexibly
rigidness (n.) ความเข้มงวด See also: ความตายตัว, ความไม่ยืดหยุ่น
English-Thai: HOPE Dictionary
frigid(ฟริด'จิด) adj.,เย็นชา,ไม่ยิ้มแย้ม,จืดชืด,แข็งกระด้าง, See also: frigidity,frigidness n. frigidly adv., Syn. stiff,cold,frosty,dull,lifeless,cold-hearted ###A. melting,warm
frigidaire(ฟริจ'จิแดร์) n. ตู้เย็นไฟฟ้า
frigidariumn. ห้องที่มีอ่างอาบน้ำ
rigid(ริจ'จิด) adj. แข็ง,ตายตัว,ไม่ยอม,ดื้อ,ไม่ยืดหยุ่น,เข้มงวด,กวดขัน, See also: rigidity,rigidness n. rigidly adv., Syn. hard,inflexible
English-Thai: Nontri Dictionary
frigid(adj) หนาวจัด,เย็นชา,เยือกเย็น,ไม่ยิ้มแย้ม,ไม่ต้อนรับขับสู้,จืดชืด
rigid(adj) เข้มงวด,แข็งแกร่ง,กวดขัน,ตายตัว,ดื้อ
rigidity(n) ความเข้มงวด,ความแข็งแกร่ง,ความกวดขัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
decerebrate rigidityสภาพแข็งเกร็งเสมือนไร้ก้านสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
frigidityภาวะกามตายด้าน (หญิง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rigidแข็งเกร็ง, แข็งทื่อ, แข็งงอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rigidity๑. สภาพแข็งเกร็ง, สภาพแข็งทื่อ, สภาพแข็งงอ [มีความหมายเหมือนกับ rigor ๒]๒. (จิตเวช.) ความไม่ยืดหยุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rigor mortis; rigidity, cadaveric; rigidity, postmortemสภาพแข็งทื่อหลังตาย, สภาพศพแข็งทื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frigidityกามตายด้านในหญิง,กามตายด้านในผู้หญิง,อาการกามตายด้าน,การไม่มีกำหนัด,ภาวะเย็นชาทางกามารมณ์ [การแพทย์]
rigid bodyวัตถุแข็งเกร็ง, วัตถุที่มีรูปทรงแน่นอน ระยะห่างระหว่างจุดต่าง ๆ บนวัตถุคงตัว และวัตถุไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อเคลื่อนที่หรือมีแรงกระทำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
screech owl (n.) นกเค้าแมวขนาดเล็กตระกูล Strigidae มีกระจุกขนคล้ายเขา See also: นกเค้าแมวร้องเสียงแหลมและดัง
แข็งทื่อ (v.) be rigid See also: be solid, be stiff
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As I speak to you now, the icy water of the ponds and ruins fills the hollows of the mass graves, a frigid and muddy water, as murky as our memory.ขณะที่ผมเล่าอยู่นี้ สายน้ำเย็นเยียบจากแห่งนี้ ได้ถมเติมลงบนหลุมศพขนาดใหญ่ น้ำโคลนขุ่นมัว เหมือนกับความทรงจำของเรา
Except when I dress up as a frigid bitch...เว้นแต่ว่า ถ้าฉันแต่งตัวเป็นพวกแม่สาวกามตายด้าน
His abdomen goes rigid, then...ช่องท้องเขาก็จะเริ่มแข็ง จากนั้นก็..
But your girlis rigid like a twig.แต่ลูกสาวของคุณเป็นเยือกเย็นเหมือนกิ่งไม้
Plus, most mental facilities are very rigid about the amount of phone ?แถม สถาบันทางจิตส่วนใหญ่จำกัดสิทธิการโทรวันละครั้ง
In truth, they yearn for the bondage of social order, rigid laws, materialism.ในความจริง พวกเขากระหายอยากจองจำ ต่อสังคมอื่น กฏหมายเคร่งครัด วัตถุนิยม
But she did mention some frigid, jealous JAP that was jealous of her and who was a complete bitch.แต่เธอพูดถึงคนๆหนึ่ง ที่อิจฉาเธอ และเป็นยัยตัวแสบ
So many of the corporate monsters out there are very rigid in their policies, and that's the last thing that we want to do.การดำเนินงานรูปแบบบูติค - จะได้เอาใจสมาชิกได้เยอะ - ใช่
He has uneven pupils. Abdomen's rigid.He's gonna need an ultrasound.-ม่านตาเขาไม่สม่ำเสมอ ท้องน้อยแข็ง\เขาต้องทำอัตร้าซาวด์
Yeah, well, despite the luxury of two rigid plastic chairs in Dylan's room, the Sandman has proven a bit elusive.ใช่ มีเก้าอี้พลาสติก ที่ดูดีอยู่สองตัว ในห้องของดีแลน ภารโรงก็ยังคงจะ จัดหาอะไรให้ไม่ได้
Decerebrate rigidity. Vegetative disturbance.ความไม่ยืดหยุ่นภายในเส้นสมอง ร่างกายหยุดนิ่งราวกับผัก
The box, with its implications of rigidity and squareness, symbolises unimaginative thinking and painful frustration.กล่องที่มีนัยยะของคุณ of ความแข็งแกร่งและ squareness, เป็นสัญลักษณ์ของความคิดโง่ and แห้วเจ็บปวด

