ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*เพิ่มเติม*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น เพิ่มเติม, -เพิ่มเติม-

*เพิ่มเติม* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเพิ่มเติม (n.) addition See also: increment, augmentation, raise, enlargement, supplement, replenishment, extension, increasing Syn. การเพิ่ม, การเสริม, การเติม, การขยาย
คำอธิบายเพิ่มเติม (n.) footnote See also: note of reference, note of page, afterthought
ส่วนเพิ่มเติม (n.) classifier Syn. บทเสริม, ส่วนเสริม Ops. ส่วนสรุป, บทสรุป
ส่วนเพิ่มเติม (n.) accessory See also: addition, element, composition Syn. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ
เพิ่มเติม (v.) add See also: increase, append, augment, mount, raise, supplement, attach Syn. เพิ่ม, เสริมเติม, เสริมเพิ่ม
English-Thai: HOPE Dictionary
accessory(แอคเซส' โซรี) n.,adj. ผู้สมรู้ร่วมคิด, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์, ของเพิ่มเติม, ของประกอบ, ผนวก, สังกัด, สมคบ, ร่วมมือ -accessoriness n., Syn. supplement
adjunct(แอด' จังคฺ) n.,adj. สิ่งเสริม, สิ่งเพิ่มเติม, ผู้ช่วย, ส่วนประกอบ, บทเพิ่ม, Syn. appendage)
aftertaste(อาฟ' เทอะธอท, แอฟ-') n. ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง,ความคิดที่ล่าช้า, สิ่งเพิ่มเติมที่ไม่ได้คิดมาก่อน, Syn. addendum)
annex(อะเนคซฺ', แอน' เนคซฺ) vt. ผนวก, เพิ่มเติม, ประกอบ, แนบเข้า, ยึด. -n. สิ่งที่ผนวกเข้า, ส่วนของอาคารที่เสริม, ภาคผนวก, ส่วนผนวก, Syn. add, addition ###A. deduct, split)
attribute(อะทริบ'บิวทฺ) vt. ให้เหตุผลว่า,ถือเอา,อ้างเหตุผล. -n. คุณลักษณะ. -attributer, attributor n. -attribution n., Syn. assign, consider , quality) ลักษณะประจำหมายถึง คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ มีการเน้นความแตกต่างจากของอื่นในประเภทเดียวกัน เช่น ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลในระบบดอส จะมีลักษณะประจำต่างกันเป็น 4 อย่าง คือ แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ (archive) แฟ้มที่อ่านได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้ (read only) แฟ้มที่ไม่แสดงตัว (hidden) และแฟ้มระบบ (system) หรือถ้าต้องการหาคำใดคำหนึ่ง (เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำ) นอกจากจะบอกคอมพิวเตอร์ว่าสะกดอย่างไรแล้ว อาจบอกเพิ่มเติมว่า ...เป็นคำที่ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 จุด ข้อความที่บ่งบอกคุณสมบัติเพิ่มเติมไปนี้ก็เรียกว่า " attribute " ทั้งสิ้น
auxiliary memoryหน่วยความจำช่วย หมายถึงหน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูลนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ (เพิ่มไปจากหน่วยความจำหลัก) เช่น จานบันทึก เมื่อใดที่ต้องการใช้ ก็ให้เครื่องคอมพิวเตอร์นำมาเก็บในเครื่อง จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม แล้วเก็บลงใหม่ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อมิให้สิ้นเปลืองหน่วยความจำหลักในเครื่องคอมพิวเตอร์
