ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drought

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drought*, -drought-

drought ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drought (n.) ความแห้งแล้ง See also: ความขาดแคลน Syn. rainlessness, scarcity
droughty (adj.) ที่กระหายน้ำ Syn. dry, eager Ops. satisfied, replete
English-Thai: HOPE Dictionary
drought(เดราทฺ,เดราธฺ) n. ฤดูแล้ง,การขาดแคลนที่ยาวนาน,ความกระหายน้ำ
droughty(เดรา'ที) adj. แห้งแล้ง,ไร้ฝน,กระหายน้ำ, See also: droughtiness n., Syn. dry
English-Thai: Nontri Dictionary
drought(n) ความแห้งแล้ง,ความกระหายน้ำ,สภาวะไร้ฝน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Droughtฝนแล้ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตายฝอย (v.) die from drought (as seeding rice)
ฝนแล้ง (n.) drought See also: rain-shortage, dry spell
ภัยแล้ง (n.) drought
แล้ง (n.) drought Syn. หน้าแล้ง Ops. หน้าหนาว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There was a drought once, and it didn't rain for monthsมีครั้งหนึ่งแล้งมาก/N ฝนไม่ตกลงมาเป็นเดือน
Here's your daily drought reminder to conserve agua.นี่เป็นคำเตือนประจำวัน เพื่อจะประหยัดน้ำ
Bonjour, Fighting Frogs. Here's your daily drought reminder:บอนจัวร์ และ ไฟท์ติ้งฟอกซ์ อย่าลืมว่าตอนนี้คือหน้าแล้ง
Like the drought or the olives or any of that.หรือมะกอกหรืออะไรพวกนั้น
This neighboring province right next door had a severe drought at the same time these areas were flooding.จังหวัดข้างเคียงถัดไป เกิดความแห้งแล้งอย่างรุนแรง ในขณะเดียวกับที่พื้นที่นี้กำลังถูกน้ำท่วม
...more flooding and more drought and stronger storms is going up, and global warming is implicated in the pattern....น้ำท่วมมากขึ้นและแห้งแล้งมากขึ้น พายุรุนแรงมากขึ้นๆ ภาวะโลกร้อนเกี่ยวพันอยู่ในแบบแผนอันนี้
In the southern part of the country farmers are saying it's the worst drought in a decade.ทางตอนใต้ของประเทศ ชาวไร่กล่าวว่านี่เป็นปีที่แล้งที่สุด ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
The region is heading for the worst drought in living memory.เรากำลังจะพบสภาพแห้งแล้ง อย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อน
It's a disaster. The worst drought in years.มันคือความหายนะ ความแห้งแล้งที่สุดในรอบหลายๆปี
And the drought we're facing.และภัยแล้งที่พวกเรากำลังเผชิญ
I'm sick and tired of the drought and violence.ผมเบื่อหน่ายความแล้งและความรุนแรง
Not in a promise of a drought from hell.อย่าเชื่อเรื่องความแห้งแล้งจากนรก

drought ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荒旱[huāng hàn, ㄏㄨㄤ ㄏㄢˋ, 荒旱] drought and famine
[bá, ㄅㄚˊ, 魃] drought demon
干旱[gān hàn, ㄍㄢ ㄏㄢˋ, 干旱 / 乾旱] drought; arid; dry
抗旱[kàng hàn, ㄎㄤˋ ㄏㄢˋ, 抗旱] drought-resistant; to weather a drought
[hàn, ㄏㄢˋ, 旱] drought
旱灾[hàn zāi, ㄏㄢˋ ㄗㄞ, 旱灾 / 旱災] drought
凶荒[xiōng huāng, ㄒㄩㄥ ㄏㄨㄤ, 凶荒 / 兇荒] famine ? drought
天灾人祸[tiān zāi rén huò, ㄊㄧㄢ ㄗㄞ ㄖㄣˊ ㄏㄨㄛˋ, 天灾人祸 / 天災人禍] natural and man-made disasters (成语 saw); natural calamities (flood, drought, earthquake) added to human calamity (fire, famine, war, Microsoft software)

drought ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
喜雨[きう, kiu] (n) (See 慈雨) friendly shower; welcome rain; rain that comes after a drought
干害[かんがい, kangai] (n) drought disaster
慈雨;滋雨[じう, jiu] (n) (See 恵みの雨) welcome rain; beneficial rain; blessed rain; rain that comes after a drought
干ばつ;旱魃;干魃[かんばつ, kanbatsu] (n) drought; long spell (period) of dry weather
干天;旱天[かんてん, kanten] (n) drought; dry weather
干天慈雨[かんてんじう, kantenjiu] (n) welcome (beneficial) rain in a drought; realization of something eagerly looked for; a welcome relief
水かけ論;水掛け論;水掛論[みずかけろん, mizukakeron] (n) endless argument; pointless argument; arguing over whose field to water (e.g. during a drought)
水飢饉[みずききん, mizukikin] (n) drought; water shortage
耐乾性[たいかんせい, taikansei] (adj-no,n) xerophilous; drought-resistant
飢饉(P);饑饉;飢きん[ききん, kikin] (n) famine; drought; shortage; crop failure; (P)

drought ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝนแล้ง[n.] (fonlaēng) EN: drought ; rain-shortage ; dry spell ; lack of rain ; drought condition ; no rain ; little rain FR: sécheresse [f] ; aridité [f]
ความแห้งแล้ง[n.] (khwām haēng) EN: drought ; aridity FR: sécheresse [f] ; aridité [f]
ความแห้งแล้งที่ยาวนาน[n. exp.] (khwām haēng) EN: prolonged drought FR: sécheresse prolongée [f]
แล้ง[n.] (laēng) EN: drought ; shortage of water ; long period of dry weather ; lack of rain FR: sécheresse [f] ; aridité [f]
ภัยแล้ง[n. exp.] (phai laēng) EN: severe drought FR: grave sécheresse [f] ; sévère sécheresse [f]
ตายฝอย[v.] (tāiføi) EN: die from drought FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drought
Back to top