ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

regulation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *regulation*, -regulation-

regulation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
regulation (n.) กฎข้อบังคับ See also: ข้อบังคับ, กฎเกณฑ์, ระเบียบ Syn. law, order, rule
regulation (n.) การวางข้อกำหนด See also: การกำหนดกฏเกณฑ์
regulations (n.) มาตรการ See also: กฎเกณฑ์, ระเบียบ, หลักเกณฑ์ Syn. principles, law, rule
English-Thai: HOPE Dictionary
regulation(เรกกิวเล'เชิน) n. กฎ,กฎข้อบังคับ,กฎเกณฑ์,ระเบียบ,ระบบ,การควบคุม,การดูแล,การปรับ,การทำให้เป็นระเบียบ adj. ปกติ,ธรรมดา,เป็นประจำ,เป็นกิจวัตร
English-Thai: Nontri Dictionary
regulation(n) กฎเกณฑ์,การวางระเบียบ,บัญญัติ,กฎข้อบังคับ,การควบคุม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
regulation๑. การกำกับ, การปรับให้เหมาะ๒. ข้อบังคับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Regulationอัตราควบคุม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กฎ (n.) regulation See also: law, edict, commandment Syn. กฎข้อบังคับ, ข้อยกเว้น
กฎข้อบังคับ (n.) regulation See also: principle, discipline, rule Syn. วินัย, ระเบียบ, ข้อบังคับ
กฎบังคับ (n.) regulation See also: rule, law Syn. ข้อบังคับ, ข้อบัญญัติ
กฎเกณฑ์ (n.) regulation See also: set of regulations, edict, guideline, code of conduct Syn. กฎ, ระเบียบ, กฎระเบียบ, หลักเกณฑ์
กำหนดกฎเกณฑ์ (n.) regulation See also: decree, rule, law Syn. กฎเกณฑ์, ข้อบังคับ, ข้อกำหนด
ข้อกติกา (n.) regulation See also: rule, condition Syn. กติกา, ข้อกำหนด, ข้อตกลง
ข้อกำหนด (n.) regulation See also: rule, condition, principle Syn. กฎเกณฑ์, กฎระเบียบ, หลักเกณฑ์
ข้อควรปฏิบัติ (n.) regulation See also: rule, obligation
ข้อตกลง (n.) regulation See also: rule, condition Syn. กติกา, ข้อกำหนด
ข้อบังคับ (n.) regulation See also: rule, principle Syn. กฎข้อบังคับ, กฎเกณฑ์, ข้อกำหนด
ฐิติ (n.) regulation See also: rule, law Syn. ข้อบังคับ, ข้อบัญญัติ
ฐิติ (n.) regulation See also: rule, law Syn. ข้อบังคับ, ข้อบัญญัติ, กฎบังคับ
บัญญัติ (n.) regulation See also: act, law, decree Syn. ข้อกำหนด, ข้อบังคับ
ระเบียบการ (n.) regulation See also: order of procedure, procedure
ระเบียบปฏิบัติ (n.) regulation See also: constitution, rule
ระเบียบวิธี (n.) regulation See also: procedure, mode, method, arrangement
ระเบียบวิธี (n.) regulation See also: procedure, mode, method, arrangement
หลักเกณฑ์ (n.) regulation See also: set of regulations, edict, guideline, code of conduct Syn. กฎ, ระเบียบ, กฎระเบียบ
หลักเกณฑ์ (n.) regulation See also: rule, condition, principle Syn. กฎเกณฑ์, กฎระเบียบ
แนวปฏิบัติ (n.) regulation See also: rule
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
General Butlers services were also in demand in the United States in the 1930s as president Franklin Delano Roosevelt sought to relieve the misery of the depression through public enterprise and to offer regulation on corporate exploitation and misdeeds.บริการของนายพลบัทเลอร์เป็นที่ต้องการ ในสหรัฐฯ ในช่วงทศวรรษ 1930 ด้วย ขณะที่ประธานาธิบดีรูสเวลท์