auxiliary storageหน่วยเก็บช่วย หมายถึงหน่วยความจำหรือหน่วยเก็บที่ใช้เก็บข้อมูลนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ (เพิ่มไปจากหน่วยความจำหลัก) เช่น จานบันทึก เมื่อใดที่ต้องการใช้ ก็ให้เครื่องคอมพิวเตอร์นำมาเก็บในเครื่อง จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม แล้วเก็บลงใหม่ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อมิให้สิ้นเปลืองหน่วยความจำหลักในเครื่องคอมพิวเตอร์มีความหมายเหมือน auxiliary memory
built-in fontแบบอักษรที่ติดมากับเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์ทุกเครื่องจะมีแบบอักษรที่ติดมากับเครื่องอย่างน้อยหนึ่งแบบ แต่ผู้ใช้ก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้
codiciln. บันทึกเพิ่มเติมของพินัยกรรม,ภาคผนวก,ส่วนต่อท้าย, See also: codicillary adj. ดูcodicil
collateral(คะแลท'เทอรัล) adj. เคียงข้าง,ขนานกัน,เพิ่มเติม,ประกอบ,สังกัด,เป็นส่วนเสริม,ที่สอง,โดยทางอ้อม,ไม่ใกล้ชิด,ห่าง ๆ, See also: collaterality n., Syn. adjunct
enlargementn. การขยาย,ภาพขยาย,สิ่งที่ขยายสิ่งอื่น,สิ่งเพิ่มเติม, Syn. expansion
extra(เอคซฺ'ทระ) adj.,n. (สิ่งที่) พิเศษ,ใหญ่กว่าหรือดีกว่าปกติ,เพิ่มเติม. -adv. เป็นพิเศษ,เพิ่มเติม,นอกรายการ, Syn. more
found(เฟาดฺ) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ find. adj. ซึ่งติดตั้งเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ,v. ก่อตั้ง,สร้าง,หลอมหล่อ,หลอม,หล่อ n. สิ่งที่ติดตั้งเพิ่มเติมโดยไม่คิดมูลค่าเพิ่มเติม.
further(เฟอ'เธอะ) adv. ต่อไป,ไกลออกไป,นานออกไป,นอกจากนี้. adj. ไกลกว่า,ขยายออกไปอีก,เพิ่มเติม,มากขึ้น. vt. ช่วยทำให้ก้าวไปข้างหน้า,ส่งเสริม,ผลักดัน,ก้าวหน้า., See also: furtherer n., Syn. farther
hercules graphic cardแผ่นวงจรเฮอคิวลิสหมายถึง แผ่นวงจรที่ใช้เป็นตัวปรับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แสดงภาพได้ ไม่กี่ปีมานี้เอง เมื่อซื้อ ไมโครคอมพิวเตอร์ แผ่นวงจรเฮอร์คิวลิสเป็นของที่ผู้ซื้อจะต้องติดตั้งเพิ่มเติมเอาเอง แต่ในปัจจุบัน กลับกลายเป็นของล้าสมัย ไม่ต้องใช้อีกต่อไป
dialog boxกรอบสนทนาหมายถึงวินโดว์เล็ก ๆ มี ลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมที่จะปรากฏขึ้นมาบนจอภาพเพื่อถามหาข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนที่จะนำคำสั่งไปปฏิบัติ เช่น ในโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ถ้าสั่งเริ่มแฟ้มข้อมูลใหม่ ก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ถามว่าต้องการกำหนดหน้าเป็นขนาดใด กั้นขอบซ้าย ขวา บน ล่างเข้ามาเท่าใด มีจำนวนกี่หน้า เมื่อตอบคำถามต่าง ๆ แล้ว จึงกดปุ่ม OK กรอบสนทนานี้ก็จะหายไป พร้อมกับที่คอมพิวเตอร์นำความต้องการนั้นไปปฏิบัติ (อนึ่ง กรอบสนทนาจะปรากฏบนจอภาพทุกครั้งที่เลือกรายการคำสั่งที่มี....ตามหลัง เช่น คำสั่ง new... ใต้เมนู FILE)
leeway(ลี'เว) n. การลอยของเรือหรือเรือบิน เนื่องจากลมที่เบนห่างจากทิศทางที่กำหนดไว้,มุมเบี่ยงเบนของการลอยดังกล่าว,เวลาเพิ่มเติม,สิ่งเพิ่มเติม,เวลาที่ล้าหลัง,ระยะที่ล้าหลัง, Syn. scope
manipulate(มะนิพ'พิวเลท) vt. จัดการ,จับต้อง,ใช้,ยักย้าย,เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม. จัดดำเนินการหมายถึง การปรับข้อมูล เป็นต้นว่า ลบ เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม เพื่อหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เพื่อการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ ฯ, See also: manipulatable adj. manipulative adj. manipulatelyadv. manipulateness n.
