ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-feeble-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น feeble, *feeble*,

-feeble- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You herded, feeble creatures, destined for our pleasureคุณฝูง, สรรพสิ่งที่สร้างอ่อนเพลีย,\ Ndestined สำหรับความยินดีของเรา
Temporary constructs of a feeble human intellect trying desperately to justify an existence that is without meaning or purpose!สร้างขึ้นชั่วคราวโดยความอ่อนแอของสติปัญญามนุษย์ พยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะอธิบายถึง การดำรงอยู่ซึ่งไร้ความหมาย หรือเป่้าหมาย
My feeble interview with lundyการสอบสวนที่อ่อนเหตุผล กับลันดี้อาจทำให้ผมตกเป็น
His rage will make for more interesting sport than his feeble attempt to protect you.เกี่ยวสิ.. ความขุ่นเคืองของมันคงนำพาอะไรสนุกๆตามมา
Calling in my maker because you couldn't win Sookie for yourself is feeble and desperate even for you.เรียกผู้สร้างฉันมา เพียงเพราะเอาชนะใจซูกี้ด้วยตัวเองไม่ได้ มันเจ้าเล่ห์ สิ้นคิดเกินไปแม้แต่กับนาย
Your feeble Jedi mind tricks do not work on Geonosians.การสะกดจิตของเจไดใช้ไม่ได้กับชาวจีโอโนเซียน
It was the feeble work of a feeble mind.It was the feeble work of a feeble mind.
A failed and feeble attempt at doing the right thing.ล้มเหลวและไร้น้ำยาในการ พยายามทำสิ่งที่ถูกต้อง
I think you bludgeoned a feeble old man to death in his own home.ผมคิดว่าคุณใช้กระบอง หวดชายแก่คนนั้นถึงความตาย ในบ้านของเขาเอง
With that feeble disposition of his.ด้วยนิสัยที่อ่อนแอของเขา
When a feeble nation squares off against such dominating empire, they might enjoy short-lived success, but it shan't last long.เมื่อประเทศที่อ่อนแอต่อต้นประเทศที่ยิ่งใหญ่กว่า อาจจะมีความยินดีเพียงระยะสั้นไม่ยืนยาว
Use too little, it becomes feeble and too weak to protect you.ใช้น้อยไป มันก็จะอ่อนแรง และอ่อนแอเกินกว่าจะคุ้มครองเราได้

-feeble- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
顇奴[zú nú, ㄗㄨˊ ㄋㄨˊ, 顇奴] feeble slave

-feeble- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
か細い[かぼそい, kabosoi] (adj-i) (1) thin; skinny; (2) delicate; fragile; feeble
弱っちい[よわっちい, yowacchii] (adj-i) (derog) (col) (See 弱い) weak; feeble

-feeble- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอบ[adj.] (bøp) EN: weak ; faint ; feeble FR: épuisé ; crevé (fam.) ; affaibli ; nase (fam.)
กะปลกกะเปลี้ย[adj.] (kaplokkaplī) EN: tired ; feeble ; weary ; exhausted FR: fatigué
กระออดกระแอด[adj.] (kra-øtkra-a) EN: sickly ; feeble ; weak FR: maladif ; souffreteux ; faible
กระป้อกระแป้[X] (krapøkrapaē) EN: feeble FR:
นอนแบ็บ[v.] (nønbaep) EN: lie in a feeble condition FR:
อ่อน[adj.] (øn) EN: weak ; feeble ; frail ; flabby ; faint FR: faible
อ่อนแอ[adj.] (øn-aē) EN: weak ; feeble ; tired ; flabby ; weary ; vulnerable ; decrepit FR: faible ; fragile ; frêle ; vulnérable ; flasque
อ่อนแรง[v. exp.] (øn raēng) EN: be weak ; be tender ; be infirm ; be feeble FR: manquer de force
อ่อนระทวย[v. exp.] (øn rathuay) EN: be feeble ; be weary ; be tired ; be worn out ; be exhausted FR:
ออดแอด[adj.] (øt-aēt) EN: sickly ; feeble ; weak FR: maladif ; souffreteux ; faible
ปะหงับปะง่อน[v. exp.] (pa-ngap pa-) EN: be feeble FR:
เปราะ[adj.] (prǿ) EN: fragile ; brittle ; weak ; feeble ; frail ; flabby FR: fragile ; délicat ; frêle ; cassant
ปวกเปียก[adj.] (puakpīek) EN: weak ; feeble ; flabby ; limp ; flaccid ; spent ; worn out ; flimsy ; spineless FR: mou ; amorphe ; faible

-feeble- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kraftlos; schwach {adj} | kraftloser | am kraftlosestenfeeble | more feeble | most feeble

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -feeble-
Back to top