It's just... they are toxic chemicals and the regulation states that...แต่... . มันเป็นสารเคมีเป็นพิษนะครับ
If you don't change into regulation clothing now I'm gonna kick the starboard side of your ass.ถ้านายไม่เปลี่ยนเป็นชุดพนักงาน... ฉันได้เตะก้นกราบขวานายแน่
There's no city regulation About that. What are you, a cop?ไม่มีกฎข้อบังคับที่ว่านี้หรอก
Now, that's why we have the regulation not to go outside.เราถึงถูกสั่ง ห้ามไม่ให้ออกมาข้างนอกไง
It's about a ceo, walter kendrick, who has circumvented every safety and environmental regulation on the books and engineered a catastrophic merger, all to increase his personal base of power at the expense of his shareholders.เป็นเรื่องของซีอีโอ วอลเตอร์ เค็นดริก ผู้ที่หลีกเลี่ยงกฎรักษาความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมทุกข้อ และวางแผนการควบรวมที่หายนะ
In this climate, we're likely to get some regulation crusader who thinks he's another goddamn eliot ness.ในบรรยากาศตอนนี้, เราอาจต้องทำตามกฎเกณฑ์ ที่คิดว่าเขาเป็นเอลเลียต เนส
This is regulation FBI.นี่เป็นฟอร์มปกติของ FBI
Cadet Kirk, evidence has been submitted to this council, suggesting that you violated the ethical code of conduct pursuing to regulation 17.43 of the Starfleet code.นักเรียนเคิร์ก มีคนยื่นหลักฐานถึงสภาแห่งนี้ ะบุว่าคุณได้ฝ่าฝืนหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณ ข้อที่ 17.43 ของระเบียบสตาร์ฟลีท
However, there is Starfleet regulation 619.แต่ว่า มีกฏระเบียบของาตาร์ฟลีทมาตรา 619
I brought a regulation bar for tubbing tonight.ฉันเอาของมาตรฐานสำหรับบาร์มา เพื่อสำหรับอ่างน้ำคืนนี้
This is it. Final minute, regulation time. The Ice Wolves lead the Roughnecks 2-1.ถึงนาทีสุดท้ายของการแข่งขัน ไอซ์วูล์ฟยังนำรัพเน็คอยู่ 2-1

regulation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǔ, ㄐㄩˇ, 矩 / 榘] carpenter's square; a rule; regulation; pattern; to carve
厂规[chǎng guī, ㄔㄤˇ ㄍㄨㄟ, 厂规 / 廠規] factory regulations
通融[tōng róng, ㄊㄨㄥ ㄖㄨㄥˊ, 通融] flexible; to accommodate; to stretch or get around regulations; a short-term loan
守则[shǒu zé, ㄕㄡˇ ㄗㄜˊ, 守则 / 守則] rules; regulations
规定[guī dìng, ㄍㄨㄟ ㄉㄧㄥˋ, 规定 / 規定] provision; to fix; to set; to formulate; to stipulate; to provide; regulation; rule
条例[tiáo lì, ㄊㄧㄠˊ ㄌㄧˋ, 条例 / 條例] regulations; rules; code
规例[guī lì, ㄍㄨㄟ ㄌㄧˋ, 规例 / 規例] regulations
规条[guī tiáo, ㄍㄨㄟ ㄊㄧㄠˊ, 规条 / 規條] regulations
服务规章[fú wù guī zhāng, ㄈㄨˊ ˋ ㄍㄨㄟ ㄓㄤ, 服务规章 / 服務規章] service regulation

regulation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
価格規制[かかくきせい, kakakukisei] (n) price control; price regulation
変動率[へんどうりつ, hendouritsu] (n) volatility; degree of variability; rate of fluctuation; regulation
持ち物検査[もちものけんさ, mochimonokensa] (n) checking the personal belongings with someone for items against regulation (e.g. at school, airports, etc.)