moonlight(มูน'ไลทฺ) n.,adj. แสงจันทร์ vi. ฝึกทำงานเพิ่มเติมในเวลากลางคืน., See also: moonlighter n.
novel(นอฟ'เวิล) n. นวนิยาย,กฎหมายเพิ่มเติม
outgrowth(เอาทฺ'โกรธ) n. การเจริญเติบโต,การแตกกิ่งก้านสาขา,ผลเพิ่มเติม,ผลพลอยได้,เนื้องอก,ปุ่ม,ตุ่ม,กิ่งก้าน,สาขา,ส่วนงอก
recension(รีเซน'เชิน) n. ฉบับปรับปรุงใหม่,การปรับปรุงใหม่,การแก้ไขเพิ่มเติม
refresh rateอัตราการทำใหม่หมายถึง อัตราความเร็วที่เครื่องสามารถจะสร้างภาพใหม่ หลังจากที่ได้รับข้อมูลเพิ่มขึ้นหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อมีการสร้างภาพใดภาพหนึ่งไปแล้ว หากมีการแก้ไขหรือย้าย จอภาพจะต้องสร้างภาพใหม่ทุกครั้ง ในการสร้างภาพใหม่นี้ ยิ่งทำได้เร็วเท่าใดยิ่งดี อัตราความช้า/เร็ว ของการสร้างภาพใหม่นี้ขึ้นกับคุณภาพของจอด้วย
rider(ไร'เดอะ) n. ผู้ขี่,ผู้ขับ,สัตว์ที่ใช้ขี่,ข้อความเพิ่มเติม,ส่วนที่ปรับปรุง
scannerเครื่องกราดตรวจเครื่องกราดภาพตัวกราดตรวจตัวกราดภาพหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ที่ใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับนำข้อความหรือภาพเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำได้ ด้วยวิธีการกราดแสงผ่าน คอมพิวเตอร์สามารถนำข้อมูลที่ส่งเข้าไปนั้นมาแก้ไข ปรับแต่ง เพิ่มเติม จัดเก็บและแสดงผลออกมาได้ทั้งทางจอภาพและเครื่องพิมพ์ แต่เดิม เมื่อใช้เครื่องจับภาพอ่านข้อมูลที่เป็นเอกสารเข้าไป คอมพิวเตอร์จะนำไปเก็บในลักษณะของภาพ (image) กล่าวคือไม่สามารถนำข้อความนั้นมาแก้ไขได้ แต่ในปัจจุบัน การพัฒนาได้ก้าวไปไกล ถึงการที่สามารถแปลงตัวอักษรที่เป็นภาพ ให้มีลักษณะเป็นเอกสารที่นำมาแก้ไขตัวสะกดได้ โดยนำมาทำในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เครื่องกราดภาพที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันมี 2 แบบคือ แบบระนาบ (flatbed) กับแบบมือถือ (handheld) เช่น แบบที่ใช้ในการอ่านรหัสแท่ง (bar code) ใช้ตามร้านสรรพสินค้า
something(ซัม'ธิง) pron.,n.,adv. บางสิ่ง,บางอย่าง,จำนวนเพิ่มเติม,ในบางกรณี,ค่อนข้างจะ
split(สพลิท) {split,split,splitting,splits} vt.,vi.,n. (การ) ผ่า,หั่น,แยก,ฉีก,ทำให้แตก,แบ่งแยก,แบ่งออกเป็นส่วน ๆ ,ออกหุ้นเพิ่มเติม,แบ่งแยก,ปริ,จากไป,วิ่งอย่างรวดเร็ว,ร่อง,รอยแตก,รอยร้าว,รอยแยก,รอยฉีก,ชิ้นที่แยกออก,การแตกแยก,การแตกความสามัคคี,ผู้บอกความลับ adj. แยก
subjunctive(ซับจังคฺ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับปริกัลบมาลา (subjunctive mood) ,ตั้งขึ้นเอง,เพิ่มเติม,สมมุติขึ้น. n. ปริกัลบมาลา,กริยาในปริกัลบมาลา.
