ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tire

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tire*, -tire-

tire ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tire (n.) ยางรถยนต์ See also: ยางนอก
tire (vi.) เหนื่อย See also: หมดแรง
tire (vt.) ทำให้เหนื่อย See also: ทำให้หมดแรง
tire (vi.) เบื่อ See also: หมดความสนใจ
tire (vt.) ทำให้เบื่อ See also: ทำให้หมดความสนใจ
tire of (phrv.) ทำให้เหนื่อย ท้อถอยและไม่สนใจสิ่งต่างๆ See also: เหนื่อยหน่าย Syn. cheese off, feed up
tire of (phrv.) รู้สึกเบื่อหน่าย (มักใช้รูป passive voice) See also: เหนื่อยหน่าย, เฉื่อยชา Syn. brown off, feed up
tire of (phrv.) เหนื่อยมาก See also: หมดกำลัง
tire of (phrv.) หมดความอดทนกับ See also: หมดความสนใจกับ
tire out (phrv.) เหนื่อยมาก
tire out (phrv.) เหนื่อย See also: เหน็ดเหนื่อย, เหนื่อยล้า, อ่อนล้า
tire out (phrv.) เหนื่อย See also: เหน็ดเหนื่อย, เหนื่อยล้า, อ่อนล้า
tire out (phrv.) ทำให้เหนื่อยอ่อนอย่างมาก (คำสแลง) See also: ทำให้อ่อนเพลียอย่างยิ่ง
tire out (phrv.) เหนื่อย See also: เหน็ดเหนื่อย, เหนื่อยล้า
tire out (phrv.) เหนื่อย See also: เหน็ดเหนื่อย, เหนื่อยล้า
tire out (phrv.) ทำให้เหน็ดเหนื่อยมาก (คำไม่เป็นทางการ)
tire out (phrv.) ทำให้เหนื่อยมาก
tire out (phrv.) เหนื่อยมาก See also: เหน็ดเหนื่อย
tire out (phrv.) เหนื่อย See also: เหน็ดเหนื่อย, เหนื่อยล้า
tire out (phrv.) เหนื่อย See also: เหน็ดเหนื่อย, เหนื่อยล้า
tire out (phrv.) เหน็ดเหนื่อย See also: พัง
tire out (phrv.) เหนื่อย See also: เหน็ดเหนื่อย, เหนื่อยล้า
tire out (phrv.) เหนื่อย See also: เหน็ดเหนื่อย, เหนื่อยล้า
tire out (phrv.) ทำให้เหน็ดเหนื่อย See also: ทำให้เหนื่อยล้า
tired (adj.) เหน็ดเหนื่อย See also: ล้า, เหนื่อย, อิดโรย, อ่อนเพลีย Syn. exhausted, weary Ops. active, strenuous
tired (adj.) น่าเบื่อ See also: ไม่น่าสนใจ, ซ้ำซาก, จำเจ Syn. boring, dull Ops. interesting
tired of (adj.) เหนื่อย Syn. fatigued
tired out (adj.) เหน็ดเหนื่อย See also: หมดเรี่ยวแรง, เพลีย, อ่อนแรง, อ่อนล้า, อ่อนระโหย, อ่อนเปลี้ยเพลียแรง, เหนื่อย Syn. fatigued, spent
tiredly (adv.) อย่างเหน็ดเหนื่อย See also: อย่างเหนื่อยอ่อน Syn. exhaustedly
tiredness (n.) ความเหน็ดเหนื่อย See also: ความเหนื่อย, ความอ่อนเพลีย, ความอ่อนล้า, ความเหนื่อยล้า Syn. fatigue, weariness
tireless (adj.) ที่ไม่เหน็ดเหนื่อย Syn. untiring
tirelessly (adv.) อย่างไม่หยุดหย่อน Syn. continuously, steadily Ops. intermittently
tirelessness (n.) ความพากเพียร See also: ความไม่ย่อท้อ
tireness (n.) ความเหน็ดเหนื่อย See also: ความเหนื่อยล้า Syn. fatigue
tiresome (adj.) น่าเบื่อหน่าย See also: ที่ไม่น่าสนใจ
tiresomeness (n.) ความน่าเบื่อหน่าย See also: ความไม่น่าสนใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
tire(ไท'เออะ) vt.,vi. เหนื่อย,เหน็ดเหนื่อย,เมื่อยล้า,เพลีย,หน่าย,เบื่อหน่าย,หน่ายแหนง,ใส่ยาง,ตกแต่ง,ประดับ,แต่งตัว,แต่งศรีษะ n. ความเหน็ดเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย,ยางรถ,ยางนอก,แผ่นยางหรือเหล็กรอบล้อเพื่อกันสึก,สื้อผ้าอาภรณ์,สิ่งประดับ,เครื่องประดับศรีษ
