ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

accomplice

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *accomplice*, -accomplice-

accomplice ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accomplice (n.) ผู้สมรู้ร่วมคิด See also: ผู้สมคบ Syn. associate
English-Thai: HOPE Dictionary
accomplice(อะคลอม' พลิซฺ) n. ผู้สมคบ
English-Thai: Nontri Dictionary
accomplice(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้สมคบ,ผู้มีส่วนร่วม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accompliceผู้ร่วมกระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accomplicesผู้สนับสนุนการกระทำผิด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้สมคบ (n.) accomplice See also: accessory Syn. ผู้สมรู้ร่วมคิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just standing there you're an accomplice to murder!แค่ยืนมองเฉยๆ ก็ถือว่าคุณสมคบกับฆาตกรนะ
He's the accomplice we have been looking for and he is your fucking lawyer.เขาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด ที่เราตามหา และเขาก็เป็นไอ้ทนายของคุณ
Or coughing accomplice in the audience?หรือใช้เสียงกระแอมของคนดู ?
Your accomplice sneaked out for a piss?ผู้สมรู้ร่วมคิดของนายออกไปฉี่งั้นเหรอ
Agent Strahm was theorizing about the possibility of an additional accomplice to Jigsaw, other than Amanda Young.เจ้าหน้าที่ สตาฟ กำลังสืบหาใครคนหนึ่ง ซึ่งสมคบคิดกับ จิ๊กซอว์... ...ใครสักคนที่ชื่อ อแมนด้า
Cole Pfeiffer, an employee of GA TE, a downtown wellness organization and his yet-unidentified female accomplice both seen here in police sketches.ฟังข่าวนี่สิ โคลด์ ไฟเฟอร์, พนักงานของ GATE องค์กรใหญ่ ใจกลางเมือง
We can try you as accomplice to that murder after the fact;เราสามารถทำให้ นายกลายเป็นผู้สบคบในคดีฆาตรกรรมนั้นได้ทันที
During the home invasion Ames accomplice said to one of the victims:ระหว่างที่เข้าบุกรุกบ้านเอมส์พูดกับ
Let's say that, Strahm killed Seth Baxter specifically to set you up as an accomplice to Jigsaw.สมมติว่า สตรัม ได้ฆ่า Seth Baxter และเป็นส่วนหนึ่งของจิ๊กซอว์ที่ซับซ้อน
WE BELIEVE THE ACCOMPLICE HAS DONE THIS BEFORE.ผู้เสียหายบอกว่า เป็นคนขาวอายุประมาณ 40
What's going on is you're talking to a federal agent like I'm an accomplice to a crime that I had nothing to do with.แกบอกฉันว่าเราควรจะคิดยังไงว่าอะไรมันเกิดขึ้น เกิดอะไรขึ้นที่คุยกะเจ้าหน้าที่รัฐ เหมือนฉันเป็นผุ้สมรุ้ร่วมคิดในคดี
Word is, you know who Johnny Rose's accomplice is.คำนี้ คุณรู้มั้ยว่าใคร สมรู้ร่วมคิดกับ จอนนี่ โรส

accomplice ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爪牙[zhǎo yá, ㄓㄠˇ ㄧㄚˊ, 爪牙] pawn; lackey; accomplice (in crime); collaborator; henchman
帮凶[bāng xiōng, ㄅㄤ ㄒㄩㄥ, 帮凶 / 幫兇] accomplice; accessory
帮凶[bāng xiōng, ㄅㄤ ㄒㄩㄥ, 帮凶 / 幫凶] accomplice; accessory
凶党[xiōng dǎng, ㄒㄩㄥ ㄉㄤˇ, 凶党 / 凶黨] band of accomplice

accomplice ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アコンプリス[, akonpurisu] (n) accomplice
共謀者[きょうぼうしゃ, kyoubousha] (n) conspirator; accomplice
加担者[かたんしゃ, katansha] (n) accomplice
合い[あい, ai] (n,pref) joint; associate; accomplice
ぐる[, guru] (n) accomplice; cohort
一類[いちるい, ichirui] (n) same kind; accomplices; companions
共犯者[きょうはんしゃ, kyouhansha] (n) accomplice; henchman
同類[どうるい, dourui] (n,adj-no) the same kind; accomplice; partner; (P)
従犯[じゅうはん, juuhan] (n,adj-no) accomplice; complicity
相棒[あいぼう, aibou] (n) partner; pal; accomplice; (P)

accomplice ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้สมคบ[n.] (phūsomkhop) EN: accomplice ; accessory FR: complice [m]
ผู้สมรู้ร่วมคิด[n.] (phū som rū ) EN: accomplice ; accessory ; conspirator FR: complice [m]
รู้กัน[v. exp.] (rū kan) EN: conspire ; connive ; encourage ; be an accomplice or accessory ; understand each other FR:
สมคบ[v.] (somkhop) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot ; be accessary FR: conspirer ; comploter ; fomenter ; être de connivence
สมรู้[v.] (somrū) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot FR: comploter ; conspirer
สมรู้ร่วมคิด[v. exp.] (somrū ruam ) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot ; connive FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า accomplice
Back to top