ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*aged*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น aged, -aged-

*aged* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aged (adj.) ซึ่งถูกกัดเซาะ
aged (adj.) ได้ที่ (เช่น เหล้าหรือเนย)
aged (n.) ผู้สูงอายุ
aged (adj.) สูงอายุ See also: สูงอายุ, อายุมาก, อาวุโส, ชรา, สูงวัย, แก่เฒ่า Syn. old, elderly
aged (adj.) อยู่ในช่วงอายุ See also: ซึ่งมีอายุ
Armageddon (n.) วันตัดสินโลก See also: วันสิ้นโลก Syn. Judgement Day
be engaged in (phrv.) ยุ่งอยู่กับ See also: วุ่นวายอยู่กับ, ง่วนอยู่กับ
cabbaged (sl.) ที่อยู่ในสภาพสมองตาย
cabbaged (sl.) หมดแรง See also: เหนื่อยมาก
cabbaged (sl.) เมามาก
damaged (adj.) ที่ถูกทำลาย See also: พินาศ, อับปาง, ฉิบหาย Syn. ruined
damaged (adj.) พิการ See also: เสีย Syn. injured
disadvantaged (adj.) ไม่ได้มีสิทธิเพราะยากจน See also: ไม่ได้สิทธิเพราะด้อยโอกาส Syn. deprived
discouraged (adj.) หดหู่ใจ See also: โศกเศร้า, ซึมเศร้า Syn. unhappy, sad, desolate Ops. hopeful, cheerful
disengaged (adj.) ที่เป็นอิสระ See also: ที่หลุดพ้น
engaged (adj.) ซึ่งกำลังสู้รบ
engaged (adj.) ซึ่งหมั้นหมายกัน Syn. affianced, betrothed
engaged (adj.) ที่กำลังยุ่งอยู่กับ See also: ยุ่งอยู่กับ, ไม่ว่าง, ที่กำลังทำงานอยู่ Syn. busy, occupied
enraged (adj.) โกรธ See also: โมโห, เดือด, แค้น, โกรธเคือง, ขุ่นเคือง, ขุ่นข้อง, ขัดเคือง Syn. furious, irate Ops. calm, pleased, restrained
enraged (adj.) กราดเกรี้ยว See also: โมโห Syn. angry, furious
managed (adj.) ซึ่งควบคุม See also: ซึ่งต้องจัดการ Syn. ruled, controlled, dominated Ops. ungoverned, unsupervised
middle-aged (adj.) ซึ่งมีวัยกลางคน
middleaged (adj.) วัยกลางคน Syn. mature, ripe, mellow
not packaged (adj.) ไม่ได้บรรจุในหีบห่อด้วยกัน
tragedian (n.) ผู้แสดงเรื่องโศก
tragedienne (n.) ผู้แสดงเรื่องโศก
tragedy (n.) เหตุการณ์ร้ายแรง See also: โศกนาฏกรรม
undamaged (adj.) ไม่ได้รับบาดเจ็บ See also: ไม่เป็นอันตราย, ปลอดภัย Syn. unscathed, unhurt, safe Ops. harmed
English-Thai: HOPE Dictionary
aged(เอจดฺ) adj. แก่, มีอายุ, เก่าแก่. -agedly adv. -agedness n., Syn. senile,old, advanced -A.: young, new, green)
armageddon(อาร์มะเกด'ดอน) n. สนามรบระหว่างธรรมกับอธรรม (ตามพระคัมภีร์ไบ เบิล) ,การสู้รบครั้งใหญ่และถึงที่สุด
brain damagedใช้การไม่ได้ไร้สมองหมายถึง อะไรก็ตามที่ภายนอกดูดี แต่ข้างในจริง ๆ นั้นแย่มาก ๆ เข้าทำนอง "ข้างนอกสุกใส ข้างในต๊ะติ่งโหน่ง" สำนวนภาษาไทย อีกสำนวนหนึ่งที่มีความหมายคล้ายกันก็คือ "สวยแต่รูป จูบไม่หอม" ถ้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็หมายถึงเครื่องที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพเหมือนกับที่โฆษณาเอาไว้
disadvantaged(ดิสอัดแวน'เทจดฺ) adj. เสียเปรียบ, Syn. deprived
engaged(เอนเกจทฺ') adj. พัวพันกับ,มีคู่หมั้นแล้ว,จองแล้ว,ไม่ว่าง,เชื่อมต่อกับ, See also: engagedly adv. engagedness n.
