ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

increment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *increment*, -increment-

increment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
increment (n.) การเพิ่มขึ้น Syn. augmentation, increase Ops. decrement, decrease
English-Thai: HOPE Dictionary
increment(อิน' คระเมินทฺ) n. การเพิ่มขึ้น,จำนวนที่เพิ่มขึ้น, ผลกำไร., See also: incremental adj.
incremental back upการสำรองเพิ่มขึ้นหมายถึง กระบวนการของการคัดลอกแฟ้มข้อมูล ซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ ๆ หรือไม่ก็เป็นแฟ้มที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ หลังจากที่ได้คัดลอกทำสำรองไปแล้วชุดหนึ่ง
incremental compilerตัวแปลโปรแกรมส่วนเพิ่มหมายถึง โปรแกรมพิเศษที่ทำหน้าที่เป็นตัวแปลคำสั่งในโปรแกรมให้เป็นรหัสภาษาเครื่องในทันทีที่พิมพ์ข้อความที่เป็นคำสั่งเต็มบรรทัด ตัวแปลโปรแกรมส่วนเพิ่มตัวนี้จะทำหน้าที่แปลในขณะที่เราพิมพ์คำสั่งแต่ละคำสั่ง ผิดกับตัวแปลอื่นที่จะรอจนพิมพ์โปรแกรมเสร็จหมดจึงจะลงมือแปล การแปลแบบหลังนี้ เราจะต้องรอสักนิดหนึ่ง เมื่อการแปลเสร็จสิ้นแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์จึงจะลงมือทำงาน ดู interpreter ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
increment(n) ส่วนเพิ่ม,ผลกำไร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
incrementส่วนเพิ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incrementระยะเริ่มหดรัดตัว, การเพิ่ม [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Where waves aren't measured in feet, but as increments of fear, and those who pass the test become legend.มารวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับศัตรู แล้วเจ้ายังมีหน้ามานั่งแช่น้ำร้อนเฉยอยู่ได้!
I'm rolling back in 30 second increments.ฉันย้อนกลับไป 30 วินาที
Hypothetically, had I written him something, we would have raised his grades incrementally.สมมุติฐานได้ผมเขียนจดหมายถึงเขาบางสิ่งบางอย่าง เราจะได้ยกขึ้นเกรดของเขาเพิ่มขึ้น
Sir, it's in increments of $10.คุณครับมันต้องมีการเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10 เหรียญ
The killer has been murdering in 6-hour increments.ฆาตกรฆ่าทุกๆ 6 ชั่วโมง
He's been conducting incremental tests... taking the Rover 2 out for longer... and longer trips, each time.เขาได้รับการดำเนินการทดสอบที่เพิ่มขึ้น การรถแลนด์โรเวอร์ 2 ออกอีกต่อไป และการเดินทางในแต่ละครั้งอีกต่อไป

increment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
差分[chā fēn, ㄔㄚ ㄈㄣ, 差分] difference; increment
增量[zēng liàng, ㄗㄥ ㄌㄧㄤˋ, 增量] increment

increment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インクリメント[, inkurimento] (n,vs) increment
上昇期[じょうしょうき, joushouki] (n) upturn; increment phase; rise period
インクリビジネス[, inkuribijinesu] (n) (abbr) incremental business
インクリメンタリズム[, inkurimentarizumu] (n) incrementalism
インクリメンタル[, inkurimentaru] (adj-na) incremental
インクリメンタルサーチ[, inkurimentarusa-chi] (n) {comp} incremental search
インクリメンタルバックアップ[, inkurimentarubakkuappu] (n) {comp} incremental backup
オートインクリメント[, o-toinkurimento] (n) {comp} auto-increment
を単位として[をたんいとして, wotan'itoshite] (exp) {comp} in increments of
漸次[ぜんじ, zenji] (adv,adj-no) gradually; slowly; little by little; incrementally; (P)
積み増し;積増し[つみまし, tsumimashi] (n,vs) (See 増額・ぞうがく) increased amount; increase; increment; augmentation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インクリメント[いんくりめんと, inkurimento] increment (vs)
増分量[ぞうぶんりょう, zoubunryou] increment size
増加[ぞうか, zouka] increment (vs)
インクリメンタルバックアップ[いんくりめんたるばっくあっぷ, inkurimentarubakkuappu] incremental backup
オートインクリメント[おーといんくりめんと, o-toinkurimento] auto-increment
を単位として[をたんいとして, wotan'itoshite] in increments of
増分[ぞうぶん, zoubun] incremental
増分ベクトル[ぞうぶんべくとる, zoubunbekutoru] incremental vector
増分座標[ぞうぶんざひょう, zoubunzahyou] incremental coordinate

increment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเพิ่มเติม[n.] (kān phoēmto) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing FR: addition [f] ; ajout [m]
สินสมรส[n.] (sinsomrot) EN: property acquired during marriage ; property increment ; maritial property FR: acquêts [mpl]
นวัตกรรมส่วนเพิ่ม[n. exp.] (nawattakam ) EN: incremental innovation FR:
งบประมาณที่เพิ่มขึ้น[n. exp.] (ngoppramān ) EN: incremental budget FR:
รายได้ส่วนเพิ่ม[n. exp.] (rāidāi suan) EN: incremental revenue FR:
ส่วนเพิ่ม[adj.] (suan phoēm) EN: incremental ; differential ; additional ; extra FR:
ตัวแบบส่วนเพิ่ม[n. exp.] (tūa baēp su) EN: incremental model FR:

increment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wertzuwachssteuer {f}increment value tax

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า increment
Back to top