ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enlargement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enlargement*, -enlargement-

enlargement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enlargement (n.) การขยาย See also: การเพิ่ม, การทำให้กว้างขึ้น Syn. expansion, increase
enlargement (n.) สิ่งที่เพิ่มเข้าไปเพื่อขยายสิ่งอื่น
English-Thai: HOPE Dictionary
enlargementn. การขยาย,ภาพขยาย,สิ่งที่ขยายสิ่งอื่น,สิ่งเพิ่มเติม, Syn. expansion
English-Thai: Nontri Dictionary
enlargement(n) การขยายส่วน,การขยายตัว,ภาพขยาย,สิ่งเพิ่มเติม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
enlargement, gingivalเหงือกโต [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enlargementฉบับขยายตัวพิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I need an enlargement of the bit I've circledช่วยขยายมันด้วยหน่อยนึง
The enlargement of the escape scope hereafter is expected.คาดว่าระยะการหลบหนีจะกว้างขึ้นไปจากเดิมแล้วนะ
I'll say this guy is some sort of a lame or tumor you bailed last week, we're worried you missed the penis enlargement spraysฉันจะบอกคนที่แต่งตัวประหลาดนี้เป็นบางส่วนการจัดเรียงของกะพร่องกะแพร่งหรือบวม คุณ bailed สัปดาห์ที่ผ่านมาเรากำลังกลุ้มใจ คุณพลาดกระเจี๊ยวขยับขยาย sprays
You've got the penis enlargement spray?คุณได้มีการขยายตัวกระเจี๊ยวฉีด?
I don't mean to burst your bubble, dude, but those penile enlargement pills do not work.ฉันไม่อยากจะทำลายความฝันนายหรอกนะ แต่พวกขยายขนาดองคชาติ เหล่านั้นไม่ได้ผลหรอก
Let me try a fractal enlargement program.ให้ฉันลองใช้โปรแกรมขยายภาพก่อน
Enlargement of the heart muscle, or hypertrophic cardiomyopathy, is a serious disease which could lead to congestive heart failure.กล้ามเนื้อหัวใจโต หรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนา เป็นโรคร้ายแรง ที่อาจก่อให้เกิดโรคหัวใจล้มเหลวได้
Enlargement of the medial sternum... and reticular nodular lung patterns- all indicating pulmonary T.B.โอเค มีการขยายของมีเดียล สเตอนัม แล้วก็ดูจากลักษณะปอดแล้ว น่าจะเป็นการติดเชื้อ T.B.
She came to me,wanted a breast enlargement.เธอมาหาผม อยากให้เสริมทรวงอก
Please,you might as well have been two iguana with no dewlap enlargement.ได้โปรด นายอาจเหมือนอีกัวน่าที่ไม่มีแผงคอ
Oh, you had a penile enlargement?เธอเป็นคนถือแว่นขยาย
And I'm pretty sure it's selling our information to spammers because I am getting a lot more email, and trust me, my penis needs no enlargement.และผมค่อนข้างแน่ใจ ว่ามันขายข้อมูลเราให้สแปมเมอร์ เพราะผมได้รับอีเมลเยอะมาก และเชื่อเถอะว่าไอ้หนูของผม ไม่ต้องการยาเพิ่มขนาด

enlargement ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摄护腺肿大[shè hù xiàn zhǒng dà, ㄕㄜˋ ㄏㄨˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄨㄥˇ ㄉㄚˋ, 摄护腺肿大 / 攝護腺腫大] benign prostate hypertrophy; enlargement of prostate
甲状腺肿[jiǎ zhuàng xiàn zhǒng, ㄐㄧㄚˇ ㄓㄨㄤˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄨㄥˇ, 甲状腺肿 / 甲狀腺腫] goiter (enlargement of thyroid gland)
肿大[zhǒng dà, ㄓㄨㄥˇ ㄉㄚˋ, 肿大 / 腫大] swelling; enlargement; hypertrophy

enlargement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンラージメント[, enra-jimento] (n) enlargement
ジョブエンラージメント[, jobuenra-jimento] (n) job enlargement
前立腺肥大症[ぜんりつせんひだいしょう, zenritsusenhidaishou] (n) enlargement of the prostate
心臓肥大[しんぞうひだい, shinzouhidai] (n) enlargement of the heart
東方拡大[とうほうかくだい, touhoukakudai] (n) eastward expansion; eastward enlargement
リンパ節腫脹;淋巴節腫脹[リンパせつしゅちょう(リンパ節腫脹);りんぱせつしゅちょう(淋巴節腫脹), rinpa setsushuchou ( rinpa fushi shu chou ); rinpasetsushuchou ( rin tomoe fushi sh] (n) lymphadenoma; lymph node enlargement; lymphadenopathy
増大[ぞうだい, zoudai] (n,vs) enlargement; increase; (P)
引き延ばし(P);引き伸ばし;引伸ばし;引延ばし[ひきのばし, hikinobashi] (n) (1) extension; prolongation; (2) (See 引き伸ばし写真) enlargement; (P)
拡大[かくだい, kakudai] (n,vs) magnification; enlargement; expansion; (P)
拡張[かくちょう, kakuchou] (n,vs) expansion; extension; enlargement; escape; ESC; (P)
拡張化[かくちょうか, kakuchouka] (n,vs) enlargement; expansion
発展[はってん, hatten] (n,vs) (1) development; growth; advancement; unfurling; (2) expansion; extension; enlargement; (3) (recently often associated with gay sex) (See 発展場) playing around; having an active sex life; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
拡張[かくちょう, kakuchou] expansion (vs), extension, enlargement, escape (ESC)

enlargement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การขยาย[n.] (kān khayāi) EN: enlargement ; magnification ; expansion ; amplification FR: agrandissement [m] ; expansion [f] ; amplification [f] ; extension [f]
การเพิ่มเติม[n.] (kān phoēmto) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing FR: addition [f] ; ajout [m]

enlargement ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Megakolon {m}; Weitstellung des Dickdarms [med.]megacolon; colon enlargement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enlargement
Back to top