packaged programโปรแกรมสำเร็จในทางคอมพิวเตอร์ใช้หมายถึง application package ซึ่งก็คือ โปรแกรมสำเร็จที่มีผู้เขียนไว้จำหน่าย มีการจดลิขสิทธิ์ (ห้ามการคัดลอก) ปัจจุบันได้รับความนิยมมาก ราคาถูกกว่าการจ้างเขียน การใช้ก็ไม่ยาก ผู้ที่ซื้อไปใช้เพียงแต่อ่านคู่มือเอาเอง หรือเรียนรู้วิธีใช้คำสั่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ผู้ผลิตจะแข่งขันกันในการทำให้โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย มีทั้งโปรแกรมระบบ เช่น MS DOS และ Windows โปรแกรมตารางจัดการเช่น Excel, Lotus โปรแกรมประมวลผลคำ เช่น Word Perfect, MS Word, CU Writer ฯลฯ
paged memory management uใช้ตัวย่อว่า PMMU (อ่านว่า พีเอ็มเอ็มยู) หมายถึง ชิป (chip) หรือวงจรตัวหนึ่งในคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ขยายหน่วยความจำเสมือน (virtual memory)
tragedian(ทระจี'เดียน) n. ผู้แสดงหรือประพันธ์เรื่องโศก
tragedienne(ทระจีดีเอน') n. ผู้แสดงหรือประพันธ์เรื่องโศกที่เป็นหญิง
tragedy(แทรจ'จิดี) n. ละครโศก,บทประพันธ์โศก,เรื่องโศก,ภัยพิบัติ
English-Thai: Nontri Dictionary
aged(adj) มีอายุ,ชรา,แก่,เก่า
engaged(adj) ไม่ว่าง,ติดธุระ,หมั้น,จองแล้ว,ยุ่ง,พัวพันกับ
MIDDLE-middle-aged(adj) ในมัชฌิมวัย,วัยกลางคน
tragedian(n) ผู้แสดงโศกนาฏกรรม,ผู้เขียนโศกนาฏกรรม
tragedy(n) โศกนาฏกรรม,เรื่องเศร้า,ละครโศก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aged, theผู้สูงอายุ, ผู้อาวุโส [ดู elderly, the] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
arrived demaged valueมูลค่า ณ ปลายทางหลังเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
engaged columnเสาแนบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Greek tragedyโศกนาฏกรรมกรีก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
revenge tragedyโศกนาฏกรรมล้างแค้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-contained air conditioner; packaged type air conditionerเครื่องปรับอากาศแบบรวมส่วน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
tragedyโศกนาฏกรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agedผู้สูงอายุ, มีอายุ [การแพทย์]
Engagedช่วงที่ศีรษะทารกเข้าสู่อุ้งเชิงกราน [การแพทย์]
Enragedโกรธจัด [การแพทย์]
Managed care plans (Medical care)ข้อตกลงการดูแลทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดพัน (v.) be engaged in/on See also: pay attention to, occupy oneself in/with
นมพวง (n.) big uncaged breasts See also: firm breasts, firm-breasted
กลางคน (adj.) middle-aged See also: being of the age intermediate between youth and old age Syn. วัยกลางคน
ถดถอย (v.) be discouraged See also: be disheartened, be depressed, be dispirited Syn. ย่อท้อ
ถอดใจ (v.) be discouraged See also: dishearten Syn. ยอมแพ้
ทดท้อ (v.) be discouraged See also: be disheartened, be despondent Syn. ท้อ, ท้อถอย
ท้อใจ (v.) be discouraged See also: be dispirited Syn. ท้อถอย, หมดกำลังใจ, หดหู่, ท้อแท้, หมดหวัง Ops. มีกำลังใจ
ผู้ด้อยโอกาส (n.) one who is disadvantaged See also: one who gets fewer opportunities
ผู้ด้อยโอกาส (n.) one who is disadvantaged See also: one who gets fewer opportunities
มีหวัง (v.) be encouraged See also: be confident, be hopeful, be supported
ย่นย่อ (v.) be discouraged See also: be daunted, quail Syn. ท้อถอย, ย่อย่น, ย่อท้อ
