ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

extension

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *extension*, -extension-

extension ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
extension (n.) การยืดออก See also: การยืดขยาย, การแผ่ออก, การทำให้กว้าง, การเพิ่ม Syn. augmentation, enlargement, expasion
English-Thai: HOPE Dictionary
extension(อิคซฺเทน'เชิน) n. การขยายออก,การยืดออก,การแผ่ออก, สิ่งที่ขยายออก,โทรศัพท์พ่วง นามสกุลในระบบดอส หมายถึง ตัวอักษรสามตัวที่อยู่หลังชื่อแฟ้มข้อมูล เนื่องจากอยู่ในตอนท้ายของชื่อ จึงนิยมเรียกกันว่า"นามสกุล" โดยปกติ คอมพิวเตอร์จะใช้นามสกุลนี้เป็นตัวบอกประเภทของแฟ้มข้อมูล จะมีจุดคั่นระหว่างชื่อและนามสกุล เช่น ถ้าแฟ้มข้อมูลที่เป็นภาษาปาสกาล (Pascal) ก็จะมีนามสกุล .PAS ถ้าเป็นแฟ้มภาษาเบสิก ก็จะมีนามสกุล .BAS อย่างนี้เป็นต้น หรือถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลสำรอง ก็มักจะใช้นามสกุลว่า .BAK ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ควรต้องรู้ว่า นามสกุลอะไร บอกว่าเป็นแฟ้มข้อมูลประเภทไหน โดยเฉพาะนามสกุล .exe, .com, .bin, .doc, .bat ซึ่งจะต้องพบ บ่อย ๆ มีความหมายเหมือน file type
English-Thai: Nontri Dictionary
extension(n) การขยายออก,การยืดเวลา,โทรศัพท์สายพ่วง,การแผ่ออก,คำสั่งยึดทรัพย์ร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
extensionการเหยียด, การยืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
extensionส่วนขยายของแฟ้ม, สกุลแฟ้ม [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมส่งเสริมการเกษตร (n.) Department of Agricultural Extension
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm led to believe that you're an extension of my personality.ว่าคุณคือส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพ ของฉัน
He explained how the Brits never left anywhere without a fight... how they had to be beaten out of every country they ever occupied... how this prison was just an extension of their system.เขาอธิบายว่า Brits ไม่เคยที่ใดก็ได้โดยไม่ต้องซ้ายสู้ ... วิธีที่พวกเขาต้องถูกตีจาก ทุกประเทศเหล่านั้นจะมาคร? วิธีนี้เป็นเพียงการจำคุก ส่วนขยายของระบบของพวกเขา
Grover Cleveland High School, extension 23.โรงเรียนโกรฟเวอร์คลีฟแลนด์ เบอร์ต่อ23
Could I ask you your extension and name?ผมขอเบอร์ต่อและชื่อได้มั้ย?
It's extension 215, and the name is Carter.เบอร์ต่อ 215 และชื่อคือคาร์เตอร์
If you take that a branded environment such as a Disney World or a Disneyland is a logical extension of that brand.... สิ่งแวดล้อมของเครื่องหมายการค้า เช่น ดิสนีย์เวิลด์หรือดิสนีย์แลนด์ คือส่วนขยายทางตรรกะของเครื่องหมายการค้านั่นเอง
It's a very logical extension of that.มันคือส่วนขยายทางตรรกะของเครื่องหมายการค้า
We can maybe discuss an extension of the money you owe but I...เราอาจคุยกันได้ เรื่องยืดค่าเทอม ที่คุณเป็นหนี้ออกไป แต่ผมไม่...
Mandy Aaron, dial extension 200, please.Mandy Aaron, dial extension 200, please.
Mandy Aaron, dial extension 200.Mandy Aaron, dial extension 200.
I'm at extension 20 and I hope to hear from you. Alright, take care.เบอร์ภายใน 20 และหวังว่าจะได้ยิน การตอบกลับจากเธอ รักษาตัวด้วย
If you'd like to make an appointment, call her at extension 2922ถ้าพวกคุณต้องการจะนัดหมาย ให้โทรไปที่เบอร์ 2922

