ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

orderliness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *orderliness*, -orderliness-

orderliness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
orderliness (n.) ความเป็นระเบียบ Syn. discipline, neatness
English-Thai: HOPE Dictionary
orderliness(ออร์'ดะลินิส) n. ความมีระเบียบ,ความมีวินัย,ความเรียบร้อย
English-Thai: Nontri Dictionary
orderliness(n) ความเป็นระเบียบ,ความเรียบร้อย,ความมีวินัย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเป็นระเบียบ (n.) orderliness See also: tidiness, neatness Syn. ความเรียบร้อย, ความเป็นระเบียบเรียบร้อย Ops. ความวุ่นวาย, ความยุ่งเหยิง
ความเรียบร้อย (n.) orderliness See also: tidiness, neatness Syn. ความเป็นระเบียบเรียบร้อย Ops. ความวุ่นวาย, ความยุ่งเหยิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As time goes on in the Universe as a whole, disorderliness, entropy goes up.เมื่อเวลาผ่านไปในจักรวาลเป็นทั้ง ทุลักทุเลเอนโทรปีขึ้นไป

orderliness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
板眼[bǎn yǎn, ㄅㄢˇ ㄧㄢˇ, 板眼] measure in traditional Chinese music; orderliness

orderliness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
整頓[せいとん, seiton] (n,vs) orderliness; put in order; tidying up; arranging neatly; (P)
雑然[ざつぜん, zatsuzen] (n,adj-t,adv-to) disorderliness; confusion; jumble; mess

orderliness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเรียบร้อย[n.] (khwām rīepr) EN: orderliness FR:
ธรรมนิยาม[n.] (thammaniyām) EN: the certainty of nature and of nature' s laws ; order of the norm ; law of the Dhamma ; certainty of causes and effects ; orderliness of causes and effects ; general law of cause and effect FR:
ความยุ่งเหยิง[n.] (khwām yungy) EN: complexity ; disorderliness ; complication ; intricateness ; chaos ; clutter FR: désordre [m[ ; pagaille [f] ; chaos [m]

orderliness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unordnung {f}disorderliness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า orderliness
Back to top