ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ripe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ripe*, -ripe-

ripe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ripe (adj.) สุก See also: สุกงอม Syn. mellow, ripened
ripe (adj.) เจริญเต็มที่ Syn. mature, seasoned
ripe (adj.) เป็นผู้ใหญ่ Syn. aging, mature
ripe old age (idm.) แก่มาก See also: ทีอายุมาก
ripen (vt.) ทำให้สุก See also: ทำให้สุกงอม Syn. mature, mellow
ripen (vt.) ทำให้เติบโตเต็มที่ See also: ทำให้เจริญเต็มที่ Syn. develop, mature
ripened (adj.) สุก See also: สุกงอม Syn. mellow
ripeness (n.) ความสุกงอม See also: การเจริญเต็มที่ Syn. perfection
ripening (n.) การเจริญเติบโตเต็มที่ See also: การเติบโตเต็มที่, การโตเต็มวัย, การสุกงอม, การแก่จัด Syn. fruition, completion
English-Thai: HOPE Dictionary
ripe(ไรพฺ) adj. สุก,สุกงอม,เจริญเต็มที่,ได้ที่,ถึงกำหนด,เป็นผู้ใหญ่,สูงอายุ,ถึงเวลา,ได้เวลา,สมบูรณ์,ชำนาญ, See also: ripeness n., Syn. mature,prepared
ripen(ไร'เพิน) vt. ทำให้สุก,ทำให้สุกงอม,ทำให้เจริญเติบโตเต็มที่,ทำให้สมบูรณ์,ทำให้เหมาะสม vi. สุก,งอม,เจริญเติบโตเต็มที่, Syn. mature
English-Thai: Nontri Dictionary
ripe(adj) งอม,สุก,สมบูรณ์,ได้ที่,ได้เวลา
ripen(vi) สุก,งอม
ripeness(n) ความสุกงอม,ความงอม,ความสมบูรณ์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ripeningการสุก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุก (adj.) ripe See also: mature, ripened Ops. ดิบ
หมากสง (n.) ripe areca-nut Syn. หมากสุก Ops. หมากดิบ
หมากสุก (n.) ripe areca-nut Syn. หมากสง Ops. หมากดิบ
มะพร้าวห้าว (n.) ripe coconut
ปากตะกร้อ (n.) ripe mango Syn. มะม่วงปากตะกร้อ
มะม่วงปากตะกร้อ (n.) ripe mango
บ่ม (v.) ripen See also: cure, mature, make ripe
สุก (v.) ripen See also: be ripe, be mature, grow ripe Ops. ดิบ
ข้าวเม่า (n.) pounded unripe rice See also: shredded rice grain
งอม (v.) be overripe See also: be too ripe Syn. สุกจัด, แก่จัด Ops. อ่อน, ดิบ
จวนสุก (adj.) unripe See also: half-ripe, nearly ripe, almost ripe
ช่อน (n.) striped snake-head fish Syn. ปลาช่อน
ดิบ (adj.) unripe See also: green, young Syn. ไม่สุก Ops. สุก
ตอก (n.) thin bamboo-stripes See also: bamboo strips
ทะวาย (n.) fruit which ripens out of season See also: fruit bearing out of season
ลาย (adj.) striped See also: streaked
สุกจัด (v.) be overripe See also: be too ripe Syn. แก่จัด Ops. อ่อน, ดิบ
ห่าม (adj.) unripe See also: half-ripe, nearly ripe, almost ripe Syn. จวนสุก
เต่ง (v.) be ripe See also: be round, be well-developed Syn. เป่ง, เต่งตึง, อูม Ops. แฟบ, เหี่ยว, ยาน
แก่จัด (v.) be overripe See also: be too ripe Syn. สุกจัด Ops. อ่อน, ดิบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nice ripe tomatoes.มะเขือเทศ สุกกำลังดี
Independence will fall like a ripe apple.เอกราชจะหล่นเหมือนแอปเปิ้ลสุก
Already ripe in one day. Ah Ping!ใกล้จะสุกงอมในอีกไม่นาน
Find four fat Mephistophelean crabs, the heart of an artichoke, two ripe female mangoes, 12 drops of midnight rain...จงหาปูปีศาจเมพิสอ้วน ๆ 4 ตัว หัวใจอาร์ทีโช้ค 1 หัว มะม่วงสุก 2 ผล