extension ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外延[wài yán, ㄨㄞˋ ㄧㄢˊ, 外延] extension (semantics)
延长线[yán cháng xiàn, ㄧㄢˊ ㄔㄤˊ ㄒㄧㄢˋ, 延长线 / 延長線] extension cord; extended line; powerstrip
恺撒[Kǎi sǎ, ㄎㄞˇ ㄙㄚˇ, 恺撒 / 愷撒] Caesar (name); Gaius Julius Caesar 100-42 BC; by extension, emperor, Kaiser, Tsar
花旗[huā qí, ㄏㄨㄚ ㄑㄧˊ, 花旗] the Stars and Stripes (US flag); by extension, the United States of America; abbr. for Citibank 花旗銀行|花旗银行
春宫[chūn gōng, ㄔㄨㄣ ㄍㄨㄥ, 春宫 / 春宮] Crown Prince's chambers; by extension, the Crown Prince; erotic picture
引申[yǐn shēn, ˇ ㄕㄣ, 引申] extended meaning (of a word); to mean by extension
伸展[shēn zhǎn, ㄕㄣ ㄓㄢˇ, 伸展] extension
战团[zhàn tuán, ㄓㄢˋ ㄊㄨㄢˊ, 战团 / 戰團] fighting group; by extension, a fight; a fray
饕餮之徒[tāo tiè zhī tú, ㄊㄠ ㄊㄧㄝˋ ㄓ ㄊㄨˊ, 饕餮之徒] glutton; gourmand; by extension, person who is greedy for power, money, sex etc
宅男[zhái nán, ㄓㄞˊ ㄋㄢˊ, 宅男] male addicted to computers, computer games, adult cartoons etc (2000s Taiwan slang, derived from Japanese otaku 御宅男 house male); fan of computer games; by extension, nerd
正断层[zhèng duàn céng, ㄓㄥˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, 正断层 / 正斷層] normal fault (geol.); fault line due to extension, with one block slipping down relative to the other
洞房花烛[dòng fáng huā zhú, ㄉㄨㄥˋ ㄈㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄓㄨˊ, 洞房花烛 / 洞房花燭] put out candles in the new home (成语 saw); fig. wedding celebrations; wedding night; by extension, newly-weds
洞房花烛夜[dòng fáng huā zhú yè, ㄉㄨㄥˋ ㄈㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄓㄨˊ ㄧㄝˋ, 洞房花烛夜 / 洞房花燭夜] put out candles in the new home (成语 saw); fig. wedding celebrations; wedding night; by extension, newly-weds
[zú, ㄗㄨˊ, 族] race; nationality; ethnicity; clan; by extension, social group (e.g. office workers 上班族)
[mù, ㄇㄨˋ, 幕] stage curtain; tent; by extension, act of a play
转接[zhuǎn jiē, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄝ, 转接 / 轉接] switch; connection; to put through (to telephone extension)
征衫[zhēng shān, ㄓㄥ ㄕㄢ, 征衫] traveler's clothing; by extension, traveler
迎新[yíng xīn, ˊ ㄒㄧㄣ, 迎新] to see in the New Year; to welcome new guests; by extension, to receive new students

