ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

regimen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *regimen*, -regimen-

regimen ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
regimen (n.) กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย
regimen (n.) กฎเกณฑ์ See also: หลัก, หลักเกณฑ์ Syn. regulation
regimen (n.) ระบบการปกครองหรือบริหาร Syn. regime, government
regiment (n.) กรมทหาร See also: กองทหาร Syn. army unit
regiment (n.) สิ่งของหรือคนเป็นจำนวนมาก
regiment (vt.) บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด Syn. discipline, subjugate
regiment (vt.) จัดคนหรือสิ่งของให้เป็นกรมกอง Syn. institutionalize
regimental (adj.) เกี่ยวกับกรมทหาร
regimentation (n.) การอยู่ในกฎระเบียบ Syn. strictness, uniformity, regulation
regimented (adj.) ซึ่งจัดเป็นหมวดหมู่ See also: ซึ่งมีระเบียบวินัยเคร่งครัด Syn. disciplined, controlled
English-Thai: HOPE Dictionary
regimen(เรจ'จะเมน) n. กฎเกณฑ์,หลัก,กฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดเกี่ยวกับการกิน การออกกำลังกายหรือกิจกรรมอื่น ๆ ,การปกครอง,ระบบการเมือง,รัฐบาล, Syn. rule,government
regiment(เรจ'จะเมินทฺ) n. กรมทหาร,กองทหาร,รัฐบาล vt. จัดเป็นกรมหรือกองทหาร,บริหารอย่างเคร่งครัดโดยไม่เลือกหน้า, See also: regimentation n.
English-Thai: Nontri Dictionary
regimen(n) กฎเกณฑ์,หลัก,ระเบียบบริหาร,การปกครอง
regiment(n) กรมทหาร,กองร้อย,กองทหาร,รัฐบาล
regimental(adj) ประจำกรมทหาร,เกี่ยวกับกองร้อย,ของกรมทหาร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
regimenข้อกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
regimentationการบีบบังคับให้อยู่ในกรอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
regimenregimen, สภาพอยู่ตัว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
47 regimen of the infantry was ordered to charge and they committed gyokusai (to all die fighting) gyokusai...?กองทหารราบที่ 47 ได้รับคำสั่งให้เข้าโจมตี และพวกเขาได้รับมอบหมายให้พลีชีพ
And a strict regimen of work and restด้วยหลักเกณฑ์ทั้งการงานและพักกาย
Of course, it eventually fades, and then you're stuck with every relationship ever, that and the painful regimen of tattoo removal.แน่ล่ะ ในที่สุดมันก็จะจางลง จากนั้นคุณก็จะจมปลักอยู่กับความรู้สึกนั้นไปตลอด มันก็เหมือนความเจ็บปวดจากการลบรอยสัก
What now? We're gonna use the port in your chest to continue with your I. L.-2 regimen for now.และเราจะได้ดูแลความก้าวหน้าของโรคต่อ
On a serious regimen of ant i- psychotic drugs,ให้ยารักษาจิจเภท กับเธออย่างมากมาย
I'm also planning to begin an exercise regimen designed to strengthen my cardiovascular system.ฉันเริ่มที่จะออกกำลังกายแล้วด้วย เพื่อทำให้ระบบหมุนเวียนหัวใจแข็งแรงขึ้น
And then, at bedtime, we do a rigorous skin-sloughing regimen over the phone together.และพอเวลานอน พวกเราก็ทำเสียงริมฝีปาก กระทบกันผ่านโทรศัพท์น่ะ
I have devised a post-rehab regimen for myself that'll keep me quite busy.ฉันคิดค้นวิธีการรักษาตัวเอง\ หลังการบำบัด ซึ่งจะทำให้ฉันยุ่ง
I mean, the regimen screwed with everything else.ผมหมายถึง ยาทำให้สูญเสียทุกอย่าง
You will require a strict regimen of medicines and round-the-clock care.เธอจะได้ยาตามแผนการรักษาที่วางไว้ อย่างเคร่งครัดและมีการดูแลตลอดเวลา
This is a weight training regimen that they stole from Vocal Adrenaline.นี่เป็นวิธีการเพิ่มน้ำหนักบำบัด ที่พวกนั้นขโมยมาจาก Vocal Adrenaline
And yes, you've been particularly hungry this past while, but with a regimen of small meals...และใช่ ช่วงนี้เธอหิวมากก็จริง แต่เธอก็มีการควบคุม..

regimen ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
督标[dū biāo, ㄉㄨ ㄅㄧㄠ, 督标 / 督標] army regiment at the disposal of province governor-general
一群[yī qún, ㄧ ㄑㄩㄣˊ, 一群] gang; regiment
百团大战[Bǎi tuán Dà zhàn, ㄅㄞˇ ㄊㄨㄢˊ ㄉㄚˋ ㄓㄢˋ, 百团大战 / 百團大戰] Hundred Regiments offensive of August-December 1940, a large scale offensive against the Japanese by the communists
一团[yī tuán, ㄧ ㄊㄨㄢˊ, 一团 / 一團] regiment
[tuán, ㄊㄨㄢˊ, 团 / 團] regiment; round; circular; group; society
团长[tuán zhǎng, ㄊㄨㄢˊ ㄓㄤˇ, 团长 / 團長] regimental command; head of a delegation

regimen ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
型に嵌める[かたにはめる, katanihameru] (v1) to stereotype; to squeeze into a pattern; to regiment

regimen ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผิดวินัย[v. exp.] (phit winai) EN: break discipline ; break a regimen ; break a regulation ; disciplinary offence FR: enfreindre la discipline
วินัย[n.] (winai) EN: discipline ; rule ; regulation ; regimen FR: discipline [f] ; règlement [m] ; règles [fpl]
วินย-[pref.] (winaya-) EN: discipline ; rule ; regulation ; regimen FR: discipline [f] ; règlement [m] ; règles [fpl]
กรม[n.] (krom) EN: regiment FR: régiment [m]
กรมสารวัตรทหารเรือ[org.] (Krom Sārawa) EN: Naval Military Police Regiment FR:
กรมทหาร[n. exp.] (krom thahān) EN: regiment ; military installation FR: régiment [m]
กรมทหารราบที่ 1[n. exp.] (Krom Thahān) EN: 1st Infantry Regiment ; H.M. the King's Bodyguard FR:
มีระเบียบวินัยเคร่งครัด[adj.] (mī rabīep w) EN: regimental ; regimented FR:
ธงชัยเฉลิมพล[n.] (thongchaich) EN: regimental standard FR:

regimen ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Regiment {n} | Regimente

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า regimen
Back to top