ยับย่อย (adv.) tally damaged See also: disastrously, calamitous, catastrophically, ruinously, unfortunately Syn. ยับเยิน, ย่อยยับ, ป่นปี้
ยับเยิน (v.) be damaged See also: be wrecked Syn. เยิน, เสียหาย
ระอาใจ (v.) be discouraged See also: be disheartened, be jaded Syn. อ่อนใจ, ท้อใจ, เหนื่อยใจ, ท้อใจ
วัยกลางคน (n.) middle-aged person Syn. กลางคน
หง่อม (v.) be aged See also: be old Syn. แก่หง่อม
หงำเหงอะ (adj.) aged See also: old
หมดจิตหมดใจ (v.) be discouraged See also: be depressed Syn. หมดกำลังใจ
หมดหวัง (v.) be discouraged See also: be dispirited Syn. ท้อถอย, หมดกำลังใจ, หดหู่, ท้อแท้ Ops. มีกำลังใจ
หมั้น (v.) be engaged See also: be betrothed, give one´s hand to, contract a marriage with Syn. หมั้นหมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She's engaged to Johnเธอหมั้นกับจอห์น
I don't think I've aged so muchฉันไม่คิดว่าฉันแก่มากนัก
At last he managed to control himselfในที่สุดเขาก็ควบคุมตัวเองได้สำเร็จ
I can't be discouraged!ฉันจะท้อไม่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What do you think? My daughter's engaged to be married.ดูสิ ลูกสาวฉันหมั้นเเล้วเตรียมจะเเต่งงาน
But a cable came this morning announcing that my daughter is engaged to be married.เเต่ฉันเพิ่งได้รับโทรเลขเมื่อเช้า เเจ้งว่าลูกสาวหมั้นแล้วเตรียมจะเเต่งงาน
I've managed the house since Mrs. De Winter's death and Mr. De Winter has never complained.ฉันดูแลบ้านตั้งเเต่คุณนายท่านเสีย เเละคุณเดอ วินเทอร์ก็ไม่เคยเอ่ยปากบ่น
Thus the SS managed to build the semblance of a real city, with its hospital, red-light district, residential district, and, yes, even a prison.แม้ว่าทางการจะพยายามสร้างที่แห่งนี้ ให้เหมือนกับเมืองๆหนึ่ง ที่มีทั้งโรงพยาบาล โซนอุตสาหกรรม และโซนที่อยู่อาศัย และมีแม้กระทั่ง คุก
Outside of evil what else have you managed to do?นอกจากเรื่องชั่วๆ แกทำอะไรสำเร็จบ้าง?
Now we must replenish the lands that were ravaged by the humans with new, improved feeding grounds.บัดนี้เราต้องกวาดล้างเเผ่นดิน ซึ่งมนุษย์เคยครอบครอง โดยมิให้มันใช้เป็นพื้นที่หากิน
"I waged my money on the bobtail nag, somebody bet on the bay!"♪ วางเดิมพันด้วยเจ้าม้าแก่ ♪ ♪ บ้างก็เอาม้าหนุ่มเป็นเดิมพัน ♪
I don't know how many men, they averaged six an hour.ไม่รู้ว่าทหารกี่คน เเต่คงราวๆ ชม.ละ 6 คน
At his parties, at least fifteen young girls are present aged from fifteen to seventeenที่พารติของเขา . , อย่างน้อยที่สุดเด็กผู้หญิง fifteen young แสดง... ...คำที่มีความหมายเหมือนกันจากสิบห้าถึงสิบเจ็ด
No, the page. I was just paged. Did you hear that?ไม่ เสียงเรียกผม คุณได้ยินมั้ย
Nevertheless, she managed to put her hands on a great deal of money,ถึงกระนั้นก็ตาม, นางยังจัดการ หาเงินหาทองไว้มากมาย,
The word is considered disrespectful and citizens should be actively discouraged from its use.เป็นคำที่ถือว่าไม่สุภาพ และประชาชนควรจะแข็งขัน ท้อแท้จากการใช้งาน

*aged* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埃斯库罗斯[Āi sī kù luó sī, ㄞ ㄙ ㄎㄨˋ ㄌㄨㄛˊ ㄙ, 埃斯库罗斯 / 埃斯庫羅斯] Aeschylus (c. 524 BC -c. 455 BC), Greek tragedian, author of The Persians, Seven against Thebes etc
