ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

replenishment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *replenishment*, -replenishment-

replenishment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
replenishment (n.) การเติมให้เต็ม See also: การทำให้สมบูรณ์, การเติมเชื้อเพลิง Syn. renewal
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In my opinion, this has been sufficient enough time to allow for the replenishment of species... of certain species... which were in decline and some others which were nearing extinction.โลมาสามารถที่จะเรียนรู้ ว่าจะปรับตัวไปตามสถานการณ์ยังไง สื่อสารสัมพันธ์กับมนุษย์ยังไง จะสร้างสรรค์จากจินตนาการ ของตัวเองยังไง

replenishment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
充実[じゅうじつ, juujitsu] (n,vs) (1) fullness; completion; perfection; substantiality; enrichment; (2) replenishment; repletion; (P)

replenishment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเพิ่มเติม[n.] (kān phoēmto) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing FR: addition [f] ; ajout [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า replenishment
Back to top