extension ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドレス部拡張[アドレスぶかくちょう, adoresu bukakuchou] (n) {comp} address field extension
イエローキャブ[, iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men
コード拡張文字[コードかくちょうもじ, ko-do kakuchoumoji] (n) {comp} code extension character
ファイル名拡張子[ファイルめいかくちょうし, fairu meikakuchoushi] (n) {comp} filename extension
ファイル拡張子[ファイルかくちょうし, fairu kakuchoushi] (n) {comp} file extension
増改築[ぞうかいちく, zoukaichiku] (n) extension and structural alteration of building
女権拡張[じょけんかくちょう, jokenkakuchou] (n) extension of women's rights
小座敷[こざしき, kozashiki] (n) (1) small tatami room; (2) (See 放ち出) extension of the main room of a home (in traditional palatial-style architecture); (3) room smaller than four and a half tatami (in tea ceremony)
延長線上[えんちょうせんじょう, enchousenjou] (n) extension of a straight line; (conclusion) following as an extension of (an argument)
拡張郵便ORアドレス構成要素[かくちょうゆうびんオーアーアドレスこうせいようそ, kakuchouyuubin o-a-adoresu kouseiyouso] (n) {comp} extension of postal OR address components
猶予[ゆうよ, yuuyo] (n,vs) postponement; deferment; extension (of time); (P)
繰り出し梯子(P);繰出し梯子;繰り出しはしご;繰り出しばしご[くりだしはしご(繰り出し梯子;繰出し梯子;繰り出しはしご)(P);くりだしばしご(繰り出し梯子;繰出し梯子;繰り出しばしご), kuridashihashigo ( kuri dashi hashigo ; sou dashi hashigo ; kuri dashi hashigo )(P)] (n) extension ladder; aerial ladder; (P)
親子電話[おやこでんわ, oyakodenwa] (n) extension phone (and its main line)
MIME[マイム, maimu] (n) {comp} Multipurpose Internet Mail Extension; MIME
エクステ[, ekusute] (n) (abbr) (sl) (See エクステンション) (hair) extensions
エクステンション[, ekusutenshon] (n) extension; (P)
ストリーミングSIMD拡張命令[ストリーミングエスアイエムディーかくちょうめいれい, sutori-minguesuaiemudei-kakuchoumeirei] (n) {comp} Streaming SIMD Extensions; SSE
マルチメディアエクステンション[, maruchimedeiaekusutenshon] (n) {comp} multimedia extension; MMX
伸び(P);延び[のび(P);ノビ, nobi (P); nobi] (n,vs) (1) growth; development; (2) stretching (e.g. body when waking up); (3) spread; elongation; extension; carry (e.g. of sound); sustain; (P)
伸張;伸暢;伸長[しんちょう, shinchou] (n,vs,adj-no) expansion; extension; elongation; stretching; uncompression
外延[がいえん, gaien] (n) extension; denotation
延命[えんめい(P);えんみょう(ok), enmei (P); enmyou (ok)] (n,vs,adj-no) keeping alive longer; prolonging life; life extension; life-support; (P)
延長[えんちょう, enchou] (n,vs) (1) extension; elongation; prolongation; lengthening; (n) (2) Enchou era (923.4.11-931.4.26); (P)
建増し;建て増し[たてまし, tatemashi] (n) building addition or extension; an annex
引き延ばし(P);引き伸ばし;引伸ばし;引延ばし[ひきのばし, hikinobashi] (n) (1) extension; prolongation; (2) (See 引き伸ばし写真) enlargement; (P)
拡張[かくちょう, kakuchou] (n,vs) expansion; extension; enlargement; escape; ESC; (P)
[とまら, tomara] (n) (1) pivot hinge (using extensions on the top & bottom of a door that fit into cavities in the frame); (2) (See 猿) sliding wooden bolt (for holding a door or window shut)
[とまら, tomara] (n) (See 枢・くるる) extensions on the top & bottom of a door that fit into cavities in the frame (as part of a pivot hinge)
波及[はきゅう, hakyuu] (n,vs) spread; extension; influence; aftereffect; ripple; (P)
発展[はってん, hatten] (n,vs) (1) development; growth; advancement; unfurling; (2) expansion; extension; enlargement; (3) (recently often associated with gay sex) (See 発展場) playing around; having an active sex life; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アドレス部拡張[アドレスぶかくちょう, adoresu bukakuchou] address field extension
コード拡張文字[コードかくちょうもじ, ko-do kakuchoumoji] code extension character
ファイル名拡張子[ファイルめいかくちょうし, fairu meikakuchoushi] filename extension
制御部拡張[せいぎょぶかくちょう, seigyobukakuchou] control field extension
拡張子[かくちょうし, kakuchoushi] (filename) extension
拡張物理的配達アドレス構成要素[かくちょうぶつりてきはいたつアドレスようそ, kakuchoubutsuritekihaitatsu adoresu youso] extension of physical delivery address components
拡張記号[かくちょうきごう, kakuchoukigou] extension sign
拡張部分[かくちょうぶぶん, kakuchoububun] extension
拡張郵便ORアドレス構成要素[かくちょうゆうびんORアドレスこうせいようそ, kakuchouyuubin OR adoresu kouseiyouso] extension of postal OR address components
拡張[かくちょう, kakuchou] expansion (vs), extension, enlargement, escape (ESC)