tired(ไท'เออด) adj. เหนื่อย,เหน็ดเหนื่อย,เมื่อยล้า,อ่อนเพลีย,เบื่อหน่าย,รำคาญ,จืดชืด,มียางออก,มีแถบโลหะหุ้มล้อรถ., Syn. fatigued,weary,enervated
tireless(ไท'เออะลิส) adj. ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย,ไม่เมื่อยล้า,ไม่เบื่อหน่าย., See also: tirelessly adv. tirelessness n., Syn. unflagging
tiresome(ไท'เออะซัม) adj. น่าเบื่อหน่าย,น่ารำคาญ,จืดชืด,ทำให้เหน็ดเหนื่อย,ทำให้อ่อนเพลีย
English-Thai: Nontri Dictionary
tire(n) ยางรถ,ความเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย,สิ่งประดับ,เสื้อผ้า
tired(adj) เหนื่อย,เมื่อย,เบื่อ,อ่อนเพลีย,ล้า
tireless(adj) ไม่รู้จักเหนื่อย,ไม่เบื่อ,ไม่เมื่อย,ไม่อ่อนล้า
tiresome(adj) น่าเบื่อ,น่ารำคาญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tire carcass; carcass; tire casing; tyre carcass; tyre casingโครงยาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tire fabricsผ้ายางล้อ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปลี้ย (v.) tire See also: exhaust, be feeble, fatigue Syn. เพลีย, เหนื่อย, เมื่อย, กะปลกกะเปลี้ย, อ่อนล้า, อ่อนเพลีย, ล้า, อิดโรย, อ่อนเปลี้ย Ops. สดชื่น, กระปรี้กระเปร่า
ที่สูบลม (n.) tire pump See also: compressor
กะปลกกะเปลี้ย (adj.) tired See also: exhausted Syn. อ่อนเพลีย, อ่อนเปลี้ย, ไม่มีแรง Ops. กระปรี้กระเปร่า, กระฉับกระเฉง
ท้อแท้ (v.) tired See also: weary, down hearted, downcast, feel dejected Syn. อ่อนเปลี้ย, เพลียใจ, ท้อถอย, หมดกำลังใจ, หมดหวัง, สิ้นหวัง
มืออ่อนตีนอ่อน (v.) tired See also: exhaust, weary, wear out, fag Syn. หมดแรง, หมดกำลัง
ย่อย่น (v.) tired See also: discourage, dispirit, deject, prostrate Syn. ย่นย่อ, ท้อถอย, ท้อ Ops. สู้
สิ้นหวัง (v.) tired See also: weary, down hearted, downcast, feel dejected Syn. อ่อนเปลี้ย, เพลียใจ, ท้อถอย, หมดกำลังใจ, หมดหวัง
หมดกำลัง (v.) tired See also: exhaust, weary, wear out, fag Syn. หมดแรง
หมดหวัง (v.) tired See also: weary, down hearted, downcast, feel dejected Syn. อ่อนเปลี้ย, เพลียใจ, ท้อถอย, หมดกำลังใจ, สิ้นหวัง
หมดแรง (v.) tired See also: exhaust, weary, wear out, fag Syn. หมดกำลัง
อิดโรย (adj.) tired See also: weary, exhausted Syn. อ่อนเพลีย, ละเหี่ย
ตับแลบ (adv.) tiredly See also: wearily Syn. เหนื่อยหอบ
ความอ่อนล้า (n.) tiredness See also: exhaustion, wearifulness Syn. ความอ่อนเพลีย, ความเหนื่อยอ่อน, ความเหน็ดเหนื่อย
ความเหน็ดเหนื่อย (n.) tiredness See also: exhaustion, wearifulness
ความเหนื่อย (n.) tiredness See also: exhaustion, wearifulness Syn. ความอ่อนเพลีย, ความอ่อนล้า, ความเหนื่อยอ่อน, ความเหน็ดเหนื่อย
ความเหนื่อยอ่อน (n.) tiredness See also: exhaustion, wearifulness Syn. ความอ่อนเพลีย, ความอ่อนล้า, ความเหน็ดเหนื่อย
good and something (idm.) อย่างมาก (something คือคำคุณศัพท์ที่เปลี่ยนการใช้ไปตามปริบท เช่น ready, tired)
ret. (abbr.) คำย่อของ retired
