ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*feeble*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น feeble, -feeble-

*feeble* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enfeeble (vt.) ตัดกำลัง See also: ทำให้อ่อนแอ Syn. enervate, exhaust, weaken
enfeebled (adj.) อ่อนแอ See also: หมดแรง Syn. effete, infirm, weakened
enfeeblement (n.) ภาวะตกต่ำ See also: ความตกต่ำ, ความเสื่อม, การถดถอย Syn. decay, deterioration, downfall, retrogression, degeneration, retrogression, weakening Ops. improvement, rise
feeble (adj.) อ่อนกำลัง See also: อ่อนแรง, กะปลกกะเปลี้ย Syn. fragile, strengthless
feeble-minded (adj.) ปัญญาอ่อน See also: โง่, งี่เง่า, ทึ่ม Syn. retarded, foolish
feebleness (n.) ความอ่อนแอ See also: ความอ่อนเพลีย, ไม่มีแรง Syn. disability
feebleness (n.) ความอ่อนแอ See also: ความไร้สมรรถภาพ, ความไม่มีสมรรถภาพ Syn. frailness, infirmity Ops. healthfulness, strength, vigor
English-Thai: HOPE Dictionary
enfeeble(เอฟี'เบิล) vt. ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้หมดกำลัง, Syn. exhaust
feeble(ฟี'เบิล) adj. อ่อนกำลัง,อ่อนแอ,อ่อนปัญญา,อ่อนคุณธรรม,ด้อย,เบาบาง., See also: feebly adv., Syn. infirm,frail
feeble-minded(ฟี'เบิลไม'ดิด) adj. อ่อนปัญญา,โง่,ทึ่ม., See also: feeble-mindeddly adv. feeble-mindedness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
enfeeble(vt) ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้หมดกำลัง,ทำให้อ่อนกำลัง
feeble(adj) อ่อนกำลัง,อ่อนแอ,อ่อนแรง,ปัญญาอ่อน,ไม่เต็มบาท
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Feeble Mindedเด็กปัญญาอ่อน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปะงับปะง่อน (v.) be feeble
ปะหงับปะง่อน (v.) be feeble Syn. ปะงับปะง่อน
มลาน (adj.) feeble See also: weak, feckless Syn. อ่อนแรง, อิดโรย
อ่อนระทวย (v.) be feeble See also: be weary, be tired, be worn out, be exhausted Syn. ระทวย, สิ้นแรง
อ่อนแอ (v.) be feeble See also: be tired, weary Ops. เข้มแข็ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You herded, feeble creatures, destined for our pleasureคุณฝูง, สรรพสิ่งที่สร้างอ่อนเพลีย,\ Ndestined สำหรับความยินดีของเรา
Temporary constructs of a feeble human intellect trying desperately to justify an existence that is without meaning or purpose!สร้างขึ้นชั่วคราวโดยความอ่อนแอของสติปัญญามนุษย์ พยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะอธิบายถึง การดำรงอยู่ซึ่งไร้ความหมาย หรือเป่้าหมาย
No, you were—you were— You weren't feeble. I just—--- คุณไม่ได้ฟังดูอ่อนหรอกนะ ฉันแค่...
Your mother is feeble-minded and cannot be admitted.โดยคุณนำคุณแม่มาด้วย เป็นการอพยพครอบครัว
Your mother is feeble-minded and cannot be admitted.คุณอพยพครอบครัวเข้ามาทั้งหมด
My feeble interview with lundyการสอบสวนที่อ่อนเหตุผล กับลันดี้อาจทำให้ผมตกเป็น
His rage will make for more interesting sport than his feeble attempt to protect you.เกี่ยวสิ.. ความขุ่นเคืองของมันคงนำพาอะไรสนุกๆตามมา
Calling in my maker because you couldn't win Sookie for yourself is feeble and desperate even for you.เรียกผู้สร้างฉันมา เพียงเพราะเอาชนะใจซูกี้ด้วยตัวเองไม่ได้ มันเจ้าเล่ห์ สิ้นคิดเกินไปแม้แต่กับนาย
Your feeble Jedi mind tricks do not work on Geonosians.การสะกดจิตของเจไดใช้ไม่ได้กับชาวจีโอโนเซียน
It was the feeble work of a feeble mind.It was the feeble work of a feeble mind.
A failed and feeble attempt at doing the right thing.ล้มเหลวและไร้น้ำยาในการ พยายามทำสิ่งที่ถูกต้อง
I think you bludgeoned a feeble old man to death in his own home.ผมคิดว่าคุณใช้กระบอง หวดชายแก่คนนั้นถึงความตาย ในบ้านของเขาเอง

