ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-aged-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น aged, *aged*,

-aged- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't think I've aged so muchฉันไม่คิดว่าฉันแก่มากนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At his parties, at least fifteen young girls are present aged from fifteen to seventeenที่พารติของเขา . , อย่างน้อยที่สุดเด็กผู้หญิง fifteen young แสดง... ...คำที่มีความหมายเหมือนกันจากสิบห้าถึงสิบเจ็ด
Now, all of the defendants claim... including young Patrick Maguire, aged just 14...ตอนนี้ทั้งหมดของจำเลยที่อ้าง ... รวมทั้งหนุ่มแพทริก Maguire, อายุแค่ 14 ...
Vincent, aged 16, Patrick, 14... who did not... could not...Vincent อายุ 16, Patrick, 14 ... ที่ไม่ ... ไม่ ...
At 6:00am today, the corpses of two girls, aged 5 and 6 were found in a subway on line 7 by a custodianหกโมงเช้าวันนี้ พบศพเด็กหญิงสองราย/N อายุ 5 กับ 6 ขวบ พบบริเวณทางรถไฟให้ใต้ดินสายเจ็ด /Nโดยผู้ดูแลสถานี
Someday she'll wake up look in the mirror and notice she aged 10 years overnight.มองกระจกและพบว่าหน้าแก่ไป 10 ปีเพียงแค่คืนเดียว
Huo YuanJia died soon after in hospital Aged 42 yearsฮั่วหยวนเจี่ยตายหลังจากไปถึงโรงพยาบาล เมื่ออายุ 42 ปี
My mother's face aged a lot...หน้าของแม่ดูแก่ลงขึ้นเยอะเลย
Actually, it's aged me horribly.มันทำให้ชั้นแก่เร็วขึ้นอย่างมากเลยหล่ะ
I know, it is amazing. I have aged shockingly well. Haven't I?น้ารู้ มันช่างน่าทึ่งมาก น้าอายุเยอะมากแล้วแต่ยังดูสาวใช่ไหมล่ะ
Hadn't aged a day.ไม่โตขึ้นแม้แต่วันเดียว
If perfected, a baby was born and within three years aged to the equivalent of a 21-year-old male.ถ้าสำเร็จ,เด็กที่เกิดมา ภายในเวลาสามปี จะมีอายุเท่ากับชายหนุ่ม21ปีเต็ม
But the only thing I like that aged is my scotch.แต่สิ่งที่ฉันจะชอบตอนนั้น ก็คือ รอยย่นของฉัน

-aged- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
年尊[nián zūn, ㄋㄧㄢˊ ㄗㄨㄣ, 年尊] aged and respected; senior
老化酶[lǎo huà méi, ㄌㄠˇ ㄏㄨㄚˋ ㄇㄟˊ, 老化酶] aged enzyme
老太公[lǎo tài gōng, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄍㄨㄥ, 老太公] aged gentleman (dialect, respectful term)

-aged- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エージドビーフ[, e-jidobi-fu] (n) aged beef
ケア付き住宅[ケアつきじゅうたく, kea tsukijuutaku] (exp) accommodation facilities for disabled and aged people, with care provided
古糊[ふるのり, furunori] (n) aged paste; microbially fermented weak adhesive for restoration of Japanese works of art on paper
老人介護[ろうじんかいご, roujinkaigo] (n) care for the aged; elderly care; aged care
老眼鏡[ろうがんきょう, rougankyou] (n) reading (farsighted) glasses; spectacles for the aged

-aged- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อายุ[v.] (āyu) EN: be aged FR: être âgé de
อายุอานาม[adj.] (āyu ā nām) EN: aged ; with an age of FR:
อายุมาก[adj.] (āyu māk) EN: old ; aged ; elderly FR: âgé ; senior
อายุ ถึง ปี (อายุ ... ถึง ... ปี)[xp] (āyu ... the) EN: aged ... to ... years FR: âgé de ... (nb) à ... (nb) ans
อายุยี่สิบปี = อายุ 20 ปี[v. exp.] (āyu yīsip p) EN: aged 20 FR: âgé de 20 ans
ชรา[adj.] (charā) EN: elderly ; old ; aged ; aging ; senile FR: âgé ; vieux ; décrépit
แก่[adj.] (kaē) EN: old ; aged FR: vieux ; âgé
แก่ชรา[adj.] (kaē charā) EN: very old ; advanced in years ; aged FR:
แก่แดด[adj.] (kaēdaēt) EN: prematurely aged ; precocious FR:
แก่ตัว[v.] (kaētūa) EN: be old ; be aged ; get old ; grow old ; be getting old FR: vieillir
เก่า ๆ = เก่าๆ[adj.] (kao-kao) EN: old ; outdated ; aged ; ancient ; antique FR: dépassé ; vieillot ; déglingué
เก่าลายคราม[adj.] (kaolāikhrām) EN: antique ; aged FR:
คนเกิดนาน[n. exp.] (khon koēt n) EN: aged person FR: personne âgée [f]
คร่ำ[adj.] (khram) EN: older ; aged FR: très vieux
ขรัว[n.] (khrūa) EN: elder Buddhist monk ; aged Buddhist priest ; aged abbot FR:
เมื่ออายุ 5 ปี[xp] (meūa āyu hā) EN: aged five FR: à l'âge de 5 ans
มีอายุ[adj.] (mī-āyu) EN: old ; elderly ; aged ; advanced in years ; existing FR: âgé
มีอายุ 60 ปี[xp] (mī āyu hoks) EN: be aged 60 FR: être agé de 60 ans
ในวัย … ปี[X] (nai wai … p) EN: aged … years FR: à l'âge de … ans
หงำเหงือก[adj.] (ngamngeūak) EN: senile ; in one's dotage ; aged FR: sénile
หงำเหงอะ[adj.] (ngamngoe) EN: senile ; in one's dotage ; aged FR: sénile
พ่อเฒ่า[n. exp.] (phø thao) EN: venerable old man ; old man ; grandpa ; aged man FR: ancien [m]
ผู้เฒ่า[n.] (phūthao) EN: old man ; aged person ; grand old man FR: vieillard [m] ; personne âgée et respectable [f]
สูงอายุ[adj.] (sūng-āyu) EN: old ; aged ; elderly FR: âgé
เฒ่า[adj.] (thao) EN: old ; elderly ; aged FR: vieux ; âgé ; très vieux ; sénile
วัย[X] (wai) EN: aged FR: âgé de
วัยปี (วัย … ปี)[X] (wai ... pī) EN: aged ... years ; ...-year-old FR: âgé de ... ans

-aged- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seniorenheim {n}home for the aged

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -aged-
Back to top