年尊[nián zūn, ㄋㄧㄢˊ ㄗㄨㄣ, 年尊] aged and respected; senior
老化酶[lǎo huà méi, ㄌㄠˇ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄟˊ, 老化酶] aged enzyme
老太公[lǎo tài gōng, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄍㄨㄥ, 老太公] aged gentleman (dialect, respectful term)
老迈[lǎo mài, ㄌㄠˇ ㄇㄞˋ, 老迈 / 老邁] aged; senile
老龄[lǎo líng, ㄌㄠˇ ㄌㄧㄥˊ, 老龄 / 老齡] aged; geriatric
[diè, ㄉㄧㄝˋ, 耋] aged; in one's eighties
哈米吉多顿[Hā mǐ jí duō dùn, ㄏㄚ ㄇㄧˇ ㄐㄧˊ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄣˋ, 哈米吉多顿 / 哈米吉多頓] Armageddon (in Revelation 16:16)
[xiáng, ㄒㄧㄤˊ, 庠] asylum for the aged; school
残缺[cán quē, ㄘㄢˊ ㄑㄩㄝ, 残缺 / 殘缺] badly damaged; shattered
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 槛 / 檻] banister; balustrade; cage for animal or prisoner; to transport caged prisoner on a cart
抱不平[bào bù píng, ㄅㄠˋ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, 抱不平] be outraged by an injustice
[pò, ㄆㄛˋ, 破] to break; to split; broken; damaged; worn out
篆工[zhuàn gōng, ㄓㄨㄢˋ ㄍㄨㄥ, 篆工] craftsman engaged in carving characters
虫蛀[chóng zhù, ㄔㄨㄥˊ ㄓㄨˋ, 虫蛀 / 蟲蛀] damaged by moths or worms
许婚[xǔ hūn, ㄒㄩˇ ㄏㄨㄣ, 许婚 / 許婚] to become engaged; to affiance (a daughter)
泄气[xiè qì, ㄒㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, 泄气 / 洩氣] discouraged; dejected; demoralized; despairing; to want to give up; to deflate (air from a tyre)
心灰意冷[xīn huī yì lěng, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄟ ㄧˋ ㄌㄥˇ, 心灰意冷] discouraged; downhearted
心灰意懒[xīn huī yì lǎn, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄟ ㄧˋ ㄌㄢˇ, 心灰意懒 / 心灰意懶] discouraged; downhearted
振作[zhèn zuò, ㄓㄣˋ ㄗㄨㄛˋ, 振作] encouraged; to summon up (courage); to encourage; to uplift; to stimulate
[zhí, ㄓˊ, 懫] enraged; resentful; to hate; to desist
燕雀处堂[yàn què chù táng, ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ ㄔㄨˋ ㄊㄤˊ, 燕雀处堂 / 燕雀處堂] lit. a caged bird in a pavilion (成语 saw); fig. to lose vigilance by comfortable living; unaware of the disasters ahead; a fool's paradise
处堂燕雀[chù táng yàn què, ㄔㄨˋ ㄊㄤˊ ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, 处堂燕雀 / 處堂燕雀] lit. a caged bird in a pavilion (成语 saw); fig. to lose vigilance by comfortable living; unaware of the disasters ahead; a fool's paradise
受聘[shòu pìn, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄣˋ, 受聘] hired (for employment); invited (e.g. to lecture); engaged (for a task); (in olden times) betrothal gift from the groom's family
中老年人[zhōng lǎo nián rén, ㄓㄨㄥ ㄌㄠˇ ㄋㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, 中老年人] middle-aged and elderly people
生气[shēng qì, ㄕㄥ ㄑㄧˋ, 生气 / 生氣] angry; mad; offended; animated; to get angry; to be enraged; to take offense; animation
兵连祸结[bīng lián huò jié, ㄅㄧㄥ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄝˊ, 兵连祸结 / 兵連禍結] ravaged by successive wars; war-torn; war-ridden
抵押品[dǐ yā pǐn, ㄉㄧˇ ㄧㄚ ㄆㄧㄣˇ, 抵押品] security (property held against a loan); mortgaged property
索福克勒斯[Suǒ fú kè lè sī, ㄙㄨㄛˇ ㄈㄨˊ ㄎㄜˋ ㄌㄜˋ ㄙ, 索福克勒斯] Sophocles (496-406 BC), Greek tragedian, author of Oedipus the King