Roaring fires, malt beer, ripe meat off the bone!กองไฟ, เบียร์, เนื้อย่าง
So red... and ripe and luscious.มันแดง เปล่งปลั่ง และเย้ายวน
When you slip the rice-cake to Dr. Crab it is a sign that says your misuage (virginity),is ripe for sale.เมื่อเธอเอาขนมข้าวให้ด็อกเตอร์แครปแล้วมันหมายถึง พรหมจรรย์ของเธอพร้อมสำหรับขายแล้ว
Why'd you let her off? She was ripe for the picking.ทำใมถึงตัดเธอออกวะ เธอก็เป็นตัวเลือกที่ดีออก
She's ripe for the picking and miguel knows it.เธอสุกเต็มที่รอให้เด็ด และมิเกลก็รู้ด้วย
Yes, but daddy's gonna live to a ripe old ageช่ายจ๊ะ แต่พ่อยังอยู่อีกนานเลย
This planet is ripe with unusual seismic activity.เปลือกของดาวดวงนี้เคลื่อนไหวตลอดเวลา
Died of black lung at the ripe old age of 49.ตายเพราะปอดดำ ตอนอายุ49

ripe ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寿终正寝[shòu zhōng zhèng qǐn, ㄕㄡˋ ㄓㄨㄥ ㄓㄥˋ ㄑㄧㄣˇ, 寿终正寝 / 壽終正寢] to die of old age; to die in one's bed at a ripe old age
[rěn, ㄖㄣˇ, 稔] ripe grain
秋后算帐[qiū hòu suàn zhàng, ㄑㄧㄡ ㄏㄡˋ ㄙㄨㄢˋ ㄓㄤˋ, 秋后算帐 / 秋後算帳] lit. settling accounts after the autumn harvest (成语 saw); to wait until the time is ripe to settle accounts; to bide time for revenge
向心力[xiàng xīn lì, ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˋ, 向心力] centripetal force
缠丝玛瑙[chán sī mǎ nǎo, ㄔㄢˊ ㄙ ㄇㄚˇ ㄋㄠˇ, 缠丝玛瑙 / 纏絲瑪瑙] sardonyx (gemstone of brown-white striped chalcedony)
花旗[huā qí, ㄏㄨㄚ ㄑㄧˊ, 花旗] the Stars and Stripes (US flag); by extension, the United States of America; abbr. for Citibank 花旗銀行|花旗银行
[bǐ, ㄅㄧˇ, 秕] grain not fully grown; husks; withered grain; unripe grain
斑马线[bān mǎ xiàn, ㄅㄢ ㄇㄚˇ ㄒㄧㄢˋ, 斑马线 / 斑馬線] hatching; zebra stripes
磁条[cí tiáo, ㄘˊ ㄊㄧㄠˊ, 磁条 / 磁條] magnetic stripe card
[bān, ㄅㄢ, 斒] variegated; striped; marbled
成熟[chéng shú, ㄔㄥˊ ㄕㄨˊ, 成熟] mature; ripe
下水[xià shui, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟ˙, 下水] offal; viscera; tripe
烂糊[làn hu, ㄌㄢˋ ㄏㄨ˙, 烂糊 / 爛糊] overripe; overcooked
[páng, ㄆㄤˊ, 尨] shaggy dog; striped
走兽[zǒu shòu, ㄗㄡˇ ㄕㄡˋ, 走兽 / 走獸] quadriped; animal; walking beast
[máng, ㄇㄤˊ, 尨] shaggy dog; striped
[bān, ㄅㄢ, 斑] spot; colored patch; stripe; spotted; striped; variegated
斑纹[bān wén, ㄅㄢ ㄨㄣˊ, 斑纹 / 斑紋] stripe; streak
有条纹[yǒu tiáo wén, ㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ ㄨㄣˊ, 有条纹 / 有條紋] striped
条纹[tiáo wén, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄣˊ, 条纹 / 條紋] stripe
[hū, ㄏㄨ, 虍] stripes of tiger
[zhàn, ㄓㄢˋ, 虥] striped wild cat
[dǔ, ㄉㄨˇ, 肚] tripe
[biāo, ㄅㄧㄠ, 彪] a tiger-cat; stripes; streaks; veins
花旗国[huā qí guó, ㄏㄨㄚ ㄑㄧˊ ㄍㄨㄛˊ, 花旗国 / 花旗國] USA (land of the stars and stripes)

ripe ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
円熟した[えんじゅくした, enjukushita] (adj-f) mellow; mature; fully developed; ripe
半可[はんか, hanka] (adj-na,n) insufficiency; half ripe
機が熟すのを待つ[きがじゅくすのをまつ, kigajukusunowomatsu] (exp,v5t) to wait for a ripe moment