*rigid* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
松软[sōng ruǎn, ㄙㄨㄥ ㄖㄨㄢˇ, 松软 / 鬆軟] flexible (not rigid); spongey; soft or runny (not set hard); loose (soil)
性冷感[xìng lěng gǎn, ㄒㄧㄥˋ ㄌㄥˇ ㄍㄢˇ, 性冷感] frigidity (lack of libido)
[qī, ㄑㄧ, 凄] intense cold; frigid; dismal; grim; lamentable; mournful
[jiāng, ㄐㄧㄤ, 僵] rigid; deadlock; stiff (corpse)
刚架[gāng jià, ㄍㄤ ㄐㄧㄚˋ, 刚架 / 剛架] rigid frame
刚体[gāng tǐ, ㄍㄤ ㄊㄧˇ, 刚体 / 剛體] rigid body
拘执[jū zhí, ㄐㄩ ㄓˊ, 拘执 / 拘執] rigid; inflexible
死板[sǐ bǎn, ㄙˇ ㄅㄢˇ, 死板] rigid; inflexible
直僵[zhí jiāng, ㄓˊ ㄐㄧㄤ, 直僵 / 直殭] rigid; stiff
硬化[yìng huà, ˋ ㄏㄨㄚˋ, 硬化] to harden; hardening; sclerosis; fig. to become rigid or inflexible in opinions; to ossify
死硬[sǐ yìng, ㄙˇ ˋ, 死硬] stiff; rigid; obstinate
僵化[jiāng huà, ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄚˋ, 僵化 / 殭化] become rigid
刚性[gāng xìng, ㄍㄤ ㄒㄧㄥˋ, 刚性 / 剛性] rigidity

*rigid* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フリジディティー[, furijideitei-] (n) frigidity
不感症[ふかんしょう, fukanshou] (n) sexual frigidity
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P)
冷ややかさ[ひややかさ, hiyayakasa] (n) coldness; frigidity; indifference
凛;凜[りん, rin] (adj-t,adv-to) (1) cold; frigid; bracing; (2) dignified
凛々;凛凛[りんりん, rinrin] (adj-t,adv-to) (1) severe; intense; awe-inspiring; commanding; (2) biting; bitter (cold); piercing; frigid
剛性[ごうせい, gousei] (n,adj-no) hardness; rigidity
剛直[ごうちょく, gouchoku] (adj-na,n) integrity; moral courage; rigidity
厳しい(P);酷しい;厳めしい[きびしい(厳しい;酷しい)(P);いかめしい(厳しい;厳めしい), kibishii ( kibishi i ; koku shii )(P); ikameshii ( kibishi i ; gen meshii )] (adj-i) (1) severe; strict; rigid; unsparing; relentless; (2) stern; austere; grave; solemn; majestic; (3) intense (cold); (P)
厳に[げんに, genni] (adv,vs) strictly; severely; rigidly; fortify; strengthen; secure
厳格[げんかく, genkaku] (adj-na,n) severe; rigid; strictness; rigor; rigour; austerity; (P)
厳正[げんせい, gensei] (adj-na,n) strictness; impartiality; exactness; rigidness
垂直思考[すいちょくしこう, suichokushikou] (n) rigid (stereotypical) thinking that adheres to preconceived notions
堅剛[けんごう, kengou] (n) (obsc) firm and unyielding; rigid
寒帯[かんたい, kantai] (n) frigid zone or belt
強直[きょうちょく, kyouchoku] (adj-na,n,adj-no) rigidity; uprightness
杜松[ねず;ネズ, nezu ; nezu] (n) (uk) Juniperus rigida
硬直[こうちょく, kouchoku] (n,vs) stiffening; rigidity; rigor; stiffness; ossification; petrification; (P)
窮屈[きゅうくつ, kyuukutsu] (adj-na,n) narrow; tight; stiff; rigid; uneasy; formal; constrained; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
形状保存変換[けいじょうほぞんへんかん, keijouhozonhenkan] rigid-body transformation

