ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disastrously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disastrously*, -disastrously-

disastrously ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ย่อยยับ (adv.) disastrously See also: ruinously, catastrophically, terribly Syn. พินาศ, ฉิบหาย, ป่นปี้, วอดวาย, สูญสิ้น
ยับ (adv.) disastrously See also: completely, severely Syn. ป่นปี้, ย่อยยับ, ยับย่อย, ยับเยิน
ยุบยับ (adv.) disastrously See also: crushingly, heavily Syn. ย่อยยับ, แหลกลาญ, แหลก, เสียหาย
เสียหาย (adv.) disastrously See also: crushingly, heavily Syn. ย่อยยับ, แหลกลาญ, แหลก
แตกทลาย (adv.) disastrously Syn. ย่อยยับ, พังทลาย
แหลกลาญ (adv.) disastrously Syn. ย่อยยับ, แตกทลาย, พังทลาย

disastrously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แหลกลาญ[adv.] (laēklān) EN: disastrously FR:
แตกทลาย[adv.] (taēkthalāi) EN: disastrously FR:
ยับ[adv.] (yap) EN: disastrously ; completely ; totally ; severely ; to pieces ; dazzlingly FR:
ย่อยยับ[adv.] (yǿiyap) EN: to pieces ; disastrously FR: désastreusement
ยุบยับ[adv.] (yupyap) EN: disastrously ; crushingly ; heavily ; into pieces FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disastrously
Back to top