ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

accounterment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *accounterment*, -accounterment-

accounterment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accounterment (n.) สิ่งเพิ่มเติม See also: สิ่งประกอบ, สิ่งที่เสริม Syn. accessory

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า accounterment
Back to top