ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

expanding

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *expanding*, -expanding-

expanding ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
expanding (n.) การเพิ่มเติม See also: การต่อเติม, การเสริม Syn. increasing

expanding ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
方兴未艾[fāng xīng wèi ài, ㄈㄤ ㄒㄧㄥ ㄨㄟˋ ㄞˋ, 方兴未艾 / 方興未艾] currently flourishing; rapidly expanding; in the ascendant; still growing strong

expanding ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
国威発揚[こくいはつよう, kokuihatsuyou] (n) enhancing national prestige; expanding national influence
拡大均衡[かくだいきんこう, kakudaikinkou] (n) an expanded or expanding equilibrium; (P)
拡大管[かくだいかん, kakudaikan] (n) expanding pipe; diffuser; expander; reducer
右上がり;右上り[みぎあがり, migiagari] (n) (1) rising diagonally up and to the right; (2) growing; expanding; soaring
右肩上がり[みぎかたあがり, migikataagari] (exp) growing (graph rising to the right); expanding; soaring

expanding ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ankerbolzen {m} [techn.]expanding type foundation bolt

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า expanding
Back to top