กบข. (n.) Civil Servant´s Pension and Retirement Benefit Fund Syn. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กะปลกกะเปลี้ย (v.) be tired See also: be feeble, weary Syn. อ่อนแอ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Tired of people calling us losersเหนื่อยหน่ายกับผู้คนที่เรียกเราว่าผู้แพ้
I am always tired after workฉันเหน็ดเหนื่อยเสมอหลังเลิกงาน
Let's take a break, you look tiredหยุดพักกันเถอะ คุณดูเหนื่อยแล้ว
I never tired of themฉันไม่เคยเบื่อมันเลย ทำไมเธอถึงจะเบื่อล่ะ
I'm tired of your lecturingฉันเบื่อหน่ายกับคำสั่งสอนของคุณ
I'm tired of waiting for you to tell me I am readyฉันเบื่อหน่ายกับการที่ต้องรอคอยให้คุณบอกกับฉันว่าฉันพร้อมแล้ว
He thinks that I am too tired to workเขาคิดว่าฉันเหนื่อยเกินกว่าจะทำงานได้
Don't you ever get tired of working?คุณไม่เคยเบื่อกับการทำงานเลยหรือ?
He retired at the end of last yearเขาเกษียณปลายปีที่แล้ว
I am a little bit tired after a long journeyฉันเหนื่อยนิดหน่อยหลังการเดินทางยาวนาน
I'm tired of my wife's unceasing complaintsฉันเหนื่อยหน่ายกับการบ่นไม่มีหยุดของภรรยา
Because I was too tired and fell asleepเพราะว่าฉันเหนื่อยเหลือเกินและก็ผล็อยหลับไป
I'm tired and you'd better start back homeฉันเหนื่อยและคุณก็ควรจะกลับบ้านไปได้แล้ว
He thinks that I am too tired to workเขาคิดว่าฉันเหนื่อยเกินกว่าที่จะทำงาน
I've been waiting for this day my entire lifeฉันรอคอยวันนี้มาตลอดทั้งชีวิต
I am tiredฉันเหนื่อย และคุณก็สร้างปัญญาจากสิ่งที่ไม่ใช่ปัญหา
I am entirely grown upฉันเติบโตเต็มที่แล้ว
I was getting tired of waiting!ฉันเหนื่อยที่ต้องคอยแล้ว
I'm tired of my life alreadyฉันเหนื่อยหน่ายกับชีวิตแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll do what I can to tire her out, sir, so these young soldiers don't get hurt.ฉันจะทำในสิ่งที่ฉันสามารถที่ จะออกยางของเธอครับ เพื่อให้ทหารหนุ่มสาวเหล่านี้ ไม่ได้รับบาดเจ็บ
Would tire of his crown If they only understoodเบื่อหน่ายเต็มที่กับตำแหน่งนี้ / ถ้าเพียงพวกเขาเข้าใจ
We have footprints, tire tracks, bullets strewn on the ground which bear his fingerprints, a broken bourbon bottle, likewise with fingerprints.เรามีแทร็ครอยเท้ายาง กระสุนเกลื่อนอยู่บนพื้นดินซึ่งหมีลายนิ้วมือข​​วดวิสกี้แตกของเขา เช่นเดียวกันกับลายนิ้วมือ
That's way you never tire of travelingมิน่า ถึงไม่เคยเบื่อการเดินทาง
Kalen will tire you if you let him.คุณจะต้องเหนื่อยเพราะเคเลนแน่ ถ้าคุณยอมเขา
They took a tire iron to him.พวกเขาตีด้วยเหล็กไขล้อ
The angle between the tire and the road, and the upper and lower friction angles.มุมระหว่างยางและพื้นถนน การทำงานขอปีกนกบน และปีกนกล่าง
The tire is worn and torn terribly.จึงทำให้อย่างเริ่มจะฉีกซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหาย
You never tire of waiting for the TV, do you?เฝ้าแต่รอจะดูทีวีไม่รู้เบื่อเลยนะ เด็กพวกนี้
What do you do if you find out that your rear bike tire is flat?พี่จะทำอย่างไรคะ ถ้าพี่พบว่า ยางรถจักรยานของพี่แบน
Lastly, check the tire pressureสุดท้ายแล้ว เช็คลมยางด้วย
