ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*discipline*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น discipline, -discipline-

*discipline* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
discipline (n.) การฝึกฝน Syn. self-control, moderation Ops. immoderation
discipline (n.) การลงโทษ Syn. punishment, correction
discipline (n.) ข้อบังคับ See also: วินัย, ระเบียบ, กฎ, ธรรมวินัย Syn. continence, restraint Ops. immoderation
discipline (vt.) ทำให้อยู่ในระเบียบวินัย See also: ทำให้เชื่อฟัง
discipline (vt.) ลงโทษ Syn. punish, crucify Ops. excuse, pardon
discipline (vt.) อบรม See also: ฝึกฝน Syn. train, coach, tutor
disciplined (adj.) ซึ่งจัดเป็นหมวดหมู่ See also: ซึ่งมีระเบียบวินัยเคร่งครัด Syn. controlled
disciplined (adj.) ซึ่งถูกควบคุม See also: ซึ่งถูกจำกัด Syn. controlled, constrained
indiscipline (n.) การขาดระเบียบวินัย Ops. discipline
self-discipline (n.) ความมีระเบียบวินัยในตัวเอง See also: การรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง Syn. temperance, self-restraint
undisciplined (adj.) ซึ่งไม่มีระเบียบวินัย See also: ซึ่งไม่อยู่ในความควบคุม, ซึ่งไม่ได้รับการฝึกฝนไว้ Syn. untrained, uncorrect, uncontrolled Ops. disciplined
English-Thai: HOPE Dictionary
discipline(ดิส'ซะพลิน) n. วินัย,ระเบียบวินัย,การฝึกฝน,การลงโทษ,สาขาวิชา,ศิลปปฎิบัติ,วินัยทางศาสนา vt. ฝึกฝน,ทำให้มีวินัย,ลงโทษ,แก้ไข., See also: discipliner n., Syn. order
indiscipline(อินดิส'ซะพลิน) n. การขาดวินัย,การขาดระเบียบวินัย
self-disciplinen. การควบคุมตัวเอง,การบังคับใจตนเอง,การควบคุมอารมณ์ตัวเอง,การรักษาระเบียบวินัยของตัวเอง. -self-disciplined adj.
undisciplined(อันดิส'ซิพลินดฺ) adj. ไม่มีระเบียบวินัย,ไม่ได้รับการฝึกฝน,มั่ว,เปะปะ,ตามอำเภอใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
discipline(n) ระเบียบข้อบังคับ,ระเบียบวินัย,การลงโทษ,การฝึกฝน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
discipline๑. วินัย๒. สาขาวิชา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Classroom Disciplinesวินัยในชั้นเรียน [การแพทย์]
Disciplineวินัย [TU Subject Heading]
Party disciplineวินัยในพรรคการเมือง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขัดเกลา (v.) discipline See also: train Syn. อบรม, พร่ำสอน, บ่มนิสัย
ความมีระเบียบวินัย (n.) discipline See also: orderliness Syn. ความมีวินัย
ความมีวินัย (n.) discipline See also: orderliness
ธรรมวินัย (n.) discipline See also: orderliness, order, control, restraint Syn. พระธรรมวินัย
บ่มนิสัย (v.) discipline See also: train Syn. อบรม, พร่ำสอน
ปรับอาบัติ (v.) punish the monk who breaks the religious discipline
ผิดวินัย (v.) break discipline See also: break a regimen, break a regulation
พระธรรมวินัย (n.) discipline See also: orderliness, order, control, restraint
ระเบียบวินัย (n.) discipline See also: code of conduct
วินัย (n.) discipline See also: rule, regulation, regimen Syn. กฎเกณฑ์, ระเบียบ, หลักเกณฑ์
วินัย (n.) discipline See also: rule, regulation, regimen Syn. กฎเกณฑ์, ระเบียบ, หลักเกณฑ์
วินัยสงฆ์ (n.) code of monastic disciplines See also: rule of discipline of the
หลักเกณฑ์ (n.) discipline See also: rule, regulation, regimen Syn. กฎเกณฑ์, ระเบียบ
หลักเกณฑ์ (n.) discipline See also: rule, regulation, regimen Syn. กฎเกณฑ์, ระเบียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's Doris, the most undisciplined of our girlsมัน'Doris, undisciplined of ส่วนมาก เด็กผู้หญิงของเรา
He cannot blame society... for the action of an impulsive and undisciplined keeper.เขาไม่สามารถตำหนิสังคม ... สำหรับการดำเนินการของผู้รักษาห่ามและวินัย
Only effort, discipline, loyalty earn the right to wear the dragon dogi.ความพยายามเท่านั้นวินัยความจงรักภักดี ... ... ได้รับสิทธิ์ที่จะสวมใส่ Dogi มังกร
It's an act of discipline, but it can be done.ขึ้นอยู่กับวินัย ถ้ามีก็ทำไต้
Is that why you never stay with one of your clients? They too undisciplined for you?คุณถึงอยู่กับใครก์ไม่ทน เพราะพวกเขาไม่มีวินัยงั้นรึ?