満を持す[まんをじす, manwojisu] (exp,v5s) (See 満を持する) to have readied a bow and stand at ready; to watch for an opportunity; to bide one's time; to wait until the time is ripe
満を持する[まんをじする, manwojisuru] (exp,vs-s) (See 満を持す) to have readied a bow and stand at ready; to watch for an opportunity; to wait until the time is ripe
色づく;色付く[いろづく, iroduku] (v5k,vi) (1) to change color (esp. leaves, fruit, flowers) (colour); (2) to turn crimson (e.g. leaves in autumn); to begin to redden; (3) to ripen; to grow ripe
アオギハゼ[, aogihaze] (n) blue-striped cave goby (Trimma tevegae, was Trimma caudomaculata); blue-striped dwarfgoby; cave pygmy-goby
アオタテジマチョウチョウウオ[, aotatejimachouchouuo] (n) bluestriped butterflyfish (Chaetodon frembii)
アオバスズメダイ[, aobasuzumedai] (n) black-axil chromis (Chromis atripectoralis); blackfin chromis
アンダーリペア[, anda-ripea] (n) under repair
イエローストライプコリス[, iero-sutoraipukorisu] (n) yellowstripe coris (Coris flavovittata)
ウミヒゴイ[, umihigoi] (n) yellow striped goatfish (Parupeneus chrysopleuron)
オヨギイソハゼ[, oyogiisohaze] (n) twostripe pygmy goby (Eviota bifasciata); doublebar goby
オリエンタルバタフライフィッシュ;オリエンタル・バタフライ・フィッシュ[, orientarubatafuraifisshu ; orientaru . batafurai . fisshu] (n) Oriental butterflyfish (Chaetodon auripes, species found mostly from Japan to Taiwan)
お尻ぺんぺん[おしりぺんぺん, oshiripenpen] (n,vs) spanking (a child)
キンチャクダイ[, kinchakudai] (n) bluestriped angelfish (Chaetodontoplus septentrionalis)
シャドーストライプ[, shado-sutoraipu] (n) shadow stripe
スカーフェイスブレニー[, suka-feisubureni-] (n) scarface blenny (Cirripectes vanderbilti)
スジメヒメオオトカゲ[, sujimehimeootokage] (n) stripe-tailed goanna (Varanus caudolineatus, species of carnivorous monitor lizard native to the forests of Western Australian)
スターズアンドストライプス[, suta-zuandosutoraipusu] (n) Stars and Stripes; (P)
ストライプ[, sutoraipu] (n) stripe; (P)
ストライプドバス;ストライプド・バス[, sutoraipudobasu ; sutoraipudo . basu] (n) striped bass (Morone saxatilis); Atlantic striped bass; stripers; linesiders; pimpfish; rockfish
ストライプドフィンサージョンフィッシュ;ストライプドフィンサージャンフィッシュ[, sutoraipudofinsa-jonfisshu ; sutoraipudofinsa-janfisshu] (n) striped-fin surgeonfish (Ctenochaetus marginatus, species of bristletooth tangs from the Pacific); blue-spotted bristletooth
ストライプメディアセット[, sutoraipumedeiasetto] (n) {comp} striped media set
タヌキベラ[, tanukibera] (n) striped pigfish (Bodianus izuensis)
チョークストライプ[, cho-kusutoraipu] (n) chalk stripe
チリペッパー[, chiripeppa-] (n) chili pepper
トラテープ[, torate-pu] (n) safety stripe tape (black-and-yellow plastic tape) (wasei
ニジハギ[, nijihagi] (n) lined surgeonfish (Acanthurus lineatus, Indo-Pacific species of tang); clown surgeonfish; blue banded surgeonfish; blue linned surgeonfish; striped surgeonfish
バーコード頭[バーコードあたま, ba-ko-do atama] (n) someone with hair combed in stripes across their bald spot (from barcode head)
ハコベラ[, hakobera] (n) fivestripe wrasse (Thalassoma quinquevittatum)
