ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

airing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *airing*, -airing-

airing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
airing (n.) การตากลม See also: การผึ่งลมเพื่อให้แห้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
airing(แอ' ริง) n. การตาก,การสนทนาโต้แย้ง (ข้อ คิดเห็น,ข้อเสนอ) ,การเดินหรือขับรถในที่โล่งแจ้ง
English-Thai: Nontri Dictionary
airing(n) การตาก,การตากอากาศ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปฏิการ (n.) repairing See also: reparation, atonement, amends Syn. ชดเชย, แก้ไข, การซ่อมแซม
ปฏิการะ (n.) repairing See also: reparation, atonement, amends Syn. ปฏิการ, ชดเชย, แก้ไข, การซ่อมแซม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
(MOTHER): Ring the bell for Hill! An airing will do me a great deal of good, /'m sure.สั่นกระดิ่งเพื่อเรียกฮีลล์ให้หน่อย อากาศดีๆ จะทำให้รู้สึกดีมากๆ แม่แน่ใจ
So we've already taped several shows and we're going to start airing them this week.เอาล่ะ เราอัดไปหลายเทปแล้ว และก็จะเริ่ม ออกอากาศกันในอาทิตย์นี้เลย
Thank you for airing my stories.ขอบคุณที่รับฟังเรื่องของฉันเสมอมา
I'm airing out my shirt.ฉันจะตากลมเสื้อฉันไง
I'm-- i'm airing it out.ผม ผมเอาไว้เป็นที่ตากอากาศ
When were you planning on airing that?คุณวางแผนจะให้เทปนั่นออกอากาศเมื่อไร?
We're airing out all this dirty laundry.เพื่อที่หลังจากนี้ เราจะได้ไม่ทะเลาะกันอีก
This just started airing on TV.มันกำลังออก ทีวี ด้วย
Maybe she was just swatting away mosquitoes or airing out her pits.บางทีหล่อนอาจจะแค่กำลังปัดยุง หรืออาจจะแค่ตากรักแร้ของเธอ
With or without your comments, I'm airing a report tomorrow night on Dr. Arthur Arden, a man you hired to run the medical unit at Briarcliff.จะมีหรือไม่มีความเห็นของท่าน ดิฉันก็จะออกอากาศรายงานข่าว คืนพรุ่งนี้เรื่องคุณหมออาร์เธอร์ อาร์เดน คนที่ท่านจ้างให้ดำเนินงาน หน่วยบริการทางการแพทย์ที่ไบรอาร์คลิฟฟ์
Airing my dirty laundry to yale and sending the lord marcus "gossip girl" blast makes you officially my enemy number one.ส่งเรื่องแย่ๆของชั้นไปที่เยล แล้วก็ส่งเรื่องลอร์ดมาร์คัสไปดังระเบิดใน gossip girl เป็นการประกาศตัวเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของชั้นอย่างเป็นทางการ
Airing your views so publicly could land you in trouble.แสดงความเห็นในที่สาธารณะอย่างงี้ จะทำให้แม่เดือดร้อนได้นะ

airing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泄气[xiè qì, ㄒㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, 泄气 / 洩氣] discouraged; dejected; demoralized; despairing; to want to give up; to deflate (air from a tyre)

airing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
風入れ[かざいれ, kazaire] (n) give an airing
スタイリング[, sutairingu] (n) styling; (P)
タイリング[, tairingu] (n) {comp} tiling
タイリングウィンドウ方式[タイリングウィンドウほうしき, tairinguuindou houshiki] (n) {comp} tiling window method
トリリンガル;トライリンガル[, toriringaru ; torairingaru] (adj-f) trilingual
バイリンガリズム[, bairingarizumu] (n) bilingualism
バイリンガル[, bairingaru] (n) bilingual; (P)
ファイリング[, fairingu] (n,vs) filing
ファイリングシステム[, fairingushisutemu] (n) filing system; (P)
ペアリング[, pearingu] (n) (1) pairing; (2) unmarried couple living together; (P)
下駄直し[げたなおし, getanaoshi] (n) repairing clogs; clog repairer
代車[だいしゃ, daisha] (n) loaner vehicle (e.g. from a garage which is repairing one's vehicle)
修理[しゅうり(P);しゅり;すり, shuuri (P); shuri ; suri] (n,vs,adj-no) repairing; mending; servicing; (P)
修補[しゅうほ, shuuho] (n,vs) repairing
修造[しゅうぞう;しゅぞう, shuuzou ; shuzou] (n,vs) repairing
歯入れ[はいれ, haire] (n) repairing clogs
電子ファイリング[でんしファイリング, denshi fairingu] (n) {comp} electronic filing
電子ファイリングシステム[でんしファイリングシステム, denshi fairingushisutemu] (n) {comp} electronic filing system

airing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตากอากาศ[v.] (tāk-ākāt) EN: void the summer heat ; escape the summer heat ; go for a change of air ; take an airing ; get out in the open FR: prendre le frais
ตากลม[v. exp.] (tāk lom) EN: be exposed to the wind ; be aired ; have some fresh air ; take an airing FR: aérer ; exposer au vent ; prendre l'air
สิ้นคิด[adj.] (sinkhit) EN: desperate ; despairing ; desponding ; forlorn ; hopeless ; in a hopeless situation FR:
อย่างหมดหวัง[adv.] (yāng mot wa) EN: despairingly FR: désespérément

airing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verzweifelt {adv}despairingly
Stromlinienverkleidung {f}streamlined fairing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า airing
Back to top