Probably never had a heavy night in your whole damn disciplined life.ไม่เคยเมากับใครเขาเลยใช่ไหม
Because we're trained firemen, that's why. Part of a team, a disciplined team.เกิดอะไรขึ้นนะ เธอไม่ใช่คนที่จะทิ้งงานง่ายๆสักหน่อย
Religion seeks discipline through fear... yet doesn't understand the true nature of creation.ลัทธินั่นแหละที่แสวงหาบทเรียนให้กับความกลัว พูดแบบนี้คงจะไม่เข้าใจ ถึงธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งมีชีวิตล่ะสิ
I told you this whole thing about structure and discipline, right?ฉันเล่าให้ฟังเรื่องความเจ้าระเบียบของเขาแล้วใช่มั้ย
And Miki Katsuragi will be disciplined tooและมิกิ คัตซึรากิ ก็จะต้องถูกลงโทษทางวินัยด้วย
Better discipline next class, Miss Watson.สอนครั้งหน้าต้องมีวินัยมากขึ้นนะ
I swear I'll castrate you. What you need to do is discipline your son, Tommy... because the kid is one sadistic pup.I'll flat out castrate you. because the kid is one sadistic pup.

*discipline* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
放纵[fàng zòng, ㄈㄤˋ ㄗㄨㄥˋ, 放纵 / 放縱] to let sb have their own way; to connive at; to indulge; unrestrained; undisciplined; uncultured; boorish
[jì, ㄐㄧˋ, 纪 / 紀] discipline; age; era; period; order; record; surname Ji
违纪[wéi jì, ㄨㄟˊ ㄐㄧˋ, 违纪 / 違紀] lack of discipline; to break a rule; to violate discipline; to breach a principle
戒律[jiè lǜ, ㄐㄧㄝˋ ㄌㄩˋ, 戒律] monastic discipline; commandment
中共中央纪委监察部[zhōng gòng zhōng yāng jì wěi jiān chá bù, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄐㄧˋ ㄨㄟˇ ㄐㄧㄢ ㄔㄚˊ ㄅㄨˋ, 中共中央纪委监察部 / 中共中央紀委監察部] party discipline committee
克己[kè jǐ, ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ, 克己 / 剋己] self-restraint; discipline; selflessness
散漫[sǎn màn, ㄙㄢˇ ㄇㄢˋ, 散漫] undisciplined; unorganized
不轨[bù guǐ, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟˇ, 不轨 / 不軌] against the law or discipline
纪律[jì lǜ, ㄐㄧˋ ㄌㄩˋ, 纪律 / 紀律] discipline
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, 锻 / 鍛] forge; wrought; to discipline
法纪[fǎ jì, ㄈㄚˇ ㄐㄧˋ, 法纪 / 法紀] law and order; rules and discipline
[chéng, ㄔㄥˊ, 惩 / 懲] punish; discipline
政纪[zhèng jì, ㄓㄥˋ ㄐㄧˋ, 政纪 / 政紀] rules for political staff; political discipline
懈弛[xiè chí, ㄒㄧㄝˋ ㄔˊ, 懈弛] slack (discipline)

*discipline* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
BDSM[ビーディーエスエム, bi-dei-esuemu] (n) bondage, discipline & sadomasochism; BDSM
だらしが無い[だらしがない, darashiganai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless
だらしの無い[だらしのない, darashinonai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless
だらし無い[だらしない, darashinai] (adj-i) (uk) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless; (P)
ディシプリン[, deishipurin] (n) (See 規律) discipline
不規律[ふきりつ, fukiritsu] (adj-na,n) irregular; undisciplined; disorganized; disorganised; slipshod
仕付け[しつけ, shitsuke] (n) (1) tacking (in needlework); basting; (2) planting (esp. rice seedlings); (3) (See 躾) discipline; training; teaching manners
仕付ける;為付ける[しつける, shitsukeru] (v1,vt) (1) to be used to; to get accustomed to; to be in the habit of doing; (2) (See 躾ける) to train; to discipline; to teach manners; (3) to tack (in needlework); to baste; (4) to plant (esp. rice seedlings)
修養[しゅうよう, shuuyou] (n,vs) self-improvement; (mental) training; self-discipline; cultivation
回線制御規則[かいせんせいぎょきそく, kaisenseigyokisoku] (n) line discipline
[ば, ba] (n) (1) place; spot; space; (2) field; discipline; sphere; realm; (3) (See その場) occasion; situation; (4) scene (of a play, movie, etc.); (5) session (of the stock market); (6) area in which cards are laid out (in a card game); (7) {physics} field; (8) field (gestalt psychology); (P)
学級崩壊[がっきゅうほうかい, gakkyuuhoukai] (n) class disruption (e.g. due to discipline problems); classroom chaos
官紀紊乱[かんきびんらん, kankibinran] (n) laxity in official discipline; civil service corruption
懲らしめる;懲しめる(io)[こらしめる, korashimeru] (v1,vt) to chastise; to punish; to discipline
懲らす[こらす, korasu] (v5s,vt) to chastise; to punish; to discipline
戒律[かいりつ, kairitsu] (n) (religious) precept; discipline; commandment; mitzvah; (P)
皆伝[かいでん, kaiden] (n,vs) initiation into an art or discipline
科罰[かばつ, kabatsu] (n) punishment; discipline
綱紀(ateji)[こうき, kouki] (n,vs) law and order; discipline; (P)
綱紀粛正[こうきしゅくせい, koukishukusei] (n) eliminating corruption among government officials; tightening discipline (among)
綱紀紊乱[こうきびんらん, koukibinran] (n) laxity in official discipline; public order being in disarray
自粛[じしゅく, jishuku] (n,vs) (1) self-control; self-discipline; self-restraint; (2) Japanese custom of apology followed by reclusion when caught doing something; (P)
謹慎[きんしん, kinshin] (n) penitence; discipline; house arrest; (P)
軍紀弛緩[ぐんきちかん, gunkichikan] (n) lack of (slackness in) military discipline; demoralization

*discipline* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุลมุน[adj.] (chunlamun) EN: disorderly ; undisciplined ; chaotic ; wild FR:
ชุลมุน[adj.] (chunlamun) EN: disorderly ; undisciplined ; chaotic ; wild FR: chaotique ; bordélique (fam.)