I will pay for the slashed tire and the stolen cell phone.ทั้งค่ายางที่โดนเจาะ กับค่ามือถือที่ถูกขโมยไป

tire ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
普利司通[pǔ lì sī tōng, ㄆㄨˇ ㄌㄧˋ ㄙ ㄊㄨㄥ, 普利司通] Bridgestone tire company
[tāi, ㄊㄞ, 胎] fetus; litter; tire (of a wheel); abbr. of 輪胎|轮胎
凡世通公司[fán shì tōng gōng sī, ㄈㄢˊ ㄕˋ ㄊㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄙ, 凡世通公司] Firestone tire company
补胎片[bǔ tāi piàn, ㄅㄨˇ ㄊㄞ ㄆㄧㄢˋ, 补胎片 / 補胎片] tire patch (for puncture repair)
气门[qì mén, ㄑㄧˋ ㄇㄣˊ, 气门 / 氣門] valve (esp. tire valve); accelerator (obsolete term for 油門|油门); stigma (zool.); spiracle
几乎完全[jī hū wán quán, ㄐㄧ ㄏㄨ ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, 几乎完全 / 幾乎完全] almost entirely; almost completely
动物农场[Dòng wù nóng chǎng, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄋㄨㄥˊ ㄔㄤˇ, 动物农场 / 動物農場] Animal farm, novel and satire on communist revolution by George Orwell 喬治·奧威爾|乔治·奥威尔
装束[zhuāng shù, ㄓㄨㄤ ㄕㄨˋ, 装束 / 裝束] attire; clothing
避其锐气击其惰归[bì qí ruì qì jī qí duò guī, ㄅㄧˋ ㄑㄧˊ ㄖㄨㄟˋ ㄑㄧˋ ㄐㄧ ㄑㄧˊ ㄉㄨㄛˋ ㄍㄨㄟ, 避其锐气击其惰归 / 避其銳氣擊其惰歸] avoid the enemy when he is fresh and strike him when he is tired and withdraws
[dài, ㄉㄞˋ, 带 / 帶] band; belt; girdle; ribbon; tire; area; zone; region; to wear; to carry; to lead; to bring; to look after; to raise
疲惫[pí bèi, ㄆㄧˊ ㄅㄟˋ, 疲惫 / 疲憊] beaten; exhausted; tired
腻烦[nì fán, ㄋㄧˋ ㄈㄢˊ, 腻烦 / 膩煩] bored; to be fed up with; sick and tired of sth
[yī, ㄧ, 一] one; 1; single; a (article); as soon as; entire; whole; all; throughout
厌倦[yàn juàn, ㄧㄢˋ ㄐㄩㄢˋ, 厌倦 / 厭倦] dreary; to tired of; to be weary of
穿着[chuān zhuó, ㄔㄨㄢ ㄓㄨㄛˊ, 穿着 / 穿著] dress; to wear; clothes; attire
[gù, ㄍㄨˋ, 凅] dried up; dry; exhausted, tired
[jū, ㄐㄩ, 俱] entirely; without exception
全国[quán guó, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ, 全国 / 全國] entire country; nationwide
全文[quán wén, ㄑㄩㄢˊ ㄨㄣˊ, 全文] entire text
全民[quán mín, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄣˊ, 全民] entire population (of a country)
全球[quán qiú, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, 全球] entire; total; global
全般[quán bān, ㄑㄩㄢˊ ㄅㄢ, 全般] entire
整套[zhěng tào, ㄓㄥˇ ㄊㄠˋ, 整套] entire set
殊异[shū yì, ㄕㄨ ㄧˋ, 殊异 / 殊異] entirely different; quite separate
[dān, ㄉㄢ, 殚 / 殫] entirely; to exhaust
终年[zhōng nián, ㄓㄨㄥ ㄋㄧㄢˊ, 终年 / 終年] entire year; throughout the year; age at death
[qìng, ㄑㄧㄥˋ, 罄] entirely; exhausted; stern
[zhěng, ㄓㄥˇ, 整] exactly; in good order; whole; complete; entire; in order; orderly; to repair; to mend; to renovate; to make sb suffer; to punish; to fix; to give sb a hard time
名誉[míng yù, ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ, 名誉 / 名譽] fame; reputation; honor; honorary; emeritus (of retired professor)
全家福[quán jiā fú, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄈㄨˊ, 全家福] family portrait; picture of the entire family
不倦[bù juàn, ㄅㄨˋ ㄐㄩㄢˋ, 不倦] tireless; untiring; indefatigable
