ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*fresh*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fresh, -fresh-

*fresh* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
afresh (adv.) อีก
breathe fresh life into (vt.) ทำให้กลับเป็นหนุ่มสาว See also: ทำให้เป็นหนุ่มสาวอีกครั้ง Syn. revitalize
fresh (adj.) สด See also: ใหม่
fresh (adj.) สดชื่น See also: กระชุ่มกระชวย, มีชีวิตชีวา Syn. energetic, spry, vigorous
fresh (adj.) ไม่มีประสบการณ์
fresh (adj.) จืด See also: ไม่ใส่เกลือ
fresh air (n.) ลม See also: ลมอ่อน ๆ, ลมเย็น Syn. breeze, wind
fresh and sweet (sl.) เพิ่งออกจากคุก
fresh as a daisy (sl.) คนที่ตื่นตัวและเตรียมพร้อม
fresh blood (idm.) สมาชิกใหม่ (มักเป็นหนุ่มสาวและมีความคิดอ่านหรือทักษะใหม่ๆ) See also: เลือดใหม่
freshen (vi.) ทำให้สดชื่น
freshen (vt.) ทำให้สดชื่น Syn. energize, invigorate, revitalize Ops. fatigue, tire, weaken
freshen up (phrv.) สดชื่นหรือหนาวเย็นมากขึ้น
freshener (n.) ที่ดับกลิ่น
freshening (n.) การระบายลม See also: การระบายอากาศ Syn. airing, circulating air
fresher (n.) น้องใหม่ See also: น.ศ. ปีหนึ่งในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย Syn. frosh
freshet (n.) อุทกภัย See also: น้ำท่วมหนัก Syn. flood Ops. drought, scarcity
freshly (adv.) เมื่อเร็วๆนี้ See also: เดี๋ยวนี้, หมาดๆ, สดๆ ร้อนๆ Syn. newly, recently
freshman (n.) น้องใหม่ See also: น.ศ. ปีหนึ่งในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย Syn. fresher, frosh
freshness (n.) ความสดชื่น See also: ความกระชุ่มกระชวย Syn. spryness, vigorousness Ops. fatigue, tireness, weakness
freshwater (adj.) เกี่ยวกับน้ำจืด (ไม่ใช่น้ำเค็ม)
refresh (vt.) ทำให้สดชื่น See also: ทำให้มีชีวิตชีวา Syn. freshen, invigorate, revive
refresh (vt.) กระตุ้นความจำ Syn. remind
refresh (vt.) เติมเชื้อเพลิง See also: เติมพลัง
refresh with (phrv.) ทำให้รู้สึกดีขึ้น See also: ทำให้กระปรี้กระเปร่าด้วย
refresh with (phrv.) ทำให้ใหม่กว่าด้วย
refreshed (adj.) ซึ่งเริ่มใหม่ Syn. restored
refresher (n.) สิ่งกระตุ้นจิตใจให้ดีขึ้น See also: สิ่งย้อมใจ Syn. sitimulant
refreshing (adj.) ซึ่งทำให้สดชื่น See also: กระปรี้กระเปร่า Syn. fresh, invigorating
refreshment (n.) เครื่องดื่มหรืออาหารที่ทำให้สดชื่น See also: สิ่งที่ทำให้สดชื่น, อาหารว่าง, เครื่องดื่มบำรุงกำลัง Syn. food and drink, stimulant
refreshment (n.) การทำให้สดชื่น Syn. relief, revival
English-Thai: HOPE Dictionary
afresh(อะเฟรช) adv. ใหม่,อีก, Syn. anew, again)
fresh(เฟรช) adj. สด,ใหม่,สดใส,สีไม่ตก,ไม่มีประสบการณ์ -n. การเริ่มต้น vt. vi. ทำให้สด. -adv. ใหม่,เมื่อเร็ว ๆ นี้,เดียวนี้ adj. ทะลึ่ง,ไม่มีมารยาท, See also: freshly adv. freshness n., Syn. recent,new
fresh galen. ลมที่มีความเร็ว39-46ไมล์ต่อชั่วโมง
fresh watern. น้ำจืด,น้ำที่มีเกลือไม่มาก
freshen(เฟรช'เชิน) vt. ทำให้สดชื่น,ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้ใหม่. vi. รู้สึกสดชื่น,กลายเป็นใหม่,คลอด,เริ่มให้นม. -freshener n.