*feeble* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
傻乎乎[shǎ hū hū, ㄕㄚˇ ㄏㄨ ㄏㄨ, 傻乎乎] feeble-minded; dim-witted
[wāng, ㄨㄤ, 尪] feeble; lame
顇奴[zú nú, ㄗㄨˊ ㄋㄨˊ, 顇奴] feeble slave
[ruò, ㄖㄨㄛˋ, 弱] weak; feeble; young; inferior
稚弱[zhì ruò, ㄓˋ ㄖㄨㄛˋ, 稚弱] immature and feeble
疲软[pí ruǎn, ㄆㄧˊ ㄖㄨㄢˇ, 疲软 / 疲軟] tired and feeble

*feeble* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
か弱い[かよわい, kayowai] (adj-i) frail; feeble; (P)
か細い[かぼそい, kabosoi] (adj-i) (1) thin; skinny; (2) delicate; fragile; feeble
低能;低脳(iK)[ていのう, teinou] (adj-na,n) low intelligence; feeble-mindedness; imbecility
低能児;低脳児(iK)[ていのうじ, teinouji] (n) feeble-minded child; poor scholar
力なげ;力無げ[ちからなげ, chikaranage] (adj-na) feeble; dejected; helpless; despondent
弱っちい[よわっちい, yowacchii] (adj-i) (derog) (col) (See 弱い) weak; feeble
惰弱;懦弱;堕弱(oK)[だじゃく, dajaku] (adj-na,n) (1) apathetic; lackadaisical; spiritless; gutless; weak-willed; unenterprising; enervated; effete; (2) physically weak; feeble; effeminate
暗愚;闇愚[あんぐ, angu] (adj-na,n) (1) imbecility; feeblemindedness; (2) dark
精神薄弱者[せいしんはくじゃくしゃ, seishinhakujakusha] (n) feeble-minded (weak-minded) person; mentally deficient person
絶え絶え[たえだえ, taedae] (adj-na,n) feeble; faint
線が細い[せんがほそい, sengahosoi] (exp,adj-i) sensitive; fragile; feeble; indecisive
老い耄れ;老いぼれ[おいぼれ, oibore] (n) (1) dotage; (2) feeble-minded old man; senile old fool; dodderer
虚弱[きょじゃく, kyojaku] (adj-na,n,adj-no) feebleness; weakness; imbecility; (P)

*feeble* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอบ[adj.] (bøp) EN: weak ; faint ; feeble FR: épuisé ; crevé (fam.) ; affaibli ; nase (fam.)
กะปลกกะเปลี้ย[adj.] (kaplokkaplī) EN: tired ; feeble ; weary ; exhausted FR: fatigué
กระออดกระแอด[adj.] (kra-øtkra-a) EN: sickly ; feeble ; weak FR: maladif ; souffreteux ; faible
กระป้อกระแป้[X] (krapøkrapaē) EN: feeble FR:
นอนแบ็บ[v.] (nønbaep) EN: lie in a feeble condition FR:
อ่อน[adj.] (øn) EN: weak ; feeble ; frail ; flabby ; faint FR: faible
อ่อนแอ[adj.] (øn-aē) EN: weak ; feeble ; tired ; flabby ; weary ; vulnerable ; decrepit FR: faible ; fragile ; frêle ; vulnérable ; flasque
อ่อนแรง[v. exp.] (øn raēng) EN: be weak ; be tender ; be infirm ; be feeble FR: manquer de force
อ่อนระทวย[v. exp.] (øn rathuay) EN: be feeble ; be weary ; be tired ; be worn out ; be exhausted FR:
ออดแอด[adj.] (øt-aēt) EN: sickly ; feeble ; weak FR: maladif ; souffreteux ; faible
ปะหงับปะง่อน[v. exp.] (pa-ngap pa-) EN: be feeble FR:
ปัญญาอ่อน[adj.] (panyā-øn) EN: retarded ; feeble-minded ; feebleminded ; moronic ; mentally-challenged ; idiot FR: imbécile ; arriéré
เปราะ[adj.] (prǿ) EN: fragile ; brittle ; weak ; feeble ; frail ; flabby FR: fragile ; délicat ; frêle ; cassant
ปวกเปียก[adj.] (puakpīek) EN: weak ; feeble ; flabby ; limp ; flaccid ; spent ; worn out ; flimsy ; spineless FR: mou ; amorphe ; faible
วิกล[adj.] (wikon) EN: deformed ; disfigured ; crippled ; weak ; feeble; impaired ; imperfect FR:

*feeble* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kraftlos; schwach {adj} | kraftloser | am kraftlosestenfeeble | more feeble | most feeble
schwach {adj} | schwächer | am schwächstenfeeble | feebler | feeblest
Schwachsinn {m}feeblemindedness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *feeble*
Back to top