[lěi, ㄌㄟˇ, 儽] lazy; tired out, worn fatigued
弥天[mí tiān, ㄇㄧˊ ㄊㄧㄢ, 弥天 / 彌天] filling the entire sky; covering everything (of fog, crime, disaster etc)
当之无愧[dāng zhī wú kuì, ㄉㄤ ㄓ ˊ ㄎㄨㄟˋ, 当之无愧 / 當之無愧] fully deserving, without any reservations (成语 saw); entirely worthy (of a title, honor etc)
安歇[ān xiē, ㄢ ㄒㄧㄝ, 安歇] go to bed; retire for the night
西装革履[xī zhuāng gé lǚ, ㄒㄧ ㄓㄨㄤ ㄍㄜˊ ㄌㄩˇ, 西装革履 / 西裝革履] got up in Western dress; impeccably attired
[nì, ㄋㄧˋ, 腻 / 膩] greasy; tired of
估堆儿[gū duī r, ㄍㄨ ㄉㄨㄟ ㄖ˙, 估堆儿 / 估堆兒] to assess an entire lot
罪有应得[zuì yǒu yīng dé, ㄗㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄉㄜˊ, 罪有应得 / 罪有應得] guilty and deserves to be punished (成语 saw); entirely appropriate chastisement; the punishment fits the crime
[lèi, ㄌㄟˋ, 累] implicate; tired

tire ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スタッドレスタイヤ[, sutaddoresutaiya] (n) studless winter tire (tyre)
スペアタイヤ[, supeataiya] (n) spare tire (tyre)
タイヤチェーン[, taiyachie-n] (n) tire chain
バイアスタイヤ[, baiasutaiya] (n) bias tire
倦ねる[あぐねる, aguneru] (v1) (uk) to tire of; to lose interest in; to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with
歯が浮く[はがうく, hagauku] (exp,v5k) to get loose teeth; to tire of someone's bragging
足を棒にして[あしをぼうにして, ashiwobounishite] (exp) (e.g. to walk, stand, etc., until) one's legs turn to lead; (doing something) until one's legs tire and stiffen
軌跡[きせき, kiseki] (n) (1) tire track; (2) traces of a person or thing; path one has taken; (3) {math} locus; (P)
逸を以て労を待つ[いつをもってろうをまつ, itsuwomotterouwomatsu] (exp,v5t) to wait for the enemy to tire at ease
飽く;厭く;倦く[あく, aku] (v5k,vi) (1) (arch) (See 飽きる) to tire of; to lose interest in; (2) to be satisfied; to enjoy; (3) (after the -masu stem of a verb) to do adequately
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P)
カーカス[, ka-kasu] (n) (1) carcass (inner body of a car tyre) (tire); (2) carcase
カタログレゾネ[, katarogurezone] (n) catalogue with the entire works of one artist (used to check authenticity) (fre
がらり[, garari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) entirely; suddenly; completely; rudely; (n) (2) window louvre
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P)
ぐったり(P);ぐたり[, guttari (P); gutari] (adv,adv-to,vs) (on-mim) completely exhausted; dead tired; limp; senseless; (P)
くるくる(P);クルクル[, kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P)
けろっと[, kerotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See けろり・1) completely; entirely; (2) (See けろり・2) nonchalantly; as if nothing happened
けろり[, kerori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See けろっと・1,すっかり) completely; entirely; (2) (See けろっと・2) nonchalantly; as if nothing happened
ごっそり[, gossori] (adv) completely; entirely; wholly
サタイア[, sataia] (n) {comp} satire
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P)
