ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

augmentation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *augmentation*, -augmentation-

augmentation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
augmentation (n.) การเพิ่มขึ้น Syn. addition, incerment
English-Thai: HOPE Dictionary
augmentation(ออกเมนเท'เชิน) n. การเพิ่ม,ภาวะที่ถูกเพิ่ม,ปริมาณหรือจำนวนที่เพิ่ม,สิ่งที่เพิ่ม, Syn. increase ###A. decrease)
English-Thai: Nontri Dictionary
augmentation(n) สิ่งที่เพิ่ม,การขยาย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Augmentationระยะไข้ขึ้น [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And, except for the slight brain augmentation your body's almost completely human.นอกจากส่วนสมองที่เพิ่มเติมเข้ามานิดหน่อยแล้ว, – คุณมีร่างกายเป็นมนุษย์แท้ๆ
Only man versus man, without augmentation or handicap.มีแต่สองมือสองเท้า เท่านั้น
And ll schedule your breast augmentation for three weeks from now.ฉันจะจัดตารางนัดเสริมหน้าอกให้ อีกสามอาทิตย์ข้างหน้า
Now, we do breast augmentation with a tiny incision here...แล้วเราจะขยายหน้าอกด้วยการผ่าตัดตรงนี้
And lastly, the breast augmentation.และสุดท้ายก็คือการเสริมหน้าอก
Uh, oh, I had a consult this morning... breast augmentation, "B" to "D."อ่า, โอ้ .. ผมต้องเข้าไปให้คำปรึกษาเช้านี้ด้วย... ผ่าตัดเสริมหน้าอก , ไซส์ B เป็น D

augmentation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
積み増し;積増し[つみまし, tsumimashi] (n,vs) (See 増額・ぞうがく) increased amount; increase; increment; augmentation
豊胸手術[ほうきょうしゅじゅつ, houkyoushujutsu] (n) breast augmentation

augmentation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การขึ้นภาษี[n. exp.] (kān kheun p) EN: FR: augmentation de la taxe [f]
การเพิ่ม[n.] (kān phoēm) EN: addition ; increase ; expansion ; escalation FR: augmentation [f] ; croissance [f] ; addition [f] ; ajout [m]
การเพิ่มเอนโทรปี[n. exp.] (kān phoēm ē) EN: increase of entropy FR: augmentation de l'entropie [f]
การเพิ่มค่าจ้าง[n. exp.] (kān phoēm k) EN: wage increase FR: augmentation de salaire [f]
การเพิ่มขึ้น[n. exp.] (kān phoēm k) EN: increase ; growth FR: majoration [f] ; hausse [f] ; augmentation [f] ; élévation [f] ; accroissement [m]
การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก[n. exp.] (kān phoēm k) EN: FR: augmentation de la population mondiale [f]
การเพิ่มผลผลิตแรงงาน [n. exp.] (kān phoēm p) EN: FR: augmentation de la productivité [f]
การเพิ่มประชากรมนุษย์[n. prop.] (kān phoēm p) EN: FR: augmentation de la population (humaine) [f]
การเพิ่มเติม[n.] (kān phoēmto) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing FR: addition [f] ; ajout [m]
การปรับขึ้น[n. exp.] (kān prap kh) EN: hike FR: augmentation [f]
ส่วนเสริม[n.] (suansoēm) EN: addition ; augmentation FR: supplément [m]
อัตราการเติบโต[n. exp.] (attrā kān t) EN: growth rate FR: taux de croissance [m] ; niveau d'augmentation [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า augmentation
Back to top