ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

afterthought

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *afterthought*, -afterthought-

afterthought ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
afterthought (n.) ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง Syn. second thought, reconsideration, after-thought
English-Thai: Nontri Dictionary
afterthought(n) ความคิดภายหลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With me, cows were an afterthought.ถ้ามีวัวก็คงจะต้องคิดบ้าง
I'm torn because the Rice murder was clearly an afterthought, but I'd love to pursue it a little more.ประเด็นกรณีการฆาตกรรมคุณไรซ์ มันดูเหมือนมีการไตร่ตรองมาก่อน ผมอยากติดตามเรื่องนี้ต่อสักพัก
Every day for the past year, I have been in the background, an afterthought,ทุกวันในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมได้อยู่แค่ฉากหลัง เป็นสิ่งที่คิดเพิ่มเติมทีหลัง
You know, the child was an afterthought.รู้ไหม เด็กก็แค่ของแถม
There are so many more important things to think about, homework ends up seeming like an afterthought.การบ้านเลยกลายเป็นเรื่องรอง สมาธิสั้น?
That's kind of more than an afterthought.ท่าจะเป็นเรื่องยาวนะเนี่ย
The theft feels like an afterthought.การขโมยเหมือนเป็น ความหลังภายหลัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า afterthought
Back to top