惨祸[cǎn huò, ㄘㄢˇ ㄏㄨㄛˋ, 惨祸 / 慘禍] terrible tragedy; grave mishap
惨剧[cǎn jù, ㄘㄢˇ ㄐㄩˋ, 惨剧 / 慘劇] tragedy; calamity; atrocity
年老[nián lǎo, ㄋㄧㄢˊ ㄌㄠˇ, 年老] aged
[mào, ㄇㄠˋ, 旄] aged
[mào, ㄇㄠˋ, 耄] aged
受损[shòu sǔn, ㄕㄡˋ ㄙㄨㄣˇ, 受损 / 受損] damaged
血淋淋[xuè lín lín, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄧㄣˊ ㄌㄧㄣˊ, 血淋淋] dripping with blood; bloody (tragedy)
[zhì, ㄓˋ, 懥] enraged
[qì, ㄑㄧˋ, 气 / 氣] gas; air; smell; weather; vital breath; to anger; to get angry; to be enraged
劣势[liè shì, ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ, 劣势 / 劣勢] inferior; disadvantaged
灰心[huī xīn, ㄏㄨㄟ ㄒㄧㄣ, 灰心] lose heart; be discouraged

*aged* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あうんの呼吸;阿吽の呼吸[あうんのこきゅう, aunnokokyuu] (n) the harmonizing, mentally and physically, of two parties engaged in an activity
アンマネージコード[, anmane-jiko-do] (n) {comp} unmanaged code
アンマネージド[, anmane-jido] (adj-no) {comp} unmanaged
いい加減にする;好い加減にする[いいかげんにする, iikagennisuru] (exp,vs-i) to put an end to something; to get something over with; to quit something one has been engaged in too long or to an excessive degree
エージドビーフ[, e-jidobi-fu] (n) aged beef
おっさん[, ossan] (n) (1) (abbr) rude term for middle-aged man; (2) Buddhist priest; (P)
おばたりあん[, obatarian] (n) (col) generally obnoxious middle-aged woman (from aunt and battalion)
おやじ狩り[おやじがり, oyajigari] (n) street violence against middle-aged men
お陰で;御陰で[おかげで, okagede] (exp) (uk) thanks to ... (can be used for non-people causes); owing to ....
ケア付き住宅[ケアつきじゅうたく, kea tsukijuutaku] (exp) accommodation facilities for disabled and aged people, with care provided
このおかげで[, konookagede] (exp) because of this; thanks to this; due to this
システム管理オブジェクト[システムかんりオブジェクト, shisutemu kanri obujiekuto] (n) {comp} systems managed object
ディスカレッジ[, deisukarejji] (n) (1) discouragement; (vs) (2) to discourage; to be discouraged
ナイスミドル[, naisumidoru] (n) attractive middle-aged man (wasei
ハートメイル;ハートメール;はあとめーる[, ha-tomeiru ; ha-tome-ru ; haatome-ru] (n) postcards associated with Respect-for-the-Aged Day, and sold every year starting in September (wasei
ハルマゲドン[, harumagedon] (n) Armageddon (gre
ブチ切れる;ぶち切れる[ブチきれる(ブチ切れる);ブチぎれる(ブチ切れる);ぶちきれる(ぶち切れる);ぶちぎれる(ぶち切れる), buchi kireru ( buchi kire ru ); buchi gireru ( buchi kire ru ); buchikireru ( buchi] (v1) (col) (See ブチ切れ) to be enraged; to flip out
ほぐし水[ほぐしみず, hogushimizu] (n) (See 解す・ほぐす・1) water to add to packaged noodles (provided in a separate packet); softening water, loosening water
マネージコード[, mane-jiko-do] (n) {comp} managed code
マネージドフロート[, mane-jidofuro-to] (n) managed float
めげる[, megeru] (v1,vi) to be discouraged; to shrink from
やる気をそがれる;やる気を殺がれる;やる気を削がれる[やるきをそがれる, yarukiwosogareru] (exp,v1) to be discouraged
上げ俵[あげだわら, agedawara] (n) 4 corner bales on the outer rim of the sumo ring
上げ畳[あげだたみ, agedatami] (n) a tatami finished on both sides
下げ止まり[さげどまり, sagedomari] (n,vs) bottoming out; reaching a floor; ceasing to fall; edging lower
中高年者[ちゅうこうねんしゃ, chuukounensha] (n) the middle-aged and the elderly