supplement(ซับ'พลิเมินทฺ) n. ส่งเสริม,สิ่งผนวก,ภาคผนวก,ส่วนเสริม,เพิ่มเติม,มุมเสริม180องศาหรือครึ่งวงกลม. vt. ทำให้สมบูรณ์,เสริม,ผนวก,เพิ่มเติม., See also: supplementation n. supplementer n., Syn. rider,postscript,additon,codici
supplementary(ซับพลิเมน'ทะรี) adj. เสริม,ผนวก,เพิ่มเติม,ประกอบ. n. ผู้เสริม,ส่งเสริม,ภาคผนวก,มุมเสริม180องศาหรือครึ่งวงกลม
system engineerวิศวกรระบบหมายถึง วิศวกรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์อาจมีหน้าที่ออกแบบ หรือวางข้อกำหนดในการซื้อหรือหาเครื่องให้เหมาะสมกับงานที่จะใช้คอมพิวเตอร์ ชี้แนะจุดผิดพลาดกว้าง ๆ เมื่อเครื่องทำงานผิดวัตถุประสงค์ รวมทั้งชี้แนะว่า ควรใช้เครื่องมากน้อยอย่างใดจึงจะคุ้มค่า หรืออาจหมายถึง การชี้แนะในเรื่องการจัดหาอุปกรณ์บางชนิดเพิ่มเติม เพื่อให้การทำงานเฉพาะอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
too(ทู) adv. อีก,เพิ่มเติม,ด้วย,เหมือนกัน,ก็,ยัง,เกินไป,มากเกินไป,มากกว่า, Syn. in addition
English-Thai: Nontri Dictionary
adjunct(adj) เพิ่มเติม,เสริม
affix(n) สิ่งเพิ่มเติม,ภาคผนวก,คำต่อท้าย
append(vt) ผนวก,เพิ่มเติม,ต่อท้าย,แนบท้าย
appendage(n) ส่วนที่เพิ่มเติม,ส่วนผนวก,สาขา
collateral(adj) เพิ่มเติม,ผนวก,ประกอบ,เคียงข้าง,ขนานกัน
enlargement(n) การขยายส่วน,การขยายตัว,ภาพขยาย,สิ่งเพิ่มเติม
extra(adj) พิเศษ,ใหญ่กว่า,ดีกว่าปกติ,เพิ่มเติม
interpolate(vt) เพิ่มเติม,สอดแทรก,แก้ไข
rider(n) ผู้ขับ,ผู้ขี่,สัตว์ที่ใช้ขี่,ข้อความเพิ่มเติม
subjunctive(adj) ที่เพิ่มเติม,ที่ผนวกเข้ามา,ที่เสริม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
addendumข้อเพิ่มเติม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
amendment๑. การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย๒. การแปรญัตติ, คำแปรญัตติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constitutional amendmentการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
modificationการแก้ไขเพิ่มเติม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplementส่วนเพิ่มเติม, ภาคผนวก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supplemental-เพิ่มเติม, -เสริม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abyssal Zone เขตน้ำในระบบนิเวศทะเลที่แสงส่องไม่ถึง เป็นส่วนที่เป็นน้ำในระบบนิเวศทะเลที่แสงส่อง ไม่ถึง ถือว่าเป็นระบบนิเวศ ที่ไม่สมบูรณ์เพราะไม่มีการผลิต ต้องใช้ผลผลิตจากส่วนของ Euphotic zone ดู Euphotic zone เพิ่มเติม [สิ่งแวดล้อม]
Adaเอดาภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกากำหนดให้ผู้รับเหมาเขียนโปรแกรมและงานประยุกต์ให้กับกระทรวงฯ ชื่อของภาษานี้ตั้งขึ้นตามนามของออกุสตา เอดา ไบรอน (Augusta Ada Byron) ผู้เป็นนักคณิตศาสตร์สตรีชาวอังกฤษ ภาษาเอดามีโครงสร้างพื้นฐานคล้ายกับภาษาปาสกาล แต่มีส่วนประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมอีกมากทำให้กลายเป็นภาษาที่ใหญ่ [คอมพิวเตอร์]
amendmentการแก้ไขเพิ่มเติม [การทูต]
Atoll แนวปะการังแบบวงแหวนหรือเกือกม้า เป็นแนวปะการังที่มีรูปร่างลักษณะเป็นวงแหวน หรือเกือกม้า เป็น การพัฒนาแนวปะการังในระดับน้ำลึก ซึ่งอาจเกิดจากภูเขาไฟยุบตัวลง ปะการังจะอยู่บริเวณปากปล่องล้อมรอบ lagoon ดู lagoon เพิ่มเติม [สิ่งแวดล้อม]
Bulletin boardกระดานข่าว, กระดานข่าว, บอร์ดประกาศBulletin board หมายถึง กระดานข่าว กระดานข่าวมีไว้สำหรับติดประกาศข้อความต่าง ๆ เช่น เพื่อโฆษณารายการที่ต้องการหรือเพื่อประกาศหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ กระดานข่าวมักจะทำจากวัสดุเช่นไม้ก๊อกเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดประกาศข้อความเพิ่มเติมหรือเอาข้อความออกได้ง่าย ในปัจจุบันใช้กระดานข่าวแม่เหล็กแทนกระดานไม้ก๊อกกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากไม่ต้องมีปัญหาเสื่อมสภาพจากการปักหมุดและการถอนหมุดตลอดเวลา
