ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

attach

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *attach*, -attach-

attach ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
attach (vi.) ติดกัน
attach (vt.) ทำให้ติดกัน See also: ต่อ, ยึดติด Syn. join, append
attach (vt.) เพิ่ม See also: เติม Syn. add
attach (vt.) มีความสัมพันธ์กับ See also: มีความผูกพันกับ
attach to (phrv.) ติดกับ See also: ยึดกับ, ติดตรงที่ Syn. affix to
attach to (phrv.) เชื่อว่าเป็นของ
attach to (phrv.) ผูกมัด See also: เป็นส่วนหนึ่งของ
attachable (n.) สิ่งที่สร้างไว้ล่วงหน้า
attache (n.) นักการทูต See also: ผู้ช่วยทูต
attached (adj.) ซึ่งติดแน่น See also: ยึด
attached (adj.) แน่น See also: ติด, ติดแน่น, ยึดแน่น Syn. immovable
attached to (adj.) ซึ่งลุ่มหลงภรรยาหรือเมีย See also: ซึ่งยินยอมตามภรรยามากเกินไป Syn. loving, fond of
attachment (n.) การผูกติด See also: การเชื่อมต่อ, การยึดติด
attachment (n.) ความผูกพันทางอารมณ์ Syn. affection, fondness
attachment (n.) สิ่งที่แนบมา See also: เนื้อความที่แนบมาด้วย Syn. accessory, adjunct
attachment (n.) อุปกรณ์ยึดติด See also: อุปกรณ์ติดตั้ง Syn. fastening
English-Thai: HOPE Dictionary
attach(อะแทชฺ') vt. ผูกมัด,ผูกติด,ติด, แนบ,ปิด, ประกอบ, มีพร้อม,วางอยู่ใน,ส่งไปประจำ, อายัด,จับกุม. -vi. ผูกมัด, ติด,เป็นของ, Syn. fasten, join,secure ###A. detach, quit)
attach caseกระเป๋าถือของนักธุรกิจ., Syn. dispatch case (a small suitcase)
attached(อะแทชดฺ') adj. ติดกับ,เชื่อมกับ,มัดกับ,มีผนังติดกัน, Syn. connected,bound)
attachment(อะแทช'เมินทฺ) n. การติด,การผูกติด,ภาวะที่ผูกติด,ความรู้สึกผูกพัน,การอุทิศ,สิ่งยึดติด,สิ่งที่ผูกพัน,อุปกรณ์ติดตั้ง,การยึดทรัพย์, Syn. connection, device,affinity)
English-Thai: Nontri Dictionary
attach(vt) ติด,ผูกติด,เกี่ยวพัน,ผูกพัน
attache(n) เจ้าหน้าที่สถานทูต,ผู้ช่วยทูต
attachment(n) การผูกติด,สิ่งที่แนบมาด้วย,ความรักใคร่,ความผูกพัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Attaché (Fr.)๑. ผู้ช่วยทูต๒. ผู้ช่วยเลขานุการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
attached duneเนินทรายสมทบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
attachment๑. การอายัด๒. การส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attachเกาะติด [การแพทย์]
Attached thermometerเทอร์มอมิเตอร์ประจำ เครื่องวัดความกดอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Attachmentการเกาะ, ความผูกพัน, การติดผิว, ประกบติด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำกับ (v.) attach See also: add, accompany Syn. ควบ, แนบ
ต่อท้าย (v.) attach See also: append, annex, tack, tag Syn. พ่วง, ห้อยท้าย
พ่วงท้าย (v.) attach See also: annex, append Syn. ห้อยท้าย
ห้อยท้าย (v.) attach Syn. ต่อท้าย, แนบท้าย
เหน็บท้าย (v.) attach Syn. แนบ
แนบติด (v.) attach See also: enclose, add, affix
แนบท้าย (v.) attach Syn. แนบ, เหน็บท้าย
แนม (v.) attach See also: tie, fit Syn. แนบ, แกม
ฝากเนื้อฝากตัว (v.) attach oneself to somebody See also: to be under the care of, adhere to somebody, depend on somebody Syn. ฝากตัว
เข้าปิ้ง (v.) attach with kite string Syn. ตัดสายป่าน
รองบ่อน (adj.) attached to a gambling house See also: being to a gambling house
อุปพันธ์ (n.) attachment See also: bond Syn. เยื่อใย, เครื่องผูกพัน
อุปาทาน (n.) attachment
เครื่องผูกพัน (n.) attachment See also: bond Syn. เยื่อใย
ขันเชิง (n.) bowl with base attached
วงพาด (n.) a small elephant corral attached to the large one
อาลัยอาวรณ์ (v.) be attached to See also: mourn, miss Syn. อาลัย, อาวรณ์
เกราะกำบัง (n.) shield attached to the forearm See also: round shield, rectangular shield Syn. โล่