freshman(เฟรช'เมิน) n.,adj. (เกี่ยวกับ) นิสิตใหม่,นักศึกษาปีที่1,มือใหม่., See also: freshmanship n. -pl. freshmen
refresh(รีเฟรช') vt. ทำให้มีชีวิตชีวา,ทำให้สดชื่น,กระตุ้นความจำ,ก่อไฟ,เติมพลัง,อัดแบตเตอรี่,ทำให้ฟื้นคืน vi. ดื่มเครื่องดื่ม,กระปรี้กระเปร่า,สดใส,ฟื้นคืน, See also: refresher n. refreshful adj., Syn. revive,freshen,reanimate
refresh rateอัตราการทำใหม่หมายถึง อัตราความเร็วที่เครื่องสามารถจะสร้างภาพใหม่ หลังจากที่ได้รับข้อมูลเพิ่มขึ้นหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อมีการสร้างภาพใดภาพหนึ่งไปแล้ว หากมีการแก้ไขหรือย้าย จอภาพจะต้องสร้างภาพใหม่ทุกครั้ง ในการสร้างภาพใหม่นี้ ยิ่งทำได้เร็วเท่าใดยิ่งดี อัตราความช้า/เร็ว ของการสร้างภาพใหม่นี้ขึ้นกับคุณภาพของจอด้วย
refreshment(รีเฟรช'เมินทฺ) n. สิ่งที่ทำให้สดชื่นหรือกระปรี้กระเปร่า (โดยเฉพาะเครื่องดื่มหรือาหาร) การทำให้สดชื่นหรือกระปรี้กระเปร่า, Syn. food,drink,renewal
English-Thai: Nontri Dictionary
afresh(adv) อีกครั้ง,ใหม่
fresh(adj) สด,ใหม่,จืด,สดๆร้อนๆ,บริสุทธิ์,สดใส,เพิ่งมาถึง,ไม่ซีด
freshen(vi) สดขึ้น,สดชื่น
freshman(adj) เป็นปีแรก,ครั้งแรก,แรกเริ่ม
freshness(n) ความสด,ความจืด,ความใหม่,ความสดชื่น,ความสดใส
freshwater(adj) เกี่ยวกับน้ำจืด
refresh(vt) ทำให้เบิกบาน,ทำให้สดชื่น,ทำให้มีชีวิตชีวา
refreshment(n) เครื่องดื่ม,ความสดชื่น,ความกระปรี้กระเปร่า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fresh air; outdoor airอากาศใหม่ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
freshwater limestoneหินปูนน้ำจืด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
refresherการฟื้นวิชา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
refreshing the memoryฟื้นความจำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fresh milk tofuเต้าหู้นมสด [TU Subject Heading]
Fresh waterน้ำจืด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Freshwater animalsสัตว์น้ำจืด [TU Subject Heading]
Refreshingการปรับสภาพเป็นแนวทางหนึ่งในการสงวนรักษาเอกสารดิจิทัลที่บันทึกไว้ในสื่อบันทึก การปรับสภาพ หรือ refreshing คือ การถ่ายโอนเอกสารดิจิทัลไปยังสื่อบันทึกใหม่ เช่น เปลี่ยนจากดิสเก็ตต์ 5 1/4 นิ้ว ซึี่งมีอายุการเก็บข้อมูลเพียงไม่กี่ปีไปเป็นซีดี-รอม หรือ จากซีดี-รอม เป็นดีวีดี-รอม เนื่องจากสื่อบันทึกที่เคยใช้อาจจะมีช่วงอายุการเก็บสาระหรือเนื้อหาที่บันทึกได้ในช่วงอายุไม่นาน จึงจำเป็นต้องมีการย้ายหรือถ่ายโอนข้อมูลไปยังสื่อที่มีอายุในการเก็บได้มากกว่า หรืออาจจะเกิดกรณีที่เทคโนโลยีของอุปกรณ์ในการอ่านเปลี่ยนไป คอมพิวเตอร์ที่เคยสามารถอ่านสื่อบันทึกในรุ่นก่อนอาจจะล้าสมัย หรือเริ่มจะไม่มีการผลิดอุปกรณ์ในการอ่านแล้ว จึงต้องเริ่มมีการถ่้ายโอนข้อมูลไปยังสื่อบันทึกที่มีเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ในการอ่านอยู่ในปัจจุบัน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กัดป่า (n.) kind of fresh-water fish Syn. กริม
กุ้งก้ามกราม (n.) giant freshwater prawn See also: Macrobrachium rosenbergii Syn. กุ้งหลวง