Forced buyการบังคับซื้อการที่บริษัทหลักทรัพย์นำเงินประกันของลูกค้าที่วางเป็นประกันการยืมหลักทรัพย์ (securities borrowing account) ไปซื้อหุ้นคืน บริษัทหลักทรัพย์จะบังคับให้ลูกค้าซื้อหุ้นคืนต่อเมื่อหุ้นที่ยืมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น จนทำให้สัดส่วนหลักประกันต่อมูลหนี้มีค่าต่ำกว่าระดับ maintenance margin ที่เข้าเกณฑ์ forced buy ซึ่งจะต่ำกว่าระดับ margin call (เช่น ระดับ forced buy เท่ากับ 30% ขณะที่ระดับ margin call เท่ากับ 40% เป็นต้น) หลักเกณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าแต่ละรายมีภาระหนี้เกินตัวจนไม่อาจแบกรับได้ (ซึ่งจะเห็นได้จาก การที่ถูก margin call แล้วไม่สามารถนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้) หากปล่อยค้างไว้ ถ้าหุ้นที่ยืมมีมูลค่าสูงขึ้นไปอีก อาจทำให้มีหลักประกันไม่คุ้มมูลหนี้ จนกระทบถึงฐานะการเงินของบริษัทหลักทรัพย์และกระทบถึงความเชื่อมั่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งระบบได้ [ตลาดทุน]
slotสล็อต, ช่องเสียบที่แผ่นวงจร สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เพิ่มเติม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Supplementฉบับเพิ่มเติม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Suspensionเครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ติดบนหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราวย่อมาจาก suspension เป็นเครื่องหมายที่ตลาดหลักทรัพย์ติดบนหลักทรัพย์เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ในระหว่างถูกห้ามซื้อขายชั่วคราว ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทใดเป็นการชั่วคราวเมื่อ 1. บริษัทนั้นฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ 2. ปรากฏข่าวสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างรุนแรง โดยที่ข่าวสารนั้นยังไม่ได้เปิดเผยต่อ สาธารณชนผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรืออยู่ระหว่างที่ตลาดหลักทรัพย์กำลังรอการเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่สอบถามไป หรือกำ ลังรอการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเพราะรายงานที่ได้รับยังไม่ครบถ้วนชัดเจนเพียงพอ 3. บริษัทขอให้ตลาดหลักทรัพย์สั่งพักการซื้อขายหุ้นของบริษัทเนื่องจากมีข่าวหรือข้อมูลสำคัญที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่อยู่บน special board (กระดานพิเศษ) ซึ่งเป็นส่วนของระบบ ARMS ที่ใช้วิธีซื้อขายแบบ Put Through เพื่อรองรับการซื้อขายตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นต้น ทั้งนี้แต่ละรายการซื้อขายจะต้องต่ำกว่า 1 ล้านหุ้น หรือมีมูลค่าต่ำกว่า 3 ล้านบาท(การซื้อขายตราสาร หนี้จำนวนมากดังกล่าวหรือมากกว่า จะต้องกระทำบน Big-Lot Board) การซื้อขายบนกระดานนี้ไม่นำเรื่อง Floor Price และ Ceiling Price มาใช้บังคับ [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
accession (n.) สิ่งที่เพิ่มเติม Syn. addition, appendix
accessory (adj.) ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติม See also: Syn. additional, extra
accessory (n.) ส่วนประกอบเพิ่มเติม See also: ์อุปกรณ์เพิ่มเติม Syn. accomplice, assistant
accompaniment (n.) สิ่งที่เพิ่มเติม See also: สิ่งที่เสริมเข้ามา