เขน (n.) shield attached to the forearm See also: round shield, rectangular shield Syn. เกราะกำบัง, โล่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. Hooper, attach the end of this line to the first keg.คุณฮูเปอร์ ผูกเชีอกกับถังใบเเรก
We spent years trying to attach some cosmic significance to that and came up with nothing.เราใช้เวลาหลายปีพยายามที่จะ แนบ บางอย่างมีนัยสำคัญของ จักรวาลนั้น และมาพร้อมกับอะไร
We use the docking ring in the Leonov to attach to the Discovery.เราใช้แหวนเชื่อมต่อใน ลีอ นอฟ จะแนบไปกับดิสคัเฟอรี และจากนั้นเราจะใช้ดิสคัเฟอรี
I'm supposed to attach a bracket-y thing to the side things using a bunch of these little worm guys.ฉันควรจะประกอบ แผ่นด้านหลังเข้ากับด้านข้าง โดยใช้ไอ้ตัวหนอนในรูปมาเชื่อม
It is why mem must not be heard weeping, as her soul will attach to sadness and remain to comfort living.It is why mem must not be heard weeping, as her soul will attach to sadness and remain to comfort living.
I may be able to get in through that window if I can attach a line...บางทีผมอาจจะเข้าไปทางหน้าต่างบานนั้นได้ ถ้าหากผมหาที่ยึดเชือกได้
Except unlike at the gym, dr.Shepherd needs to attach the traction device directly to your head by screwing two bolts into your skull.ยกเว้นว่ามันไม่เหมือนยิม ดร.เชพเพิร์ดต้องการติดอุปกรณ์ดึงไว้ที่ศีรษะคุณ โดยเจาะหมุดไว้กับกระโหลกศีรษะ
Okay,adam,I'm going to attach the tongs now.โอเค อดัม ฉันจะติดคีมแล้วนะ
Hang on! I just have to attach the trigger!อดทนไว้ ฉันกำลังต่อสายไกปืน !
And then attach a pulmonary homograft.And then attach a pulmonary homograft.
It'll stay attach to you, Miss....ว่ามันจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับท่าน
Colby, I want to be your girlfriend more than an electron wants to attach to a proton.โคลบี้, ฉันอยากเป็นแฟนของคุณ \ ยิ่งกว่าอิเล็กตรอนวิ่งเข้าหาโปรตอนซะอีก

attach ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
执着[zhí zhuó, ㄓˊ ㄓㄨㄛˊ, 执着 / 執著] attachment; stubborn; be attached to; persistent; persevering
[yà, ㄧㄚˋ, 掗] attach; brandish; hold
[qiǎn, ㄑㄧㄢˇ, 缱 / 繾] attached to; loving
附上[fù shàng, ㄈㄨˋ ㄕㄤˋ, 附上] attach
随信[suí xìn, ㄙㄨㄟˊ ㄒㄧㄣˋ, 随信 / 隨信] attached with the letter
[lì, ㄌㄧˋ, 隶 / 隸] attached to; scribe
温存[wēn cún, ㄨㄣ ㄘㄨㄣˊ, 温存 / 溫存] attentive; emotionally attached; kind; gentle
牌匾[pái biǎn, ㄆㄞˊ ㄅㄧㄢˇ, 牌匾] board (attached to a wall)
方釳[fāng xì, ㄈㄤ ㄒㄧˋ, 方釳] (arch.) metal horn attached as shield to horse or to the axle of a chariot
参赞[cān zàn, ㄘㄢ ㄗㄢˋ, 参赞 / 參贊] diplomatic officer; attache
双连接站[shuāng lián jiē zhàn, ㄕㄨㄤ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ ㄓㄢˋ, 双连接站 / 雙連接站] dual attachment station
附件[fù jiàn, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, 附件] enclosure; attachment (email); appendix
安土重迁[ān tǔ zhòng qiān, ㄢ ㄊㄨˇ ㄓㄨㄥˋ ㄑㄧㄢ, 安土重迁 / 安土重遷] hate to leave a place where one has lived long; be attached to one's native land and unwilling to leave it
[zhe, ㄓㄜ˙, 着 / 著] particle attached after verb to indicate action in progress, like -ing ending
[xì, ㄒㄧˋ, 釳] (arch.) metal horn attached as shield to horse or to the axle of a chariot
附属[fù shǔ, ㄈㄨˋ ㄕㄨˇ, 附属 / 附屬] subsidiary; auxiliary; attached; affiliated; subordinate; subordinating
附带[fù dài, ㄈㄨˋ ㄉㄞˋ, 附带 / 附帶] supplementary; incidentally; in parentheses; by chance; in passing; additionally; secondary; subsidiary; to attach
柔情似水[róu qíng sì shuǐ, ㄖㄡˊ ㄑㄧㄥˊ ㄙˋ ㄕㄨㄟˇ, 柔情似水] tender and soft as water; deeply attached to sb
配属[pèi shǔ, ㄆㄟˋ ㄕㄨˇ, 配属 / 配屬] troops attached to a unit