しんどい[, shindoi] (adj-i) (1) tired; frazzled; (2) tiresome; worrisome; bothersome; (P)
スカンク(P);スコンク[, sukanku (P); sukonku] (n,adj-no) (1) (スカンク only) skunk (animal); (2) (esp. スコンク) skunk (i.e. preventing someone from scoring entirely); (P)
すっぽり[, suppori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) entirely; completely; (2) cleanly; snugly; (P)
ストレイン[, sutorein] (n) (1) strain; effort; tension; tiredness; (2) tendancy; lineage; race; inheritance
ずぶ[, zubu] (adv) (obsc) (See ずぶの) completely; entirely; totally
セカンドライフ[, sekandoraifu] (n) (1) second life (esp. that of a retiree); (2) SecondLife (online virtual world)
そっくり[, sokkuri] (adj-na,adv,n) (on-mim) all; altogether; entirely; just like; the spitting image of; (P)
ぞっこん[, zokkon] (adv) (1) from the bottom of one's heart; with all one's heart; (2) completely; entirely
てんで[, tende] (adv) (not) at all; altogether; entirely
パンク[, panku] (n,vs) (1) (abbr) puncture; flat tyre (tire); bursting; (n) (2) punk; (P)
へとへと[, hetoheto] (adj-na,n,adj-no) completely exhausted; dead tired; knackered; (P)
ヘロヘロ;へろへろ[, herohero ; herohero] (adj-na,adv-to,vs) completely exhausted; dog-tired; dreadfully weary; terribly frustrated; limp; weak; flimsy
マンスリークリア[, mansuri-kuria] (n) paying off one's entire credit card balance monthly
ヤメ検;やめ検[ヤメけん(ヤメ検);やめけん(やめ検), yame ken ( yame ken ); yameken ( yame ken )] (n) (abbr) (col) former public prosecutor who now works as a lawyer; retired public prosecutor
るっさい[, russai] (adj-f) (1) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy
一つにかかって;一にかかって;一つに掛かって;一に掛かって[ひとつにかかって;いちにかかって(一にかかって;一に掛かって), hitotsunikakatte ; ichinikakatte ( ichi nikakatte ; ichi ni kaka tte )] (exp) depends entirely on; depends above all on
一に[いつに, itsuni] (adv) solely; entirely; only; or
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ネットワーク全体[ネットワークぜんたい, nettowa-ku zentai] entire network
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
辞める[やめる, yameru] Thai: ลาออก English: to retire

tire ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้างอิงจาก...[v. exp.] (āng-ing jāk) EN: quote from … FR: tiré de ...
ขโมยล้วงกระเป๋า[n. exp.] (khamōi lūan) EN: pickpocket FR: pickpocket [m] (anglic.) ; voleur à la tire [m]
เครื่องสูบลม[n. exp.] (khreūang sū) EN: pump ; tyre pump ; tire pump (Am.) FR: pompe à air [m]
นักล้วงกระเป๋า[n.] (nak lūang k) EN: pickpocket FR: pickpocket [m] ; voleur à la tire [m]
เปลี่ยนยาง[v. exp.] (plīen yāng) EN: change a tyre ; change a tire (Am.) FR: changer le pneu
รับปะยาง[X] (rap pa yāng) EN: tyre repairs bristol ; tire repairs (Am.) FR:
แต่งกายหรู[v. exp.] (taeng kāi r) EN: FR: être tiré à quatre épingles (loc.)
แต่งองค์ทรงเครื่อง[v. exp.] (taeng ong s) EN: be decked out ; deck oneself out ; put on full dress ; be in full dress ; dress FR: être tiré à quatre épingles (loc.)