accompanying (adj.) ที่เพิ่มเติม See also: ที่เสริมเข้ามา
accounterment (n.) สิ่งเพิ่มเติม See also: สิ่งประกอบ, สิ่งที่เสริม Syn. accessory
acquisition (n.) สิ่งที่เพิ่มเติม Syn. addition, accession, appendix
addition (n.) การเพิ่มเติม See also: การต่อเติม, การเสริม Syn. increasing, expanding
additional clause (n.) ข้อความเพิ่มเติม See also: ความเห็นเพิ่มเติม Syn. additional comment
additional comment (n.) ข้อความเพิ่มเติม See also: ความเห็นเพิ่มเติม Syn. additional clause
adjunct (n.) สิ่งเพิ่มเติม See also: สิ่งประกอบ, สิ่งที่เสริม Syn. accessory, accounterment
affix (vt.) เพิ่มเติม See also: เติมเข้าไป Syn. add, append
bring to (phrv.) นำไปเพิ่มเติมกับ See also: สมทบกับ Syn. come to
built-in (n.) สิ่งหรือส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมา
eke (vt.) หาเพิ่มเติม See also: ขยาย, ยืด, ทำให้ยาวขึ้น Syn. increase
elaborate (vi.) อธิบายเพิ่มเติม See also: เพิ่มเนื้อหา, ให้รายละเอียดเพิ่มเติม
expanding (n.) การเพิ่มเติม See also: การต่อเติม, การเสริม Syn. increasing
extra (n.) สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามา
extra charge (n.) จำนวนเงินที่เก็บเพิ่มเติม See also: การเก็บเงินเพิ่ม Syn. surcharge
fling into (phrv.) พูดเพิ่มเติม Syn. throw into, toss into
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Could you elaborate?คุณช่วยให้รายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยได้ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some humorous books being written.ถูกเขียนของหลักสูตร เพิ่มเติมสำหรับหัวเราะฉันบอก ว่า
You've told me that we can't solve Hal's behavior without more information.คุณเคยบอกว่าเราไม่สามารถ แก้ปัญหา ปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมของ แฮล โดยไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม ถูกต้อง.
I agree that we need more information, so that we may solve the anomalies.ฉันยอมรับว่าเราต้องการข้อมูล เพิ่มเติม เพื่อที่เราจะแก้ปัญหาความ ผิดปกติ
Because Dante may not be presentable any more.เพราะ Dante อาจจะไม่เรียบร้อยเพิ่มเติมใด ๆ
Soon we will be nothing more than game for the humans to hunt.เร็ว ๆ นี้เราจะไม่มีอะไรเพิ่มเติม... ... กว่าเกมสำหรับมนุษย์ที่จะตามล่า
The 14th amendment was passed at the end of the Civil War to give equal rights to black people.(เฮาเวิร์ด ซินน์ ผู้เขียนหนังสือ ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาฉบับประชาชน) เมื่อสิ้นสงครามกลางเมือง มีการผ่านญัตติแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมข้อ 14
And what was particularly grotesque about this was that the 14th amendment was passed to protect newly freed slaves.สิ่งที่พิลึกกึกกือมากในเรื่องนี้ก็คือ กฎหมายเพิ่มเติมข้อ 14 นี้ผ่านออกมาใช้ เพื่อคุ้มครองทาสที่เพิ่งได้อิสรภาพ
I saw a discrepancy in his next of kin file so I sent away for more information, and I was sent these telegrams confirming the robbery.ฉันเห็นความผิดปกติ ในแฟ้มจดหมายถึงญาติ ส่งไปขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้รับโทรเลขยืนยัน การปล้นธนาคาร
I was just going for more Cheese 'n Mac.ผมเพียงแค่ไป สำหรับชีสเพิ่มเติม'n Mac
To understand what happened here, i'll need to run extensive tests, get these bodies to a lab.เป็นอันเข้าใจแล็วว่าเกิดอะไรกับที่นี่, ผมต้องการการทดสอบเพิ่มเติมอีก, ขนศพนี้ไปที่แล็บ.