卵黄囊[luǎn huáng náng, ㄌㄨㄢˇ ㄏㄨㄤˊ ㄋㄤˊ, 卵黄囊 / 卵黃囊] yolk sac (ectodermal cells attaching fetus to uterus before the development of the placenta)

attach ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アタッチファイル[, atacchifairu] (n) {comp} attach file
差し押さえる;差し押える;差押さえる;差押える[さしおさえる, sashiosaeru] (v1,vt) to seize; to impound; to garnish; to attach goods
アタッシェ[, atasshie] (n) attache (fre
アタッシュケース;アタッシェケース[, atasshuke-su ; atasshieke-su] (n) attache case
アタッチメント[, atacchimento] (n) attachment
アタッチメントユニットインタフェース[, atacchimentoyunittointafe-su] (n) {comp} attachment unit interface; AUI
お安くない[おやすくない, oyasukunai] (exp) on very good terms with each other; romantically attached
くっ付ける[くっつける, kuttsukeru] (v1) to attach; (P)
サブネットワークアドレス[, sabunettowa-kuadoresu] (n) {comp} subnetwork point of attachment address; subnetwork address
サブネットワーク接続点[サブネットワークせつぞくてん, sabunettowa-ku setsuzokuten] (n) {comp} subnetwork point of attachment
サブネットワーク接続点アドレス[サブネットワークせつぞくてんアドレス, sabunettowa-ku setsuzokuten adoresu] (n) {comp} subnetwork point of attachment address; subnetwork address
ざるべからず[, zarubekarazu] (exp,aux) (arch) (attaches to the imperfective form; from ざり + べし) (See なければならない,なくてはならない・2) must (do, be)
さん付け[さんづけ, sanduke] (n,vs) (See 呼び捨て) attaching 'san' to somebody's name
シスコン[, shisukon] (n) (1) (abbr) {comp} system component; (2) (abbr) (See ブラコン) sister complex; unnatural attachment to one's sister
シリアルATA[シリアルエーティーエー, shiriarue-tei-e-] (n) {comp} Serial AT Attachment
シリアルATAII[シリアルエーティーエーアイアイ, shiriarue-tei-e-aiai] (n) {comp} serial AT Attachment 2
ずして[, zushite] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) (See ないで・1) without doing; not being
ずとも[, zutomo] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) even without doing; even without being
ずに[, zuni] (conj,aux) (attaches to the imperfective form) (See ないで・1) without doing
ちゃん付け[ちゃんづけ, chanduke] (n,vs) (See さん付け) attaching 'chan' to somebody's name
デュアルアタッチド[, deyuaruatacchido] (n) {comp} dual attached
ノンアタッチメントディジーズ[, non'atacchimentodeiji-zu] (n) non-attachment disease
バチ環[バチカン(P);バチがん, bachikan (P); bachi gan] (n) (1) clasp or ring for attaching a pendant to a chain; (2) (バチカン only) Vatican; (P)
ブラコン[, burakon] (n) (abbr) (See シスコン) brother complex; unnatural attachment to one's brother
ペンダントトップ[, pendantotoppu] (n) combination of pendant and chain attachment
ヨーヨー釣り[ヨーヨーつり, yo-yo-tsuri] (n) yo-yo fishing; Japanese festival game of fishing balloons (with loops attached), floating in water, out with a hook
下家;下屋[したや;げや;しもや, shitaya ; geya ; shimoya] (n) small attached annex; lean-to
下緒;下げ緒[さげお, sageo] (n) (See 鞘) cord for attaching a sword scabbard tightly to the obi; sword strap; sword knot
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r,vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P)
付いてる(P);付いている(P)[ついてる(付いてる)(P);ついている(付いている)(P), tsuiteru ( tsui teru )(P); tsuiteiru ( tsui teiru )(P)] (exp,v1) (1) (uk) (See 付く・つく・1) to be attached; to have; to be in a state; (v1) (2) (See 付く・つく・13) to be lucky; to be in luck; (P)
付き[つき(P);づき;ツキ, tsuki (P); duki ; tsuki] (n,n-suf) (1) furnished with; including; (2) attached to; (3) impression; appearance; (n) (4) (uk) luck; (5) sociality; (n,n-suf) (6) (See お付き) under; assistant (e.g. to a manager); (7) soup base; (P)
付く[づく, duku] (v5k,vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf,v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.)