指導標[しどうひょう, shidouhyou] (n) (See 指導) signpost; regulation sign
オープンスカイ[, o-punsukai] (n) airline deregulation policy (wasei
コピーワンス[, kopi-wansu] (n) copy once (regulation)
ディレギュレーション[, deiregyure-shon] (n) deregulation
デレギュレーション[, deregyure-shon] (n) deregulation
レーガノミックス;レーガノミクス[, re-ganomikkusu ; re-ganomikusu] (n) Reaganomics; economic policies of Ronald Reagan (i.e. reduction of taxes, spending, and market regulation)
保安条例[ほあんじょうれい, hoanjourei] (n) regulations for the preservation of law and order
倫理規定[りんりきてい, rinrikitei] (n) code of ethics; ethical code; ethical consideration; ethical provision; ethics regulation; honor (honour) code
公布[こうふ, koufu] (n,vs) official proclamation; announcement; promulgation (e.g. of regulations); (P)
内規[ないき, naiki] (n) private regulations; bylaws; internal rules; tradition; (P)
宗法[そうほう, souhou] (n) (historical) regulations governing Chinese religious observances and social order
延喜式[えんぎしき, engishiki] (n) Engi-Shiki (set of ancient Japanese governmental regulations)
[しき, shiki] (n,n-suf) (1) equation; formula; expression; (2) ceremony; (3) style; (4) (arch) (See 律令) enforcement regulations (of the ritsuryo); (P)
教育令[きょういくれい, kyouikurei] (exp) regulations pertaining to education
整理[せいり, seiri] (n,vs) sorting; arrangement; organization; putting in order; adjustment; regulation; liquidation; (P)
施行規則[しこうきそく, shikoukisoku] (n) enforcement regulations; misterial ordinance; regulations relative to the application of a law
格式[かくしき;きゃくしき, kakushiki ; kyakushiki] (n) (1) formality; social rule; social status; (2) (arch) (usu. きゃくしき) (See 律令) amendments and enforcement regulations (of the ritsuryo)
楽市楽座[らくいちらくざ, rakuichirakuza] (n) free markets and open guilds (policy enacted by daimyo in the Azuchimomoyama Period (1573-1598) that weakened the strict regulations surrounding business establishment in market places and important cities, allowing new businesses to open in Joka-machi market places)
決まり(P);決り;極まり;極り[きまり, kimari] (n,adj-no) (1) rule; regulation; (2) settlement; conclusion; end; agreement; arrangement; (3) (See 御決まり) habit; custom; habitual way; (4) (usu. as 決まりが悪い, etc.) (See 決まりが悪い) countenance in front of another person; face; (5) (arch) love relationship between a customer and a prostitute; (P)
法規制[ほうきせい, houkisei] (n) regulation; legislation
港則法[こうそくほう, kousokuhou] (n) Act on Port Regulations (1948)
爆発物取締罰則[ばくはつぶつとりしまりばっそく, bakuhatsubutsutorishimaribassoku] (n) Criminal Regulations to Control Explosives
現行法規[げんこうほうき, genkouhouki] (n) existing laws; regulations now (at present) in force
神風タクシー[かみかぜタクシー, kamikaze takushi-] (n) (col) kamikaze taxi (1960s term for taxis that fail to heed traffic regulations)
細則[さいそく, saisoku] (n) by-laws; detailed regulations
総量規制[そうりょうきせい, souryoukisei] (n) total volume control; regulations on total allowable volumes of pollutants
緩い規則[ゆるいきそく, yuruikisoku] (n) lenient regulations
罰則[ばっそく, bassoku] (n) penal regulations; (P)
規制[きせい, kisei] (n,vs) regulation; (traffic) policing; control; restriction; (P)
規制撤廃[きせいてっぱい, kiseiteppai] (n) abolition of regulations; deregulation
規制緩和[きせいかんわ, kiseikanwa] (n) deregulation; removal (easing) of (official) restrictions; relaxation of regulations