กุ้งหลวง (n.) giant freshwater prawn See also: big-head prawn, big-head shrimp Syn. กุ้งก้ามกราม
ปลาหัวตะกั่ว (n.) name of small freshwater fish
รับลม (v.) gain fresh air See also: take fresh breeze air Syn. กินลม
หัวตะกั่ว (n.) name of small freshwater fish Syn. ปลาหัวตะกั่ว
เครื่องสด (n.) decorations of fresh flowers or leaves or banana stalks
กาแฟสด (n.) fresh coffee See also: fresh roasted coffee
ขม (n.) freshwater snail Syn. หอยขม
ของสด (n.) fresh food See also: uncooked food
ของสดของคาว (n.) fresh food See also: raw food, raw meat, meat product, perishable foodstuff Syn. ของสดคาว
ของสดคาว (n.) fresh food See also: raw food, raw meat, meat product, perishable foodstuff
ข่าวล่าสุด (n.) fresh news Syn. ข่าวด่วน, ข่าวล่า
ข่าวสด (n.) fresh news Syn. ข่าวด่วน, ข่าวล่า, ข่าวล่าสุด
ความชุ่มชื่น (n.) refreshment See also: cheerfulness, delight, joyousness, invigorating, merriment Syn. ความสดชื่น Ops. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ
ความสด (n.) freshness Syn. ความใหม่, ความสดใหม่
ความสดชื่น (n.) refreshment See also: cheerfulness, delight, joyousness, invigorating, merriment Ops. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ
ความสดใหม่ (n.) freshness Syn. ความใหม่
จรุง (v.) refresh See also: attract, fascinate, charm Syn. จูง, ยั่ว, ชักชวน
จรุงใจ (adv.) freshly
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I just needed some fresh airฉันแค่ต้องการอากาศสดชื่นบ้าง
My wife is a little bit fresher todayวันนี้ภรรยาของผมสดชื่นมากกว่าเดิมเล็กน้อย
We are looking for something fresh and differentพวกเรากำลังมองหาบางสิ่งที่ใหม่และแตกต่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
From my point of view, it's very refreshing to find someone like yourself, who's not entirely in tune, shall we say, with Manderley.และจากมุมมองของผมนะ ผมว่ามันแปลกใหม่ดีที่ได้พบเจอคนอย่างคุณ คนที่ไม่ได้คล้อยไปตามวิถีของแมนเดอเลย์
I know where I can get four fresh baits.ฉันรู้ว่าฉันสามารถได้รับสี่เหยื่อ สด
Let me get four fresh ones.ให้ฉันได้รับสี่คนที่สดใหม่ หนึ่ง.
You ought to go to bed so that you'll be fresh in the morning.คุณควรจะไปนอน เพื่อที่คุณจะจะสดในตอนเช้า
How fresh they are and you down deep in that cold water in the dark.และคุณลึกลงไป ในการที่น้ำเย็นในที่มืด
Now he speeded up as he smelled the fresher scent... ... and his blue dorsal fin cut the water.ตอนนี้เขาเร่งความเร็วในขณะที่ เขาได้กลิ่นสดชื่น กลิ่นและสีฟ้าของเขาหลังครีบ ตัดน้ำ
She's a fresh young whore in the territory.หล่อนเป็นอีตัวหน้าใหม่ในเขตนี้
All right put a fresh bandage on him.เอาละ พันแผลให้เขาซะ
If you will be taking your turn on guard, I'd suggest first stag and me on last, making sure you was fresh for command on the off at the most likely times.หากคุณจะได้รับการเปิดของ คุณในยาม ฉันขอแนะนำให้ยองแรกและ ฉันในที่ผ่านมา หรือ ในทางกลับกัน