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P)
付室[ふしつ, fushitsu] (n) (See 前室・1) vestibule; attached room
付属語[ふぞくご, fuzokugo] (n) {ling} ancillary (attached, adjunct) word or words
付随;附随[ふずい, fuzui] (n,vs) incident to; attaching to; annexed to; concomitant; attending
仮差押え;仮差し押さえ;仮差し押え;仮差押[かりさしおさえ, karisashiosae] (n) provisional seizure; provisional attachment; provisional garnishment
供僧[ぐそう, gusou] (n) (1) (abbr) (See 供奉僧・1) monk who attends to the principal image of a temple; (2) Buddhist monk serving at an attached Shinto shrine
供奉僧[ぐぶそう, gubusou] (n) (1) monk who attends to the principal image of a temple; (2) Buddhist monk serving at an attached Shinto shrine
偏重[へんちょう(P);へんじゅう(ok), henchou (P); henjuu (ok)] (n,vs) preponderance; making too much of; overestimation; overemphasis; attaching too much importance to; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アタッチメント[あたっちめんと, atacchimento] attachment
アタッチメントユニットインタフェース[あたっちめんとゆにっといんたふぇーす, atacchimentoyunittointafe-su] attachment unit interface (AUI)
サブネットワークアドレス[さぶねっとわーくあどれす, sabunettowa-kuadoresu] subnetwork point of attachment address, subnetwork address
サブネットワーク接続点[サブネットワークせつぞくてん, sabunettowa-ku setsuzokuten] subnetwork point of attachment
サブネットワーク接続点アドレス[サブネットワークせつぞくてんアドレス, sabunettowa-ku setsuzokuten adoresu] subnetwork point of attachment address, subnetwork address
デュアルアタッチド[でゆあるあたっちど, deyuaruatacchido] dual attached
二重接続コンセントレータ[にじゅうせつぞくコンセントレータ, nijuusetsuzoku konsentore-ta] dual attachment concentrator
二重接続局[にじゅうせつぞくきょく, nijuusetsuzokukyoku] dual attachment station
単一接続コンセントレータ[たんいつせつぞくコンセントレータ, tan'itsusetsuzoku konsentore-ta] single attachment concentrator
単一接続局[たんいつせつぞくきょく, tan'itsusetsuzokukyoku] single attachment station
接続[せつぞく, setsuzoku] attachment (vs), connection, joint
添付書類[てんぷしょるい, tenpushorui] (mail) attachment, attached file, attached document

attach ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อายัด[v.] (āyat) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish FR: saisir ; annexer ; geler
อายัดทรัพย์[v. exp.] (āyat sap) EN: seize property ; seize assets ; attach property ; seize ; garnish FR: saisir les biens
อายัดไว้[v. exp.] (āyat wai) EN: seize ; attach FR:
ฝากเนื้อฝากตัว[v.] (fākneūafākt) EN: attach oneself to somebody ; become dependent on someone else FR:
ฝากตัว[v.] (fāktūa) EN: place oneself under somebody's care ; adhere to somebody ; depend on somebody attach oneself to somebody FR: placer sous la protection de
ให้ความสำคัญกับมากเกินไป (ให้ความสำคัญกับ...มากเกินไป)[v. exp.] (hai khwām s) EN: attach too much importance (to) ; overrate FR: exagérer l'importance (de) ; attacher trop d'importance (à)
ห้อยท้าย[v.] (hǿithāi) EN: attach ; be at the end FR:
กำกับ[v.] (kamkap) EN: attach FR:
ขัด[v.] (khat) EN: fasten ; attach ; bind FR: attacher
คิดมากไปเอง[v. exp.] (khit māk pa) EN: attach too much importance (to) ; That's pretty far-fetched FR:
เกาะติด[v.] (kǿtit) EN: adhere ; attach ; fasten ; fix ; stick FR: s'agripper ; se cramponner
ล่าม[v.] (lām) EN: tie ; bind ; tether ; chain ; fasten ; attach ; link FR: attacher ; enchaîner
แนบ[v.] (naēp) EN: cling ; stick ; be close to ; adhere to ; attach ; be attached ; press against FR: joindre ; accoler ; coller ; attacher
แนบไฟล์[v. exp.] (naēp fai) EN: attach a file FR: joindre un fichier