extension ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟีลด์ภาคขยาย[n. exp.] (fīn phāk kh) EN: extension field FR:
การขยาย[n.] (kān khayāi) EN: enlargement ; magnification ; expansion ; amplification FR: agrandissement [m] ; expansion [f] ; amplification [f] ; extension [f]
การขยายออก[n. exp.] (kān khayāi ) EN: expansion ; extension FR: expansion [f] ;extension [f]
การขยายตัว[n. exp.] (kān khayāi ) EN: expansion FR: extension [f] ; expansion [f]
การขยายตัวของเมือง[n. exp.] (kān khayāi ) EN: FR: extension de la ville [f]
การเพิ่มเติม[n.] (kān phoēmto) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing FR: addition [f] ; ajout [m]
การส่งภาคขยาย[n. exp.] (kān song ph) EN: extension map FR:
การต่อเวลา[n. exp.] (kān tø wēlā) EN: extension FR:
การต่อวีซ่า[n. exp.] (kān tø wīsā) EN: visa extension FR: prolongation de visa [m]
การยืดเวลา[n. exp.] (kān yeūt wē) EN: deferral ; prolongation ; postponement ; extension FR:
การเหยียด[n.] (kān yīet) EN: extension FR:
การเหยียดเข่า[n. exp.] (kān yīet kh) EN: knee extension FR:
ภาคขยาย[n. exp.] (phāk khayāi) EN: extension FR:
ภาคขยายเชิงอดิศัย[n. exp.] (phāk khayāi) EN: transcendental extension FR:
ภาคขยายเชิงเดียว[n. exp.] (phāk khayāi) EN: simple extension FR:
ปลั๊กจ่ายไฟ[n. exp.] (plak jāi fa) EN: power strip ; extension power strip ; extension lead ; power board ; adapter power plug FR: bloc multiprise [m] ; rallonge multiprise [f] ; rallonge (électrique) [f] ; prolongateur (électrique) [m]
ปลั๊กพ่วง[n. exp.] (plakphūang) EN: power strip ; extension power strip ; extension lead ; power board ; adapter power plug FR: bloc multiprise [m] ; rallonge multiprise [f] ; rallonge (électrique) [f] ; prolongateur (électrique) [m]
ปลั๊กสามตา[n. exp.] (plak sāmtā) EN: multiple socket extension cord FR: prise multiple [f]
ต่อ ...[n.] (tø ...) EN: extension ... (+ nb) FR: extension (téléphonique) ... (+ n°)
ต่อเติมบ้าน[v. exp.] (tø toēm bān) EN: home extension FR: agrandir une maison

extension ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Artikelstammerweiterung {f}article master extension
Anbau {m}building extension
Dehnung {f} | bleibende Dehnungextension | permanent extension; permanent set
Dehnungselastizität {f}extension compensating
Erweiterungsstück {n}extension piece
Fristverlängerung {f}extension of time limit
Kreditvergabe {f}extension of credit
Streckverband {m}extension bandage
Verlängerungskabel {n}extension cable
Verlängerungsschnur {f}extension cord [Am.]
Verlängerungsschnur {f}extension lead
Verlängerungsschnur {f}extension flex
Zusatzregister {n}extension register
Lenkeranbauten {pl}handlebar extensions

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า extension
Back to top