ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

irate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *irate*, -irate-

irate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
irate (adj.) โกรธเป็นไฟ See also: โมโหร้าย Syn. furious, incensed Ops. cool, calm
irately (adv.) อย่างโกรธเคือง See also: อย่างโกรธแค้น Syn. savagely, heatedly Ops. calmly, softly, quietly
English-Thai: HOPE Dictionary
irate(ไอ'เรท) adj. โกรธ,โมโห,เดือดดาล, See also: irately adv., Syn. angry,enraged
English-Thai: Nontri Dictionary
irate(adj) โกรธ,แค้น,โมโห,เดือดดาล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สลัด (v.) pirate See also: buccaneer, corsair Syn. โจรสลัด
โจรสลัด (n.) pirate See also: buccaneer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Academic suspension and an irate husband.ผลการเรียนตก และถูกตามจากสามีที่โมโหร้าย
Katanga. I'm not the first woman to travel with these pirates.คาแทนก้า. ฉันไม่ใช่ผู้หญิงคนแรก ที่เดินทางร่วมกับโจรสลัดพวกนี้
Excuse me, sir. The pirate number's next.ประทานโทษครับ บนเวทีถึงคิวท่านขึ้นซ้อมแล้วครับ
"His ship was attacked by the Dread Pirate Roberts,เรือของเขาถูกโจมตีโดยโจรสลัดที่ร้ายกาจนาม โรเบิร์ต
GRANDSON: Murdered by pirates is good.ถูกฆ่าโดยโจรสลัดก็ใช้ได้นะฮะ
You're the Dread Pirate Roberts. Admit it.นายคือโจรสลัดโรเบิร์ต ยอมรับมาซะ
On the high seas your ship attacked, and the Dread Pirate Roberts never takes prisoners.ระหว่างอยู่ในททะเล นายโจมตีเรือ และโจรสลัดโรเบิร์ตไม่เคยปล่อยให้ใครรอดชีวิต
I mean, once word leaks out that a pirate has gone soft, people begin to disobey you, and then it's nothing but work, work, work all the time.แค่เพียงคำเดียวที่รั่วไหลออกไป ว่าโจรสลัดใจอ่อน ผู้คนก็จะไม่หวาดกลัวเราอีกต่อไป และจากนั้น ทำอะไรก็จะล้มเหลว ล้มเหลว ล้มเหลว ตลอดกาล
"l am not the Dread Pirate Roberts," he said."ข้าไม่ใช่โจรสลัดผู้ร้ายกาจนามโรเบิร์ตหรอก" เขาพูด
"l inherited the ship from the previous Dread Pirate Roberts,"ข้ารับมรดกเรือนี้มาจากโรเบิร์ตคนก่อน"
"The man I inherited it from was not the real Dread Pirate Roberts either."ผู้ชายที่ข้ารับช่วงเรือต่อมาก็ไม่ได้ชื่อโรเบิร์ตเหมือนกัน"
You see, no one would surrender to the Dread Pirate Westley.ก็อย่างที่ท่านเห็น จะไม่มีใครหวาดกลัวต่อ "โจรสลัดที่ร้ายกาจนามเวสต์ลีย์" หรอก

irate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吐气[tǔ qì, ㄊㄨˇ ㄑㄧˋ, 吐气 / 吐氣] aspirated; to blow off steam
翻版碟[fān bǎn dié, ㄈㄢ ㄅㄢˇ ㄉㄧㄝˊ, 翻版碟] copy of DVD; pirate DVD
仿冒品[fǎng mào pǐn, ㄈㄤˇ ㄇㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 仿冒品] counterfeit object; imitation; fake; pirated goods
酋长国[qiú zhǎng guó, ㄑㄧㄡˊ ㄓㄤˇ ㄍㄨㄛˊ, 酋长国 / 酋長國] Emirate; Sheikdom; used as translation for country under a chief
阿联酋航空[Ā lián qiú Háng kōng, ㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ, 阿联酋航空 / 阿聯酋航空] Emirates airline
倭寇[Wō kòu, ㄨㄛ ㄎㄡˋ, 倭寇] Japanese pirates (in 16th and 17th century)
剽窃[piāo qiè, ㄆㄧㄠ ㄑㄧㄝˋ, 剽窃 / 剽竊] pirate; to plagiarize
海盗[hǎi dào, ㄏㄞˇ ㄉㄠˋ, 海盗 / 海盜] pirate
盗版[dào bǎn, ㄉㄠˋ ㄅㄢˇ, 盗版 / 盜版] pirated version (e.g. software); pirated (illegal) copy
威氏注音法[Wēi shì zhù yīn fǎ, ㄨㄟ ㄕˋ ㄓㄨˋ ㄈㄚˇ, 威氏注音法 / 威氏註音法] Wade-Giles transliteration scheme for Chinese (with p for unaspirated pinyin b and p' for aspirated pinyin p etc)
走私品[zǒu sī pǐn, ㄗㄡˇ ㄙ ㄆㄧㄣˇ, 走私品] smuggled product; contraband; pirate product
盗版者[dào bǎn zhě, ㄉㄠˋ ㄅㄢˇ ㄓㄜˇ, 盗版者 / 盜版者] software pirate
阿拉伯联合酋长国[Ā lā bó Lián hé Qiú cháng guó, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, 阿拉伯联合酋长国 / 阿拉伯聯合酋長國] United Arab Emirates (UAE)
阿联酋[Ā lián qiú, ㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, 阿联酋 / 阿聯酋] United Arab Emirates; abbr. for 阿拉伯联合酋长国
阿联酋长国[ā lián qiú zhǎng guó, ㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄓㄤˇ ㄍㄨㄛˊ, 阿联酋长国 / 阿聯酋長國] United Arab Emirates; abbr. for 阿拉伯联合酋长国