I have some nice, fresh chicken soup. Why don't you let me fix you a bowl?ฉันทำซุปไก่เอาไว้ ฉันจะตักให้นะ
This two-quart "Seals-M-Rite" container keeps hot dog buns fresh for days.ภาชนะ "ซีส เอ็ม ไรท์" ขนาด 2 ควอทช์ นี่ จะเก็บขนมปังฮอทด็อก ให้สดใหม่หลายวัน
And each fresh bit of news creates another wave of madness.และข่าวต่างๆ เป็นตัวก่อความบ้าคลั่ง

*fresh* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
避其锐气击其惰归[bì qí ruì qì jī qí duò guī, ㄅㄧˋ ㄑㄧˊ ㄖㄨㄟˋ ㄑㄧˋ ㄐㄧ ㄑㄧˊ ㄉㄨㄛˋ ㄍㄨㄟ, 避其锐气击其惰归 / 避其銳氣擊其惰歸] avoid the enemy when he is fresh and strike him when he is tired and withdraws
血口[xuè kǒu, ㄒㄩㄝˋ ㄎㄡˇ, 血口] bloody mouth (from devouring freshly killed prey)
兜风[dōu fēng, ㄉㄡ ㄈㄥ, 兜风 / 兜風] to catch the wind; to go for a spin in the fresh air
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, 凊] cool; fresh; to cool
八级风[bā jí fēng, ㄅㄚ ㄐㄧˊ ㄈㄥ, 八级风 / 八級風] force 8 wind; fresh gale
尖新[jiān xīn, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄣ, 尖新] fresh; new and pointed
新出炉[xīn chū lú, ㄒㄧㄣ ㄔㄨ ㄌㄨˊ, 新出炉 / 新出爐] fresh out of the oven; fig. novelty just announced; recently made available
新雅[xīn yǎ, ㄒㄧㄣ ㄧㄚˇ, 新雅] fresh; new and elegant
新鲜[xīn xiān, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄢ, 新鲜 / 新鮮] fresh (experience, food etc); freshness
活鱼[huó yú, ㄏㄨㄛˊ ㄩˊ, 活鱼 / 活魚] fresh fish; living fish
淡水湖[dàn shuǐ hú, ㄉㄢˋ ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨˊ, 淡水湖] fresh water lake
淡水鱼[dàn shuǐ yú, ㄉㄢˋ ㄕㄨㄟˇ ㄩˊ, 淡水鱼 / 淡水魚] fresh-water fish
清新[qīng xīn, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄣ, 清新] fresh and clean
清爽[qīng shuǎng, ㄑㄧㄥ ㄕㄨㄤˇ, 清爽] fresh and cool
清逸[qīng yì, ㄑㄧㄥ ㄧˋ, 清逸] fresh and elegant
溪蟹[xī xiè, ㄒㄧ ㄒㄧㄝˋ, 溪蟹 / 谿蟹] fresh water crab
水螅[shuǐ xī, ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧ, 水螅] Hydra (freshwater polyp)
[dàn, ㄉㄢˋ, 淡] insipid; diluted; weak; light in color; tasteless; fresh; indifferent; nitrogen
生菜[shēng cài, ㄕㄥ ㄘㄞˋ, 生菜] lettuce; raw fresh vegetables
走失[zǒu shī, ㄗㄡˇ ㄕ, 走失] lost; missing; to lose (sb in one's charge); to get lost; to wander away; to lose (flavor, freshness, shape, hair, one's good looks etc); to lose meaning (in translation)
淡水[dàn shuǐ, ㄉㄢˋ ㄕㄨㄟˇ, 淡水] potable water (water with low salt content); fresh water
鲜货[xiān huò, ㄒㄧㄢ ㄏㄨㄛˋ, 鲜货 / 鮮貨] produce; fresh fruits and vegetables; fresh aquatic food; fresh herbs
爽快[shuǎng kuai, ㄕㄨㄤˇ ㄎㄨㄞ˙, 爽快] refreshed; rejuvenated; frank and straightforward
万古长青[wàn gǔ cháng qīng, ㄨㄢˋ ㄍㄨˇ ㄔㄤˊ ㄑㄧㄥ, 万古长青 / 萬古長青] remain fresh; last forever; eternal
番茄炒蛋[fān qié chǎo dàn, ㄈㄢ ㄑㄧㄝˊ ㄔㄠˇ ㄉㄢˋ, 番茄炒蛋] scrambled egg with fresh tomatoes (north China); same as 西紅柿炒蛋|西红柿炒蛋