侠客;俠客(oK)[きょうかく;きょうきゃく, kyoukaku ; kyoukyaku] (n) (See 渡世人,男伊達・1,町奴) self-styled humanitarian; chivalrous person; persons acting under the pretence of chivalry who formed gangs and engaged in gambling
個人企業[こじんきぎょう, kojinkigyou] (n) one-man business; sole proprietorship; owner-managed enterprise
傷む[いたむ, itamu] (v5m,vi) to be damaged; to go bad; (P)
傷物;疵物;傷もの[きずもの, kizumono] (n,adj-no) (1) defective article; damaged goods; (2) deflowered girl; unvirtuous girl
元気付く[げんきづく, genkiduku] (v5k) to get encouraged; to become heightened in spirits; to recover one's strength
切歯扼腕[せっしやくわん, sesshiyakuwan] (n,vs) being enraged (indignant, impatient); gnashing the teeth and clenching the arms on the breast (in anger or regret)
初老[しょろう, shorou] (n,adj-no) past middle-aged; aging; ageing; elderly; age 40; (P)
力付く;力づく[ちからづく, chikaraduku] (v5k) to recover one's strength; to recover one's spirit; to revive; to be refreshed; to be invigorated; to be encouraged
加齢臭[かれいしゅう, kareishuu] (n) (See ノネナール) distinctive body odor (odour) of the middle-aged and elderly (caused by the chemical nonenal)
勇み立つ[いさみたつ, isamitatsu] (v5t,vi) to cheer up; to be encouraged (by); to be in high spirits
[ぜい, zei] (suf) groups engaged in some activity (players, companies, forces, etc.)
古い(P);故い;旧い[ふるい, furui] (adj-i) old (not person); aged; ancient; antiquated; stale; threadbare; outmoded; obsolete article; (P)
古糊[ふるのり, furunori] (n) aged paste; microbially fermented weak adhesive for restoration of Japanese works of art on paper
嚇怒;赫怒[かくど, kakudo] (n,vs) greatly enraged; furious
Japanese-English: COMDICT Dictionary
システム管理オブジェクト[システムかんりオブジェクト, shisutemu kanri obujiekuto] systems managed object
パッケージソフトウェア[ぱっけーじそふとうえあ, pakke-jisofutouea] packaged software
管理オブジェクトクラス[かんりオブジェクトクラス, kanri obujiekutokurasu] managed object class
管理対象[かんりたいしょう, kanritaishou] Managed object
被管理システム[ひかんりシステム, hikanri shisutemu] managed (open) system
被管理開放型システム[ひかんりかいほうがたシステム, hikanrikaihougata shisutemu] managed open system
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
中年[ちゅうねん, chuunen] Thai: วัยกลางคน English: middle-aged

*aged* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารบรรจุหีบห่อ[n. exp.] (āhān banju ) EN: packaged foods FR:
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samret) EN: instant meal ; prepared food ; ready-to-eat food ; delicatessen ; pre-cooked meal ; pre-packaged foods FR: nourriture instantanée [f] ; plat préparé [m]
อายุ[v.] (āyu) EN: be aged FR: être âgé de
อายุอานาม[adj.] (āyu ā nām) EN: aged ; with an age of FR:
อายุกลางคน[X] (āyu klāngkh) EN: middle-aged FR:
อายุมาก[adj.] (āyu māk) EN: old ; aged ; elderly FR: âgé ; senior
อายุ ถึง ปี (อายุ ... ถึง ... ปี)[xp] (āyu ... the) EN: aged ... to ... years FR: âgé de ... (nb) à ... (nb) ans
อายุยี่สิบปี = อายุ 20 ปี[v. exp.] (āyu yīsip p) EN: aged 20 FR: âgé de 20 ans
แบบบาง[adj.] (baēpbāng) EN: delicate ; weak ; fragile ; easily damaged FR: frêle ; fluet ; fragile
บันดาลโทสะ[v. exp.] (bandān thōs) EN: fly into a rage ; become enraged ; become infuriated ; get angry ; be in a fit of temper FR: s'emporter
