ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unbending

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unbending*, -unbending-

unbending ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unbending (adj.) ซึ่งดื้อด้าน See also: ซึ่งไม่อ่อน, ซึ่งกระด้าง, ซึ่งไม่หย่อน
English-Thai: HOPE Dictionary
unbending(อันเบน'ดิง) adj. ไม่หย่อน,ไม่คลาย,ไม่ย่อท้อ,ไม่ลดถอย,ดื้อรั้น,เด็ดเดี่ยว,ไม่เปลี่ยนใจ,มั่นคง

unbending ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倔强[jué jiàng, ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧㄤˋ, 倔强 / 倔強] stubborn; obstinate; unbending
不屈[bù qū, ㄅㄨˋ ㄑㄩ, 不屈] unyielding; unbending

unbending ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
強硬[きょうこう, kyoukou] (adj-na,n) firm; vigorous; unbending; unyielding; strong; stubborn; (P)
負けず嫌い;負けずぎらい[まけずぎらい, makezugirai] (adj-na,n) hating to lose; unyielding; unbending; competitive; sore loser; determined

unbending ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระดูก[adj.] (kradūk) EN: difficult to deal with ; tough ; strict ; resolute ; unbending ; hard-bitten FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unbending
Back to top