กบิล[n.] (kabin) EN: order ; law and discipline ; rules of procedure ; rules ; procedures ; system FR: loi et discipline [f] ; règles de procédure [fpl]
การมีวินัยในตนเอง[n. exp.] (kān mī wina) EN: self-discipline FR: autodiscipline [f]
เคร่งครัดในวินัย[v. exp.] (khrengkhrat) EN: be strict in discipline ; enforce rigid discipline FR:
กฎระเบียบ[n. exp.] (kot rabīep) EN: set of regulations ; regulations ; rules ; discipline ; principle FR: règles [mpl]
กฎยุทธวินัย[n. exp.] (kot yutthaw) EN: military code of conduct ; code of military discipline FR:
มีวินัย[n. exp.] (mī winai) EN: FR: avoir de la discipline ; être discipliné
มีวินัย[adj.] (mī winai) EN: disciplined ; orderly FR: discipliné
ปฏิบัติตามกบิลเมือง[v. exp.] (patibat tām) EN: observe the law and discipline FR:
ผิดวินัย[v. exp.] (phit winai) EN: break discipline ; break a regimen ; break a regulation ; disciplinary offence FR: enfreindre la discipline
ปลงอาบัติ[v.] (plong-ābat) EN: confess and atone for an infraction of the discipline ; confess one' s misdemeanors FR:
ปรับอาบัติ[v. exp.] (prap-ābat) EN: punish the monk who breaks the religious discipline FR:
ระเบียบวินัย[n. exp.] (rabīep wina) EN: discipline ; code of conduct ; disciplinary regulations ; code of ethics ; rules FR: discipline [f]
ระเบียบวินัยในตลาด[n. exp.] (rabīep wina) EN: market discipline FR:
รักษาระเบียบวินัย[v. exp.] (raksā rabīe) EN: maintain discipline FR:
รักษาวินัย[v. exp.] (raksā winai) EN: abide by discipline ; observe discipline FR:
สาขาของวิทยาศาสตร์[n. exp.] (sākhā khøng) EN: FR: branche scientifique [f] ; discipline scientifique [f]
สาขาวิชา[n. exp.] (sākhā wichā) EN: field ; discipline ; branch of study ; area FR: domaine [m] ; discipline [f] ; branche [f]
สั่งสอน[v.] (sangsøn) EN: teach someone a lesson ; chasten ; discipline ; correct ; give someone a lesson ; punish ; chastise ; instruct FR: donner une bonne leçon ; faire la leçon ; réprimander ; chapitrer ; rappeler à l'ordre ; sermonner ; morigéner ; gourmander ; tancer (litt.)
ศีลาจารวัตร[n.] (sīlājārawat) EN: disciplined deportment FR:
ธรรมวินัย[n.] (thammawinai) EN: discipline ; Dhamma-Vinaya ; Norm-Discipline ; Doctrine and the Discipline FR:
ทุศีล[adj.] (thusīn) EN: undisciplined ; of wrongful conduct ; of bad conduct ; void of morality ; immoral FR:
ต้องมีวินัย[v. exp.] (tǿng mī win) EN: FR: il faut être discipliné ; il faut faire preuve de discipline
วิชา[n.] (wichā) EN: subject ; branch of study ; course ; branch of knowledge ; science ; technology ; know-how FR: sujet [m] ; matière [f] ; discipline [f] ; branche [f] ; domaine [m] ; thèse [f]
วินัย[n.] (winai) EN: discipline ; rule ; regulation ; regimen FR: discipline [f] ; règlement [m] ; règles [fpl]
วินัยชาวพุทธ[n. exp.] (winai chāo ) EN: Buddhist discipline FR:
วินัยในตนเอง[n. exp.] (winai nai t) EN: self-discipline FR: autodiscipline [f]
วินัยปิฎก[n. prop.] (Winai Pidok) EN: Vinaya Pitaka ; Book of Discipline FR:
วินัยสงฆ์[n. exp.] (winai song) EN: code of monastic discipline FR:
วินัยทหาร[n. exp.] (winai thahā) EN: FR: discipline militaire [f]
วินัยหย่อนยาน[n. exp.] (winai yǿnyā) EN: lax discipline ; undisciplined way FR:
วินย-[pref.] (winaya-) EN: discipline ; rule ; regulation ; regimen FR: discipline [f] ; règlement [m] ; règles [fpl]
อยู่ในกรอบ[adj.] (yū nai krøp) EN: conventional ; disciplined ; controlled ; well-behaved FR:

*discipline* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wissenschaftsfach {n}academic discipline
Disziplin {f} | Disziplin haltendiscipline | to keep discipline
Haufen {m} | ein undisziplinierter Haufenmob | an undisciplined mob
Verkehrsdisziplin {f}traffic discipline
undiszipliniert {adj} | undisziplinierter | am undiszipliniertestenundisciplined | more undisciplined | most undisciplined
Benehmen {n}discipline
Fachleiter {m}discipline leader

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *discipline*
Back to top