ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uncorrect

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uncorrect*, -uncorrect-

uncorrect ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uncorrect (adj.) ซึ่งไม่มีระเบียบวินัย See also: ซึ่งไม่อยู่ในความควบคุม, ซึ่งไม่ได้รับการฝึกฝนไว้ Syn. untrained, uncontrolled Ops. disciplined

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uncorrect
Back to top