西红柿炒蛋[xī hóng shì chǎo dàn, ㄒㄧ ㄏㄨㄥˊ ㄕˋ ㄔㄠˇ ㄉㄢˋ, 西红柿炒蛋 / 西紅柿炒蛋] scrambled egg with fresh tomatoes (south China); same as 番茄炒蛋|番茄炒蛋
吐故纳新[tǔ gù nà xīn, ㄊㄨˇ ㄍㄨˋ ㄋㄚˋ ㄒㄧㄣ, 吐故纳新 / 吐故納新] lit. to breathe out stale air and breathe in fresh (成语 saw, from Zhuangzi 庄子); fig. to get rid of the old and bring in the new
别开生面[bié kāi shēng miàn, ㄅㄧㄝˊ ㄎㄞ ㄕㄥ ㄇㄧㄢˋ, 别开生面 / 別開生面] start sth new or original; break a new path; break fresh ground
青翠[qīng cuì, ㄑㄧㄥ ㄘㄨㄟˋ, 青翠] fresh and green; verdant
身心爽快[shēn xīn shuǎng kuài, ㄕㄣ ㄒㄧㄣ ㄕㄨㄤˇ ㄎㄨㄞˋ, 身心爽快] refreshment
小吃[xiǎo chī, ㄒㄧㄠˇ ㄔ, 小吃] snack; refreshments

*fresh* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
3時のおやつ;三時のおやつ;三時のお八つ[さんじのおやつ, sanjinooyatsu] (exp) afternoon refreshment; afternoon tea
アイスポットクテノポマ[, aisupottokutenopoma] (n) eyespot ctenopoma (species of freshwater fish, Ctenopoma ocellatum)
アエクィデンスディアデマ[, aekuidensudeiadema] (n) Aequidens diadema (species of South American freshwater cichlid)
お八つ(P);お八;御八つ[おやつ, oyatsu] (n) (1) (uk) between meal snack; (2) (See 八つ時) mid-afternoon (around 3 o'clock) snack; afternoon refreshment; afternoon tea; (P)
カワヒメマス属[カワヒメマスぞく, kawahimemasu zoku] (n) Thymallus (genus of freshwater fish in the salmon family Salmonidae)
ガンジスメジロザメ[, ganjisumejirozame] (n) Ganges shark (Glyphis gangeticus, rare species of fresh water requiem shark that dwells in the rivers of India)
クテノポマ属[クテノポマぞく, kutenopoma zoku] (n) Ctenopoma (genus of freshwater climbing gouramies with terrestrial locomotion ability in the family Anabantidae)
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P)
しゃきっと;シャキッと[, shakitto ; shakitsu to] (adv) (1) (See すっきり) crisp; crunchy; (2) refreshing; straight; firm; sharp; smart and stylish
すかっと[, sukatto] (adv) (1) (on-mim) (See すっきり) refreshed; clear; (vs) (2) to feel refreshed
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P)
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[, sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv,vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P)
スピアートゥース・シャーク;スピアートゥースシャーク[, supia-tou-su . sha-ku ; supia-tou-susha-ku] (n) speartooth shark (Glyphis glyphis, species of fresh water requiem shark from the western Pacific known only from the original description of 1839)
ティラピア;テラピア[, teirapia ; terapia] (n) tilapia (freshwater fishes native to Africa, introduced to many areas worldwide as a food source) (lat
とっぽい[, toppoi] (adj-i) (col) pompous; affected; fresh
ドラド[, dorado] (n) (1) dorado (South American freshwater catfish, Salminus maxillosus); (2) (See 鱰・しいら) dolphinfish; (3) (constellation) Dorado
パーチ[, pa-chi] (n) perch (freshwater fish, Perca sp.)
パイク[, paiku] (n) pike (freshwater fish, Esox sp.)