ヒレグロスズメダイ[, hiregurosuzumedai] (n) dark-fin chromis (Chromis atripes)
ピンストライプ[, pinsutoraipu] (n) pinstripe (esp. freehand art)
ブラックスポットホッグフィッシュ[, burakkusupottohoggufisshu] (n) blackspot hogfish (Bodianus opercularis); candystripe hogfish
プリペアードピアノ[, puripea-dopiano] (n) prepared piano
プリペイド[, puripeido] (adj-f) (1) prepaid (phone, card, etc.); (2) prep. aid
プリペイドカード[, puripeidoka-do] (n) prepaid card
プリペイドテレフォンカード[, puripeidoterefonka-do] (n) {comp} prepaid telephone card
プリペイド式携帯電話[プリペイドしきけいたいでんわ, puripeido shikikeitaidenwa] (n) prepaid cellphone
ペンシルストライプ[, penshirusutoraipu] (n) pencil stripe
Japanese-English: COMDICT Dictionary
プリペイド[ぷりぺいど, puripeido] prep aid
プリペイドカード[ぷりぺいどかーど, puripeidoka-do] pre-paid card
プリペイドテレフォンカード[ぷりぺいどてれふぉんかーど, puripeidoterefonka-do] prepaid telephone card

ripe ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่ม[v.] (bom) EN: ripen ; cure ; mature ; make ripe FR: mûrir (à la chaleur)
แก่[adj.] (kaē) EN: ripe ; mature ; grown up FR: mûr ; mature
แก่จัด[adj.] (kaē jat) EN: very ripe ; overripe FR:
ข้าวเหนียวมะม่วง[n. exp.] (khāonīo mam) EN: sticky rice with ripe mango ; glutinous rice and mangoes ; mango with sticky rice ; sticky rice in coconut cream with ripe mango FR: riz gluant à la noix de coco servi avec de la mangue [m]
หมากสง[n.] (māksong) EN: ripe areca-nut FR:
มากสุก[n. exp.] (māk suk) EN: ripe areca-nut FR:
มะม่วงปากตะกร้อ[n. exp.] (mamūang pāk) EN: ripe mango FR:
มะพร้าวห้าว[n.] (maphrāohāo) EN: ripe coconut FR:
งอม[adj.] (ngøm) EN: overripe ; be too ripe FR: avancé ; bien mûr ; mûr
โอกาสไม่อำนวย[xp] (ōkāt mai am) EN: the time is not ripe (to) FR:
ปากตะกร้อ[adj.] (pāktakrø) EN: ripe ; ready to be picked FR: mûr ; à point
สุก[v.] (suk) EN: be ripe FR:
สุก[adj.] (suk) EN: ripe ; mature ; ripened FR: mûr ; aoûté (vx)
สุกงอม[v.] (sukngøm) EN: be mature ; be ripe FR:
เต่ง[adj.] (teng) EN: plump ; round ; distended ; ripe FR: opulent ; enflé ; joufflu ; dodu
แบบรูปทางน้ำสู่ศูนย์กลาง[n. exp.] (baēp rūp th) EN: centripetal drainage pattern FR:
บั้ง[n.] (bang) EN: streak ; stripe ; chevron FR:
บั้ง[n.] (bang) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off FR:
ด่าง[X] (dāng) EN: spotted ; speckled ; mottled ; piebald ; striped FR: tacheté ; marbré ; rayé ; moucheté ; tigré
ดิบ[adj.] (dip) EN: unripe ; green ; young FR: vert ; pas mûr ; brut
ด้วงดอกไม้ขีดเหลือง[n. exp.] (dūang døkmā) EN: Yellow-striped Chafer FR:
ด้วงลาน[n. exp.] (dūang lān) EN: Red palm weevil ; Red-stripes palm weevil ; Asian palm weevil ; Sago palm weevil FR:
ด้วงงวงมะพร้าว[n. exp.] (dūang ngūan) EN: Red palm weevil ; Red-stripes palm weevil ; Asian palm weevil ; Sago palm weevil FR:
ด้วงสาคู[n. exp.] (dūang sākhū) EN: Red palm weevil ; Red-stripes palm weevil ; Asian palm weevil ; Sago palm weevil FR:
ห่าม[adj.] (hām) EN: unripe ; green FR:
อีเห็นหูด่าง[n. exp.] (īhen hū dān) EN: three-striped palm civet FR:
อีเห็นหน้าขาว[n. exp.] (īhen nā khā) EN: three-striped palm civet FR:
จิ้งเหลนบ้าน[n. exp.] (jinglēn bān) EN: East Indian brown mabuya ; Many-lined sun skink ; Many-striped skink ; Common sun skink ; Golden skink ; Eutropis multifasciata FR: Eutropis multifasciata
จิ้งเหลนลายอินโดจีน[n. exp.] (jinglēn lāi) EN: Common striped Skink ; Lipinia vittigera FR: Lipinia vittigera
กัดป่า[n. exp.] (katpā) EN: striped croaking gourami FR:
ข้าวเม่า[n.] (khāomao) EN: pounded unripe rice FR:
ข้าวยาคู[n. exp.] (khāo yākhū) EN: [drink made of milk extracted from unripe rice boiled with sugar] FR:
เครื่องในสัตว์[n. exp.] (khreūangnai) EN: tripe ; offal FR:
ก้ง[adj.] (kong) EN: striped FR:
กระเล็นขนปลายหูสั้น [n. exp.] (kralen khon) EN: Burmese striped squirrel FR:
กระเล็นขนปลายหูยาว[n. exp.] (kralen khon) EN: Cambodian striped squirrel FR:
กระเพาะจริง[n. exp.] (kraphǿ jing) EN: abomasum ; maw ; rennet-bag ; reed tripe FR:
กระเพาะแท้[n. exp.] (kraphǿ thaē) EN: abomasum ; maw ; rennet-bag ; reed tripe FR:
กระรอกลายแถบ[n. exp.] (krarøk lāi ) EN: Three-striped Ground squirrel FR:
ลาย[n.] (lāi) EN: design ; figure ; pattern ; dot ; stripe FR: dessin [m] ; figure [f] ; motif [m] ; rayure [f] ; raie [f]

ripe ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buntbaumsteiger {m} [ornith.]White-striped Woodcreeper
Zentripetalbeschleunigung {f}centripetal acceleration
Zentripetalkraft {f}centripetal force
Dabbeneammer {f} [ornith.]Stripe-capped Sparrow
Goldstreifen-Falterfisch {m} (Chaetodon aureofasciatus) [zool.]golden stripe butterfly
Jardineschlüpfer {m} [ornith.]Many-striped
Maidschwalbe {f} [ornith.]Lesser Striped Swallow
Pazifischer Weissstreifendelfin {m} [zool.]Pacific white-sided dolphin; white-striped dolphin; lag; hookfin porpoise; hook-finned porpoise (Lagenorhynchus obliquidens)
Panamaammer {f} [ornith.]Black-striped Sparrow
Pantherzaunkönig {m} [ornith.]Stripe-backed Wren
Nadelstreifen {m}pin striped
abbruchreif {adj}ripe for demolition
Graukehl-Sumpfhuhn {n} [ornith.]Striped Crake
Streifenkuckuck {m} [ornith.]Striped Cuckoo
Schreieule {f} [ornith.]Striped Owl
Strichelkopfspecht {m} [ornith.]Striped Woodpecker
Streifenbaumsteiger {m} [ornith.]Striped Woodcreeper
Waldspäher {m} [ornith.]Striped Woodhaunter
Streifenbaumspäher {m} [ornith.]Striped Treehunter
Streifenpieper {m} [ornith.]Striped Pipit
Strichelhäherling {m} [ornith.]Striped Laughing Thrush
Goldzügeltimalie {f} [ornith.]Striped Wren Babbler
Gelbbrusttimalie {f} [ornith.]Striped Tit-Babbler
Streifentimalie {f} [ornith.]Striped Tree Babbler
Streifengrasschlüpfer {m} [ornith.]Striped Grass Wren
Strichelhonigfresser {m} [ornith.]Striped Honeyeater
Tresse {f} | goldene Tresse(strip of) braid; stripe | gold braid
unreif {adj} | unreifer | am unreifstenunripe | more unripe | most unripe

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ripe
Back to top