規制解除[きせいかいじょ, kiseikaijo] (n,adj-no) deregulation; removal (easing) of (official) restrictions
違反車[いはんしゃ, ihansha] (n) violating vehicles (esp. vehicles violating parking regulations)
鉄則[てっそく, tessoku] (n) ironclad regulation; inviolable rule
Japanese-English: COMDICT Dictionary
規制緩和[きせいかんわ, kiseikanwa] deregulation, relaxation of regulation(s)
過剰規制[かじょうきせい, kajoukisei] overregulation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
調節[ちょうせつ, chousetsu] Thai: การจัดให้เป็นระเบียบหรือเหมาะสม English: regulation (vs)

regulation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาณัติ[n.] (ānat) EN: mandate ; regulation ; order; command ; injunction ; ordinance ; authority FR: mandat [m] ; délégation [f]
อาชญัปติ ; อาชญัปติ์[n.] (ātyapti ; ā) EN: regulation ; rule FR: règle [f]
บัญญัติ[n.] (banyat) EN: regulation ; act ; law ; decree ; regulation ; enactment ; provision FR: décret [m] ; loi [f] ; règle [f] ; ordonnance [f] ; précepte [m]
กำหนดกฎเกณฑ์[n. exp.] (kamnot kotk) EN: regulation ; decree ; rule ; law FR: décret [m] ; loi [f] ; règle [f] ; règlement [m]
การกำกับ[n.] (kān kamkap) EN: supervising ; regulation FR:
การควบคุม[n.] (kān khūapkh) EN: control ; supervising ; supervision ; management ; restriction FR: contrôle [m] ; supervision [f] ; régulation [f]
การควบคุมราคา[n. exp.] (kān khūapkh) EN: price control ; price regulation FR: contrôle des prix [m]
การแทรกแซงราคา[n. exp.] (kān saēksaē) EN: price control ; price regulation FR: contrôle des prix [m]
ข้อบังคับ[n.] (khøbangkhap) EN: regulation ; rule ; principle ; by-law FR: règlement [m] ; règle [f] ; statut [m]
ข้อกำหนด[n.] (khøkamnot) EN: regulation ; rule ; condition ; principle ; requirement ; stipulation ; limitation ; provision ; terms FR: clause [f] ; exigence [f] ; spécification [f] ; stipulation [f] ; termes [mpl]
ข้อกติกา[n.] (khøkatikā) EN: regulation ; rule ; condition FR:
กฎ[n.] (kot) EN: law ; rule ; regulation ; edict ; enactment ; ordinance ; decree ; statute ; principle ; theory FR: loi [f] ; arrêté [m] ; règle [f] ; règlement [m] ; décret [m] ; principe [m]
กฎเกณฑ์[n.] (kotkēn) EN: regulation ; set of regulations ; edict ; guideline ; code of conduct ; principle ; order ; rule ; measure ; standard ; criterion ; method ; system FR: décret [m] ; arrêté [m]
กฎข้อบังคับ[n.] (kotkhøbangk) EN: by-rule ; rule ; regulation ; procedure ; bylaw ; statute FR:
กฎกระทรวง[n.] (kotkrasūang) EN: ministerial order ; ministerial regulation FR: arrêté ministériel [m] ; ordonnance ministérielle [f] ; directive ministérielle [f]
กฎศีลธรรม[n. exp.] (kotsīnlatha) EN: regulation of morality FR:
กฎเทศบาล[n. exp.] (kot thētsab) EN: municipal regulation ; municipal ordinance FR: arrêté municipal [m] ; ordonnance municipale [f] ; arrêté communal [m] ; ordonnance communale [f]
แนวปฏิบัติ[n. exp.] (naēo patiba) EN: regulation ; directive FR:
นิติ[n.] (niti) EN: law ; rule ; regulation ; statute FR: loi [f] ; règlement [m] ; statut [m]
ผิดระเบียบ[v. exp.] (phit rabīep) EN: be against the rules ; break a regulation ; be not allowed FR: enfreindre le règlement
ผิดวินัย[v. exp.] (phit winai) EN: break discipline ; break a regimen ; break a regulation ; disciplinary offence FR: enfreindre la discipline