แนบติด[v. exp.] (naēp tit) EN: attach FR:
เน้น[v.] (nēn) EN: emphasize ; stress ; underline ; underscore ; highlight ; accentuate ; urge ; attach importance to FR: insister sur ; souligner ; accentuer ; accorder de l'importance à
เน้นถึงคุณภาพ[v. exp.] (nēn theung ) EN: attach great importance to quality FR: accorder une grande importance à la qualité
เหน็บ[v.] (nep) EN: insert ; attach ; stick ; tuck FR: insérer ; introduire
ปะหน้า[v. exp.] (pa nā) EN: attach FR:
ผนวก[v.] (phanūak) EN: append ; annex ; attach ; mix with ; add FR: ajouter ; annexer
เพิ่มเติม[v.] (phoēmtoēm) EN: add ; increase ; append ; augment ; mount ; raise ; supplement ; attach FR: rajouter ; ajouter ; compléter
ถือเป็นสรณะ[v. exp.] (theū pen sa) EN: attach importance (to) FR:
ถือผิว[v.] (theūphiū) EN: practice racial discrimination ; practice segregation ; attach importance to race ; hold racialistic views ; follow a policy of apartheid FR: pratiquer la discrimination raciale
ติด[v.] (tit) EN: stick ; pin up ; fasten ; bind ; affix ; attach ; fix ; append ; adhere ; join ; paste ; glue FR: fixer ; attacher ; accrocher ; joindre ; coller ; apposer ; jouxter (litt.)
ต่อท้าย[v.] (tøthāi) EN: attach FR:
ตรึง[v.] (treung) EN: bind ; fasten ; fix ; tie ; tie up ; compel ; confine ; detain ; restrict ; attach ; hold down ; immobilize ; stabilize ; pin down FR: assujettir ; attacher ; fixer ; immobiliser ; stabiliser ; maintenir
ยึด[v.] (yeut) EN: fix ; stick ; secure ; attach ; fasten FR:
อาลัยอาวรณ์[v.] (ālai-āwøn) EN: mourn ; miss ; long for ; be attached to FR:
อัตชีวประวัติ[n.] (attachīwapr) EN: autobiography FR: autobiographie [f]
ดอย[v.] (døi) EN: FR: attacher
ให้ความสำคัญ[v. exp.] (hai khwām s) EN: focus ; give precedence (to) FR: attacher de l'importance ; donner de l'importance ; accorder de l'importance
ให้ความสำคัญกับ[v. exp.] (hai khwām s) EN: FR: attacher de l'importance à ; donner de l'importance à ; accorder de l'importance à
กามสุขัลลิกานุโยค[n. exp.] (kāmmasukhal) EN: self-indulgence ; sensual indulgence ; constant attachment to sensual pleasures FR:
กามุปาทาน[n.] (kamupāthān) EN: sensuous clinging ; attachment to sensuality FR:
การอายัด[n.] (kān āyat) EN: attachment FR:
คำสั่งอายัด[n. exp.] (khamsang āy) EN: order of attachment ; distraint order FR:
คาดเข็มขัดนิรภัย[v. exp.] (khāt khemkh) EN: wear a safetry belt FR: boucler la ceinture de sécurité ; attacher la ceinture de sécurité
เขน[n.] (khēn) EN: shield attached to the forearm ; buckler FR:
โฆสัปปมาณิกา[n.] (khōsappamān) EN: those who measure or judge by voice ; those whose faith depends on sweet voice or good repute ; those attached to voice FR:
ความผูกพันทางอารมณ์[n. exp.] (khwām phūkp) EN: attachment FR:

attach ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlussgerät {n}attach device
Attaché {m}; Attache
Forderungspfändung {f}attachment of debt
Gehaltspfändung {f}attachment of salary
Durchmesser {m} der Radanlageflächeattachment face diameter
Radanlagefläche {f}attachment face
Blitzgerät {n}flash attachment
Einsatzzirkel {m}compass with interchangeable attachments
Filterbefestigung {f} [photo.]filter attachment
Henkelattasche {f}handle attachment
Lastaufnahmemittel {n}load suspension device; load attachment device
Militärattaché {m}; Militärattache

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า attach
Back to top