*rigid* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาจริงเอาจัง[v.] (aojing-aoja) EN: be serious ; be in earnest ; be stern ; be austere ; be rigid FR: prendre au sérieux
เอื้องสารภี[n. exp.] (eūang sārap) EN: Acampe rigida FR: Acampe rigida
กามตายด้าน[n. exp.] (kām tāidān) EN: sexual impotence ; impotence ; frigidity FR: impuissance sexuelle [f] ; impuissance [f]
การเคลื่อนที่คงรูป [n. exp.] (kān khleūoe) EN: rigid motion FR:
แข็ง[v.] (khaeng) EN: stiffen ; harden FR: rigidifier ; affermir
แข็งทื่อ[v.] (khaeng theū) EN: be rigid ; be solid , be stiff FR: raidir
แข็งทื่อ[adj.] (khaeng theū) EN: stiff ; rigid FR: rigide
เค้า[n.] (khao) EN: Strigidae ; Tytonidae FR:
เข้มงวด[adj.] (khem-ngūat) EN: strict ; rigid ; stiff ; severe ; tough ; rigorous ; austere ; harsh ; stern FR: strict ; sévère ; rigide ; scrupuleux ; austère
เขตหนาว[n. exp.] (khēt nāo) EN: frigid zone FR:
เคร่ง[adj.] (khreng) EN: strict ; serious ; strenuous ; rigid ; rigorous ; severe ; stringent FR: strict ; rigoureux
เคร่งครัดในวินัย[v. exp.] (khrengkhrat) EN: be strict in discipline ; enforce rigid discipline FR:
ความหนาว[n.] (khwām nāo) EN: coldness FR: froid [m] ; froideur [f] (vx) ; frigidité [f] (vx) ; froidure [f] (vx - litt.)
กระด้าง[adj.] (kradāng) EN: hard ; obstinate ; unyielding ; rebellious ; mutinous ; rigid ; abrasive FR: obstiné ; rebelle ; insoumis
กระปรอกเล็ก[n. exp.] (kraprøk lek) EN: Drynaria rigidula FR: Drynaria rigidula
เกร็ง[adj.] (kreng) EN: tense ; rigid ; tensed ; stiffened FR: rigide ; crispé ; tendu
หนาว[adj.] (nāo) EN: cold ; cool ; frigid ; gelid ; frozen FR: froid ; glacial ; il fait froid
นกเค้า[n. exp.] (nok khao) EN: Strigidae FR:
ตาย[adj.] (tāi) EN: fixed ; rigid ; inflexible ; stiff FR:
ตายตัว[adj.] (tāitūa) EN: fixed ; rigid ; constant ; stable ; inflexible FR: fixe ; invariable ; constant
ตู้เย็น[n.] (tūyen) EN: fridge ; refrigerator FR: réfrigérateur [m] ; frigo [m] (fam.) ; frigidaire [m] ; chambre frigorifique [f]
วัตถุแข็งเกร็ง[n. exp.] (watthu khae) EN: rigid body FR:
เย็นยะเยือก[adj.] (yenyayeūak ) EN: frigid ; freezing ; cold FR:
เยือก[adj.] (yeūak) EN: ice-cold ; biting ; icy ; chilling ; chilly ; frigid ; extremely cold ; ice-cold ; bone-chilling FR: glacial ; hivernal
อยู่กับที่[v.] (yū kap thī) EN: fix ; be immovable ; settle ; be rigid FR:
ฝืด[adj.] (feūt) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide

*rigid* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gürtelreifen {m}belted tyre; braced tread tyre; rigid breaker tyre (tire [Am.])
Drucksteifigkeit {f}compressive rigidity
Kupplung {f} | bewegliche Kupplung; elastische Kupplung | starre Kupplungcoupling | flexible coupling | rigid coupling
Frostigkeit {f}frigidness
rigid; rigide; strikt {adj}rigid

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *rigid*
Back to top