ยาง[n.] (yāng) EN: tyre ; tire (Am.) FR: pneu [m]
ยางอะไหล่[n. exp.] (yāng alai) EN: spare tyre ; spare tire (Am.) FR: roue de secours [f]
ยางล้อ[n. exp.] (yāng lø) EN: tyre ; tire (Am.) FR: pneu [m]
ยางหน้าด้านขวา[n. exp.] (yāng nā dān) EN: left front tyre ; left front tire (Am.) FR: pneu avant droit [m]
ยางหน้าด้านซ้าย[n. exp.] (yāng nā dān) EN: left front tyre ; left front tire (Am.) FR: pneu avant gauche [m]
ยางเรเดียล[n. exp.] (yāng rēdīen) EN: radial tyre ; radial tire (Am.) FR: pneu radial [m]
ยางรถ[n.] (yāng rot) EN: tyre ; tire (Am.) FR: pneu [m]
ยางรถยนต์[n. exp.] (yāng rotyon) EN: tyre (of a vehicle) ; tire (Am.) FR: pneu de voiture [m] : pneu [m]
ยางซึม[X] (yāng seum) EN: slow leak in the tire FR:
ยางแตก[v. exp.] (yāng taēk) EN: have a flat tyre ; have a flat tire (Am.) ; have a blowout FR: avoir une crevaison
ยางตัน[n.] (yāngtan) EN: solid tyre ; solid tire (Am.) FR: pneu plein [m]
อำลาวงการ[v. exp.] (amlā wongkā) EN: retire FR: se retirer
อติเรก[X] (atirēk) EN: extra ; outside FR:
อติเรก-[pref.] (atirēkka-) EN: extra ; outside FR:
อติเรกลาภ[n.] (atirēkkalāp) EN: windfall FR:
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: pension ; retirement allowance FR: pension [f]
บรรดา[adj.] (bandā) EN: all ; whole ; totality ; entire ; various FR: tous ; toutes ; tout ; divers ; différents ; chaque
เบ็ดเสร็จ[adv.] (betset) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely FR:
เบื่อ[v. exp.] (beūa) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
เบื่อชีวิต[v. exp.] (beūa chīwit) EN: be tired of life ; be fed up with life FR: en avoir marre de la vie ; être fatigué de vivre
เบื่อหน่าย[v. exp.] (beūa nāi) EN: be tired of ; be bored with ; be weary of ; be fed up with ; be sick of ; irk ; bore FR: être dégoûté ; en avoir marre
เบื่อระอา[v. exp.] (beūa ra-ā) EN: be sick and tired FR:
เบี้ยบำเหน็จ[n. exp.] (bīa bamnet) EN: retirement compensation FR:
บิดขี้เกียจ [v.] (bitkhīkīet) EN: stretch oneself FR: s'étirer ; se détendre
เบิก[v.] (boēk) EN: draw ; withdraw ; requisition ; bring ; take out ; pick up FR: retirer
เบิกเงิน[v. exp.] (boēk ngoen) EN: withdraw ; withdraw money ; make a withdrawal FR: retirer de l'argent ; effectuer un retrait d'argent
เบิกเงินจากธนาคาร[v. exp.] (boēk ngoen ) EN: withdraw money from the bank FR: retirer de l'argent à la banque
แบร่[X] (braē) EN: FR: tirer la langue
ชัก[v.] (chak) EN: pull ; draw ; tug ; drag ; haul ; raise FR: tirer ; traîner ; hisser
ชักม่าน[v. exp.] (chak mān) EN: FR: tirer le rideau
ชักใย[v. (loc.)] (chakyai) EN: manipulate behind the scene ; pull the strings behind the scene FR: tirer les ficelles ; manipuler
เชิด[v.] (choēt) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles

tire ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Personenkraftwagenreifen {m}automobile tire [Am.]
Pkw-Reifen {m}automobile tire [Am.]; car tyre; passenger car tyre
Diagonalreifen {m} [auto]bias tire [Am.]; conventional tire; cross-ply tyre; diagonal tyre (cross-ply)
Ersatzreifen {m} [auto] | gefaltener Ersatzreifenspare tyre; spare tire [Am.] | folded spare tyre
Haftreifen {m}traction tire
Schlauchreifen {m}tubular tire
Bereifung {f}tyre equipment; tire equipment [Am.]
Tragfähigkeit {f}tyre load; tire load [Am.]
Gürtelreifen {m}belted tyre; braced tread tyre; rigid breaker tyre (tire [Am.])
Zwangspensionierung {f}compulsory retirement
Amtstracht {f}official attire
Pensionierung {f} | vorgezogene Pensionierungretirement | early retirement
Pensionierungsalter {n}retirement age
Umsiedlung {f} | Umsiedlung von Lebensräumenrelocation | relocation of entire habitats
Rentenalter {n}retirement age
Altenheim {n}retirement home
Ruhestand {m} | vorgezogener Ruhestand | im Ruhestand | bei Eintritt in den Ruhestandretirement | early retirement | retired | upon retirement
Satire {f}satire
Reifenheber {m}tire lever
Reifenspur {f}tire marks
lebensmüde {adj}tired of life; weary of life; world-weary
müde {adj} | müder | am müdestentired | more tired | most tired
todmüde; sterbensmüde {adj}tired to death
überdrüssig {adj} | überdrüssiger | eine Sache überdrüssig seintired of | more tired of | to be tired of sth.
Schlauchreifen {m}tube type tyre; tubed tyre; tubular tyre (tire [Am.])
Reifenprüfstand {m}tyre test rig; test rig for tyres (tires [Am.])

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tire
Back to top