ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

invigorate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *invigorate*, -invigorate-

invigorate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
invigorate (vt.) ทำให้กระปี้กระเปร่า See also: ทำให้มีชีวิตชีวา Syn. strengthen, vitalize, refresh Ops. weaken, enfeeble
English-Thai: HOPE Dictionary
invigorate(อินวิก'กะเรท) vt. เสริมกำลัง,เติมพลัง,ทำให้แข็งแรง,ทำให้มีชีวิตชีวา., See also: invigoratingly adv. invigorator n. invigoration n. invigorative adj. invigoratively adv., Syn. animate,energize
English-Thai: Nontri Dictionary
invigorate(vt) ทำให้ชุ่มชื่น,ทำให้ร่าเริง,เสริมกำลัง,เติมพลัง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประคองตัว (v.) reinvigorate oneself See also: support oneself, stand on one´s feet
เส้นตึง (v.) reinvigorate See also: revitalize
เส้นแข็ง (v.) reinvigorate See also: revitalize Syn. เส้นตึง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We will invigorate the state troops and from there we will advance towards Berlin.แล้วเราจะยึดกำลังทางทหาร เพื่อครองเบอร์ลิน
I've never felt more invigorated.ฉันไม่เคยรู้สึกมีสีสรรค์ขนาดนี้เลย
Sorry, Paul, but my little buying frenzy just reinvigorated the Tritak MLP, and I own all the shares.ขอโทษนะ พอลล์ แต่การซื้อเล็กน้อยๆอย่างบ้าคลั่งของฉัน พึ่งจะช่วยกอบกู้ไทรแท็คเอาไว้ได้ และฉันเป็นเจ้าของหุุ้นทั้งหมดแล้วด้วย
Each day help me realize the oneness that nurtures, strengthens, and invigorates.ที่ทำให้ข้าได้ซาบซึ้งถึง สิ่งทำนุบำรุง ความเข้มแข็ง ความสุขสดชื่น

invigorate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 健] healthy; to invigorate; to strengthen; to be good at; to be strong in
更生[gēng shēng, ㄍㄥ ㄕㄥ, 更生] resurrection; rebirth; reinvigorated; rejuvenated; a new lease of life

invigorate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
力付く;力づく[ちからづく, chikaraduku] (v5k) to recover one's strength; to recover one's spirit; to revive; to be refreshed; to be invigorated; to be encouraged

invigorate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำรุง[v.] (bamrung) EN: nurture ; nourish ; enrich ; invigorate ; bring up ; support FR: nourrir
ชู[v.] (chū) EN: better ; improve ; enhance ; strengthen ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh FR: améliorer
ประคองตัว[v. exp.] (prakhøng tū) EN: sustain oneself ; come through ; support oneself ; lift oneself up by (his) footstraps ; reinvigorate oneself ; stand on one's feet FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า invigorate
Back to top