バタフライフィッシュ[, batafuraifisshu] (n) freshwater butterflyfish (Pantodon buchholzi); African butterflyfish
フレッシャー[, furessha-] (n) (1) fresher; freshman; (2) newly hired career-track company employee
フレッシュ[, furesshu] (adj-na,n) (1) fresh; (2) flesh; (P)
フレッシュマン[, furesshuman] (n) (1) freshman; (2) newly hired career-track company employee; (P)
ぽっ[, potsu] (adv-to) (on-mim) with a blush; slightly flushed; fresh-faced
ほやほや[, hoyahoya] (adj-na,adj-no,adv) (on-mim) fresh; new
もぎたて[, mogitate] (adj-no) fresh-picked
一回生;1回生[いっかいせい, ikkaisei] (n) first year (college) student; freshman
一年生[いちねんせい, ichinensei] (n) (1) annual (plant); (2) first-year university or high-school student (esp. US); freshman; (P)
一番風呂[いちばんぶろ, ichibanburo] (n) freshly drawn bath; (taking) a bath before anyone else
上がり[あがり, agari] (n,suf) (1) ascent; rise; slope; (2) freshly-drawn green tea (esp. in sushi shops); (3) advance income; crop yield; (4) death; spinning; completion; stop; finish; (5) after (rain); ex (official, etc.); (6) (end) results (e.g. of crafts like painting, pottery, etc.); how something comes out; (P)
上がり花[あがりばな, agaribana] (n) freshly-drawn green tea (esp. in sushi shops)
上生菓子[じょうなまがし, jounamagashi] (n) high-grade Japanese fresh confections (usu. colorful sculpted mochi in seasonal designs around bean paste)
五月病[ごがつびょう, gogatsubyou] (n) blues experienced by college freshmen or workplace recruits shortly after beginning school or work; the May blues
仁丹[じんたん, jintan] (n) Jintan (brand-name breath mint marketed as having various medicinal properties); refreshing candies resembling BBs or metallic dragees
仕切り直し[しきりなおし, shikirinaoshi] (n) (1) getting poised again for charging (sumo); toeing the mark again; (2) starting again; getting a fresh start; going back to square one
再生[さいせい, saisei] (n,vs,adj-no) playback; regeneration; resuscitation; return to life; rebirth; reincarnation; refresh; narrow escape; reclamation; regrowth; (P)
再生速度[さいせいそくど, saiseisokudo] (n) (1) replay speed; playback speed; (2) refresh rate
冴え冴えした顔[さえざえしたかお, saezaeshitakao] (n) (See 冴え冴えとした顔) cheerful look; fresh complexion
冴え冴えとした顔[さえざえとしたかお, saezaetoshitakao] (n) cheerful look; fresh complexion
出水[しゅっすい;でみず, shussui ; demizu] (n,vs) flood; freshet; inundation
出直す;出なおす[でなおす, denaosu] (v5s,vi) to come again; to call again; to make a fresh start
Japanese-English: COMDICT Dictionary
メモリリフレッシュ[めもりりふれっしゅ, memoririfuresshu] memory refresh
リフレッシュ[りふれっしゅ, rifuresshu] refresh (vs)
リフレッシュ速度[りふれっしゅそくど, rifuresshusokudo] refresh rate
再生[さいせい, saisei] listen (vs), refresh, play, playback
再生速度[さいせいそくど, saiseisokudo] refresh rate
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
新入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักศึกษาใหม่ English: freshman

*fresh* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารเครื่องดื่ม[n. exp.] (āhān khreūa) EN: refreshment FR:
อาหารสด[n. exp.] (āhān sot) EN: fresh food FR: produits frais [mpl] ; aliments frais [mpl]
อาหารทะเลสด ; อาหารทะเลสด ๆ = อาหารทะเลสดๆ[n. exp.] (āhān thalē ) EN: fresh seafood FR:
อาหารว่าง[n. exp.] (āhānwāng) EN: snack ; light meal ; refreshment ; hors d'oeuvres ; appetizers FR: collation [f] ; repas léger [m]
อากาศใหม่[n. exp.] (ākāt mai) EN: fresh air ; outdoor air FR: air frais [m]
อากาศสดชื่น[n. exp.] (ākāt sotche) EN: fresh air FR: air frais [m] ; le fond de l'air est frais
ไบโอมแหล่งน้ำจืด[n. exp.] (bai-ōm laen) EN: freshwater biome FR:
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing ; animated FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นใจ[adj.] (cheūnjai) EN: refreshing ; cheering FR: plaisant ; agréable ; bon ; délicieux ; doux
ชู[v.] (chū) EN: better ; improve ; enhance ; strengthen ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh FR: améliorer
ชุ่มชื่น[adj.] (chumcheūn) EN: refreshed ; cheerful FR: plaisant ; agréable
ดอกไม้สด[n. exp.] (døkmāi sot) EN: fresh flower FR: fleurs coupées [fpl] ; fleurs fraîches [fpl]
ฟื้นความหลัง[v. exp.] (feūn khwāml) EN: recall ; refresh one's memory FR:
หฤทัยปรีย์[adj.] (hareuthaipr) EN: lovely ; refreshing FR:
เห็ดสด [n. exp.] (het sot) EN: fresh mushroom FR: champignons frais [mpl]
หอยขม[n.] (høi khom) EN: freshwater snail ; pond snail ; Filopaludina doliaris FR:
หัวมันสด[n. exp.] (hūaman sot) EN: fresh cassava roots FR:
เอี่ยม[adv.] (īem ) EN: newly ; freshly ; recently FR:
แจ่มใส[adj.] (jaemsai) EN: bright ; brilliant ; fine ; clear ; fresh ; good FR: radieux ; sans nuage
แจ่มใส[adv.] (jaemsai) EN: cheerfully ; freshly FR:
จรุง[v.] (jarung) EN: refresh FR:
จรูง[v.] (jarūng) EN: refresh FR:
จรุงใจ[adv.] (jarungjai) EN: freshly FR:
จอมทะเล้น[n. exp.] (jøm thalēn) EN: joker ; fresh guy FR:
จระเข้บึง[n. exp.] (jørakhē beu) EN: freshwater crocodile ; Siamese crocodile ; Crocodylus siamensis FR: Crocodylus siamensis
จระเข้น้ำจืด[n. exp.] (jørakhē nām) EN: freshwater crocodile ; Siamese crocodile ; Crocodylus siamensis FR: Crocodylus siamensis
จระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทย[n. exp.] (jørakhē nām) EN: freshwater crocodile ; Siamese crocodile ; Crocodylus siamensis FR: Crocodylus siamensis
จระเข้สยาม[n. exp.] (jørakhē Say) EN: freshwater crocodile ; Siamese crocodile ; Crocodylus siamensis FR: Crocodylus siamensis
แก่แดด[adj.] (kaēdaēt) EN: cheeky ; fresh FR:
แกงส้มผักบุ้งพริกสดกับปลา[xp] (kaēng som p) EN: sour fish soup with swamp cabbage and fresh chillies FR:
การรับน้อง[n. exp.] (kān rap nøn) EN: welcoming ritual for freshmen ; freshman initiation FR: bizutage [m] ; baptême (estudiantin) [m] (Belg.) ; bleusaille [f] (Belg.)
กาบกี้[n.] (kāpkī) EN: freshwater pearl mussel ; Hyriopsis (Limnoscapha) myersiana FR: Hyriopsis (Limnoscapha) myersiana
ไข่แหน[n.] (khaihaēn) EN: Wolffia globosa ; Asian watermeal ; fresh water alga ; swamp algae FR:
ไข่ไก่สด [n. exp.] (khai kai so) EN: fresh hens eggs ; fresh eggs FR: oeufs frais [mpl]
ไข่น้ำ[n.] (khainām) EN: Wolffia globosa ; Asian watermeal ; fresh water alga ; swamp algae FR:
ไข่เป็ดสด [n. exp.] (khai pet so) EN: fresh duck eggs FR:
ไข่สด[n. exp.] (khai sot) EN: fresh egg ; fresh laid egg ; freshly laid egg FR: oeuf frais [m]
คั้น[adj.] (khan) EN: fresh squeezed FR:
ข่าวสด[n.] (khāosot) EN: fresh news FR: nouvelle fraîche [f]
เค้กมะพร้าวอ่อน[n. exp.] (khēk maphrā) EN: fresh coconut cake FR:

*fresh* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bildwiederholfrequenz {f}display refresh rate; video refresh rate
Süßwasser {n}fresh water; freshwater
frisch {adj} | frischer | am frischestenfresh | fresher | freshest
Süsswasserdelfine {pl} [zool.]fresh water dolphins
Süßwasserfisch {m} [zool.]freshwater fish
Süßwasserrochen {m} (Potamotygon motoro) [zool.]freshwater stingray
erquicklich {adj} | erquicklicher | am erquicklichstenrefreshing | more refreshing | most refreshing
Frischluft {f}fresh air
Frischluftzufuhr {f}fresh air supply
Frischwasser {n}fresh water; city water
Erfrischungsraum {m}refreshment room

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *fresh*
Back to top