We've recruited a few extra thumbs for you, Skipper.เราไปเกณฑ์กำลังพลมา ช่างฝีมือเพิ่มเติมให้นายอีกนิดหน่อย สคิปเปอร์
Now, in these circumstances, unless the state has obtained some new information relating to my involvement in the matter, then I find it highly prejudical, even constitutionally offensive, to keep me detained without bail.ในสถานการณ์เช่นนี้ เว้นซะแต่ว่ารัฐมีข้อมูลเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผมในเรื่องนี้ และผมก็พบว่าเป็นผลร้ายอย่างมาก แม้กระทั่งการล่วงละเมิดสิทธิ
If you two are in a rush, I could just take a couple more shots here, and then I could rearrange you any way you like.ถ้าคุณสองคนกำลังเร่งรีบ ผมสามรถทำภาพคู่เพิ่มเติมได้ แล้วผมจะจัดเรียงใหม่ในแบบที่คุณต้องการ
Because I would consider that a perk worth paying for.จริงหรือ เพราะฉันว่าฉันเป็นผลประโยชน์เพิ่มเติม ที่คุ้มค่าที่จะจ่ายเลยทีเดียว
There's no evidence that links him to the disappearances.ยังไม่มี หลักฐานอะไรเพิ่มเติม ที่ลากเขา ไปพัวพัน กับคนหายเหล่านั้น
Before fedex does with more scripts. Good-Bye.ก่อนที่ FedEX จะมีบทเพิ่มเติม บาย
Your Honor, please recall investigation report 59 and appendix #2, which states that most amount of blood get poured on the nearest person when the artery is severed.ใต้เท้า โปรดเรียกรายงานการตรวจสอบที่ 59 และส่วนเพิ่มเติม #2 ที่ระบุว่า เลือดส่วนใหญ่ไหลออกมา
This alien will learn nothing... a rock sees more... look at him.คนแปลกหน้าซึ่งจะได้เรียนรู้อะไร เพิ่มเติม ดูเค้าซิ
They have not responded to requests for information Paris,London,Beijing all reporting the same thing there is still no official word when or if surrogate services can be restored.ไม่มีการตอบรับจาก VSI และไม่มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติม เหตุการณ์เดียวกันถูกรายงานทั้งในปารีส, ลอนดอนและปักกิ่ง และไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าเซอร์โรเกทจะซ่อมได้เมื่อไร
"Transcript By MrTamed" "Facebook. Com/TamedSubs"แปลไทย โดย ILLVP แก้ไขเพิ่มเติม โดย DaimonduS
Tune in weekdays for the newest addition to our award-winning local team.เปิดมาทุกวันธรรมดา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับทีมงานท้องถิ่นเจ้าของรางวัลของเรา
I got a match through the DMV, which led to a missing persons report filed by her boss.ฉันค้นเธอเจอ ผ่านฐานข้อมูล ของกรมการขนส่งทางบก แล้วยังมีรายละเอียดเพิ่มเติม ของคนที่ถูกแจ้งความ ว่าหายตัวไปด้วย ซึ่งถูกระบุว่ารับแจ้งความ มาจากเจ้านายของเธอเอง
And after a lifetime of distinguished scientific inquiry, he was inspired to follow a new line of work...นอกจากนี้เขายังเป็นผู้บัญชาการ อัศวินแห่งจักรวรรดิอังกฤษเซอร์ และหลังจากที่อายุการใช้งาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่โดดเด่นทางวิทยาศาสตร์
Ooh, I'm gonna need more details than that, general,โอ้ ฉันคงต้องได้ รายละเอียดเพิ่มเติมสักหน่อยค่ะ ท่านนายพล
