ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

betrothed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *betrothed*, -betrothed-

betrothed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
betrothed (adj.) ซึ่งหมั้นหมาย Syn. engaged
English-Thai: HOPE Dictionary
betrothed(บิทรอธดฺ',บิทรอธทฺ') adj. ซึ่งหมั้นไว้แล้ว,รับหมั้น n. คู่หมั้น, Syn. engaged
English-Thai: Nontri Dictionary
betrothed(n) คู่หมั้น,คู่หมาย,คู่ตุนาหงัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
betrothedคู่หมั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตุนาหงัน (v.) be betrothed to See also: engage for marriage, be engaged to
คู่หมั้น (n.) betrothed See also: fiancee (female), fiance (male) Syn. คู่หมั้นคู่หมาย, คู่หมาย
คู่หมั้น (n.) betrothed
คู่หมาย (n.) betrothed See also: fiancee (female), fiance (male) Syn. คู่หมั้นคู่หมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And no, I'm not betrothed to anybody.และก็ไม่ ผมยังไม่ได้หมั้นกับใครอยู่ทั้งนั้น
She was betrothed to me at first.ความจริงเค้าต้องหมั้นหมายกับผมนี่ฮะ
My betrothed says I have the voice of a fallen angel.คู่หมั้นของข้าบอกว่า เสียงข้าเหมือนนางฟ้าที่มาจากสวรรค์
I'll make sure your betrothed is properly restrained. Ah! Hadley!ผมจะดูในแน่ใจว่าคู่หมั้นท่าน จะยับยั้งชั่งใจได้ แฮดลี่ย์!
It's not that I'm dating someone, we were betrothed since we were young.เธอไม่ใช่แฟนของพี่ ทางบ้านหมั้นหมายพี่กับเธอเอาไว้ตั้งแต่พี่ยังเด็ก
You were betrothed to Loras Tyrell.เจ้าหมั้นอยู่กับลอร์ราส ไทเรล jã· hmá·noyu'káblor`ra s ţâ rel
You're still betrothed to Loras Tyrell.ตอนนี้เจ้าก็ยังหมั้น tonni· jã· kºyág hmá·n อยู่กับลอร์ราส ไทเรล oyu'káblor`ra s ţâ rel
Are you betrothed?ท่านหมั้นแล้วหรือยัง
Were you and Luke formerly betrothed?คุณกับลุคเคยหมั้นหมายกันใช่มั้ยล่ะ
He's my ex. We weren't betrothed.เขาเป็นแฟนเก่าฉัน เราไม่เคยหมั้นกัน
This is my betrothed, Lollys.นี่คู่หมั้นข้า ลอลิส

betrothed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pìn, ㄆㄧㄣˋ, 聘] betrothed; engage (teacher); hire
许字[xǔ zì, ㄒㄩˇ ㄗˋ, 许字 / 許字] betrothed
守节[shǒu jié, ㄕㄡˇ ㄐㄧㄝˊ, 守节 / 守節] faithful (to the memory of betrothed); constant (of widow who remains unmarried)

betrothed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คู่หมั้น[n.] (khūman) EN: betrothed ; engaged couple ; fiancé (m.) ; fiancée (f.) FR: fiancés [mpl]
คู่หมั้นคู่หมาย[n. exp.] (khūman khū ) EN: betrothed ; fiancé (m.) ; fiancée (f.) FR:
หมั้น[v.] (man) EN: betroth ; be betrothed ; engage ; be engaged ; give one's hand to ; contract a marriage with FR: s'engager ; promettre le mariage ; se fiancer
ตูนาหงัน[adj.] (tuna-ngan) EN: betrothed FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า betrothed
Back to top