บรรจุหีบห่อ[adj.] (banju hīphø) EN: packaged ; packed FR:
บุบสลาย[adj.] (bupsalāi) EN: damaged ; broken FR: endommagé
ชำรุด[v.] (chamrut) EN: be ruined ; to be damaged ; to be dilapidated ; to be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair FR:
ชำรุดทรุดโทรม[v. exp.] (chamrut sut) EN: be worn out ; be damaged ; be out of order ; be in a state of decay ; be in disrepair ; be ruined ; be dilapidated ; be tumbledown FR:
ช้างเผือก[n.] (chāngpheūak) EN: rural talent ; disadvantaged prodigy FR:
ชรา[adj.] (charā) EN: elderly ; old ; aged ; aging ; senile FR: âgé ; vieux ; décrépit
เชียร[adj.] (chīen) EN: damaged ; spoiled FR:
เฉียวฉุน[v.] (chīochun) EN: be enraged ; be furious ; be infuriated FR:
เฉียวฉุน[adj.] (chīochun) EN: enraged ; furious ; infuriated ; ill-tempered ; bad tempered FR: enragé
ได้ใจ[v.] (dāijai) EN: become conceited ; be encouraged ; be overbold ; be conceited ; be overconfident ; become haughty FR: se sentir encouragé
เดือดดาล[v.] (deūatdān) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath ; be boiling mad ; be infuriated FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
เดือดพล่าน[adj.] (deūat phlān) EN: boiling vigorously ; furious ; enraged ; boiling mad FR: furieux
ด้อยโอกาส[adj.] (dǿi ōkāt) EN: disadvantaged ; underprivileged FR:
เหตุการณ์ร้ายแรง[n. exp.] (hētkān rāir) EN: tragedy FR: tragédie [f]
ใจเสีย[adj.] (jaisīa) EN: discouraged ; disheartened ; dispirited FR: découragé
เจ่าจุก[adj.] (jaojuk) EN: dejected ; discouraged ; forlom FR: découragé
จองแล้ว[adj.] (jøng laēo) EN: engaged ; reserved FR: réservé
แก่[adj.] (kaē) EN: old ; aged FR: vieux ; âgé
แก่ชรา[adj.] (kaē charā) EN: very old ; advanced in years ; aged FR:
แก่แดด[adj.] (kaēdaēt) EN: prematurely aged ; precocious FR:
แก่เกินแกง[v. (loc.)] (kaēkoēnkaēn) EN: be overaged FR: être trop âgé
แก่เกินแกง[adj.] (kaēkoēnkaēn) EN: overaged FR: trop âgé
แก่ตัว[v.] (kaētūa) EN: be old ; be aged ; get old ; grow old ; be getting old FR: vieillir
เก่า ๆ = เก่าๆ[adj.] (kao-kao) EN: old ; outdated ; aged ; ancient ; antique FR: dépassé ; vieillot ; déglingué
เก่าลายคราม[adj.] (kaolāikhrām) EN: antique ; aged FR:
แค้นใจ[v. exp.] (khaēn jai) EN: be angry ; be furious ; rankle ; be enraged FR: être furieux ; être dépité ; enrager ; en vouloir à
เข้าเนื้อ[adj.] (khaoneūa) EN: disadvantaged FR:
เคือง[v.] (kheūang) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
ของเสียหาย[n. exp.] (khøng sīahā) EN: damaged article FR:
คนเกิดนาน[n. exp.] (khon koēt n) EN: aged person FR: personne âgée [f]

*aged* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
belegt; besetzt {adj}busy [Am.]; engaged [Br.]
Tagedieb {m} | Tagediebe
Brautpaar {n}; Verlobteengaged couple
Hagedorn {m} [bot.] | Hagedornen
mutlos; entmutigt {adj} | mutloser | am mutlosestendiscouraged | more discouraged | most discouraged
Seniorenheim {n}home for the aged
Greisin {f}aged woman
Besetztzeichen {n}engaged signal
Brautleute {pl}engaged couple

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *aged*
Back to top