ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disability

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disability*, -disability-

disability ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disability (n.) การไร้ความสามารถ See also: ความพิการ Syn. handicap, weakness
English-Thai: HOPE Dictionary
disability(ดิสซะบิล'ลิที) n. การไร้ความสามารถ,การไร้กำลัง,การถูกตัดสิทธิ์, Syn. infirmity
English-Thai: Nontri Dictionary
disability(n) การไร้ความสามารถ,ความพิการ,การไร้กำลัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
disabilityความพิการ, ทุพพลภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disabilityความพิการ [เศรษฐศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We got a learning disability here?- มีปัญหาเรื่องการเรียนรู้รึไง - คุณแมนน์...
So as you can see, the results with this one human subject... indicate unlimited applications for mental disability alone... such as retardation, Alzheimer's.อย่างที่คุณเห็น ผลลัพธ์ที่เกิดกับร่างทดลอง เกิดพัฒนาการอย่างไร้ขีดจำกัด จากเดิมที่เป็นคนปัญญาอ่อน
Okay, disability claim.โอเค จริงๆแล้ว อ้างว่าเป็นคนพิการตะหาก
And until your disability kicks in, we have to tighten our belts.ตั้งแต่คุณเป็นแบบนี้ เราต้องรัดเข็มขัดให้มากขึ้น
Can't wait until the post office settle my disability suit, cause Deann I will be out this mother fucker.รอแม่งไม่ไหวละที่จะไปรษณีย์จะส่งชุดสูทไม่ได้เรื่องมา เพราะว่านะ ดีน ฉันจะออกไปจากที่นี่แม่งเลย
The uncle of the functional disability of how serious it?ไอ้เจ้านี่มันบอกว่าเจ้ามีวิชาร้ายแรงเหรอ
Jean faced ballooning health care costs and cuts to her disability payments.จีนมีปัญหากับค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพ ทางรัฐไม่ยอมจ่ายเงินค่าพิการให้เธอ
You were on disability for three months.คุณขยับตัวไม่ได้ตั้งสามเดือน
I think this guy might be smart enough to use his disability to his advantage so he comes across as harmless.ผมคิดว่าชายคนนี้อาจฉลาดพอ ที่จะใช้ความไร้ความสามารถของเขา เอามาเป็นโอกาสที่จะทำให้เขา ดูไม่มีพิษภัย
All right, adding disability and partial and/or full amputation to the list cuts it down from 207... to three.เพิ่มความพิการลงไป และขาขาดบางส่วนหรือทั้งหมด รายชื่อ ลดลงจาก207
And it looks like that monthly donation that Pamela makes to Preston's campaign is her disability check.และดูเหมือน การบริจาครายเดือน ที่พาเมล่าบริจาค ให้กับการหาเสียงของเพรสตัน คือเช็กผู้พิการของเธอ
So your whole disability check.พ่อนี่ไร้ความสามารถในการเล่นจริงๆ

disability ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
身心障碍[shēn xīn zhàng ài, ㄕㄣ ㄒㄧㄣ ㄓㄤˋ ㄞˋ, 身心障碍 / 身心障礙] disability

disability ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラーニングディスアビリティー[, ra-ningudeisuabiritei-] (n) learning disability
傷病手当[しょうびょうてあて, shoubyouteate] (n) (See 傷病) accident and sickness benefits; disability allowance
学習障害[がくしゅうしょうがい, gakushuushougai] (n,adj-no) learning disability
廃疾[はいしつ, haishitsu] (n,adj-no) disablement; disability
廃疾条件[はいしつじょうけん, haishitsujouken] (n) disability clause
身体障害者手帳[しんたいしょうがいしゃてちょう, shintaishougaishatechou] (n) physical disability certificate
障害年金[しょうがいねんきん, shougainenkin] (n) disability pension; invalid pension
不具[ふぐ, fugu] (n,adj-no) (1) (sens) deformity; distortion; disability; cripple; (2) word written at the end of a letter
不自由[ふじゆう, fujiyuu] (adj-na,n) (1) discomfort; inconvenience; (2) poverty; want; destitution; (3) disability; impairment (physical, mental, etc.); (P)
学習困難[がくしゅうこんなん, gakushuukonnan] (n,adj-no) learning disability; learning disabled
知的障害[ちてきしょうがい, chitekishougai] (n,adj-no) mental disability; mental retardation
障害(P);障がい;障碍;障礙[しょうがい(P);しょうげ(障碍;障礙), shougai (P); shouge ( shougai ; shou gai )] (n,vs) (1) obstacle; impediment; hindrance; difficulty; barrier; (2) (しょうがい only) (See 視力障害) handicap; impairment; disability; disorder; malfunction; (P)
非力[ひりき, hiriki] (adj-na,n) powerless; disability; incompetence

disability ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอ้ด่วน[X] (ai dūan) EN: have a leg disability FR:
อัมพาต[n.] (ammaphāt) EN: paralysis ; disability ; palsy FR: paralysie [f] ; apoplexie [f]
การขาดความสามารถ[n. exp.] (kān khāt kh) EN: disability FR:
ความบกพร่อง[n.] (khwām bokph) EN: deficiency ; disability ; retardation ; disorder FR: déficience [f] ; retard [m] ; trouble [m]
ความบกพร่องทางการเรียนรู้[n. exp.] (khwām bokph) EN: learning disability FR:
ความบกพร่องทางสติปัญญา[n. exp.] (khwām bokph) EN: intellectual disability (ID) ; mental retardation FR:
ความไม่สามารถ[n. exp.] (khwām mai s) EN: incapacity ; disability FR: incapacité [f]
ความพิการ[n. exp.] (khwām phikā) EN: disability FR: invalidité [f]
เงินทุพพลภาพ[n. exp.] (ngoen thupp) EN: disability benefit FR:
วันคนพิการสากล[n. prop.] (Wan Khon Ph) EN: International Day of People with Disability (IDPwD FR: Journée internationale des personnes handicapées [f]

disability ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beihilfe {f} | Beihilfe für Erwerbsunfähigeallowance | disability living allowance
Invalidenrente {f}disablement pension; disability pension
Erwerbsunfähigkeitsrente {f}disability pension
Invalidenversicherung {f}disability insurance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disability
Back to top