irate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラブ首長国連邦[アラブしゅちょうこくれんぽう, arabu shuchoukokurenpou] (n) United Arab Emirates
ジョリーロジャー[, jori-roja-] (n) Jolly Rodger; pirate skull-and-crossbones flag
バイラテラリズム[, bairaterarizumu] (n) bilateralism
パイレーツ[, paire-tsu] (n) pirate; pirates
パイレーツパンツ[, paire-tsupantsu] (n) pirate's pants
パイレートエディション[, paire-toedeishon] (n) pirated edition
ピラティス[, pirateisu] (n) pilates
マルチラテラリズム[, maruchiraterarizumu] (n) multilateralism
ユニラテラリズム[, yuniraterarizumu] (n) unilateralism
レビレート[, rebire-to] (n) levirate
レビレート婚[レビレートこん, rebire-to kon] (n) levirate marriage
吸い出す;吸出す[すいだす, suidasu] (v5s,vt) to suck (or draw) out; to aspirate
巨賊[きょぞく, kyozoku] (n) big-time bandit; big-time pirate
平手打ち[ひらてうち, hirateuchi] (n) slap; spanking
有気音[ゆうきおん, yuukion] (n) (phonetics) an aspirate
海賊[かいぞく, kaizoku] (n,adj-no) pirate; sea robber; (P)
海賊の髑髏[かいぞくのどくろ, kaizokunodokuro] (n) skull and crossbones (pirate flag); Jolly Roger
海賊旗[かいぞくき, kaizokuki] (n) (See ジョリーロジャー) pirate flag
海賊版[かいぞくばん, kaizokuban] (n) pirated edition; bootleg
海賊版ソフトウェア[かいぞくはんソフトウェア, kaizokuhan sofutouea] (n) {comp} piracy; pirated software
海賊王[かいぞくおう, kaizokuou] (n) pirate king
瞋恚;嗔恚[しんい;しんに;しんね, shin'i ; shinni ; shinne] (n) (1) {Buddh} dosa (ill will, antipathy); (2) irateness; anger
違法コピー[いほうコピー, ihou kopi-] (n) {comp} illegal copy; pirate copy
首長国[しゅちょうこく, shuchoukoku] (n) emirate; sheikdom
Japanese-English: COMDICT Dictionary
海賊版[かいぞくはん, kaizokuhan] pirated version (of software)
違法コピー[いほうコピー, ihou kopi-] illegal copy, pirate copy

irate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เคือง[v.] (kheūang) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
ขึ้งเคียด[v.] (kheungkhīet) EN: rage ; anger ; be wrathful ; be furious ; frenzy ; be irate FR:
โกรธแค้น[v.] (krōt khaēn) EN: be angry ; be annoyed ; be indignant ; be offended ; be irate ; outrage FR:
แฮก = แฮค[v.] (haēk) EN: hack FR: pirater ; hacker (anglic.)
หุ่นยนต์ดูดฝุ่น[n. exp.] (hunyon dūt ) EN: FR: robot aspirateur [m]
โจรสลัด[n.] (jōnsalat) EN: pirate ; buccaneer FR: pirate [m] ; boucanier [m] ; forban [m]
เครื่องช่วยหายใจ[n. exp.] (khreūang ch) EN: respirator FR: respirateur artificiel [m]
เครื่องดูดฝุ่น[n. exp.] (khreūang dū) EN: vacuum cleaner ; vacuum sweeper FR: aspirateur [m]
ละเมิดลิขสิทธิ์[adj.] (lamoēt likk) EN: pirated FR:
แผ่นผี[n. exp.] (phaen phī) EN: pirate CD ; pirate VCD ; pirate DVD ; pirate disk FR: disque pirate [m]
ผู้ชื่นชม[n.] (phū cheūn c) EN: admirer FR: admirateur [m] ; admiratrice [f]
ผู้ชมชอบ[n. exp.] (phū chomchø) EN: FR: admirateur [m] ; admiratrice [f]
ผู้ยกย่อง[n. exp.] (phū yokyǿng) EN: FR: admirateur m] ; admiratrice [f]
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์[n. prop.] (Prathēt Sah) EN: United Arab Emirates ; UAE FR:
เรือโจรสลัด[n. exp.] (reūa jōnsal) EN: FR: bateau pirate [m]
สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ [n. prop.] (Saharat Āra) EN: United Arab Emirates (UAE) FR: Émirats arabes unis (EAU)
สายการบินเอมิเรตส์ ; สายการบินเอมิเรตน์แอร์ไลน์[TM] (Sāikānbin Ē) EN: Emirates FR: Emirates
สลัด[n.] (salat) EN: pirate ; buccaneer FR: pirate [m] ; boucanier [m] ; flibustier [m]
สลัดอากาศ[n.] (salat-ākāt) EN: hijacker FR: pirate de l'air [m]
สมุทรโจร[n.] (samutthrajō) EN: pirate FR: pirate des mers [m] ; pirate [m]
เสียงธนิต[n. exp.] (sīeng thani) EN: aspirated sound FR:
สิถิล[adj.] (sithin) EN: unaspirated FR:
ซอฟต์แวร์เถื่อน[n. exp.] (søpwaē theū) EN: FR: logiciel piraté [m]
ธนิต[adj.] (thanit) EN: aspirated FR: aspiré

irate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Emirat {n} | Emirate
Frau {f}; Fr. (allg. Anrede in Schriftform, auch für Unverheiratete) | (verheiratete) Frau
Pirat {m} | Piraten
Raubdruck {m}pirate edition; pirated edition
Raubkopie {f}pirate copy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า irate
Back to top