ไปรษณียนิเทศ[n.] (praisanīyan) EN: book of postal regulation FR:
ระเบียบ[n.] (rabīep) EN: rule ; regulation ; constitution ; procedure ; norm FR: règle [f] ; règlement [m] ; prescription [f] ; dispositiopn [f] ; procédure [f]
ระเบียบการ[n.] (rabīepkān) EN: regulation ; order of procedure ; procedure ; particulars FR: règlement [m]
ระเบียบข้อบังคับ[n. exp.] (rabīep khøb) EN: regulation ; rule FR:
ระเบียบปฏิบัติ[n.] (rabīep pati) EN: regulation ; constitution ; rule FR:
ระเบียบวิธี[n.] (rabīēp with) EN: regulation ; procedure ; mode ; method ; arrangement FR:
ฐิติ[n.] (thiti) EN: regulation ; rule FR: règle [f]
วินัย[n.] (winai) EN: discipline ; rule ; regulation ; regimen FR: discipline [f] ; règlement [m] ; règles [fpl]
วินย-[pref.] (winaya-) EN: discipline ; rule ; regulation ; regimen FR: discipline [f] ; règlement [m] ; règles [fpl]
วิธาน[n.] (withān) EN: rule ; regulation ; custom FR:
ฝ่าฝืนระเบียบ[v. exp.] (fāfeūn rabī) EN: be against the regulations FR:
กำหนดกฎหมาย[n. exp.] (kamnot kotm) EN: laws and regulations FR: lois et règlements [mpl]
กำหนดระเบียบ[v. exp.] (kamnot rabī) EN: lay down regulations FR:
การกำกับตนเอง[n. exp.] (kān kamkap ) EN: self-regulation FR: autorégulation [f]
การควบคุมตัวเอง[n. exp.] (kān khūapkh) EN: autoregulation ; self-control FR: self-control [m] (anglic.)
การลดกฎระเบียบ[n. exp.] (kān lot kot) EN: deregulation FR:
การปล่อยเสรี[n. exp.] (kān plǿi sē) EN: liberalization ; deregulation FR: libéralisation [f]
กฎจราจร[n. exp.] (kot jarājøn) EN: traffic regulations ; traffic rule FR: code de la route [m] ; règlement de la circulation [m]
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย[n. exp.] (kotmāi kīo ) EN: laws and regulations in Thai bureaucracy FR:

regulation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agrarverordnung {f}agricultural regulation
EU-Verordnung {f}EU regulation
Arbeitsschutzbestimmung {f}health and safety regulation
Ausführungsanordnung {f}implementing ordinance; execution order; implementing regulation
Bauvorschrift {m}building regulation
Drehzahlregelung {f}speed control; speed regulation
Flussregulierung {f}river regulation
Überregulierung {f}too much regulation
Unfallverhütungsvorschriften {pl}accident prevention regulations
Altersbestimmungen {pl}age regulations
Angelvorschriften {pl}fishing regulations
Ausleihbestimmungen {pl}borrowing regulations
Betriebsvorschriften {pl}company regulations
verkehrswidrig {adj}contrary to road traffic regulations
vorschriftswidrig {adj}contrary to regulations
Zollbestimmungen {pl}customs regulations
Ausstellungsordnung {f}exhibition regulations
Messeordnung {f}exhibition regulations
Ausfuhrbestimmungen {pl}export regulations; regulations on exports
Arbeitsschutzvorschriften {pl}health and safety regulations
Ausführungsbestimmungen {pl}regulatory statutes; executive regulations
Bauordnung {f}building regulations
Bebauungsvorschriften {pl}zoning regulations
Deregulierung {f}deregulation
Dienstanweisung {f}instructions; regulations
Dienstordnung {f}official regulations
Dienstvorschrift {f}service regulations
Lockerung {f} der Vorschriftenrelaxing of regulations
Thermoregulation {f}; Wärmeregulation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า regulation
Back to top