So, I tell him, I says, "Frank, that's it. No more free milk.ดังนั้นฉันจึงบอกเขาฉันบอกว่า "แฟรงก์ที่ คือมันไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม นมฟรี
All the more reason to keep Ms. Piper in close proximity.ทั้งหมด เหตุผลเพิ่มเติมเพื่อให้ น.ส. ไพเพอร์ในบริเวณใกล้เคียง
Read my blog in "w," wants me to do some additional reporting on a story for them today.อ่านบล็อคของผมใน "W" ต้องการให้ผมทำรายงานเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่องของพวกเขาวันนี้
We're going to get you more information on this just as soon as it comes in.เราจะรายงานเข้ามาให้คุณทราบ ข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งค่ะ ให้เร็วที่สุด ถ้ามีรายงานอะไรคืบหน้าเข้ามา
With some experiences, we change more, and with other experiences, we change less.ด้วยประสบการณ์บางอย่างที่เรา เปลี่ยนเพิ่มเติม และมีประสบการณ์อื่น ๆ ที่เราเปลี่ยน น้อย
Now you or your husband, if you have any questions, if he gets a little worried or wants an update, then he can call this number.คุณหรือสามีคุณ \ เผื่อว่าคุณต้องการสอบถามเพิ่มเติม ถ้าเขามีึความกังวล\ หรือต้องการทราบความคืบหน้า ให้เขาติดต่อมาเบอร์นี้
Do we know any more about what he was doing?เรารู้อะไร เพิ่มเติม เกี่ยวกับสิ่งที่เค้าทำบ้าง?
Garcia, we've got more information about the unsub's boat.การ์เซีย, เรามีข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรือของคนร้าย
This is a strange request, but did you set up any additional parabolic mics on the northwest corner of the stage?ฉันรู้ว่านายทำแล้ว มันเป็นคำขอแปลกๆ แต่นายได้ติดไมค์วงรีเพิ่มเติม ตรงทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเวทีได้หรือเปล่า
We'll call the Coast Guard if we need any more help, officers.เราจะแจ้งยามฝั่ง ถ้า เราต้องการความช่วยเหลือ เพิ่มเติม ครับคุณตำรวจ
So we can't see any further back, just as we can't see into the Sun.ดังนั้นเราจึงไม่สามารถมองเห็น เพิ่มเติมใด ๆ กลับมา เช่นเดียวกับที่เราไม่สามารถมองเห็น ดวงอาทิตย์
However, when we asked them to give further information about who that suspect might be, they refused.ทางเราพยายาม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับผู้ต้องสงสัย แต่ CBI ปฏิเสธที่จะบอก
Because of the unusual nature of the death, we are taking extra measures to make sure that nothing has been overlooked.เนื่องจากการตาย ผิดธรรมชาติ เรากำลังตรวจสอบเพิ่มเติม เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไร ถูกมองข้ามไป
He's in a medically-induced coma, and doctors won't know more until he stabilizes.แพทย์ทำให้เขาหมดสติไป และหมอยังไม่รู้เพิ่มเติม จนกว่าอาการเขาจะทรงตัว
Do you think she'll break the news about the sequel tonight, or will someone else beat her to the punch?เธอว่าเธอจะมีการอัพเดทข่าว เพิ่มเติมอะไรคืนนี้อีกไหม หรือจะมีคนอื่นคอยปล่อยข่าวแทนเธอคืนนี้นะ
The next day, he called me and he put my son on the phone.ฉันส่งเขาไปที่อื่น ฉันบอกเขาให้ไปหาความช่วยเหลือเพิ่มเติม วันต่อมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *เพิ่มเติม*
Back to top